y A I g e m e e n N i e u w s- en Advertentieblad voor leeuwsch-Vlaaideren. No. 5452. Zaterdag 7 Mei 1910. Binnenland. Landhouwbenchten. Gemeogcle berichteo. 50* Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen J 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,B21/3 en voor het overige Buiteniand 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brieyenbushouders. ADYERTEN TIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Te 1 efoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3. uren op den dag der uitgave. EBBSTE BLiAD. Op Zaterdag 28 dezer zal te 's Gravenhage in het gebouw Diligentia" eene propaganda^ vergadering worden gehouden voor eene rijks- regeling van de pensionneering van gemeente- ambtenaren en van hunne weduwen en weezen, waarbij als sprekers zullen optreden Prof. Mr. Drucker, lid der Tweede Kamer, Prof. Dr. Nolens, lid der Tweede Kamer, J. N. Elenbaas, bur- gemeester-secretaris van Krabbendijke, Ph. Pels, secretaris van 's flertogenbosch. Deze bijeenkomst, waarin geen debat zal worden toegelaten, is toegankeljjk voor alle gemeente-ambtenaren en hunne vrouwen. wijziging TER NEUZEN, 6 Mei 1910. De acte-examens voor het onderwijs zijn te Middelburg. voor wat de vrou welijke eandidaten betreft, afgeloopen. Van de 44 eandidaten slaag- den er 35. Yan de 5 dames, die voor vrije- en ordeoefeningen opkwamen, slaagden er 2, terwijl de beide, die examen deden in de nuttige hand- werken, slaagden. De examens voor de mannelijke eandidaten duren nog voort. TV estdorpe, 4 Mei. In de heden gehouden raadsvergadering waren tegenwoordig de voor- zitter en leden met den secretaris. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. I. Medegedeeld worden a. Kennisgeving van de heeren Fr. van Acker en A. C. Puijlaert dat zij hunne benoeming tot lid van het burgerlijk armbestuur aannemen. b. Eene missive van Gedep. Staten waarin zij goedkeuren het raadsbesluit tot der gemeentebegrooting voor 1910. c. Eene dankbetuiging van de muziekver- eeniging ,/Eikels worden Boomen" alhier, voor de toegezegde jaarlijksche toelage uit de ge- meentekas. d. Eene beslissing van den Directeur- Generaal der posterijen en telegrafie, inhoudende dat met ingang van 20 April jl. alhier een hulptelefoonkantoor voor het algemeen ver- keer werd opengesteld. Worden voor kennisgeving aangenomen. II. Aan me]', wed. F. Pieters wordt wegens verhuizing (begin Maart jl.) ontheffing verleend over tien maanden van haar aanslag in den hoofdelijken omslag van 1910. Op verzoek der erfgenamen wordt van dien aanslag van wijlen den ZeerEerw. beer J. D. Kriellaars wegens overlijden op 12 April jl. ontheffing verleend over acht maanden. III. Op voorstei van Burg, en Weth. worden als oninbaar af'geschreven a. Verschillende posten wegens nog ver- schuldigden hoofdelijken omslag over 1909 tot een totaal bedrag van J 4,54 wegens over lijden enz. b. erschillende posten van hondenbelasting over 1909 wegens het sterven of afschaffen van honden, tot een totaal bedrag van f 6,50. c. Niet te verhalen schooigeld over 1909 tot een bedrag van 2,40 en over 1940 tot een bedrag van f 0,60. IV. Aangeboden en voorgelezen wordt het verslag van den toestand der gemeente over 1909. V. Besloten wordt de pogingen tot het ver krijgen van een pontveer over het kanaal Gent Ter Neuzen te hervatten. Een concept-schrijven hieromtrent aan den heer Commissaris der Koningin ter beropening dezer ouderhandelingen wordt goedgekeurd. Daarna wordt de vergadering gesloten. Men schrijft ons Van wege het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel zal tusschen 20 Mei en 20 Juni a. s. eene telling worden gehouden betreffende het grondgebruik en den veestapel. Doel der telling is in de eerste plaats eeu goed overzicht te krijgen omtrent aantal en grootte der bedrijven, ten tweede omtrent de uitgebreidheid van het pachtwezen, ten derde om door de telling gegevens te verkrijgen omtrent het grondgebruik der landarbeiders ten slotte wenscht men nauwkeuriger gegevens te erlangen omtrent den veestapel. Grondige kennis van de bestaande toestanden is voor de Regeering noodig, waar deze maat- regelen moet nemen, die de belangen van den land- en tuinbouw raken of ten doel hebben deze te bevorderen. Een ieder wordt daarom door het Ministerie vriendelijk verzocht mede te werken om de telling zou nauwkeurig mogelijk te doen plaats hebben. RECHTSZAKEE. Arrondissemeuts-Reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 6 Mei de volgende vonnissen uitgesproken J. d. V., oud 30 j., veldarbeider te Axel, gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf, met mindering der voorloopige hechtenis. D. d. D oud 18 j., bootwerker te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 5 boete of 5 dagen hecht. RIJKSPOSTSPAAgBAMK. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand Mei en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rentebijschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik gemaakt worden van omslagen met gedrukt adres, Icosteloos aan de kantoren der Posterijen verkrijgbaar. Afgifte der boekjes tot voornoemd doel aan die kantoren geschiedt tegen bewijs van ontvang. In 't begin van April is aan de Surinaam- sche kust een flesch aangespoeld, afkomstig van de //Willem II", maar die op de voorlaatste reis van de boot overboord was geworpen. In de flesch was een in 't Hollandsch ge- schreven brief, luidende //S.s. Prins II. 19 October 1909. //Een dag voor het bereiken van Paramaribo, Suriname, heb ik dezen brief geschreven. Vrouw en kind zijn welvarend. Alles wel aan boord." Wei eigenaardig dat deze flesch eerst thans, zes maanden later, is aangespoeld, nadat de boot reeds lang vergaan was. In //De Kampioen" van deze week is opgenomen een //Lentelied" van mevr. Helene LapidothSwarth, waarvan de eerste strophe luidh: Ontwijkt een wijl den waltn der muffe steden, Nu laait de zon in 't lichte lente-azuur Vaarwei het werk het flitsend wiet bereden, Dat voere u ver van 'tstervend wintervuur! Het gedicht is geschreven met het doel den menseh op te wekken, van 't schoone van stad en landschap te genieten en past derbalve ge- heel in bet Botidsorgaan van den A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland. De rijksveldwachter Rijnders, vau Halfweg, heeft Woensdagnacht een far, waarop kisten en twee personen, aangehouden. Hij ontdekte, dat de kisten enorme voorraden zoetwatervisch inhielden, duizenden stioeken, voorns, baarzen, enz. Eindelijk is ontdekt het reeds lang vermoede z/broeinest" van zoetwatervischstroopers te Haar lem, dat zich aan de Kampervest aldaar bevindt ten huize van den ijshandelaar R., een man, die reeds vroeger wegens heling van gestolen vleesch werd veroordeeld. De stroopers bracbten bun visch bij hem. Hij verpakte ze dan met ijs in kisten, liet ze eer.Ten naar IJmuiden vervoeren en van daar werd zij Man als zeevisch (het is gesloten viscbtijd) r^ar Londen getransporteerd. De visch staat nu aan het paleis van justitie en zal worden vernietigd of verkocht. Woensdagnacht is een brutale inbraak gepleegd bij den pastoor der R. K. kerk te Driehuis (gem. Velsen). De daders hebben de brandkast uit de pastorie naar het lijkenhuis vervoerd. Daar zij echter niets buit konden maken, lieten de daders een briefje achter, waarin zij hun teleurstelling uitspraken, dat alles zoo goed was weggeborgen. Dit is nu in korten tijd de tweede inbraak bij een geestelijke in deze omgeving. De Avondp. meldt, dat een rechercheur, die onder verdenking stond deel te hebben aan de chantage-schandalen te 's Gravenhage, reeds ontslagen is. Dinsdag op den weg van Den Haag naar Voorburg hebben eenige kaartspelers met een, twee, drie, barte-aas, hun slag weer gestagen. Eeu kantoorlooper uit Den Haag, die zich met genoemd spel inliet, verloor hierbij een bedrag vau 600 gulden. Hoe ganz gemutlich''' te Zevenaar officieele zaken behandeld worden, bleek dezer dagen uit een kennisgeving van den burgemeester, die tevens lid der Provinciale Staten is, aan den wethouder. De hiirgemeester moest op ztkeren dag de stad uit en gaf daarvan op de volgende wijze kennis aan den eersteu wethouder z/Ik ga heden naar de Staten En moet daarom de stad verlaten, IIou jij nu Zevenaar in de gaten - De arbeider V., onder Den Bom mei, had het geluk van de Sommelsdijksche verloting den hoofdprijs, 4 vette koeien, te loten. Een buitenkansje dat niet alle dagen terug- komt Hij verkocht zijn lot aan den heer De Haas, te Sommelsdijk, voor 800. Een beschonken varken Een varken te Meeuwen was dezer dagen wel wat vreemd. Het danste en sprung zoo jolig door het hok, pinkte daarbij zoo geestig met zijn oogen en keek je zoo leuk aan, alsof het wilde vragen //hoe vin' je me V" Wat doet dat varken toch aorig, werd er gezegd, wat zou er aan haperen P Men wist het niet tot er een paar bij kwarnen, die het weten konden en die zeiden we geleuven zpker, dat 't beest aan de pruuf is geweest, //'tis n beetje zat." En zoo zal 't wel geweest zijn. Immers, bij de schoonmaak had de vrouw een flesch met afgetrokken citroenschillen leeggema'akt en den inhoud in den trog geworpen. Ons varken had er wat vau verorberd en daarvan zeker was 't //Zoo dingsig en zoo raor" geworden. „Zij won gaan varen als lichtmatroos". Hdlene Boulogne, te Duinkerken, heeft aan het gemeentebestuur verzocht een wijziging in de registers van den Burgerlijken Stand te brengen. Gedurende 21 jaren heeft zij daar ingeselireven gestaan als behoorende tot het vrouwelijk ge- slacht, maar zij beweert man te zijn en be- roept zich op een medische verklaring, waar uit blijkt dat deze juffrouw Boulogne in werke- lijkheid een meneer Boulogne is. Hij draagt nog wel vrouwenkleederen en heeft het haar opgebonden als een vrouw, maar een wassende baard en knevel getuigen reeds voor de sekse, waartoe Helene Boulogne zegt te behooren. Allang had zij vermoed dat haar aangifte op den Burgerlijken Stand een vergissing was, maar men behandelde haar thuis altijd als raeisje. Nu heeft zij even wel genoeg van de huiselijke bezigheden, zij wil verder als man leven en op zee gaan varen. In Hamburg is iemand vrijgesproken wegens domheid. De gelukkige, die zooveel ge- brek aan verstand heeft, is een soldaat. Bij de Btheorie" had een onderofficier verteld hoe een soldaat, wiens vinger bij een ongeval ver- brijzeld was, tot kovporaal bevoraerd was, omdat hij de pijnen zonder blozen had doorstaan. Onze soldaat wilde ook korporaal worden en sneed zich nu, in de grootste kalmte, stilletjes zijn pink af. In't hospitaal geloofde men echter niet, dat hij zich verminkt had om bevorderd te worden. Dat was nog nooit gehoord Hij moest voor den krijgsraad, waar hij maar steeds met de grootste volharding zijn verhaal volhield. Men moest hem wel gelooven, ook omdat zijn meerderen en vroegere onderwijzers verklaarden, dat hij zoo dom was, dat hij ongetwijfeld niet besefte, wat bij gedaan had. En ten einde raad, sprak de krijgsraad hem vrij. Terwijl men op het vliegveld te Apperley Bridge, bij Bradfort, bezig was met oefenen voor een vliegtocht, had een ongeluk plaats, waarbij 3 menschen ernstig zijn verwond. In de loods waren 5 vliegers bezig een toestel in orde te brengen, toen een der bezmemotoren ontplofte en het toestel deed vlamvatten. De 5 heeren vluchtten, maar toen 2 hunner buiten waren vie! de deur der loods in het slot en de 3 anderen waren opgesloten. Men sloeg de deur met bijlen open en wist hen nog levend te redden, maar zij hadden ernstige brandwonden bekomen. De vliegmachine werd geheel ver- nield, maar de loods bleef behouden. Kunstmatige gummi. De behoefte aan gummi breidt zich snel uit, sueller dan baar aanplant. Wel heeft men in verscheidene tropische gewesten zich op het kweeken van guinmiboomeu toegelegd, maar er zullen nog wel eenige jaren moeten verloopen eer deze nieuwe aanplantingen een voldoenden voorraad leveren. Van dit denkbeeld ging de Weener professor C. Harries uit, toen hij zocht naar een middel om gummi laugs kunstmatigen weg te verkrijgen. Met medewerking van den schei- kundige, dr. Fritz Hofmann, moet hij daarin nu geslaagd zijn en in een vergadering van de Oostenrijksche architecten- en ingenieursver- eeniging hebben beide geleerden hun procede uiteengezet. Het door hen verkregen kunst- matig gummi moet aan alle eischen, welke het natuurlijke gummi gesteld kunnen worden, vol- doen, zelfs nog taaier en rekbaarder zijn dan dit, maarer is een leelijk maar het kunstmatig gummi zal zeer duur zijn, aan- merkelijk duurder dan het beste natuurlijke gummi. Een Amerikaansche bankier, Meyers, die in het Picadilly Hotel te Londen vertoefde, vond bij terugkomst van een uitstapje den sleutel van zijn kamer niet op het bord. De kamer werd toen met een reserve-sleutel voor hem geopendmen dacht dat zijn vrouw den sleutel had, maar toen zij thuis kwam, bleek ook zij hem niet te bezitten. De deur van de slaapkamer sluit automatisch en 's nachts werd geen geluid gehoord. Maar toen de heer Meyers den volgenden ochtend opstond, miste hij uit een zakportefeuille, die in zijn vestzak had gezeten, een pak banknoten ter waarde van 2500 dollar, en bovendien een kostbare dasspeld die op het beddetafeltje was gelegd. Den sleutel vond men weer beneden op het bordmaar van den dader heeft men geen aanwijzing. Speculatiemanie op 17jarigen l-eeftijd. Na op 16jarigen leeftijd met succes op de New-Yorksche beurs gespeculeerd te hebben, heeft de nauwelijks 17jarige George Dobs zich door middel van een revolver van het leven beropfd. De //veelbelovende" knaap had het er op gezet, zooals hij zelf meermalen beweerde, zich op zijn 25ste jaar tot millionnair te gokken. De ouders van den jongen verbalen het vol gende Toen George nog bijna een kind was, stelde hij het grootste belang in de fondsen- markthij* las bijna niets anders in de kranten dan over financieele machinatien en raakte in eeu soort opwinding, wanneer hij hoorde, dat iemand door beursspecuiaties rijk geworden was. Toen de jongen nog op school ging, trachtte hij op alle manieren geld te verkrij gen en te verdienen. Dat geld spaarde hij op, totdat hij een bedrag verkregen had, groot ge- IEFZESSCHE ('01 RA\T. B3H b!ad *erschijjnt 58»and«g-, l^'oentdag. en dagavond, uifgezocderd Peesfdaijeu sHser.ai.vsi iiij lie lrma jr. VAST OE 8AH0E te Ter'Seuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1