A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. o o r Aankondiging. No. 5451. Donderdag 5 Mei 1910. 50* Jaar^ang. wegen en voetpaden met de kunstwerken. Binnenland. feuilleton. OflEWffillll 14 STBUD. Gemengde berichten. P r e d i k beurten. Qonderdag 5 iei (Eeinelvaartsdag). ABONNEMENT: Telefoon No. 25. jjizgnding vaa advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Prins Hendriks reis. SEFZESSCHE (OI KAVT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,_. Franco per post Voor ,aerland j-'1.®1- oor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V. en voor net ovenge Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Bneyenbushouders. g»» Mad vertehjjiit TSunaUoeniujag ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimt.e berekend. Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 6 Mei 1910, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 13 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. en_ I rifdaifaviind, KU^eze^tlerd uj; »»i| de f'irma P. J. »AS I»K 8AHRE te Tee Weazen. met de verdere Vorstelijke Zaterdagmiddag kwam de Koningin-Moeder op Het Loo. Get talrjk aanwezige publiek werd hier op alleraangenaamste wijze verrast. Eenige minuten voor de trein binnenstoomde, kwam de kleine jarige Prinses aangereden met de eigen equipage. De Prinses had in de met den laatst aan- gekomen pony (net een groote hond bespannen dogcart plaats genomen en hield fier de leidsels in de kleine handjes. Haar hofdame liep naast den wagen, een koetsier hield den pony bij de teugels. En zoo kwam zj aanrijden uit het park, tot op het perron, waar zij, onder gejubel der aan- wezigen, eenige malen heen en weer reed. Even later kwamen de Koningin en de Prins aangewandeld. De equipage van de Prinses trok zich bij het naderen van de locomotief tot voor het hek^ van het paleis terug. v ^.a taGelijke begroeting wandelde de Komnklijke Familie naar het paleis. Aan het hoerageroep en het gejuich van het publiek kwam schier geen eind. Zooals wij reeds vroeger hebben gemeld, vertrekt Prins Hendrik Zaterdag 7 Mei naar het Nieuwediep, teneinde zich aan boord van het panterschip /Jacob van Heemskerck" in te schepen voor de reis naar Noorwegen, Dene- marken en Zweden. Prins Hendrik zal aldaar met den gewonen sne.Lrein des morgens te 11,40 arriveeren, waar hij door den vice-admiraal I. van den Bosch zal worden ontvangen. Van het station gaat het dan per rijtuig naar den lmvendijk, waar Pnns Hendrik zal worden begroet met het vooi^schreven saluut der in de haven liggende Onderweg sprak geen van beiden een woord. Lapitola verloor zich in gissingen, omtrent de ledenen, die den gnjsaard er toe konden geleid hebben haar als zijne pleegdochter aan te nemen; die goede oude majoor, aan wien de recorder zonder zich te bedenken, snel haar lot had toevertrouwd en die dit vertrouwen op Eulk een verrassende en sehitterende wnze rechtvaardigde. Majoor Warfield, van zjn kant niet minder in droomen verzonken dan Capitoia, zat zwhVeud naast haar totdat ze 't Washington-hotel" be- leikten, waar hij voor zich en zijne nicht onder dezen titel schreef hij Capitoia in het vreemdelingenboek in twee kamers en een salon bestelde. Toen hij Capitoia in deze laatste gebracht had, reed hij naar het Astory-hotel om caar zijn bagage af te halen, waarmee hij eeu half uur later in zijn nieuw logement te- rugkeerde. Het doel, dat majoor Warfield met Jie verhuizing beoogde, was, op deze wijze zich onttrekken aan mogelijk nieuwsgieritre na- sponngen, daar zijn gedrag bij den hoofdcom- ssans, alsmede de adoptie van Capnola geen <re- nng opzien had gebaard. oorlogsschepen en honneurs. I en huize van den vice-admiraal wordfc ver- volgens de lunch gebruikt. Te half twee be- geeft Z. K. 11. zich naar boord van de Heems kerck waarna dit schip onmiddellijk de reis zal aan vaarden. D^aar de Tel- verneemt, stelt het Ministerie van Binnenlandsche Zaken een onderzoek in be- treffende te hooge declaration van reiskosten door leden van examen-commissies. TER NEUZEN, 4 Mei 1910. Door de politie is Vrijdag een der rijwielen, die tqdens de politieke lezing van den heer Kramer, Maandag te Hontenisse gestolen werdeu, onder gemeente Axel gevonden. Door het hoofdbestuur der schippers- vereeniging //Schuttevaer" is inzake het verzoek om remmingswerk voor de kleine sluis te Vlissingen van den Minister van Waterstaat de mededeeling ontvangen dat thans nog meer urgente werken aan het kanaal van Walcheren op uitvoering wachten, doch dat, zoodra dit met meer het geval zal zijn, aan het verzoek zal worden voldaan. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen is de stoommisthoorn te Nieuwe Sluis, op ongeveer51° 24'4 N b en 1° 22',7 W.l. (3° 30',4 0.1. van Greenwich)" weder in gebruik gesteld. Te Stoppeldijk reed Maandagmorcen het twaalfjarig zoontje van den landbouwer A. de Maat met een bar huiswaarts, waarop iizeren h til/1/1—- a. -1 "-"""i "uueu net voertuig uitstekende. Bij den hoek eener straat reed hij tegen een telephoonpaal, waarop de zware last "van de kar viel, boven op den knaap. Op zijn geroep schoot een buurman toe, die de hekken opliebtte, terwijl een ander den knaap er onder uit trok en naar huis bracht. De jongen klaagt veel over pijn, maar de terstond .ontboden geneesbeer kon gelukkig tot heden geen ernstige kwetsuren constateeren. I e Aaidenburg vierde Maandag mej. Johanna Uos baar 40jarig jubile als barbierster. Van haar 12e jaar hanteert de jubilaresse scheermes en schaar en menigeen heeft zij in dien tjd bij den neus gehad Axel, 4 Mei. Tengevolge van de vastge- stelde zomerdienstregeling 1910 door de Maat- scliappq Meehelen—Ter Neuzen zaldeaansluiting voor Gent te Sluiskil met den trein van 9 02 v.m. vervallen. Naar aanleiding biervan hebben burgemeester en wethouders van Axel aan den Minister van Waterstaat bet verzoek gericht, om zijn invloed aan te wenden, dat die aansluiting verzekerd blijft. St. Jansteen. De molenaarsknecht L. Engels te Absdale bad Maandagmiddag het ongeluk door eeu luik van den molen-zolder te vallen, waardoor hij een schouderbreuk bekwam. Hervorm.de Kerk. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. Gereformeerde Kerke-n. Ter Nenzen. 9 u., Ds. J. F. van Huisteijn Jr. Axel SJ. 9 u., Ds. Bruins. Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u. en 14 u., Ds. A. Janse. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., leeskerk. verkoop der 8500 ruim komt het volgende be- t!i] zqn tenigkomst besteide majoor Warfield het diner, dat bij voor zich en zijne nicht in het salon Let opdisschen. En welk een diner og nooit was de geur van zulke spijzen in Gapitoia s neusje opgekomen nog nooil had bet arme kind zulk een overdaad en heerlijkheid ge- zien, zooals bier aan deze welvoorzie'ne tafel te vimlen was; nog nooit zulk een glans, zulk een weelde, zulk een gemak, zelfs niet in hare schoon- ste droomen, 00k maar vermoed, waarvan hier 111 dit salon alles straalde en blonk. Hoe gezellig brandde het vuur in den haard en hoe verkwistend, vergeleken bij den armzaligeu kolen- gloed, die tot nu toe in den winter haar eenin ver warm lngsmiddel was geweestfloe scheen deze tafel onder den last van rijk gevulde schotels van het fijnste porseleiD voor haar te uigen voor haar, die nog een our geleden met anders gegeten had, dan uit hare hand, of op zijn hoogst uit een grof aarden pannetje. rioe suel en met boeveel opraerkzaamheid be- aienden de twee oppassers, die in zwarte rokken n witte dassen er als Engelscbe lords uitzagen 1 oe heerlyk was haar eigen toilet, dat h aar zoo w, J ®to"d' 200 bevaltig kleedde en welks deftig ritselen haar als rauziek in de ooren on oe aristocratisch kaatste haar beeltenis uit de groote Venetiaansche spiegels terug, die 1 van het plafond tot aan het vloertapijt reikten Hoe verrassend en gunstig was de indruk, dien i zij op zichzelf maakfe, nu zij zich vau top tot i Te '5 Gravenbage heeft de Julianabloempjes op Zaterdag opgebracht. Te Rotterdam bedroeg, naar de //N. R. Ct." mededeelt, de bruto-opbrengst 6755,35 te Haarlem ruim f 4100. In //De Zeeuw" richt. vonr 1 //Te Yerseke werd Maandag door een para pluiekoopman aan een scharensljpersechtpaar een kind verkocht voor den prjs van 2 guldeD en 3 glazen bier. Het echtpaar dat niet met kinderen gezegend is, verheugt zich zeer over den koop." Onder de groote volksmenigte, Zaterdag- avond op den Vijverberg in Den Haag aanwezig bij het waterfeest, heeft men weder eens de laf- heid begaan om van een 13jarig meisje de haar- lokken af te snijden. De doode walvisch, die bj Westerschou- wen ontdekt werd, is thans te Burgsluis aan stige brandwonden moesten afgemaakt worden. Verzekering dekt de schade. De oorzaak van den brand is onbekend. In de lage streken van het Westland zijn tengevolge van het koude, natte weer, eenige koeien in de weide bezweken. De dichterl jke inbreker, die in den laatsten tjd te Eindhoven veel van zich deed spreken, is eindeljk gesnapt. In den nacht van Zaterdag op Zondag is hij op heeterdaad betrapt bj den berbergier Spoorenberg, aan den Langen Djk aldaar, waar men hem achter het buffet vond, nadat de oudste dochter, die op den zolder sliep, hare ouders had meegedeeld, dat zj eenige malen reeds iemand het hoofd door het dak- venster had zien steken. Het bleek de acbttien- jarige schildersknecht A., uit Woensel te zj a. Toen hj werd overvallen door den heer S., smeekte hj hem niet aan de politie over te leveren, vertelde wie hj was en zeide reeds vier weken werkloos te zjn. De heer S. liet hem op aandrang zjner huisgenooten heengaan, doch stelde de politie van de zaak in kennis. A. was spoedig gearresteerd en heeft bekeud inbraak bj S. te hebben gepleegd. Na langdurig ver- hoor heeft hj 00k bekend, schuldig te zjn aan inbraken bj de firma Van Gardinge te Strjp, bj den slachter Hezemaus te Eindhoven en in het villapark onder Tongelre. Van medeplicb- tigeu is niets gebleken. Op verzoek van de Haagsche politie is te Amsterdam aangehouden zekere E. B., de leider van de bende, die niet alleen te's Gravenhage, maar ook in vele andere plaatsen van ons land, door middel van valsche quitanties, gelden liet innen, z. g. voor liefdadige instellingen. De aangehoudene was in het vorige jaar voor een dergel jk feit ook in hechtenis, doch is toen den dans ontsprongen. Drie leden van deze bende zjn thans achter slot en grendel. Inbreker gepakt. De bewoners van het benedenbuis aan de Suezkade te 's Gravenhage meenden Zondagavond omstreeks halftien onraad te hooren in de bovenwoning. Toen de politie het huis doorzocht werd op de 2e verdieping in een keukenkast gevonden de 34jarige tirn- mermansknechtv P. W. Zeen goede bekende der justitie. In zjn bezit werden aangetroffen zilveren lepels en vorken, gouden ringen wu' uuigsiuis aan- zilveren lepels en vorken, gouden ringen, gebiacht en vooiloopig in ondiep water neder- I benevens inbrekerswerktuigen en een electrische gelegd. Te Kruiningeu is Zaterdagavond een boeren- schuur van den landbouwer J. Dek afgebrand. Het vuur nam zoo snel in hevigheid toe, dat al het vee niet gered kon worden. Twee koeien zjn verbrand, terwjl twee andere wegens ern- teen in een volledige dame zag veranderd, zij, die om zoo te zeggen, tot dusverre nog niets keude zj, de arme verlaten vondelinge, die tot op den huidigen dag in de ellendigste omstandigheden had geleefd en zich nu plotseling onder de eerbiedwaardige bescherming van een loyaten, vrijgevigen en naar alien sehjn ver- mogenden, macbtigen gentleman zag geplaatst, wiens enkel woord voldoende was geweest, om haar uit de handen der politie te verlosseu. Dit alles vereenigde zich tot een zoo onge- hoord groote, als het ware door tooverj veroor- zaakte om wenteling en verandering in bare tot dusverre doorleefde omstandigheden, dat Capitoia vau de gevoelens, welke haar hart bestormden en beioerden, zich niet in het bjzonder reken- scliap vermocht te geven. Zij gevoelde slechts, dat zj onuitsprekeljk gelukkig was, zooals onge veer de blindgeborene, door de vaardige, geoefeude hand van een oogheelkundige ziende gemaakt, op het eerste oogenblik wel in haar geheel de praeht van het zonlicht verbaasd aanschouwt, zonder nochtans eenig begrip te hebben van de kleuren, die hj ziet. Zich zoo plotseling verplaatst te zien uit alle armoede en uit den wanhopigen toestand eener verlaten weze. uit de duizenderlei gevaren, welke het arme meisje op de straten van Babylon, zoo als de majoor de stad noemde, bedreigd hadden, in een rjk en onbezorgd leven,'onder bescherming van een liefdevol, grootmoedig en aanzienljk zaklantaarn. De aangehoudene, die verdacht wordt de dader te zjn van andere in den laatsten tjd gepleegde inbraken, is ter beschikking van de justitie ge- ;eld en in het huis van bewaring opge- sloten. man, geleek ook inderdaad op een Oosterscb tooversprookje, een beerlijke, wonderbare droom. waaruit Capitoia elk oogenblik vreesde te zullen ontwaken. Het bevredigend gevoel, dat haar bj de ge~ dachte aan haar geluk, bekroop, liet niet na, zich op bet lieve geiaat vau Capitoia door een bij, gelukkig glimlachje uit te drukkeu, hetwelk de oude majoor met groot genoegen waarnam. Als de vaak slecht geluimde grjsaard haar aanzag eu bemerkte hoe geluk en vrcmrde in. elk harer trekken tG iezen stonden, hoe uit hare sehitterende oogen de kinderljke bewondering van^ al die blinbende heerljkheden straalde, in welker midden zj zich zelve als een kleine, van een booze betoovering beviijde prinses moest toeschjnen, toen giug den ouden heer het hart open en bj dankte op de hem eigen manier den goeden God, dat het hem zoo schieljk en zonder bjzondere moeite gelukt was, het arme kind te ontdekken en uit den modderpoel te redden, waarin 't gevaar liep te zullen ondergaan. loen het diner ten einde en bet dessert op- gediend was, verwjderden de twee bedienden zich. Majoor Warfield, die tegenover zjn pupil zat en gedurende den geheelen maalt jd haar met onmiskenbaar welgevallen had gadegeslagen, richt,te nu weder een vriendeljken welwillenden blik op haar. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1