A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad 3- v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. "h IN de r w e t. 5447. Binsdag 26 April 1910. 50e .iaargang. Lokken van werklieden naar Duitschland. HINDER WET. aankondiging. PROVINCIALE STATEN. Verstrekken Regenwater. BEVOLKINGSREGISTERS. lloe|khE ADVERTENTIEN: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1Franco per ^0Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1^2 ^n voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij aile Botikhande laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. QT, den dan rler uitaave Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien ^/oorj^ar»khk te Ter weuaen. d< TrotetVte^ worsen1 na^plTatruixnte berekend. BSBSTB BXiAD. HERSTKMMI IN G Vrijdag, den 29 April aanstdande, dselemars p. KRAMER H. W. R. FEUILLETON. TER NEUZEN, 25 April 1910. Bij de door Burg, en Weth. gevraagde priisopgaaf voor het vervoer van ongeveer 600 M3. orond van den westelijken kanaaldijk tusscben Ter°Neuzen en Sluiskil, op nader aan te wtjzen plaats in de gemeentehaven, waren inschrijvingen ingekomen van: Adr. van Boven 75 cent, b. J. de Braal 70 cent, A. M. de Dodder 67 cent, J. Doppegieter-ten Cate 65 cent, P. Platteeuw 60 cent, A. Serie, B. van Imraerseel en I. Staal te Graauw 50 cent, P. de Mul 50^ cent, M. de Doelder 49^ cent en A. B. de os 45 cent, alles per M3. Met ingang van 16 Mei a.s. is verplaatat van Ter Neuzen naar Gorinchem de kommies 2e klasse van 's rijks directe belastingen U. U. Verpoorte. Bii -de Kon. marechaussee zijn 22 dezer verplaatst de marechaussee's P. J. van Log van Ter Neuzen naar Roosendaal, D. Baan van 's Hertogenbosch naar Ter Neuzen en B. Bakker tijdehjk van Ter Neuzen naar Axel. St. Jansteeu. Ter raadsvergadering van Vrijdag j.l. waren alle leden tegenwoordig. Voor 'kennisgeving werden aangenomen a brief van Gedep. Staten -ter mededeeling dat tegen het raadsbesluit tot wijziging der verordening herbalings-onderwijs geene beden- kingen zijn. b. brief van Gedep. Staten waarbg zg hunne goedkeuring raelden tot aankoop van een inschl'|" vino- op het grootboek der nationale schuld een"bezwaarschrift tegen aanslag belasting honden over 1910 van den heer P. J. J. Vael, hetwelk om prae-advies in handen van Burg, en V\ etb. wordt gesteld. c. proces-verbaal kasopname gemeente- ontvanger. Aangeboden het uitvoerig en beredeneerd ver- slag van den toestand der gemeente over 190J. Besloten werd met algemeene stemmen lo. in de huishuur van den albier te station- neeren brigadier-commandant der rgksveldwacht 2/„ bij te dragen, en 2o.' een gedeelte der algemeene begraafplaats aan bet R. K. kerkbestuur albier te verkoopen. Zaterdagavond omstreeks 9 uur ontstond brand in de woning der wed. C. Leetens, buur - schap Hoekje albier. Spoedig stond het huis met aanpalende stalling, waarvan de daken van stroo, in lichte laaie. Eenig huisgerief en werktuigeu, kippen en duiven kwamen in de vlammen om. Naar men zegt zou het begin in den schoor- steen ontstaan zijn. Verzekenng dekt de schade. Cliiige, 24 April. Heden bad albier dejaar- lijksche algemeene vergadering der Boeren- leenbauk plaats. Er waren 70 leden ter vergadering aanwezig. Uit bet verslag yan den kassier bleek, dat er op 31 Dec. 1909 98 leden waren, eene vermeerdering met 4. In omloop waren 80 spaarboekjes. Elf personen hadden loopende rekening bg de Bank. Er werd in 1909 eene wmst gemaakt van 15,95. 14) Capitola verhief fiev bet boofd en met een gelaat, door diepe verontwaardiging gekleurd, viel zij den majoor in de rede i/O, sir," riep zij, ffik wist mijzelve wel te verdedigen, en dat was voldoende. Dat niemand, ook gij niet, het wage het tegendeel te gelooven 1" „Wel zeker, natuurlijkspotte een der toe- hoorders. Toen sprong de oude beer op, zoodat de grond er van dreunde en zich tot den onbe- schaamde keerende, bulderde bij //Wat bedoel je met dat: zeker... natuur- jib miserabel creatuur Alle duivels Ik zweer, dat zij zicb niets te verwijten heeft Als iemand zoo gemeen is bet tegendeel te beweren, dan sla ik hem neer, en noem hem een schurftigen hond, totdat bij zijn leugens terugneemt /.Tot de orde, tot de orde riep de recorder. De oude heer maakte onmiddellijk een wending en salueerde den beambte op militaire wijze, terwijl bij zeide Zeer wel, met genoegen Wanneer evenwel de politie dit arme kind niet tegen de onbe- scbaamde beleedigingen van vlegels in bescher- ming neemt, dan zal ik het doen, of men mij tot de orde roept of niet." Na dit gezegd te hebben, ging bij weder zitten. //Gouverneur, maakt tocb zoo'n spectakel niet," fiuisterde Capitola hem toe. //Gij zult u bij slot van rekening nog in ongelegenheden brengen. U doet mij denken aan een oudeu heer waarvan Granny mij zooveel heeft verteld, die ook al- tijd zoo opvliegend was." z/Hm", mompelde de majoor tusscben twee diepe zuchten in, vzij heeft van mij hooren spreken Dat goede kind Als zij eens wist //Dus, mijn jongen ik wil eigenlijk zeggen meisje," vermaande de recorder, //vertel nu verier." z/Ja, sir. Nadat ik mijn balven shilling had uitgegeven, dien ik zoo ter goeder ure had ge- vonden, ontwaakte ik den zesden dag van alles verstoken. Ik had nog steeds geen werk ge- vonden, mijn laatste penny was den vorigen dag voor mijn laatste stuk brood besteed en greep mij* derhalve opnieuw de wan hoop aan want niet alleen kwelde mij de hongei, maai ook de vrees, of liever de afschuw voor de ge- varen van den nacbt, waaraan ik blootgesteld stond. Was ik maar een jongen, dacht ik her haaldelijk, dan zou bet mij niet aan werk ont- breken dan kon ik alle mogelijke dingen doen en vooral 's nacbts onbezorgd slapen. Maar ik ben een meisje riep ik uit bet armste, ODgeluk- kigste sehepsel der gebeele wereld 1 En ik verwenschte mijn geslacht, ja sir, ik vervloekte het, terwijl ik doelloos en hongerig door de straten zwierf. Ik liep, zonder te weten waar. Zoo kwatn ik, zonder dat ik wist hoe, in de Pavelsteeg, juist tegenover de steen- en puin- hoopen, waar nog niet lang geleden mgne wo ning was. De winkel van den ouden uitdiagei aan wien ik mijn kleeren had verscbacherd, om voor het geld mats te koopen, waarmee ik mij in het begin bad gevoed, stond daar nog in de zelfde straat. Plotseliug kwatn er een gelukkig denkbeeld in mij op dat mij geheel deed herleven. Ik besloot mij in een jongen te veranderen. ,/Inderdaad, een goed idee," mompelde de oude beer. z/Niets was gemakkehjker dan dat en net verwonderde mij maar dut ik niet eerder op de gedachte gekomen was. Ik vloog naar den winkel van den jood en deed hem het voorstel, mijn meisjeskleeren, die wel vuil maar toch nog goed waren te verruilen tegen een jongenspakje, waarin de ander, die daarbij voordeel bad, met plezier instemde. In het winkelkamertje van den ouden-kleerkoop kleedde ik mij aan en - 'tkort te maken, sir *en uw geduld met op at te harde proef te stellen ik was als meisje er binnen gegaan en kwam er als jongen weer uit. Ik bad mijn lange haren afgekmpt, waar- voor de jood mij een sixpence gaf, zoo dat ik brood kon koopen om mijn honger te stillen. Het eerste wat ik deed, was den jood zelf diensten aan te bieden. Hij gaf mg twaali pence loon voor 't kloppen zgner steenkolen. 's Avonds was ik met dit moeilijk werk klaai maar boe meer ik vermoeid was, des te beter en vaster sliep ik achter een stapel oude kisten, mij door den jood als slaapplaats aangewezen. Den volgenden morgen was ik voor dag en dauw reeds op de been. Ik ging naar bet SEIZESSCHE COCRASIT Hit vesp»chiJE,t w en nil8e»»"n.U->* yeeHt.l^e..- MJ yirMm Art. 5. VOOR DE De Burgemeester tier gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op ■van des morgens ttcht tot des namiddags v'ljf uren de her stemming zal gescbieden ter vervulling van ien plaats in de Provinciale Staten van Zeeland voor het kiesdistrict Hulst, waartoe deze gemeente behoort. De candidaten, in alphabetische volgorde, zyn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende ,/Hij die opzettelijk zieh voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschriit uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstrat van ten hoogste EEN JAAR. Ter Neuzen, 22 April 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis dat voortaan dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen, van des morgens 8i tot 9£ uur gelegenheid zal worden gegeven tot het verkrijgen van regenwater uit de pomp op den regenbak onder het Arsenaal in de Nieuwstraat tegen eene vergoeding van e£n cent per twee emmers, af te dragen aan den persoon van gemeentewege met het toezicht belast. Ter Neuzen, '23 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op het Koninklijk besluit van den 27 Juli 1887 (Staatsblad no. 141), regelende de verplichting der ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters, bepalende oudermeer het volgende Artikel 2. Zij die uit eene Nederlandsche kolonie, eene over- zeesche bezitting of uit den vreemde hunne woonplaats overbrengen in eene gemeente binnen het Rijk, doen hiervan eene verklaring aan het gemeentebestuur, vergezeld van het gebruikelijke getnigschrift voor hen die uit de kolonien of bezittingen, van een paspoort, of reis- of verblijfpas of andere door de politie deugde- lijke erkende bewijsstukken voor hen die uit den vreemde komen. Deze verklaring geschiedt binnen edne maand na hun aankomst in de gemeente. Art. 3. De kennisgeving in het vorjge artikel vermeld gaat vergezeld van de uoodige opgaven om in de bevolkings registers te worden ingeschreven. Art. 4. Zij die hunne werkelijke woonplaats binnen het Rijk verlaten om die over te brengen naar eene Neder landsche kolonie, eene overzeesche bezitting of naar den vreemde, doen hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente, welke zij verlaten. Zij die hunne werkelijke woonplaats uit eene ge meente van het Rijk naar eene andere gemeente overbrengen, doen hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente, die zij verlaten en waar zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven met opgaal dei gemeente, waar zij wenschen zich te vestigen. Zij ontvangen een kosteloos .getuigschrift van ver- andering van werkelijke woonplaats." Art. 6. Ter plaatse, waar zij hunne werkelijke woonplaats overbrengen, doen zij uiterlijk binnen eene maand na hunne aankomst eene verklaring aan het gemeentebe stuur, met overlegging van het getuigschrift in het vorige artikel vermeld. Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen ddne maand kennis aan het gemeentebestuur van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen, of daar uitgaat, inwonende dienst- en werkboden daaronder begrepen. Omtrent die kennisgeving geldt art. 3. Dezelfde kennisgeving geschiedt door afzonderlijk levende personen, wanneer zij andere personen in hun huisgezin opnemen. Bestuurders van instellingen,gestichten en inrichtingen, niet staande onder bestuur of toezicht van hetopenbaar gezag, waar personen, onder eenig bestuur sainen wonen, geven maandelijks aan het gemeentebestuur kennis, van alle personen, die in de samenwoning zijn opgenomen of daarvan zijn nitgetreden. De verplichting vervalt, wanneer langs een anderen weg de vereiscbte kennisgeving voor het bevolkingsre gister gedaan is. Art. 8. Onverminderd de bovenstaande voorschriften is een ieder, door het gemeentebestuur daartoe opgeroepen, verplicht tot het doen der opgaven, die vereischt worden om de bevolkingsregisters in te vullen. Art. 9. Overtreding der bepalingen van dit besluit wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vecrtien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. Maken de ingezetenen op het vorenstaande opmerk- zaam met dringende aanbeveling om de daarin vervatte verplichtingen stipt na te komen, teneinde zich voor de toepassing der bedreigde straffen te vrijwaren. Gedaan te Ter Neuzen, den 25 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN gezien de circu lates van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 21 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat Nederlandsche werklieden,doorde berichten in de nieuws- bladen of door daartoe uitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeld voor de lieenreis, naar Duitsch land ten behoev.e van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwijl bij hun aankomst ter plaatse blijkt, dat zij daar niet gebruikt kunnen. worden, maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is, alvorens op znlke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaan of zelf of door tusschenkomst van den Burgemeester hunner woonplaats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bckomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Gedaan te Ter Neuzen, den 25 April 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter ?emeente-secretane ter ™'e >3 gelegd eeu verzoekvan HUBREGHI ANT slachter, wonende te Ter Neuzen, om veig ..tSliik het oprichten eeoer slachterij, in het gemerkt 11'13 en gelegen aan de Dr. Buyzestraat, kadastraal sectie C, no. 3286; ;a,)..rra van en dat op llaandag 9 Mei 1910, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dleri°"c,tl"| bezwaren in te brengen en deze mondeling of schnftelij toe te lichten. Ter Neuzen, 25 April 191CL Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAP. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaamie jurisprudence niet tot beroep gere,cdt'* zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 der Hlnd"Jet. op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondel.ng foe te lichten. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend d-it on keden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van EDMON D ADOLPH VAN DEN EECKHOUT, slachter, wonende te Koevvacht, om vei- gunning tot het oprichten eener sUchterij, in het perceel - laatselijk gemerkt 47 en gelegen aan de Donze-Visser- Straat, liudastraal sectie C no. 3.57; en dat op Maandag 9 Mei 1910, des namiddags van 3 tot A uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegen held zal worden gegeven om tegen het maken dierinrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schntteajk toe te lichten. Ter Neuzen, 25 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAP. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtig zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hindeiwe op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren toonilebng toe te lichten. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenrten, dat na den 16 -Mei 1910 van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de wegen en voeipaden met de kunstwerken. Ter Neuzen, 25 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1