I A I g e m e e si Nieuws- en Advertentieblad voor e c h - VI a a d e r e n. AANBESTEDING. No. 5446. Zaterdag 23 April 1910 50e Jaargang. 6 e U D TLAUKWE T. Gemengde berichten. BE3BSTB BXj-A-IP. Het maken van een kei- bestrating te H0EK. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32% en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzendmg van advertent:en vocr 3 aren op den dag der mtgave ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Op Donderdag 28 April 1910, des namiddags te 4 tire(in plaats van op Vrydag 29 April) zal door Burgemeester en Wethouders van Hoek worden aan- besteed Plaatselijke aanwijs op den dag der besteding des namiddags te 12 ure, beginnende aan den keiweg nabij de wed. J3. Meeetens. Inschryvingsbiljetten op zegel kunnen tot uiterlijk te 4 unr vrachtvrij ten Ilaad- kuize te Hoek worden ingeleverd. Bestekken tegen betaling van f 0.50 per stuk verkrijgbaar ter secretarie te Hoek en bij den architect W. C. de Feijter aldaar. Hoek, 8 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A, WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 22 April 1910. Aangemoedigd door het vroeger verkregen succes en het resultaat dat in't algemeen daar- mede verkregen wordt, heeft de vereeniging //Vlissingen Vooruit" besloten dit jaar weder eene huisvlijttentoonstelling in het leven te roepen. Wy vestigen daarop de aandacbt van be- langstellenden, van ben die hun vrijen tijd ge bruiken orn verschillende voorwerpen te ver- vaardigen, daar zoo'n tentoonstelling hun de gelegenheid opent de resultaten van hun arbeid, van hun doorzicht en vaardigheid in ruimeren kring te toonen. Daar de tentoonstelling tijdens het badseizoen wordt gehouden is een druk bezoek te ver- wachten. Voor de vereeniging is het daarom te hopen dat zij ruime medewerking van in- zenders moge ondervinden. te tot dat dit niet gaan aou A "gfI! wtotn f -"A^XSp* sloot tuimelden. De veearts constateerde, dat let eene dier een aantal ribben had gebroken, het andere eene leelijke vleeschwonde had be- komen. De knecht kwam met den schrik vrij. Sas vail Geut. Bij de wed. Ch. Ducarmon, landbouwster alhier, werden in den nacht van Woensdag op Donderdag zes konijnen gestolen. Van de diet of dieven, waarnaar de politie een onderzoek instelde, was geen spoor te vinden. Hulst. Door de douanen werd deze week aangeslagen eene partij vleesch van den slagei B. hetwelk voor de consumptie was afgekeurd en afkomstig zou moeten zijn van een dood rund. Daar volgens bewering van genoemden slager, het vleesch afkomstig is van een dood paard, zal dit een aardig zaakje worden. RECHTSZAKEK. AiTondissements-Reclitbaiik te Middelburg. Bij beschikking der bovengenoemde rechtbank zijn de navolgende zaken verwezen naar de tereehtzitting met. bevel tot gevangenhouding van de beklaagden 1°. H. O., oud 27 j., arbeider, geboren en wonende te Axel, gedetineerd te Middelburg, beklaagd van poging tot verkrachting. 2o. R. S., oud 19 j., kellner, wonende te Bochum (Duitschland) gedetineerd te Middel burg, beklaagd van diefstal. 3o. F. B. S., oud 18 j., kellner, wonende te Bochum (Duitschland) thans gedetineerd te Middelburg, beklaagd van heling. Beide laatste. zaken betreffen den diefstal van geld gepleegd in het Hotel Albion, De officier van Justitie bij bovengenoemde rechtbank is in hooger beroep gekotnen tegen bet vonnis dier rechtbank van den 15en dezer waarbij L. A. 8., oud 33 j., assuradeur te Vlissingen werd vrijgesproken van den hem ten laste gelegden diefstal of verduistering van postal- orders ten nadeele van een Engelsche book- makersfirma te Vlissingen. Kantongerecht te Ter Neuzen. Een record. Uit Deinum valt iets mede te deelen, dat menigen veehouder in den lande zal doen watertanden. De veehouder de heer Th. A. Smeding aldaar, bezit n.l. onder zijn runderen een koe- beest, dat volgens nauwkeurig bijgehouden melkstaten, in 303 opeenvolgende dagen 9002 kilo melk heeft opgebracht, vertegenwoordigende naar het vetgehalte een hoeveelbeid van 310 kilo boter. Deze koe ontving als krachtvoeder in de weide daags 2 kilo en in den staltijd by het hooi 4 kilo Bertels Lijnzaadkoekjes met suiker. De Komeet van Halley. Prof. Nyland te Utrecht, schrijft in het Utrechtsch Dagblad In den vroegen morgen van 17 April gelukte het my voor het eerst sedert hare verdwijning in de avondschemering de komeet van Halley waar te nemen. De komeet kwam eerst te kwart over vier boven eeii zware wolkenbank uit, en toen was de schemering al zoo ver gevorderd, dat er van een plaatsbepaling geen sprake meer was. Te half vijf, bij dagheldere schemering, was de komeet nog zeer goed in den kijker van 26 cM. opening te zien. In den zoeker en in een binocle heb ik ze niet kunnen vinden. De komeet vertooude zich als een vry scherp geeiachtig schijfje daar de schemering belette, koma of staart te zien, zou men haast meenen, een vaste ster voor zich te hebben. Ofschoon de omstandigheden voor de waarneming steeds gunstiger worden, kan ik ter vermijding van teleurstellingen aan belangstellenden aanraden, eerst nog nadere berichten af te wacbten, al- vorens zich de ongemakken van het zeer vroege (of zeer late) uur te getroosten. Te Boven-Knijpe (Fr). is eergistermiddag het 3jarig kind van H. Hospes verdronken. De 16jarige Ten Oever klpm in de Bo- dienstraat te Almelo op een wagen waarop ledige bezine-vaten vervoerd werden. Door het schommeleu van de vaten kreeg hij zijn kleeren vol spatten. Hoe, is een raadsel, maar onver- wacht stond de jongen in vlainmen. Gelukkig was hulp in de nabijheid en werd het vuur spoedig gebluscht. Beide beenen zijn deerlijk ver- brand. In het ziekenhuis werden de wonden verbonden. Een 102jarige. Mevr. de weduwe Je- ronimns Hartogeusis, geboren Deen, wonende te 's Hertogenbosch, bereikte Woensdag den leeftijd van 102 jaar. De jubilaresse is te Til burg geboren en geniet, altbans wat bet lichaam betreft nog een vry goede gezondheid. Haar geestvermogens, tot voor weinige jaren zoo flink, zijn sedert geducht afgenomen. De Duivelbanner van Gorincbem. Voor eenigen tyd was in een gezin in den omtrek van Tiel een jongmenscb ongesteld, geneeskun- dige hulp baatte niet scheen bet,'tgevolg was dat men na samenspreking het beste dacht te doen, eens naar den //duivelbanner" te Gorin- chera te gaan. En zoo geschiedde dat een der naastbestaan- den met een fleschje urine van den zieke orn mlp en raad naar Gorinchem toog. Deze reis was ecbter niet naar den zin van den boozen geest, die in het lichaam van den zieke buist, want (zoo verhaalde de persoon, met de zending belast) op den weg werd ik telkens van den eenen naar den anderen kant gesmeten. Na gedaan onderzoek door den deskundige, zeide deze, dat de jongen betooverd was en als in bet hoofdkussen, waarop deze gewoonlyk sliep, een otterstaart was, dan moet by er aan sterven. Bij onderzoek bleek zich in de veeren van bet kussen een otterstaart te hebben gevormd, zoodat bet dood vonnis was uitgesproken geen hulp kon bier meer baten, een geneesbeer te raadplegen was onnoodig en zoo gaat waar- schijnlyk een jong leven ten gronde, zoo er geen deskundige hulp wordt ingeroepen. Een dergelijk geval doet zich thans voor in het naburige dorp Rumpt Een man, die daar ziek is, zocht raad bij den meergenoemden //duivelbanner te Gorinchem. Na urine-onderzoek bleek, dat ook hij be tooverd (als bewijs zouden er rozen in zijn bed zijn), de toovenares was iemand bij wie de zieke een kop koffie en een borrel had gebruikt. Nu ging men nadenken bij wie dit geweest was en toen bleek dat de man ongeveer drie maanden geleden bij eene oude vrouw koffie en een borrel had gedronken, dus deze was de schuldige. Het gevolg is dat de bedoelde vrouw den naam heeft een beks te zijn en boveudien nog geldelijke schade lijdt, daar er menschen zijn die niet meer bij haar in den winkel willen komen, uit angst betooverd te worden. De vroege lente heeft in Noorwegen overstroomingen veroorzaakt. De vele sneeuw, die er gevallen is, heeft, snel gesmolten, de rivieren buiten de oevers doen treden. Er is veel bout verloren gegaan, de sterke stroom heeft bruggen meegevoerd en op vele plaatsen is het water de huizen binnengedrongen. ln- tusschen blijft het regenen en men vreest voor erger. Op enkele spoorwegen is het verkeer gestremd of wordt bet nog met moeite onder- houdeu. In de lucifersfabriek te Szegedin (Honga- rije) bad een keteluntploffing plaats. De ketel was 1600 E.G. zwaar en de ontploffing deed de muren ran het gebouw mstorten. Militairen en brandweer snelden toe naar de puinhoop, waaruit luide jammerklachten opstegen. lijdens de ontploffing waren in de fabriek 30 meisjes aan het werk, die alien bedolven werden. Tien meisjes van 13 tot 17 jaar en een man, de machinist, werden dood van onder bet puin ge- haald, terwyl 18 meisjes en de stoker zwaar gewond zijn. De stoker beweert. dat de ma chinist meermalen de fabrikanten gewaarschuwd bad voor den slechten toestand waarin de ketel verkeerde, maar dat de fabrikanten weigerden de noodig geoordeelde berstellingen te doen aaubrengen. Ten slotte waren de pijpen ge- barsten en zoo was het ongeluk ontstaan. De machinist, die juist bet ketelbuis wilde verlaten toen de ontploffing plaats had, riep, terwyl by stervend neerzonk //Die schurken De rnoeder van een der omgekomen meisjes, die 6 jaren stom geweest was kreeg door den schrik plot- seling haar spraakvermogen weer en riep, toen zij de ontploffing boorde//Waar is mijn docbter »if bl«(l verschljnt u-, W«en,tog. en VriJO»gav»ndt aHgezoorterd op Keestdagen "U de *ir«na J. iAH OK SAMOK te *er Hieuaen. Burgemeester en Wetkouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij ken is ingekomen een verzoeksckrift ooi verlof tot den verkoop van aicokolkoudenden drank anderen dan sterken drank van LEUNIS VERSLUIJS Pz., van beroep leurder, wonende te Ter Neuzen, voor ket linker voorlokaai van ket perceel plaatselijk gemerkt 8 en gelegen aan ket Kazerneplein. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is gesckied kan ieder tegen het verleenen van ket verlof sckriftelijk bij Burgemeester en Wetkouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 20 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. 8. J. DIELEMAN, Secretaris. - De schietvereeniging //Voor Vaderland en Koningin" te Vlissingen, zal dezeu zotner, ter gelegenheid van haar lOjarig bestaan, een ju- bileum-wedstrijd houden, welke 5 achtereen- volgende dageu zal plaats hebben en tot deel neruing waaraan alle Nederlandsche weerbaar- heids-schutters zullen worden uitgenoodigd. Er zal in verschillende afdeeliugen worden geschoten en zoowel persoonlijke als korps- prijzen zullen worden uitgeloof'd. Aan Aloisius Bonte, landbouwer, geboren te St. Kruis den 6 Januari 1867 en wouende aldaar, is de hoedanigheid van Nederlander verleend. In de week van 13 tot en met 19 April kwamen in Zeeland voor drie gevallen van dipbtheritis, een te Goes, een te Ouwerkerken een te Zuiddorpe, en zes gevallen van roodvonk, namelijk twee te Middelburg, een te Oost- en West-Souburg, twee te Sluis en een te Vlissingen. Woensdagnamiddag te vijf uur, toen de tram een eind buiten Schoondijke was. kwam een boerenwagen, met twee paarden bespannen, uit een weiland. De knecht zette, in de mining fcfeen^zondcr licht, tot eene buete van /0,50 subs. 1 dat hij nog voor de tram op den weg kon j "J kleermaker aldaar, ter zake als voren, tot komen, zijn paarden aan, doch bemerkte i eene boete van /0,50, subs. 1 week tuchtschool. 3en botsing was onvermydelljk. De dissel van j M d D j werkman; J. d. L., werkman, alien le den wagen verbrijzelde de laiitaren van de Xer Neuzen; P. J. S., knecht te Philippine, alien ter tram en° brak, waarop wagen en paarden in de j zake als voren, ieder tot eene boete van 2, subs. I 4-..;rto /.onatoteordo dat. i "j. v^ E./koopina"'te Westdorpe, ter zake van het i i l L i Anna ItAnfa nan rijden met een voertuig zonder licht, tot eene boete van f 20, subs, 10 dagen hecht. met vrijspraak van het meerder hem ten laste gelegde. M. M. R„ veldarbeider te Xer Neuzen, ter zake van Leerplichtwetovertreding tot eene boete van f\, subs. 1 dag becht. J. 11veldarbeider te Zaamslag, ter zake als voren bij herhaling tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. F. W„ veldarbeider te Axel ter zake als voren tot eene boete van 10, subs. 3 dagen hecht. P.M., leurder, zonder bekende woonplaatsA.J. D., varensgezel te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap, ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. voor ieder. P. O., varensgezel te Ter Neuzen, ter zake van open- bare dronkenschap gepleegd bij derde herhaling, tot hechtenis van 3 dagen en plaatsing in een Rijks- werkinrichting voor den tijd van zes maanden. Vrijgesproken; D. d. B., voerman te Axel, ter zake van overtrading van het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland en G. D., koopman te Hoek ter zake van het netsen zonder licht. Ontslagen van rechtsvervolging C. v. d VV. en J. v. d. W., landbouwers, beiden te Axel, ter zake van het rijden met een voertuig zonder licht J. d. R., varensgezel en P. V., werkman, beiden te Ter Neuzen, ter zake van het rapen van schelpdieren. Zitting van 21 April 1910. Veroordeeld zijn P. J. V., landbouwer te Bosch- kapelle, ter zake van overtrading der Jachtwet, tot eene boete van 5, subsidiair 2 dagen hechtenis met ver- beurdverklajing van den baas. P. B. G., landbouwer te Sas van Gent, ter zake van het afgraven van een polderdijk, zonder vergunning, tot eene boete van f 10, subs. 5 dagen hecht. L. T. VV., landbouwerskneckt te Sas van Gent, ter zake als voren tot een boete van f 0,50 subs. 1 week tuchtschool. G. A. B., zonder beroep te Koewacht, ter zake van straatschenderij, tot eene boete van 10, subs. 1 week tuchtschool. J. K., leurder te Ter Neuzen, ter zake van straat schenderij, tot eene boete van 10, subs. 3 dagen hecht. M. L)leurder te Axel, ter zake van het rijden met een houd zonder muilkorf, tot eene boete van j 2, subs. 1 dag hecht. met vrijspraak van hetgeen hem meerder is ten laste gelegd. J. d. M., visscher te Philippine, ter zake van het be- visschen der Schelde, zonder consent, tot eene boete van f 3, subs. 2 dagen hecht. K. J., zonder beroep te Hoek, ter zake van te Hoek vuilnis laten vloeien langs slooten, tot eene boete van /'0,50, subs. 1 dag hecht. A. d. I)., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van te Ter Neuzen op den openbaren weg, in de kom der gemeente, wateren anders dan in de daartoe besiemde Oakken, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. P. D., landbouwer; J. W., arbeider,; C. D., arbeider, alien te Axel, ter zake van te zamen en in ver eeniging, zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopen op eenigen grond die bezaaid is, ieder tot eene boete van f 2, subs. 1 dag becht. voor ieder. C. P. K., monteur en J. N., officier bij het Leger des Heiis, beiden te Ter Neuzen, tpr zake van overtrading der Brand weerverordening te Ter Neuzen, ieder tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. voor ieder. W. F. S, aannemer te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 5, subs. 2 dagen hecht. F. J. v. K., voerman te Ter Neuzen, ter zake van op de aan de gemeente Sas van Gent toebehoorende kaden welke tot laad- en losplaatsen bestemd zijn, met paarden jagen, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. F. v. d. VV., boerenknecht te Axel, ter zake van het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1