A I g e m e e n s- en Advertentieblad Zeeuwsch-.VIaanderen. No. 5440. Gemengde berichten. Zaterdag; 9 April 1910. 50e Jaar^ang. *v j ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/J en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5, Inzending van advertentien voor 3 aren op den dag der uitgave. lEiZElX^STim JBJLiJLZD. TER NEUZEN, 8 April 1910. Philippine wordt om zijne heerlijke mos- seien zoowel in de week als des Zondags, voor- al in den schoonen zomertijd, door veel vreem- deliugen bezocht. Vele van die vreemdelingen, meestal Belgen, vermaken zich met de drukte van het mosselen lossen en velen vragen wel eens naar de plaats vanwaar die groote massa's komen. Natuurlijk kan niemand hun verlangen direct bevredigen om met hen die perceelen te bezichtigen, ook is er niet altijd een geschikt vaartuig gereed om deftige heeren en dames aan boord te nemen. Ter bevordering van het vreemdelingenverkeer heeft daarom de zangvereeniging „Oefening baart Kunst" het goede plan gevormd, gedurende de zomermaanden Juni September eene motorboot te huren om den vveemdeling inlde geiegenheid te stellen tegen een matigen prijs een water- tochtje te kunnen doen, naar die perceelen niet alleen, maar ook om in Hoofdplaat en Hoek de eigenaardige Zeeuwsche kleederdrachten te bezichtigen. Deze boot kan ook ten dienste komen van menigen mosselhandelaar om b.v. nabestellingen van mossels nog bijtijds te kun nen uitvoeren. Eenige mosselhandelaars te Philippine hebben van het Rijk enkele hoofden gepacht aan den Hondbosschen zeedijk bij Petten tot het afhalen van mosselzaad. Met vijf vaartuigen en twaalf man zijn zij Maandag jl. daarheen gevaren. Zij ankeren in het Noord-Hollandsch kanaal tegenover Petten, dat een kwartier ongeveer meer Westelijk ligt. De schippers steken de mosseltjes van de palen en stranden af, en eenige werklieden uit Petten dragen ze over den dijk, storten ze vervolgens in de daar ge- gereedstaande wagontjes, waarmede zij naar de schepen worden gevoerd. Dit zaad is van uit- muntende kwaliteit en verre te verkiezen boven het zaad van de Zuiderzee. Dit verroer komt nog voordeeliger uit dan met een motorboot en boveudien verdient alzoo de kleine visscher nog aardig wat. Bosclikapelle. Onze onderlinge varkens- verzekering ,/Helpt Elkander" verkeert in bloeienden toestand. 83 leden hebben voor het gansche jaar een varken verzekerd, 24 leden voor denzelfden tijd twee varkens, terwijl npg een 12tal deelnemers voor 6 maanden hebben verzekerd. De veree- niging bezit ruim 600, belegd op de Boeren- leenbank. Donderdagnamiddag geraakte een acht- jarig meisje te water in den diepen sloot achter de kerk, waar zij zich vermaakte met het vangen van stekelbaarsjes. Het kind zonk zoo diep weg, dat nog een handje boven het water uitstak. Op het hulpgeroep der kameraadjes, snelde de landbouwer P. A. Stallaert toe die toevallig in de nabijheid was en tot aan de borst in het water moest, om de kleine drenkelinge op het droge te halen en van een wissen dood te redden. W estdorpe, 7 April. In de heden gehouden raadsvergadering waren tegenwoordig de Voor- zitter, alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1. Medegedeeld worden de navolgende inge- komen stukken a. Eene missive van Gedep. Staten met goedgekeurd kohier van den hoof'del. omslag voor 1910. b. Alsvoren met goedgekeurd raadsbesluit tot af- en overschrijving der gemeentebegrooting c. Alsvoren houdende mededeeling dat de bij voorschot uit te betalen rijksbijdrage aan deze gemeente in de kosten van het lager onder- wijs voor 1910 is bepaald op 4300,— d. Een procesverbaal van kasopname bij den gemeenteontvanger d.d. 22 Maart j.l. waarin overeenkomstig de boeken in kas is bevonden f 2345,57s. Hiervan was 2000,bij de boerenleenbank alhier. Worden voor kennisgeving aangenomen. e. Het verslag der gezondheidscommissie over 1909. Wordt ter inzage gelegd van de leden. 2. Tot leden van het stembureau bij de a s. verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland, worden benoemd de heereu Oyr. Dellaert en A. de Beleir. Tot plaatsvervangende leden de heeren P. van Waes, C. van Haelst en A. Steijaert. 3. De op 1 Mei e. k. periodiek a£tredende leden van het Burg. Armbestuur, de heeren Fr. van Acker en A. 0. Puylaert, werden met ingang van dien datum met algemeene stemmen als zoodanig herbenoemd. Mede stonden op de aanbeveling de heeren Cyr. Dellaert en C. J. van Waes. 4. Op een ingekomen verzoek van de muziek- vereeniging //Eikels worden boomen" alhier om subsidie uit de gemeentekas wordt op voorstel van Burg, en Weth. met 5 tegen 2 stemmen (tegen de heeren Steyaart en De Beleir) be- sloten, aan voormelde vereeniging tot weder- opzeggens en met ingang van dit jaar jaarlijks eene toelage te verstrekkeu van 50. De heer Steyaert verklaart zich tegen sub sidie, de heer De Beleir had dit liever op f 75,gezien. 5. In verbaud met vorenstaande en de kosten van aanschaffing en plaatsing eener spreekcel voor hetiutercommunaal telefoonverkeerwordtbe- houdens nadere goedkeuring een besluit genomen tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1910. Daarna gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren. Na heropening niemand het woord wenschend, sluit de voorzitter de vergadering. Koewacht. Dinsdagavond had ten huize van den heer Ch. Swartelee de jaarlijksche algemeene vergadering plaats van de eere-, contribueerende- en werkende leden der fanfaremaatschappij ,iDe Eendracht". Na lezen der notulen gaf de secretaris eenige inlichtingen omtrent het nieuwe vaandel, dat op 26 Mei a. s. plechtig zal worden iugehuldigd. De peuningmeester bracht verslag uit over den finantieelen toestand der vereeniging. Daaruit bleek, dat het vorige jaar ontvangen was de som van 168 en uitgegeven 190,87 zoodat er een nadeelig slot is van f 22,87. Wijl het dienstjaar 1908 sloot met een gunstig slot van f 40,86, is er thans nog in kas f 17,99. Met bijna algemeene stemmen werden her- kozen de aftredende bestuursledeu de heeren C. Dierick, E. Ceelaert en L. David. In plaats van wijlen den heer C. de Blieck werd tot eere-voorzitter gekozen de heer J. de Blieck. Tot commissaris voor het Belgisch gedeelte werd gekozen de heer P. Poppe en voor het Nederlandsch gedeelte de heer A. Dierick. Besloten werd de contributie der eereleden te bepalen op minstens 3,50. Ten slotte werden door het Bestuur eenige mededeelingen gedaan omtrent het te houden festival. Daar de termijn van aangifte nog niet voorbij is, kon men niet opgeven, hoeveei ver- eenigingen er aau deelnemen. Van een paar gezelschappen was reeds bericht !en vetsten os E. Dierick alhier, voor de vetste hkaars le prijs A. Dierick, 2e prijs E. Dierick I heiden alhier, voor den schoonsten stier J. Kips alhier, voor het grootste getal paarden ter markt ^ebracbt Ph. Verket te Moerbeke, "voor het grootste getal runderen P. van Doosselaer te St. Jansteeu, voor het grootste getal varkens Ch. .lansens te Moerbeke, voor het grootste getal hoornvee ter markt gekocht P. Verbist te Zuiddorpe. Bij loting zijn voor de aangevoerde paarden de premien ten deel gevallen aan A. Bernaert, kinderen Suij, C. van Waes, J. Kips alien alhier, J. Tollenaer te Moerbeke, E. van de Yijver en P. de Dekker beiden te Stekene. ingekomen. Woensdag werd hier de twintigste jaar- markt gehouden voor paarden en ander vee. Aangevoerd waren 29 paarden, 87 stuks hoornvee en 25 varkens. Er waren veel vreemde koop- lieden zoodat het meeste aangevoerde veespoedig aan goede prijzen verkocht was. Onder het spelen der fanfare werden op het gemeentehuis de volgende premien uitgeneikt. Voor het meest in waarde zijnde werkpaard van 3 tot 6 jaar oud, Pr. van Waes alhier, voor het scboonste veulen nog zijne melktanden hebbende, wed. J. Suij alhier, voor het schoonste veulen geboren in 1909 de kinderen Suij alhier, voor de schoonste baatgevende koe le prijs P. Dierick alhier, 2e prijs wed. F. David alhier, voor de schoonste vaars le prijs V. Poppe alhier, 2e prijs H. Vergauwen te St. Jansteen, voor De losse werkman Abraham Wijdoogen, te Amsterdam, in de buurt waar hij woonde //Brammetje" genoemd, en als een zeer goed mannetje bekend, woonde sedert anderhalf jaar bij het echtpaar Sierhuis als commensaal in. Op een avond laat had hij nog, in gezelschap van S. en diens vrouw, een buurman bezocht ^n samen waren zij daarna naar huis gegaan. 's Nachts omstreeks 1 uur hoorden twee straat- vegers, die in de buurt hun werk verrichtten, uit de woning een kermend geluid zij her- kenden de stem van Brammetje, die riep ffoje, o je, mijn borst 1" Verder hoorden.zij de vrouw van Sierhuis zeggen uJo, schei nou maar uit hij heeft nou genoeg gebad". Een der straat- vegers hoorde Sierhuis daarop zijn vrouw ant- woorden ,/ga jij ook deur", wat zooveel zeg gen wil als: //bemoei je er niet mede". Nog langen tijd hoorden zij W. kermen. Ook buren hebben omstreeks denzelfden tijd W. drie gillen hooren geven. Twistgesprekken hebben zij niet hooren voeren. Den volgenden ochtend kiaagde W. over pijn en moest hij naar het gasthuis worden gebracht. Daar overleed hij enkele dagen later. Buurvrouwen verklaarden, dat zij de vrouw van Sierhuis hadden hooren zeggen, dat zij W. eerst een paar schoppen had gegeven, omdat hij zoo //kankerde", en dat toen vervolgens haar man uit het bed was gekomen en eens Sink zijn hart aan hem had opgehaald. Ook kwam uit het getuigenverhoor aan het licht, dat W. veel klappen kreeg vau vrouw Sierhuis, die den baas over hem spelen wilde. In de instructie bekende Sierhuis, dat hij W., die altijd zeer lastig was en ruziezoekerig als hij jenever op had, dien nacht met geweld op bed geworpen en een klap in het gezicht gegeven had. Van ernstige mishandelingen was, volgens hem, geen sprake geweest. Het O. M. bij de rechtbank achtteniet bewezen, dat de buikvliesontsteking, waaraan W. overleed, het gevolg is geweest van een schop, maar wel dat er mishandeling heeft plaats gehad, en daar- voor eischte het O. M. 6 maanden gevangenis- straf voor S. Een dag in Oekoerito. Een correspondent van de Frankfurter Zeitung heeft een bezoek gebracht aan Oekoerito, het Hongaarsche dorp, dat zulk een treurige ver- maardheid heeft gekregen door den vreeselijken brand, die daar gewoed heeft. Van Boedapest is het dorp in een paar uren per spoor te bereiken. Aan de grens ziet men een verweerd bord aan een paal, waarop te lezen staat dat hier Oekoerito begint, dat behoort tot het district Osenger en ligt in het comitaat Szatmar. Dat moet een vergissing zijn meent de corres pondent Oekoerito ligt in Azie, want de daar heerschende toestanden, die door de ramp aan den dag gekomen zijn, zijn volkomen Aziatisch. Geweeklaagd wordt er niet in het dorp, de eerste indruk die men er krijgt is eenigszins bevreemdend. Verleden jaar toen te Ajk het groote mijnongeluk gebeurde waarbij 55 mijn- werkers omkwamen, weende dat gansche dorp, te Oekoerito daarentegen is alles koud, men draagt het gebeurde met gelatenheid en toch is er geen huis waar geen doode te betreuren is, ja, de huizen zijn zeldzaam, die slechts een doode hebben. Er zijn er met 3, 5, 7 in een gezin. Midden in het dorp, tegenover het raadhuis, naast de gemeentepomp, stond de schuur, die nu is afgebrand. Tot over de knieen zonk ik weg in de asch en andere overblijfselen van den brand, overal roet, verbrande en ver- koolde balken, de overblijfselen van half- verbrande stoelen en tafels en afschuwe- lijk menschelijke lichaamsdeelen, gebroken schedels, verbrande handen en voeten, ja, halt- verkoolde ingewanden. Vingers en tanden kwamen te voorschijn, toen ik met mijn wandel- stok de asch omroerde. De plaats des onheils is zeer klein. Als men boort, dat er in de afgebrande, tot balzaal ingerichte schuur 5 a 600 menschen waren, dan stelt men zich onwillekeurig een zeer groote schuur voor, maar dat was zij niet. Reeds de omstandigheid, dat men van overheids- wege toeliet zooveel menschen in een zoo beperkte ruimte op te hoopen, terwijl de meest elemen- taire veiligheidsmaatregelen ontbraken, geeft een idee, hoe treurig het met die overheid is gesteld. Te Oekoerito, een dorp van 3000 zielen, is geen enkele gendarme, elk toezicht op de het feestlokaal binnendringende menschenmassa ont- brak. De uitnoodiging voor het bal, waarvan de correspondent er een gezien heeft, was onder- teekend door den //comitaats-president den plaatselijken rechter en den notaris, wat van deze notabelen ook al geen hoog denkbeeld geeft, want de /balzaal", waarin zij hun gasten zoude® ontvangen, was een houten schuur zonder zoldering, met rieten dak en dat op zichzelf reeds brandgevaarlijke ding werd ver- licbt door petroleumlampen en geillumineerd met papieren lampions, waarin kaarsen brandden, terwijl er als verdere versiering droge sparre- boomen waren neergezet. Het wijst inderdaad op toestanden, zooals men die slechts in Centraal- Azie zou verwachten, dat in zulk een lokaal 5 a 600 menschen ygerden toegelaten. De districtsbestuurder wist van het heele feest niets af. Om 7 uur 's avonds begon men te dansen en om 9 uur geraakte een der guirlandes van groen door de kaars van een lampion in brand. De geruchten, als zou de brand moedwillig zijn aangestoken door boeren, die nijdig waren omdat men hun den toegang tot het feest ge- weigerd had, blijken dus onwaar te zijn. Kort daarop ontplofte een groote petroleumlamp, die een regen van brandende olie op de balgasten deed nederdalen. Er ontstond een een vreeselijke paniek. Alles rende als zinne- loos naar den eenigen uitgang, waar een doode- lijk gedrang ontstond. Kinderen en vrouwen, oud en jong, geraakten onder den voet. Een vlammenregen daalde neer en deed de feest- kleeden vlam vatten de dansers brandden en de schuur brandde. In onbeschrijfelijke ver- warring drongen de honderden op tegen de van buiten dichtgespijkerde deur die weldra bezweek, maar nu viel alles over elkander naar buiten, waar stoelen en tafels tegen die deur stonden en zoo nog meer de vlucht belemmer- den. Die onder lagen stikten en op de boven- sten wierpen zich telkens weer anderen. Die stapel menschen begon te branden en het vet droop uit de brandende lichamen. Afgrijslijke aanblik. Dat menschenvleesch braadde knette- rend. Zij, die onder lagen en dadelijk stikten waren er nog het best aan toe. Y reeselijk was het gebrul en gehuil der menschen, die zich in het vuur kronkelden en daar tusschen hoorde men het gereutel der stervenden. An deren hadden zich naar buiten kunnen werken en vluchtten met brandende kleederen de straat op, zonder te weten waar'neen. Wel 20 of 30 van die levende fakkels zag men die de donkere straten verlichtten en telkens viel er een stervend neer. Verscheidenen vluchtten met hun bran dende kleederen het veld in en sprongen, kranb- zinnig van pijn, in slooten of waterputten. Tot dusverre heeft men 32 half verbrande lijken daaruit opgehaald, menscheu die om den vuur- dood te ontgaan den dood door verdriuking vonden. nnw IIMSCHE nil bl»d verscliijnl MaaDdni;., Woensdikg. en V*:!dagav<mil, uiijrezomlertt op S'eertilttnen "Jij ile i'ijrna 1 A ***7 -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1