A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaitderen. oviiwiiiiii ha st; No. 5439. Donderda^ April 1910. 50e Jaargang;. Rijk, ds Provincie en de Gemeente, Opheffing slremming verkeer over draaibrug bewesten Ter Neuzen. Bekendmaking. LandbGuwberichten. Gemengde berichten. Laatste berichten. ±31LiJ^JD. SCHULDVOHDEFJTOEM FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321ji en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telofoon No. 35. Inzendmg van advertentien voor 3 oten op den dag der uitgaje. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. S C II U L D V o u i> kV;n gen Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de ouders of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 2 Mei a. s. op de openbare lagere school alhier wenschen te zenden, zich daartoe tot en met 30 dezet* bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die zes jaren ond zijn, of dit den loop van het jaar worden, worden toegelaten Hoek, 6 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VVOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 6 April 1910. Door de Centrale Liberale kiesvereeniging is definitief candidaat gesteld voor de verkiezing van een lid der Provinciale Staten in het heer district Hulst tie heer Ph. J. van Dixhoorn, die de candidatuur heeft aangenomen. Wij vernemen dat de Z.Eerw. pastoor van Sint Jansteen, bij de justitie te Middelburg een aanklacht heeft ingediend tegen Notaris Van Dalsum te Hulst, redacteur-uitgever van //De Volkswil" wegens het plaatsen van artikelen waardoor bedoelde geestelijke zich in zijn eer en goeden naam voelt aangetast. De voordracht voor onderwijzeres aan de O. L. school te Borssele bestaat uit de dames- J. S. Meyers, te Westendorp, gem. Wisch eu J. Bakker, te Ter Neuzen. Nom de deelingen mer een van cte verslageu en mede- van de directie van den landbouw 1910 bevat artikelen over slibbemesting, den landbouw in het Belgisch lossgebied, voeder- proef met gepasteuriseerde afgeroomde melk en het uitvriezen der tarwe. Volgens een in dit nummer voorkomende advertentie der Hollaudsche Credietbank. bierlt zij Zwitsersche Canton Freiburger loten van 1861 aan, zoowel a contant als op maandelijksche aflossing van f 2, Zooals verder blijkt, moeten alle nog niet uitgeloote stukken binnen 4 jaar getrokken worden. De eerstvolgende serie- en premie- trekking heeft plaats op 15 April en 15 Mei a.s. en worden dan uitgeloot 8950 prijzen ten gez. bedrage van frs. 264,950. Maandag hebben eenige kwajongens te Ochten de brievenbus van bet postkantoor in brand gestoken. De inhoud verbrandde ge deelteiijk. Slachtoffers der moderne techniek zyn 'n groot aantal vogels die gedood worden door den bovengrondschen kabel tusscben Santpoort en IJmuiden, welke dient tot geleiding van den in IJmuiden benoodigden elektrisehen stroom. Den gebeelen weg laugs vindt men in den omtrek van dien kabel doode vogels, vooral grootere soorten, houtduiven, soms wel een wulp en dergelijke. De zeer hooge spanning van den kabel doodt ze onmiddellijk en 't scbijnt, dat de dieren nog ueuei, uttll niet 'tgevaarlijke er van vermogen in te zien, geschiedenis. tenminste, hoewel vele makkers er reeds den I jjeu spoorwegklerk dood vonden, schromen zij niet den draad telkens opnieuw ais zitplaats te gebruiken. Men begrijpt, dat nu in den paartijd de schade bedenkelyk zal blijken. Te Nijmegen was een bewoonster van de Plaats van Rechters, gelegen aan het Marien- burg aldaar, een boodschap gaan doen zij bad de onvoorzichtigheid haar kind van 13 maanden alleen achter te laten. ,/Wat- wil je eigenlijk vroeg nu de majoor, die door deze woorden uit zijn beschouwing gewekt- werd. fflk wil uw valies dragen," antwoordde de jongen //vooropgesteld, dat u 't mij wilt toever- trouwen." De knaap was in weerwil van zijn afschuwelijke plunje, geen onaangename verschij- ning. Een rijke hoeveelheid zwarte lokken liing van onder zijn rnuts op de schouders af en omgaven een vriendelijk opgeruimd gelaat, met scbelmachtige bruine kijkers, wier glans door de lange wimpers nog werd verhoogd. Een aardig stomp neusje, purperroode lippen met een ietwat spottenden trek en licht roode wangen, vormden een gezichtje in welks uitdruk- king moedwillige vermetelheid den boventoon voerde. Men kon het den jongen aanzien dat bij zich in zijne ellende wel bevond en nood en ontbering Het kind is toen blijkbaar met de brandende kacbel in aanraking gekomen, altbans toen de moeder weder in haar woning kwam, vond zij haar kind niet meer levend terug, daar bet reeds aan de gevolgen der bekomen brandwonden was bezweken. 'tis bard door kwartjesvinders beroofd te worden en nog de gevangenis in te moeten op den koop toe. Dit is zekeren L. te 'a Graven- huge overkomen. Deze jong getrouwde man pas- seerde de Wilhelminalaan te Voorburg en liet zich daar door een paar kwartjesvinders over- halen ,om te speleu". Er werd natuurlijk heel eerlijk gespeeld een getuige kon dit voor de rechtbank bevestigen. L. raakte alles kwijt, ten slotte ook zijn fiets en drie gouden ringen. Beduekt voor moeder de vrouw, raakte hij in een zenuwachtigen toestand, liep naar den burge meester van Voorburg en diende een aanklacht tegen de kwartjesvinders in wegens berooving. Deze heeren lieten het er niet bij, want er was eerlijk kaart gespeeld, en tkans moest L. tereckt staan, wegens het doen van een valsche aangifte. Den volgenden dag was bekl. komen vertellen, dat er van de berooving niets aau was, maar dit baatte hem niet, eveumin als een verzoek tot bet O. M. gericht om de zaak niet te vei- volgen. Bekl. heeft de fiets eu de ringen later weer teruggekocht. Het O. M." eischte 5 dagen gevangenisstraf wegens 't doen van valsche aangifte. Het wordt bijna spreekwoordelijk dat vlie- gers er bij een val altijd goed afkomen. Maar de lijst van doodeu wordt belaas tochook laug- zaam maar gestadig langer. Zaterdag is te Saint Sebastiaan de Fransche vlieger Lebon, die ondanks slecht weer een vlucht deed boven de zee, tegenover bet koninklijk Paleisgevallen van groote hoogte, tengevolge van het onklaar raken van zijn toestel. De ongelukkige kwam onder rotsen terecht, en overleed terstond. Te Sosnowice in Polen waren twee vliegers op een toestel 300 meter hoog toen de motor bleef stil staan, en het toestel viel. De twee vliegers werden zwaar gewond opgeraapt Voor bet hof van den lijkschouwer te Letchworth in Engeland zyn Maandag bijzonder- heden aan den dag gekomen van een vreemde met name Beeton, een man en vader, had omgang gehad met een ougetrouwde vrouw. Er werd uit dezen omgang een kind geboren. Beeton beloofde voor t kind een goed onderkomen te zoeken en baalde het van de moeder weg. Deze verlangde het na eeifigen tijd terug te zien. Op haar aandringen kwam Beeton ten slotte met een kind, dat, naar zij dadelijk zag, het hare niet was. Beeton had het op straat uit een kinderwagen tot nu toe geen schade gedaan hadden aan zijne gezondheid. z/Goed, mijn zoon", zeide de majoor met zekere hartelijkheid en een gevoel van medelijden, dat hij voor den jongen gevoelde. „Je zult mijn valies dragen en kunt mij tevens den weg wijzen Daar pak aan //Zijn zoon! Ha, ha, hoort- je dat, jongens?" riep de knaap tot een troep jeugdige bedelaars die toevallig in de nabijbeid waren. //Ik ben zijn zoon De zoon van zulk een gentleman Wat een geluk Het was vreemd de majoor, die anders bij elke gelegenheid zoo boos en opvliegend kon worden, nam de onfatsoenlijke grap van den jongen, waardoor bij aan den spot en bet gelach van een dozijn straatbengels werd prysgegeven. niet kwalijk. Hij gevoelde een zekere deernis en vergenoegde zich hem een getiedeud //voor- waarts" toe te roe pen. z/U schijnt niet graag te lachen, gouverneur", zei de knaap, //nu ook goed men kan ook zwij- gen, als het wezen moet en daar u eenstomme bediening liever scbijnt te zijn dan een spraak- zame, zal ik zoo stil als een schaduw naast u gaan.' geroofd. Voor dezen roof werd hij gestrait met eenige maanden gevangenisstraf, die hij op het oogenblik ondergaat. In de gevangenis jekende hij aan een lotgenoot, dat hi] zijn eigen rind verdronken en in den moestuin by zyn woning in een koolveld begraven had. De man, wien Beeton bet verteld bad, bracbt het aan jij de politie. Deze ging in bet koolveld graven en vond het lijk van het kind. 's Gravenhage, 6 April. Eerste Earner. Aangenomen werden eenige wetsontwerpen. Bij de behandeling van bet ontwerp betreifende de schenkiug der scbilderijcollectie van den heer en mevrouw Drucker aan den Staat huldigde de beer Van der Does onder applaus de milde scheukers. Minister Heemskerk sloot zich hierbij aan. De Kamer ging tot nader uiteen. De jongen liet bet hoofd hangen en sprak inderdaad niets meer, totdat majoor Warfield na eenige schreden weder bleef staan en den knaap tot zich wenkte. „lk zoek een straat," zeide bij, „die ik van mijn leven niet zal vinden, als jij me niet den weg wijst. Als straatslijper en dagdief van beroep, zal jij mij ongetwijfeld in dit Babylon wel terecht kunnen wijzen. Jij weet toc'n zeker we!, waar de zoogenaamde Pavelsteeg is V" ,/De Pavelsteeg?" berbaalde de knaap. z/Ja, een blinde steeg, een slop, waar slechts de armste lieden van New-York wonen en ar- moede en ellende moeten te vinden zijn. Men beeit mij gezegd, dat bet onmogelijk is er met een rijtuig in te komen, daarom ga ik te voet. Ken je die steeg //O, zeker," betuigde de jongen. z/Hm, men zou meenen, als men jou hoort, dat je er in geboren waart." z/Dat niet, sir. Maar dat was langen tijd ook mijn residentie". ,En waar ben je eigenlijk op de wereld ge komen z/Dat weet ik niet, gouverneur," antwoordde de knaap, //misschien wel in een modderpoel." Gemeenteraad van Ter Neuzen. ,/Dat is best mogelijk. Maar ga nu vooruit en wijs mij den weg naar die steeg, welke ik zoek." z/Kom, kom, gouverneur! U wilt mij voor den gek kouden". z/Neen waarom dan, onnoozele jongen //Onnoozel gouverneur V Dat heeft nog geen mensch tegen me gezegd Maar als u het volstrekt wilt, ga dan maar mee". ,/Nadat beiden een tijdlang weder zwijgend naast elkaar waren voortgegaan, wees de knaap op een zijstraat, waarbij zij waren aangekomen. „Hier is het, sir," zeide hij. »Hier Loop been Deze praeht'.ge straat Wil jij den draak met mij steken riep de majoor, terwijl hij verblutt die deftige buizen aanschouwde, die voor hem stonden. (Wordt vervolgd). SEIZESSCHE (0IBA\T. rosrairecueuren eu jjucvcuuuoui/uucid. mt hlaij ver^n5»IJn« JSsaadR-;-, Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, j u gezien de circulaire van den heer Commissaris der Koningin in deze Provincie van den 30 Maart 1910, A. no. 185 lste afdeelingjr" herinneren bij dezen de belj$ughebbende aan de be- palingen, vervat in de wet v4n„dprb(8sten November 1815 (Staatabiad no. 51), art m der provinciale- en art. 228 der gemeentewet, volgenAt^'CTke alle TEN LASTE VAN HET binnen ses maanden, volgende op het jaar, waarover dezelve loopen, zullen moeten worden ingediend bij zoodanige administration of ambtenaren, welke de orders tot het doen van leverantien of anderszins gegeven hebben, op boete van te worden gehouden voor verjaard en vernietigd wordende mitsdien een ieder nitgenoodigd, om de Sehuldvorderingen welke hij ten laste, van bet Rijk, de Provincie- of de Gemeente, over 1909 rnocht hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen, en daartoe den uitersten termijn, bij de wet vastgesteld zijnde den laatsten Juni aanstaande, niet af te wachten. Gedaan te Ter Neuzen, 5 April 1910. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter vokloening aan den brief van den Com missaris der Koningin in Zeeland dd. 4 April 1910, ter kennis van de ingezetenen dat met ingang van 5 April 1910, voormiddag 6 uur de draaibrug over het ver- bindingskanaal bewesten Ter Neuzen weder voor het verkeer is opengesteld. Ter Neuzen, 5 April 1910. De Burgemeester voornoemd. eu Vr tlaKavoail, nitnezonderd op Peeitdanea "»«J de iOlrms* i' -."I"'-.",i I'lHirnir 3. VA.V OK SAVQK te Ter Venzen. in Yergadering van Woensdag 6 April 1910. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwezig de heeren Visser, Dees, Vieland, Moggre, De Jager, Scheele, Lensen, Drost, De Feijter, Van de Ree en Kerkhoven. Afwezig de heer De Bruijne. Een vacature. De Voorzitter opent de vergadenng waarna worden ge- lezen de notulen der vergaderingen van 17 Maart en 22 Maart, welke werden goedgekeurd. Het lezen der notulen van de vergadenng van 81 ilaart wordt uitgesteld. De "Voorzitter deelt mede deze vergadenng te hebben helegd naar aanieiding van het schrijven van leden van den Gemeenteraad, waarin hem om het beleggen eener vergadering werd verzocht. Hij stelt voor met de be handeling der ingekomen stukken aan te vangen. Die zijnhet schrijven door hem aan de leden van den Raad gezonden, waarbij hij te kennen geeft het raads- besluit der vergadering van 31 Maart, in zake school- bouw niet te zullen uitvoeren, doch dit als zijnde in strijd met de wet of het algemeen belang aan H. M. de Koningin ter schorsing of vernietiging te zullen voordragen en voorts het schrijven onderteekend door alle leden van den Raad, waarin hem, naar aanieiding zijner kennisgeving, gevraagd wordt eene vergadering van den Raad te beleggen. Dat schrijven is Zaterdag eerst ingekomen na het sluiten der secretarie, waardoor het spreker met mogelijk was de vergadering vroeger dan is geschied te beleggen. Hij vraagt wie der leden de behandeling van het onder- werp verder wenscht in te leiden. De heer De Jager Mijnheer de Voorzitter Een pijnlijk oogenblik was liet voor mij toen ik Vrijdagmiddag uw schrijven ontving, waarin u aan den Raad kenius gaf, het besluit der vergadenng van den Raad dd. 31 Maart uiet uit te voeren maar het aan H. M. de Koningin ter schorsing of ter vernietiging voor te dragen. Waar ik in de veronderstelling was, dat door het doen van het voorstel een goede oplossing werd gevonden en voor. liet onderwijs en voor de gemeente, en liet bleek dat ook den geheelen Raad daarmede accoord ging, zou ik u wel eens willen vragen in welk opzicht is er dooi aannemen van het voorstel gehandeld in strijd met de wet of het algemeen belang? De Voorzitter antwoordt, dat hij, als burgemeester, is belast met het uitvoeren der wetten en verordenmgen. en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Do wet zegt ook dat er voldoende schoolruimte moet zijn en liet schooltoezicht neemt geen genoegen met de bestaande. Het verzenden der kennisgeving aan de leden van den Raad is voor hem misschien nog pijnlijker geweest, dan voor den heer De Jager liet ontvangen daarvan. Maar toch heeft hij gemeend het te moeten doen, daar de Raad hem, door zijn besluit van 31 Maart, heeft verhinderd te voldoen aan een opdracht die door Gedep. 8taten was gegeien, en hij dus als burgemeester zijn plieht niet kon doen. Hij deelt mede aan Gedep. Staten onder dagteekenmg van 1 April 1910 het volgen'de schrijven te hebben ver- zonden »Ik heb de eer uw college mede te deelen dat naar aan ieiding van uw schrijven van '18 Maart jl. no. 18, le af deeling, den 31 eene Raadsvergadering werd gehouden waarin Burg, en Weth. uwe uitnoodiging aan den Raad hebben overgebracht om binnen 14 dagen na de ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1