J r A i g e m e e n Nieuws- en Ativertentiebiad voor Zeeuwsch-VlaaisdereiL Voorloopig Bericht. V oorloopig1 Bericht. Tandarts VANDALEN Mer mist E ;E Voor de a. s. Schoonmaak. VERLORE f gMIlETElAAB. No, 5436. Honderda^ 31 Maart 1910. 50e Jaargang. B U R G E R L li K E S T A N D. Voor toelating van kmdsreii Advertentien. Mej. GORNELIA ADR. YAN DI8 AlSeen de nieren kunnen het bloed filtreeren. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. den Heer en Mevrouw MEIER, is Vrijdag' van 11-3V2 uur, in het Ziekenhuis te consulteereu. YerYoeren Yan Yrachten en anderszins. JAC. DE BOKX. A B 0 N N E M E N T Ber drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telgfoon No. 25. Inzendmcf van acLvertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 30 Maavt 1910. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te bouden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Schrijven Gedeputeerde Staten van Zeeland treffen voorziening in behoefte aan schoolruimte benoeming stembureaux verkiezing lid Provin- ciale Staten. Door de Oentrale Antirev. kiesvereeniging in bet district Hulst is voor de a. s. verkiezing voor een lid van de Prov. Staten, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P. Moes candidaat gesteld de beer Mr. P. Dieleman, advocaat en procureur te Middel- burg. Naar men ons verzekert zal door een groep Katholieken die zich niet kunnen vereenigen met het besluit der Centrale R. K. kiesvereeniging om voor deze verkiezing den candidaat der antirevolntionairen te steunen, een Roomsch- Katboliek worden candidaat gesteld. Gisteren werd in het lokaal Bethel" in de nieuwe Verbindingsstraat vanwege de christe- lijke Werkliedenvereeniging eene tentoonstelling gehouden van teekeningen in den afgeloopen winter vervaardigd door de leerlingen van den door die vereeniging gegeven cursus in vak- en handteekenen. Ongeveer 150 teekeningen waren langs de wanden van bet lokaal tentoongesteld en gaven blijk van de resultaten met bet onder- wijs bereikt en er waren 'verschillende onder die getuigden dat de vervaardiger met lust en ijver van de lessen heeft geprofiteerd, en flinke vorderingen heeft gemaakt. Aan een 9tal leerlingen zijn voor bun werk prijzen toegekend, als volgt Vakteekenen le leerjaar, le prijs .T. Tol- hoek, 2e prijs J. Liebers en 3e prijs C. van Overbeeke. 2e en meerdere leerjaren le prijs M. Meeusen, 2e prijs J. Wisse Wz. en 3e prijs A. Janse. Handteekenen, le leerjaar: le prijs Jac. Bruggetnan en 2e prijs G. P.'-.de Feijter. 2e en meerdere leerjaren le prijs aan C. Ribbens. Maandagavond gaf de tooneelvereenigino- „Vooruitgang is ons Streven" alhier in de bovenzaal van het BHotel de Commerce" eene druk bezocbte uitvoering. De zaal was geheel bezet. Als eerste nummer van bet programma werd opgevoerd het drama ,/de Zoon van den Dronkaard". Genoot de opvoering van dit drama den bijval der opgekomenen, vooral was dit bet geval met bet voorspel, waar bet lieve spel der 2 kleiuen, die de kinderrollen van Anna en Paul vertolkten, een daverend applaus verwekte. •In het daarop volgende blijspel //Yeertig jaar getrouwd of eene echtscheiding op den ouden dag" kwamen de lachspieren los, waartoe de omstandigheden van den kleermaker Krimpvrij dan ook volop gelegenheid boden. Als overgang naar het laatste nummer van het programma, bet bal, was een uitnemend nummer de spectacle scene ,/Boeren en Studenten of eene nachtelijke grap te Kneutersdorp." Het was inderdaad een spektakel en bet aanschouwen stemde tot groote vroolijkheid. Er viel ook van muziekkunst te genieten, door het orkest onder leiding van den heer L. Pynnaert uit Gent. Met veel bijval werd door genoemden beer en door den pistonnist, den heer Josse, een solo-nummer uitgevoerd, waar- van vooral bet laatste inderdaa*! bewonderens- waardig was, door de groote technische vaardig- heid waarover deze beer bleek te beschikken. Een gezellig bal was bet slot van den avond. Dinsdagavond gaf de muziekvereeniging //De Volharding", directeur de beer F. Andrews, haar laatste soiree in dit seizoen, zijnde eene: muziek- en tooneeluitvoering, voor weik laatste deel de welwillende medewerking van eenige dames en heeren werd verleend. De bovenzaal van het //Hotel der Nederlanden" was geheel bezet met de opgekomen leden en introducee's. Opgevoerd werd het oorspronkelijk blijspel in 4 bedrijven //Voor een liefdadig doel", ter- wijl tusscben de bedrijven door bet orkest ver schillende muziekstukken werden ten gehoore gebracht, op eene wijze dat zij algemeen grooten bijval verwierven. Als extranummer kregen de hoorders de solonummers van de ook alhier medewerkende Gentscbe artisten, de heeren Pynnaert en Josse, op verdienstelijke wijze uit gevoerd. Vooral wekte verbazing de wijze waar- op deze pistonnist de f'antaisie Malbrougb uitvoerde, waarbij hij onvermoeibaar lijkt. Groot sucees hadden ook de dames en heeren die optraden in bet blijspel. De bandeling werd met onverdeelde aandacbt gevolgd en de comische toestanden amuseerden bet auditorium ten zeerste. Een geanimeerd bal was bet slot van dezen welgesiaagden avond. Maandagnamiddag werd op den Baandijk het sedert eenige jaren t.raditioneel geworden wielerfeest gehouden, georganiseerd door eene commissie uit de bewoners, voor de uitvoering gesteund door een aantal leden der Wielerclub Ter Neuzen. Was bet weertje den eersten Paaschdag, en ook nog Maandag in den voor- middag, zooals we dat in langen tijd niet hebben genoten, in den namiddag werd bet eeuigszins guur. Tocb waren tegen het uur van den aan- vang der wedstrijden velen op den Baandijk aanwezig, en in de verschillende danslokalen was het vol. Er waren uitgegeven 291 deelnemingskaarten. De premie voor de grootste club 5 werd toegekend aan de club //De Zwaluw", van Boschkapelle, die met 17 leden aanwezig was. Voor den wedstrijd in ringsteken vielen de prijzen ten deel aan Jac. Hermans Jz. te Bosch kapelle f 5, P. Heijman, te Westdorpe, f 3, en Fl. de Loos te Boschkapelle f 2. Voor den wedstrijd in vogelpik werden de prijzen resp. bebaald door P. Heijman en Jac. Hermans Jz. voornoemd, en H. Vermont te Sluiskil. Het onder de deelnemers verlote rijwiel viel op no. 167, in het bezit van den beer F. Janvier, de reuzenwekker op no. 99, van den heer J. van den Dael, te Gbnt, en de kott'er, op no. 59, van den heer J. de Rijke te Breskens. Eene attractie voor de feestelijkheden op den Baandijk bood de stoomcaroussel van den heer F. Janvier, staande op de weide van den heer J. de Feijter. Deze genoot een goed bezoek. Maar tocb was het daar niet zoo druk als jl. Zaterdagavond, toen genoemde heer zijne in- richting gedurende drie kwartier disponibel stelde voor de kinderen. Te begrijpen is het, dat velen waren opgekomen om van die gratis gelegenheid te profiteeren. Biedt eene gewone caroussel voor de kinderen een groote aantrek- kingskracht, boeveel te meer doet dat zoo'n stoominrichting. De ondernemer heeft dan ook de talrijke jongens en meisjes, die om beurten eenige toertjes mochten maken, zeer aan zich verplicht en het zal ook zeker van invloed zijn geweest op het bezoek gedurende de Paascbdagen. Axel. In den loop dezer week werd bij een herbergier alhier een in bewaring gegeven fiets ontvreemd en bjj een anderen herbergier een fietslantaarn. D AGEN. Voorm. Nam. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensda<r 31 1 2 3 4 5 6 Maart April 4.47 5.20 6.- 6.54 8.15 9.59 11.22 5.3 5.38 6.24 7.30 9.9 10.44 11.51 Tijdens de begrafenis onzer lieve Neeltje nam de Heer tot Zich ook onze andere zieke en geliefde Zuster te Willemstad (Wed. van dhr. G. van Dis), in den ouderdora van 52 jaren. Ds. en Mevrouw VAN DIS. Zanmslag, 26 Maart 1910. Iedere drie minuten van uw leven gaat het bloed door de nieren om gefiltreerd te worden. Wanneer het de nieren bereiktis bet zwaar beladen met vergiftige onzuiverheden wan neer bet de nieren verlaatis bet 't zuiverste bloed van het gebeele lichaam. Doch wanneer de nieren niet behoorlijk wer- ken, wordt uw geheele gestel langzamerhand vergiftigd, want de in het bloed achtergebleven vergilten verspreiden ziekte en verderf door bet geheele lichaam. Gij gaat u zwak, prikkelbaar en afgemat gevoelen. Uw slaap wordt verstoord en is onrustig, en somtijds bebt gij een gevoel of de rug u zou breken, wanneer gij u in bet bed omkeert. 's Morgens staat gij op met een ellendig gevoel in uw rug en pijn in de lendenen. Uw oogen zijn dof en opgeblazen, en uw handen en enkels zwellen op. De urine heeft een onna- tuurlijke kleur en komt in zeer groote ot zeer kleine hoeveelbeden. Bij vochtig weer zijn uw ledematen stram en rheumatisch. Wanneer gij uw nieren verwaarloost. zullen zij bun geschiktheid om het bloed te filtreeren verliezen, en breidt uw kwaal zich plotseling uit tot lendenjicbt, kwellende uriuekwalen nier- steen, waterzucbt, heupjicbt, cbronische rheu- matiek, en verwoesting der nieren. Alleen een nierengeneesmiddel kan de nieren heelen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen dieifen enkel voor de nieren en blaas. Zij her- stelien en heelen de nieren, en belpen ben om huu kracht te herwinnen tot bet filtreeren van het bloed en het afvoeren van de vloeibare onzuiverheden. Op iedere doos echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen komt de naam van het geneesmiddel voluit voor. Zij zijn te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den beer A. van Overbeeke Leunis, West- kolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor een, of 10 voor zes doozen. op de CJiristelijke school te Hoek (dorp) kan men zich tot en met 3E laari a. s. bij bet hoofd der school aanmelden. HET BESTUUR. die bang zijn, wenden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond- en Tand- ziekten. Behandeling zonder })ijn der ziekste tanden. Valscbe tanden zonder plaat. Bagattenstraat 38, GENT. De verkooping van den LANDBOUWEUS- INSPAN van H. BRUGGEMAN te Clinge (Zeeland) zal plaats bebben op Woensdag ii ftlei 1810. Nader en breeder te annonceeren. Axel. J. A. DREGMANS, plv.-Notaris. De verkooping van den UANDBOLU ERS- INSPAN van W. DIELEMAN Jz. te Bosch kapelle (Kamperschenhoek), zal plaats hebben einde April of begin ftlsi a. s. Nader en breeder te annonceeren. Axel. J. A. DREG HANS, plv.-Notaris. sedert Donderdag, een HQifD, kleur zwart, geloopen in de richting van den Groote Huissenspolder. Wie hem tbuis bezorgt of aanwijst waar hij verblijf houdt, krijgt een goede helooning. C. LEUNIS, Zaamslag (Griete). Tegen goede befooning terug te bezor- iren aan het bureau dezer courant. De Wed. J. M. BLOK-TEN HOEVE, beveelt zich weer aan voor het Wasschen en Sirijken van Gordijnen, Be- hangsels, enz., enz. Lange Kerkstraat no. 62, Ter Neuzen. Ondergeteekende beveelt zich be- leefd aan voor het Noorddijk. Hoek. Kilt vemcliijiit ffianndiBi;., tfoeniidag- en Vrijilagavonil, aifsrezoienlerd op sreffa<>lBtfen. *»ij de H1''1"1* ii.m.'i ^~ni^ii De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen ISoiiderdag' den 3 8 Jlaart ISJSO, des voormiddags te 10 uren. Ter Neuzen, den 26 Maart 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. o o T«*r Veuiro. Huwelijks-aangiften. 24 Maart. Jan Pladdet, oud 33 j., jm. en Catharina van lloecke, oud 25 j., jd. Louis Hubert Dewaerheijt, oud 23 j., j HQ. en Johanna Huiberdina Kramers, oud 21 j., jd. Geboorten. 24 Maart. Adriaan Jacobus, z. van Bieter Leunis en van Willemina Riemens. 26 Maart. Aafje, d. van Willem Pasch en van Grietje van Zanten. Overlijden. 23 Maart. Dirk Marinus Machielsen, oud 5 j., z. van Jan en van Janneke ICotvis. Janneke Visser, oud 71 j., echtg van Levinus de Putter. 24 Maart. Lodewijk Frans Kaijser, oud 10 m., z. van Cornells en van Tanneke de Kraker. 25 Maart. Jozina Maria de Rijke, oud 4 m., d. van Cornelis en van Maria Dieleman. O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1