,1 i1 e e Nieuws- en Advertentieblad eeu e r e n. So. 5433. Dinsdae: 22 iVIaart 1910. 50 Janrgana;. TEE A AD. Prijsopgaaf 800,000 K G. Porfler-Steenslag Binnenland. Gemengde berichten. ONNEMENT: Ter Neuzen j 1,—. Franco per post: Voor Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/g en voor Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekbande- A B Per drie maanden binnen Nederland 1,10. het overige laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Van 1 tot 4 regels 0,40. 0 Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie o prys slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. adverted Voor elken TIEN: regel meer 0,10. de Inzending van advertentien v6or 3 unen op den dag der uitga e. ZE1ZE]IE5>STZH3 "BXj-AJD. wordt gevraagd voor de levering franco losplaats station Kijkuit van waar van 400,000 KG. af metingen 4—6 c.M. 260,000 2-4 140,000 zoogenaamde ballast. Het gewicht wordt bepaald ter plaatse van levering op de weegbrug. De kosten hiervan voor rekening van de koopster. Opgave van prijs, onder bijvoeging van monsters, inleveren ten gemeentehuize van Zaamslag op Dinsdag 5 April I9IO, voormiddag IO uur. Onmiddellijk daarna kunnen worden ingeleverd prijsopgaven voor het VERVOER van ge- melde hoeveelheden steenslag naar den te ver- harden weg over den Pouckepolderschen difk. De steenslag moet gestort worden in hoopen van 750 K.G. en op regelmatig aan te geven afstanden. Zaamslag, 18 Maart 1910. Burgemeester en Wethouders, WORTMAN, Yoorzitter. M. DE JONGE, Wethouder. het lijk van het bijna 8jarig zoontje van den olieslagersknecbt A. v. 't W., te Alphen, dat sedert Vrijdag 25 Februari vermist werd. Ter plaatse waar bet lijk thans is opgehaald, werd onmiddellijk na vermissing van den jongen twee dagen gedregd en gevischt. In November 1903 zou te Magdeburg een zekere Lipke ter dood gebracht worden, wegens moord op zijn vrouw. Maar daar hij toen teekenen van krankzinnigheid gaf, denke- lijk veroorzaakt door den angst voor het nood- lottig oogenblik, werd een terechtstelling onmogelijk, en de keizer veranderde de straf in levensdurende opsluiting. In een kraukzinnigengesticht werd hij onge- neeslijk verklaard. Tegen alle verwaehting nochtans genas de zieke en werd in 1906 weer naar de gevangenis gebracht. Op dat oogenblik vroeg hij de herziening van zijn proces, op grond van de veroordeeling wegens meineed van een der getuigen. Na een lang onderzoek door het hof van Leipzig werd Lipke weer voor het assisenhof van Magdeburg gezonden en nu is de oud terdood veroordeelde vrijgesproken. Een Rus, met een bewogen-verleden achter zich, die in een hotel te Geneve intrek had, beeft zich daar aan de open tafel doodgeschoten. Hij had zich onder den naam van prins Seibor ingeschreven. In het ziekenhuis te Rotterdam overleed Donderdagavond, na een operatie te hebben ondergaan, de heer Mr. H. C. Moolenburgh, burgemeester van Zierikzee. Mr. Huibrecht Cornelis Moolenburgh werd 29 April 1860 geboren en was een zoon van wijlen den bekeuden heer Mr. Jacob Moolen burgh, notaris te Zierikzee, lid der Provinciale Staten van Zeeland en lid der Eerste Kamer. De nu overledene promoveerde 6 April 1888 te Leiden in de rechten, werd raadslid te Zierikzee in 1893, wethouder in 1894 en werd den 6 Juni 1908 als burgemeester dier ge meente geinstalleerd. Zijne benoeming als zoodanig werd toen door de ingezetenen met groote ingenomen- heid begroet en zijn overlijden zal te Zierik zee zeker met innig leedwezen worden ver- nomen. Sedert 6 Juni 1905 was de overledene lid van de Provinciale Staten van Zeeland, waarin hjj voor het district Zierikzee zitting had. In de boofdbestuursvergadering der Maat- schappij tot bevordering van Jandbouw en vee- teelt in Zeeland van 22 April 1909 werd de heer Moolenburgb, in plaats van den heer Mr. P. C. J. Hennequin, tot algemeen voorzitter der Maatschappij gekozen. Dat men hem algemeen den voor die be- trekking aangewezen man achtte, bleek wel hieruit dat hij gekozen werd met 19 van de 20 stem men. Met den heer Moolenburgh is een zeer ver- dienstelijk man heengegaan, van wien en voor de provincie en voor de gemeente, aan het hoofd waarvan hij stond, en voor de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij nog veel was te ver- wachten. (M. Ct.) Vrijdagnamiddag is uit den Rijn onder Alphen, ter hoogte van's Molenaars, opgehaalt Gemeenteraad van Ter Neuzen. I»it Mad verachijnt WHanilnn-, IViikiihiIhk- Vr de^lr.n* te Te, Meoaeo. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering Tan den Gemeenteraad ia belegd tegen Oinailag den S3 Maart lillO, des voormiddags te half elf ure. Ter Neuzen, den 19 Maart 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. V ergadering van Donderdag 17 Maart 1910. (V E R V O L G.) Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwezig de heeren Visser, Dees, Wieland, Moggre, De Jager, De Feijter en Kerkhoven. Afwezig de heeren Scheele, Lensen, Drost, Van de Ree en De Bruijne. n. Een adres van J. A. van Leaven en 40 anderen, alien wonende in de kom of in den naasten omtrek van Sluiskil, waarin deze te kennen geven dat sedert den dood van mej. Elsing zich nog geen verloskundige te Sluiskil ge- vestigd heeft; toch is de behoefte aan verloskundige hulp niet minder groot dan vroeger; dat de Raad aan die behoefte heeft trachten tegemoet te komen, door eene verloskundige uit Ter Neuzen voor Sluiskil beschikbaar te stellen, vvaarvoor adressanten wel dankbaar, maar niet voldaan zijn, daar de afstand tusschen Ter Neuzen en Sluiskil te groot is, om in dringende ge- vallen op tijdige hulp te kunnen rekenen, en een be- grijpelijk gevolg daarvan is dat de hulp van een onbe- voegde wordt ingeroepen dat adressanten dit verzoeksehrift niet wenschen opge- vat te zien als eene motie van afkeuring van het werk dier onbevoegden, die uit een echt menschelijk gevoel vrouwen in de bange ure ter hulpe Snellen, maar de dadelijke beschikking over deskundige hulp is hun, be- grijpelijkerwijze, toch verkieslijker. Redenen, waarom ondergeteekenden den Raad eerbiedig- lijk verzoeken maatregelen te willen nemen, dat eene gediplomeerde verloskundige hare standplaats krijgt te Sluiskil. De Voorzitter herinnert, dat Burg, en Weth. ook altijd van meening waren, dat er te Sluiskil eene verloskundige behoort gevestigd te zijn, en dat dan ook na het vertrek der laatste julfrouw weder herhaalde pogingen zijn aan- gewend, om eene opvolgster te krijgen. Er werd zelfs een verhoogd salaris van f 450 uitgeloofd, doch er kwamen geen sollicitanten. Nu is er te Sluiskil eene juffrouw die een Belgisch diploma bezit, doch dat heeft haar geen recht om aldaar de practijk uit te oefenen. Zooals men weet zijn er pogingen aangewend om voor haar eene machti- ging daartoe te verkrijgen, doch zonder gunstig gevolg. Het eenige middel zou zijn dat die julfrouw een Neder- landsch diploma verwierf, doch daaraan zijn natuurlijk te groote bezwaren verbonden. Daar Burg, en Weth. niet kunnen verwachten dat zich thans op het laatst uitgeloofde salaris sollicitanten zullen opdoen en zij ook van meening zijn dat de gemeente-flnancien niet toelaten een nog hoogere bezoldiging uit te loven achten zij het adres niet voor inwilliging vatbaar. De heer Van de Ree komt ter vergadering. De heer Visser merkt op dat in het verslag der Gezond- lieidscommissie de meening wordt uitgesproken, dat er met rijkshulp een verloskundige zou kunnen worden ver- kregen. Hij vraagt of de heer Van de Ree daaromtrent misschien nadere inlichtingen zou kunnen geven, of daarop eenige kans bestaat. De heer Van de Ree wijst er op, dat in het verslag staat dat er »misschien met rijkshulp een verloskundige zou kunnen worden verkregen." Men is tot die uitdrukking gekomen, het oog hebbende op andere gemeenten, die voor het oproepen van een verloskundige subsidie van rijkswege kregen. Spreker weet echter niet of Ter Neuzen daarvoor in de termen zou komen. Hij kan nog mededeelen dat door de Gezondheidscom- missie over deze aangelegenheid al eens met Burg, en Weth. is geschreven, en dat nu eene sub-commissie is aangewezen om daarover eene conferentie met Burg, en Weth. aan te vragen. Misschien was het gewenscht om thans niet verder op de zaak in te gaan, maar hetre&ul taat van die commissie eens af te wachten. Wanneer zich eene verloskundige te Sluiskil vestigt, zal men haar een hoog salaris moeten toekennen. Spreker die kan dan best achter- h.oeft het aantal bevallingen te Sluiskil en in de omgeving ens nagegaan en dan blijkt dat dit gemiddeld 30 per jaar is. Wanneer men dan daaraf rekent eenigen die voor meerdere zekerheid de voorkeur zullen blijven geven aan de hulp van een geneesheer, dan kan men rekenen dat die juffrouw hoogstens 25 verlossingen kan hebben. Zij kan daarvoor niet meer dan gemiddeld f 5 ontvangen, dus totaal f 125, wat met de uitgeloofde f 450 salaris nog geen bestaan voor haar oplevert. Men zou dus, zoo als hij reeds zeide, wel f 600 moeten uitloven, om kans te hebben dat zich een sollieitant opdoet. Dan moet ook niet uit het oog verloren worden, dat door den Raad mej. Bijl is aangesteld om te Sluiskil dienst te doen, en dat deze zich ook gaarne ter beschikking stelt. Nu komt men neer op den afstand van Sluiskil naar Ter Neuzen, maar dan dient men toch ook in het oog te ho'uden, dat Sluiskil niet gelegen is zooals andere gehuchten, die afgelegen liggen, maar dat men er ver- schillende communicatie middelen heeft. Herhaaldelyk rjjdt er een trein naar Ter Neuzen terwijl er ook gelegen- heid is om per telefoon hulp in te roepen. W anneer men tijdig hulp inriep, zou deze er behoudens enkele gevallen die zeer spoedig verloopen, maar wat zich ook in de kom wel voordoet, vroeg genoeg kunnen zijn. Nu zal men zeggenmaar 's nachts dan Dan moet men echter in het oog houden dat er ook nog op andere plaatsen menschen wonen die verloskundige hulp noodig hebben, die minstens evenver van de kom verwijderd zijn als de Sluiskillenaars. Wat moeten die menschen dan doen 7 Spreker herinnert dat hij ook gaarne had meegewerkt om de daarwonende Belgische verloskundige de noodige machtiging te bezorgen, maar dit kon niet tot een gunstig einde komen. In het verkrijgen van een andere julfrouw is men niet kunnen slagen en ze zullen dan daar ook steeds wegloopen, zoodra ze een andere plaats kunnen krijgen, omdat ze daar geen voldoende bestaan hebben. De heer Dees gelooft dat de door den Raad voor Sluiskil aangewezen julfrouw, daar niet Veel hulp verleent. De heer Vail de Ree deelt mede dat zij er in den be- giiine eenigen heeft gehad, maar later is dat verminderd, men roept hare hulp niet meer in, hoewel dat zeer wel zou kunnen, met de tegenwoordige vervoermiddelen. Aliicht is er wel een uur tijd en na waarschuwing per telefoon of per liets, k^n binnen het uur de hulp aan wezig zijn. Spreker stelt voor deze zaak nog eens aan te Uouuen en af te wachten welk resultant het onderhoud van Burg, en Weth. met de sub-commissie heeft. De heer De Jager kan daarmede wel instemmen, als de heer Van de Ree meent dat het resultaat dier conferentie zoodanig kan zijn, dat de inwoners van Sluiskil er mede worden gebaat. Is dat niet het geval, dan baat het niets, om die conferentie af te wachten wege blijven. ,i Het komt spreker voor, dat over dit verzoekschntt met los mag heengegaan worden, er is vroeger eene juffrouw geweest, de Raad heeft er een aangesteld, en daardoor te kennen gegeven dat hij van de wenschelijkheid eenei erloskundige te Sluiskil overtuigd is. De laatste julfrouw ,s vertrokken en zij is niet vervangen. Bij de vroeger erkende noodzakelijkheid mag de Raad er zich thans met met een Jantje van Leiden afmaken. De VoorzitterHet is nimmer de bedoeling van Burg, en Weth. geweest om er zich van af te maken. De heer Dees heeft als oorzaak van de weinige praktyk der julfrouw hooren noemen, de omstandigheid datdege- neesheeren voor hunne hulp hetzelfde tarief rekenen als de julfrouw en dat de menschen dan liever een dokter hebben. Hij weet het rechte er niet van, maar dat zou een oorzaak kunnen zijn. De heer De JagerDe redenen zijn wel bekend men kan die niet uitspreken. De heer Van de Ree weet niet wat zijne collega s doen, maar hij voor zich kan verklaren dat hij voor hulp bij verlossingen steeds een tarief rekent hooger dan dat der julfrouw: aanmerkelijk hooger zelfs. Of zijne collega's anders handelen dan hij, weet spreker niet. maar hij mag dat niet aannemen, aangezien dat tegen de afspraak zou zijn. De eigenlij ke reden is de onbevoegde hulp die verleend wordt, die moest ophouden, dan zou men niet zoo lang wachten om hulp te komen halen, men wacht nu tot het uiterste en krijgt dan onbevoegde hulp. Gaat het dan, dan houdt men bovendien de centen in den zak. De heer Moggre Maar zou het ook niet in den verren afstand zitteu? De heer Van de Ree acht dat geen argument om niet naar de kom om hulp te komen. Hij heeft reeds aange- toond dat er in de meeste gevallen tijd genoeg is om de hulp te halen, behoudens voor gevallen met een zeer vlug verloop, maar die komen in de stad ook voor en dan is het gelijk of men op 1 uur dan wel op 10 minuten afstand woont. Men wacht veel te lang, daar zit de fout. Er wordt in het request ook gezegd dat dit niet moet beschouwd worden als een motie van afkeuring jegens de hulp der onbevoegden. Spreker vindt het treurig dat men zich daarop wil beroepen, dat moet men juist afkeuren De Voorzitter is het daarmede eens. De kwestie komt nu echter op een ander terrein, het verleenen van hulp door onbevoegden is eene zaak die politie en j ustitie aan- gaat. In meerdere gevallen is daarnaar onderzoek gedaan maar het kon niet bewezen worden dat het de waarheid was. De heer MoggreHet schijnt dat ze er te Sluiskil niet mede tevreden zijn dat eene juffrouw van hier voor het verleenen van hulp is aangewezende verre afstand is daarvan wel de reden. Ik zou ook gaarne zien dat er verbetering in gebracht werd. De Voorzitter: Dat zullen wij gaarne doen, zegt udan maar hoe 1 De heer Moggre Welk bedrag zijn we er nu voor kwijt 7 De Voorzitter 200 De heer Moggre Ik dacht dat het toch meer was De Voorzitter Er is vroeger f 350 salaris betaald, later f 450 uitgeloofd en daarvoor kwamen geen sollicitanten Toen is om uitbreiding van den kring waarin ze dienst moeten doen aan de verloskundigen in de kom f 150 en f 50 meer gegeven. De heer Wieland meent dat eerst berekend zou moeten worden wat het zou kosten om er verandering in te brengen. Als er doen aan was om daar eene julfrouw te krijgen zou hij het wel willen probeeren. De heer Dees meent dat het gewenscht is om in te gaan het denkbeeld van den heer Van de Ree, om de zaak aan te houden in verband met de conferentie die vanwege de Gezondheidscommissie zal worden aangevraagddaarin zitten deskundigen en het kan gewenscht zijn hunne meeningen te kennen. Als we nu toch niet direct ver betering kunnen brengen kan deze discussie wel achter- wege blijven, daar de zaak dan later toch weer aan de orde komt. De Voorzitter kan zich daarmede ook vereemgen. De heer De Jager zou daar niets op tegen hebben, als hij kon vermoeden dat de conferentie tot eenig resultaat ten gunste der inwoners van Sluiskil zou leidenhet zou echter misschien nog eerder op het tegendeel kunnen uit- loopen en dat zou hem spijten. De heer Scheele komt ter vergadering. De heer Van de Ree merkt op dat de Gezondheids commissie geen bestuursmacht kan uitoefenen en alleen adviseerend kan optreden. De Voorzitter beaamt dat eventueele voorstellen toch van Burg, en Weth. moeten komen en dat als de verdere behandeling van het request nu wordt aangehouden dit later toch opnieuw in den Raad moet komen, zoodat de leden dan in elk geval nog gelegenheid hebben om cl over te beslissen. De heer De Jager wijst er op dat aanhoudmg der be handeling, uitstel van eene oplossing der zaak tengevolge heeft. De Voorzitter en enkele leden meenen dat enkele weken uitstel geen bezwaar zal zijn. Z. h. s. wordt besloten de verdere behandeling van het request aan te houden. o, De Voorzitter deelt mede dat naar aanleiding van de door den Raad uitgesproken meening dat te Sluiskil dringend behoefte bestaat aan een urinoir, het noodig 3 voor dat plaatsen vergunning te vragen aan den Minister van Waterstaat. De meest gescliikte plaats werd goacht aan het kanaal nabij het station. Op het stations- emplacement zelf is er ook wel een van de spoorweg- maatschappij, maar het is gewenscht dat er ook een beschikbaar is voor het publiek dat zich daar buiten ophoudt. En al komt die dan te staan op den publieken weg, zoo moet toch aan Waterstaat vergunning worden gevraagd, omdat de weg aan dat Departement in eigendom behoort. In antwoord op het verzoek is ingekomen eene be schikking van den Minister van Waterstaat, dd. 1 Maart 1910, no. 241, waarbij onder verschillende voorwaarden, behoudens ieders recht, tot wederopzegging vergunning wordt verleend tot het plaatsen van een urinoir met ontvangputje en afvoerleiding op den westelijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen, nabij het station Sluis kilbrug. Tot erkenning van het eigendomsrecht van den staat op den in te nemen rijksgrond moet de gemeente eene jaarlijksche recognitie van f 0,25 betalen. De beschikking vervalt indien het werk binnen het jaar na de dagteekening niet is uitgevoerd. De heer Wieland De Minister vraagt dus ook betaling van een jaarlijksch bedrag; maar dat is nog al geen bezwaar. De VoorzitterNeen. maar de uitvoenng van het werk komt, volgens de raining op 151,44; maar daarvoor hebben we dan op Sluiskil ook dat onmisbare voorwerp. De heer Wieland Ja, ze beginnen zich daar op Sluiskil ook te doen gelden. De heer Van de ReeDaar hebben ze gelijk in. De Voorzitter vraagt voor Burg, en Weth. machtiging n tot de uitvoering van het werk over te gaan, de kosten zullen uit eene leening moeten gevonden worden, er moet toch nog een leeningsbesluit worden genoraen zoodat dan daarbij ook op het hiervoor noodig bedrag gerekend kan worden. Z. h. s. wordt het plan goedgekeurd en de gevraagde machtiging verleend. p. Een schrijven van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Hulst welke bericht dat de Minister van Financien bereid is de vergunning tot het dempen (op kosten der gemeente) van het gedeelte sloot dat Staats- eigendom is, te verleenen, mits de noodige werken voor afwatering en grensseheiding door de gemeente worden bekostigd. Hij vestigt er de aandacht op dat de demping, op grond van art. 83 van het algemeen reglement van politie voor rivieren, kanalen enz. niet zou mogen worden uitgevoerd zonder vergunning van den Minister van Waterstaat. De Voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor niet op deze voorwaarden in te gaanzij hadden het voor- nemen voor te stellen de sloot van gemeentewege te dempen en dat dan de afscheiding overeenkomstig de bepalingen vail het Burgerlijk Wetboek voor de helft voor rekening der gemeente zou komen, en de andere helft voor den aangrenzenden eigenaar, de Staat. Om alle kosten ten laste der gemeente te brengen, daartegen hebben Burg, en Weth. bezwaar en stellen daarom voor er niet verder op in te gaandan moet de sloot er maar blijven, hoewel de toestand door demping veel zou ver- beteren. Nog deelt de Voorzitter mede de hoop te hebben gehad, dat vanwege de Domeinen de geheele sloot lia demping aan de gemeente zou worden gelaten, doch uit het ontvangen schrijven blijkt dat de Staat alle kosten voor rekening vail de gemeente laat en buitendien ook zijne rechten op de halve sloot wenscht te behouden. Waar de grensseheiding aldaar is, schijnt ook niet duidelijk te kunnen worden uitgemaakt. Sommigen beweren dat nog een strookje grond aan de overzijde der sloot liggende, dat niet door den Staat in erfpacht is uitgegeven, zou behoord heb ben aan de familie Buijze, van wie de gemeente het ter rein voor de school heeft gekocht, maar hoe heteigenlijk is, is nog niet uitgemaakt. Nu zou de gemeente, al kreeg zij de geheele sloot, weinig met dat strookje grond kunnen doen, alleen zou het terrein achter de school iets ruimer worden. De Staat zou, wanneer hij liet aan zich hield, het in erfpacht kunnen uitgeven aan hen die de daarvoor liggende gronden reeds bezitten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1