A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5428. Openbare Verkooping. 393 stuks Gietijzer, Donderdas: 10 Maart 1910. 50? ^aar^ang. kostelooze VACCINATIE. Binnenland. Gemengde bericliten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brieyenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Z1]SI?;STS BLAD. DE BURGEMEESTER van TER NEUZEN, zal op Dinsdag den I5« Rfiaart 1990, des namiddags te 2 lire, bij de werkplaatseu van den Rijks Waterstaat aan de middensluis, in het openbaar a contant verkoopen wegende ongeveet* 5IOO K.G. Ter Neuzen, 5 Maart 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Op Klaandag 94 Maart 99EO, des namiddags ten half 2 ure, zal te Zaamslagin het gemeentehuis gelegenheid zijn tot Zaamslag, 8 Maart 1910. De Burgemeester, WORTMAN. Ons Kg*oonprinsesje. In de laatste weken maakt Prinses Juliana in gezelschap van een hofdame en een verpleeg- ster dagelijks een toertje door de Schevening- sche boschjes. De zomersche dagen van den laatsten tijd veroorloofden het neerslaan van den kap van den koninklijken landauer en velen hebben dan ook hierdoor een goede gelegenheid gehad om Juliaantje te zien. Voorafgegaan en gevolgd door twee recher- cheurs op rijwielen, die vooral met het oog op automobielen, deze tijdigmoeten waarschuwen, reed het Koninklijk rijtuig Maandagochtend stap- voets dopr de Verheull-laan. Ofticieren op hun morgenrit deden tijdig hun paard front maken en brachten den militairen groet. Oude heeren, gepensionneerden op hun dage- lijksch wandelingetje, groetten met een glans- vol blijde aaudoening op het gelaatdames met bonnes en kinderwagens op weg naar den Bataaf keken met verrukking naar het aardige gezonde kindergezichtje, dat uit 't witte mutsje te voorschijn kwam en met groote kijkers zat rond te staren. Bij elken groet vatte de ver- pleegster het handje en zoo beantwoordde Juliaan tje wuivend de stille huldebetuigingen. i/O, 't is een schathoorden we sommige dames opgetogen uitroepen. En vrouwen kunnen 't weten, die hebben verstand van klein g°ed- (N. Ct.) TER NEUZEN, 9 Maart 1910. Maandag 7 Maart j.l. herdacht de Christ. Nat. Werkmansbond (afd. Ter Neuzen) in een huishoudelijke vergadering haar vierjarig bestaan. De voorzitter, de heer H. J. v. d. Ouden, opende met eenige hartelijke woorden en het lezen van Psalm 103, de vergadering. Uit het verslag van den secretaris bleek o. a. dat het iedental, hoewel langzaam, stijgende is. Uit het verslag van den penningmeester bleek dat er een klein batig saldo was. Verder ver- namen we uit dat verslag dat onze afdeeling vooi het ziekenfonds f 304,445 had ontvangen terwijl er f 224,21 was uitgegeven zoodat er een overschot was van 80,235. Het bonds- onds ffUbo", uitkeering bij overlijden, had een as van f 34,456,36 terwijl voor het weduwen- onds f 13,498,57 in kas was. Na nog enkele gewone zaken afgedaan te hebben werd de ver- ^8QeriU^ ^e®^0I'en door het zingen van gezang Aan het gebouw van het provinciaal be- stuur in Zeeland te Middelbui-g werd heden, Woensdag, aanbesteed a. Het maken en inhangen van houten deuren voor de kleine sluizen van het kanaal door Zuid-Beveland. Raming f 10200. Minste inschrijver de heer A. v. d. Straaten Jr. te Hansweert voor f 8950. b. Het voortzetten van de herstelling der boordvoorziening van bet kanaal door Zuid- Beveland. Raming f 9000. Minste inschrijver de heer W. Hokken te Sliedrecht voor f 7250. c. Het wegruimen van de overblijfselen van het wrak van het op den Banjaard onder Haam- stede gezonken stoomschip „Alverton" met bijkomende werkzaamheden. Eenige inschrijver de heer W. A. van den Tak te Rotterdam voor f 960. d. Het maken en inhangen van twee binnen- ebdeuren en uitnemen en Vervoeren van de be- staande binnenebdeuren van de kleine schutsluis van het kanaal door Walcheren. Raming /5700. Minste inschrijver de heer A. v. d. Straaten Jr. te Hansweert voor f 4980. e. Het afbreken en vernieuwen van den houten aanlegsteiger met bijkomende werken in het kanaal van Sluis naar Brugge te Sluis. Raming f 1500. Minste inschrijver de heer A. Cambier Iz. te Retranchement voor f 1382. f. Het maken en aanbrengen van twee ijzeren rioolschuivec met windwerken en verder toebehooren in de groote schutsluis van het kanaal door Walcheren te Ylissingen. Raming 5700. Minste inschrijver de heer A. v. d. Straaten Jr. te Hansweert voor 4970. Gedurende eenigen tijd werd door Dr. Brand te Sluis een cursus gehouden voor mannen, aan de politie verbonden, in het verbandleggen bij steekwonden, snijwonden, beenbreuk, ver- giftigde en brandwonden, en bloedverlies, verder in de behandeling bij bevriezen, verdrinken, zonnesteek, electrischen stroorn, bewusteloosheid en vergiftiging. Door 24 veldwachters en marechaussees werd daaraan deelgenomen. Bij de laatste les, die de vorige week ge- geven en bijgewoond werd door den burge meester van Sluis en den luitenant der mare- chaussee te Vlissingen, werd den heer Brand door den wachtmeester der marechaussee J. Borgers een hartelijk woord van dank toege- sproken voor zijn belanglooze bemoeiingen en hem namens alle deelnemers aangeboden een scbilderij naar een van Rembrandt's meester- stukken en een opdracht, ouderteekend door alle deelnemers. Uit Vlissingen wordt gemeld Aan de aandeelbouders der Stoomtram-Maat- schappij Breskens-Maldeghem zal worden voor- gesteld over het afgeloopen boekjaar 8% dividend uit te keeren, tegen °/0 over 1908. Er bestaan plannen* voor eene stoomtram- verbinding van Eecloo naar Oostburg. Deeerste stappen daartoe zijn reeds gedaan. Zaamslag, 9 Maart. In den nacht van Zon- dag op Maandag j 1. zijn bij den landbouwer A. D., een partij kippen, naar schatting ongeveer 30, ontvreemd. Sas van Gent. Dinsdagnamiddag was het ruim 9jarig zoontje van den winkelier Aug. van Hecke alhier, met een kameraadje aan den zoogenaamden Draaiput gaan spelen op een daarliggend gedeelte van een vlot, waarbij hij het ongeluk had daaraf te vallen en jammerlijk te verdrinken. Daar de plaats nogai afgelegen is, was het ongeval door niemand opgemerkt, en eerst op de mededeeling van het kameraadje werd een begin gemaakt met dreggen door den beurtschipper J. Koole, die spoedig met zijn boot ter plaatse was. Na een kwartier dreggens werd de drenkeling opgehaald. Door dokter Temmerman werd de dood geconstateerd, nadat helaas vruehteloos gepoogd was de levensgeesten nog op te wekken. Het lijkje werd naar de ouderlijke wouing overgebracht, alwaar bij den waar beproetden vader en verdere familie groote droefheid heerschte. Philippine. Zondag en Maandag j.l. gafde fanfare //Willen is Kunnen" hare derde feeste- lijke uitvoering sedert haar bestaan. Beide avonden was de zaal stampvol bezet, en ieder, die zich de opoffering getroost had daar heen te gaan, heeft zijn geld niet beklaagd en zich nog minder verveeld. Wat nu eigenlijk de muziek aangaat, daarop zal door een goed kenner nog al wat zijn aan te merken, doch als men in aanmerking neemt, dat die fanfare in het najaar van 1907 is opgericht en voorname- lijk uit werklieden werd geformeerd, die niets van eenige muziek afwisten, dan moet men toch den directeur nog lof toezwaaien dat hij de leden reeds zoover heeft gebracht. Yoor ditmaal echter stond de declamatie op den voorgrond, nl. humoristische voordrachten met zang en dat de leden begrijpen, dat willen werkelijk kunnen kan worden, bewezen zij door hunne ongedwongene houding en spel. Sommige voordrachten waren zelfs onberispe- lijk, zoodat men er over verwonderd moet zijn, dat persouen, die voor het eerst op de planken verschijnen voor een zeer talrijk publiek, zoo vrij, zoo rustig, zoo natuurlijk en tevens zoo ongekunsteld, zonder zelfs een enkelen keer uit hun rol te geraken tot hen einde de toe- sehouwers weten te boeien en te vermaken. Uit dankbaarheid hebben dan ook de leden door stotfelijke bewijzen hunne tevredenheid betoond en den wakkeren directeur na afloop een pracbtig etui met 12 gouden lepeltjes als souvenir aangeboden. Eerst toen de klok het grootst aantal slagen liet hooren keerde elk hoogst voldaan naar zijne woning om in de annen van Morpheus eene zoete rust te ge- nieten na zoo'n genoeglijken avond. Cliuge, 7 Maart. In den afgeloopen nacht is in de buurtschap Statenboom onder deze gemeente bij den landbouwer C. F. de Deckere uit diens schuur op het afgesloten erf ontvreemd 2 zakken katoenmeel (voedermeel), 1 konijn en een partij koebeetea, te zamen eene waarde van circa f 20, De dieven, tot nu toe onbekend, hadden op voormeld erf sporen achtergelaten, welke aanduiden dat zij op sokken of kouseu hadden geloopeu, terwijl men verder het spoor bijster raakte. Cliuge, 8 Maart. Op de heden te Nieuw- Namen onder deze gemeente gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 15 paarden, 14 stuks rundvee en 24 biggen. Vermoedelijk door de drukke werkzaamheden in den akker, heerschte er niet veel drukte even- eens was er weinig kooplust. Door het rau- ziekgezelschap //De Scheldezonen" werd ter opluistering der jaarmarkt een muzikale wan- deling door het dorp gemaakt, waarna uitdeeling der prijzen voor het aanwezige vee plaats had. Overslag. Zondagavond rond half elf uur werden de bewoners in de nabijheid van het Belgische grenskantoor gewekt door het hulpge- roep en gehuil van den arbeider G. de la Ruelle, die beweerde geschoten te zijn door den arbeider E. A. Hij bleek aan het voorhoofd boven het rechteroog een lange gapende wonde te hebben, waaruit het bloed gutste. Dokter De Coninck van Wachtebeke, bij den gekwetsten jongeling geroepen, meende de wonde te moeten toeschrijven aan een slag met een boksijzer of een bierglas, doch de gewonde hield vol dat ze veroorzaakt was door een schot. De besehuldigde is voortvluchtig. RECHTSZAKEN. Arroiulissemeuts-Rechtbank te Middelburg. Bij beschikking van bovengenoemde rechtbank is verwezen naar de openbare terechtzitting de zaak tegen L. A. S., oud 32 j., assuradeur, geboren en wonende te Ylissingen, thans ge- detineerd te Middelburg, beklaagd van ver- duistering van postal-orders ten nadeele van een Engelsche bookmakersfirma. Als raadsman is aan den beklaagde toege- voegd Mr. J. H. M. Stieger te Goes. In den stand van het onderzoek naar het misdrijf aan de Nicolaas Witsenkade te Amster dam is tot nu toe geen verandenng gekomen. De rechter-commissaris, Jhr. Mr. Quintus, is er tot dusverre niet in geslaagd, de rneid, die verdacht wordt den aanslag te hebben gepleegd tot bekentenis te brengen. Haar vrijer heeft de poging tot diefstal bekendhij blijft de meid van den moord beschuldigen, doch zij heet hardnekkig en met groote koelbloedigheid al wat tegen haar wordt ingebracht liegen. De redactie van het Mbld. tegen de Vervalschingen constateerde in te Amsterdam tegen lagen prijs verkocbt wordende metalen theepotten belangrijke hoeveelheden lood, en overtuigde zich dat daarin verwarmd water looddeelen opnam. Het behoeft geen betoog, dat dergelijk servies ten zeerste afkeuring ver- dient eu zij raadt het publiek ernstig aan uit- sluitend die metalen serviezen voor koffie- of theebereiding te koopen, welke onder de noodige garantie als loodvrij verkocht worden. Men eische artikelen, die of met den naam van den fabrikant, of van een bekend fabrieksmerk voorzien zijn, daar het gebruiken van lood- houdend servies zonder eenigen twijfel gevaar voor de gezondheid oplevert. Die gaan nooitmeerachteropeen autozitten' Een paar kleine snuiters uit Amsterdam 14 en 12 jaren oud, hebben Zondag op minder gewenschte manier een uitstapje gemaakt Profiteerend van het beerlijke weder kozen ze te Amsterdam aan de Weteringschans achter op een automobiel een zitplaats. Al spoedig ging de auto te snel, om er nog af te springen, zoodat de ventjes, doodsbenauwd, al heel gauw hun geboortestad ver achter zich hadden liggen. Te Abkoude verminderde de auto van snelheid, doch reed nog te vlug om er af te springen, zoodat tegen wil en dank de jongens mee moesten tot de Pyramide van Woudenberg, waar de auto voor een uitspanning stil hield. Heel vlijtig zetten toen de jongens koers naar Hilversum, doch bij het Biltsche station ontfermae zich de politie hunner, die de huilende knaapjes naar de politiewacht meenam van waaruit ze getransporteerd werden naar het hoofdbureau van politie te Utrecht. Daar droeg men voor verdere expeditie zorg. Een dokter van honderd jaar. Zondag is er te Saint-Yalerien, bij Sens, een aardig feest gevierd ter eere van dokter Jean Boulle, die een eeuw oud geworden was. Er was een feestmaal aangericht, waar 150 menschen deel aan namen. De Minister van openbaar onder- wijs had een vertegenwoordiger gezonden, de onder-prefekt presideerde de tafel en de Senator en het Kamerlid uit de streek waren onder de gasten. De h'onderd-jarige, een levendig klein mager mannetje met witte haren, verscheen aan den feestelijkeu disch, steunend op den arm van een oude, trouwe dienstmaagd, die zeven-en- twintig jaar bij hem in dienst geweest was. De jongste zoon van den honderd-jarige, een man van vijf-en-zestig jaar, medicus als zijn vader, vergezelde hem. Dr. Boulle heeft bij deze gelegenheid van zijn leven vertela. Mijn vader en mijn grootvader, zeide hij o.m., waren ook dokters hier in de streek, zoodat sedert 1750 al de zieken in deze streek door mijn familie behandeld zijn. In mijn ouderlijk huis leefden wij als boeren en we aten vaker aard- appelen dan rundvleesch. Mijn vader was even- goed boer als dokter en hij bebouwde zijn land als hij geen zieken te bezoeken had. Van de onlusten van 1830, van de omwenteling in '48 wist Boulle alles te vertellen. In dat jaar werd hij tot burgemeester van St. Valerien gekozen. En '70Ik heb '70 gezien, zeide de oude man Pruisische soldaten hier in ons dorp. Dat waren treurige dagen Toen er twee jaar geleden in het huis van den krassen oude brand uitbrak, nam hij zelf deel aan het redden van papieren van waarde en dingen, die hem lief waren. De dorpelingen zagen hun ouden dokter langs een ladder tot op het dak van het brandende huis klimmen. SECZMSCHE COIRAST. Oil 1>I ml vearscliijiit IHnandnt;-, Woeasdag. eu Vrij(t»oavnnd, aitgezonderd op FeesldeiKen- l»IJ tie firum I". Jf. AM UK SAXPi. te Ter Xeazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1