A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No. 5426. Zaterdasr 5 Maart 1910. 50e Jaargan^. 180 i3. zuivere Pruissische 0NDEHH0UDSG|IND, Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Baitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor aren on deli dag der uitgave. EEaSTS ELAD. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Wrijdag II Maart I9IO, des namiddags twee ure, ten raadhuize aanbesteden de levering op kenr, vrij op den wal aan den nieuwen Wextelijken kanaaldijk te Ter Nenzen tusschen 15 Mel en 15 Juni 1910, van van I tot 4 c.fft., onder voorwaarden, ter Secretarie ter lezing liggende. De hoeveelkeid wordt bij waterver- plaatsing vastgesteld. De becaling geschiedt na de levering. Gezegelde inschrijvingsbiljetten kunnen tot op het unr der besteding vrachtvrij ten raadhuize worden bezorgd. Hoek, den 28 Februari 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. De Minister van Waterstaat heeft, zoo meldt het Hdbi., op verzoek van den Minister van Binnenlandsche zaken, zich tot de colleges van Ged. Staten .in de verschillende provincien gewend met het verzoek te willen mededeelec, ot het bekend is hoever de waterschaps-, veenschaps- en veenpolderbesturen ten aanzien van de van hen uitgaande stukken, de spelling van De Vries en Te Winkel volgen en of die besturen ook voorscbriften en bepalingen ten opzichte van de schrijfwijze of spelling der Ned. taal hebben gegeven. TER NEUZEN, 4 Maart 1910. Yolgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen zijn de lichten van Wul- penburg, op ongeveer 51° 31',8 N.b. en 1° 12 ,2 W.l. (3° 40',9 0.1. van Greenwich), en van den Kampveerschen toren te Veere, op on geveer: 51° 33' N.b. en 1° 12',9 W.l. (3° 40',2 0.1. van Greenwich), gewijzigd als volgt a. het rood en witte vaste licht van Wul- penburg is thans zichtbaarwit van onder den Veerschen wal tot in N187°0., rood tot in N198°0. (11°), wit door West tot in N300°O. (102°) en rood tot over stompe ton No. 7 met afgekn. kegeloverigens wit b. het rood en witte vaste licht van den Kampveerschen toren is in het Yeeregat zicht baarwit in N 153°0. door Zuid en West tot in N328°0. (175°) en rood tot in N317uO.( 19°) verder bovenwaarts wit. In den Roompot is het licht zichtbaarwit in N l60°O. vrij van het duin bij Hoek van den Haak, door Zuid en West, voor zoover zichtbaar over N.-Beveland. Koewacht. Dinsdag werd hier eene openbare vergadering van den gemeeuteraad gehouden, waarop alle leden tegenwoordig waren. Ingekomen was een brief van de Gezondheids- commissie van Hulst, waarin dit college nogmaais aandiingt op het aanstellen van een gemeente- vroedvrouw. Na eenige discussie wordt besloten ^aartoe vooiloopig nog niet over te gaan, vooreerst omdat wegens de groote uitgestrektheid der gemeente eene vroedvrouw onvoldoende zou zijn en in de tweede plaats omdat de Raad pas ver- leden jaar in de verloskundige hulp voorzien heeft door de regeling, getroffen met de ver schillende geneesheeren. Daardoor is naar de meening van den Raad de zaak thans voldoende geregeld. Mede was ingekomen een schrijven van Gedep. a en oudende goedkeuring van de gemeente- rekemng over het jaar 1908 Wordt voor kennisgeving aangenomen. Door Burg, en Weth. wordt overgelegd een proees-verbaal van de kasopneming bij den ge- meente-ontvanger op 16 Februari 1.1. In kas was 389,84®. Alsnu komt in behandeling herstelling van den keiweg KoewachtSt. Jansteen. Besloten wordt 200 Meter van den weg te herstellen met keien, recoupins fa^onnes, van 15 bij 9. Om de kosten te dekken zal, behoudens nadere goedkeuring van Gedep. Staten een geldleening worden aangegaan van 1600 gulden. Verder woidt besloteii aan Alphons van Mossevelde, ook behoudens nadere goedkeuring, te verhuren een perceel tuingrond voor 6 gulden 's jaars, waarbij de gemeente zich uitdrukkelijk de bevoegdheid voorbehoudt deze huur ieder jaar te kunnen doen eindigen, Daarna gaat de Raad in geheime zitting tot vaststelling kohier hoofdelijken omslag voor 1910 en kohier hondenbelasting. In ons nummer van heden komt een adver tentie voor der Hollandsche Credietbank, die Origineele Premie-Loten aanbiedt op maandelijk- sche aflossing van f 1,"f 2en 3, Zooals uit die advertentie blijkt, hebben er bij die loten bijna elke maand een of eenige trekkingen, met vele hooge prijzen plaatsop 16 Maart a. s. heeft er eene trekking plaats waaronder een hoofdprij van Lire 50,000. De toestand van de bij het ongeluk te Colmschate gewonde personen iszeerbevredigend. Zelfs konden reeds zoowel mevrouw Van den BrandelerVan der Wens alsdekoetsierFeenstra voorloopig door de marechaussee worden verhoord. Woensdagnamiddag is het lijk van Jhr. Van den Brandeler gerechtelijk geschouwd vanwege de justitie uit Zutphen. Na deze schouwing is het lijk overgebracht naar Baarn, waar het in het familiegraf werd bijgezet. Op den Stammerdijk te Weesp had Woensdagavond een ongeluk plaats dat treurige gevolgen had. A1 spelend kwam het zoontje van D. terecht onder een zwaar geladen werk- wagen. Beide beenen werden zoo goed als afgekneld, en in treurigen toestand werd het vijfjarig ventje de woning van den geneesheer F. binneiigedragen door wien een verband werd gelegd. Volgens globale berekening bevat de provincie Friesland pi. m. 200 millioen stere overtollig water. In boeveel tijd deze massa door de sluizen zal kunnen worden geloosd Reken per dag 3 millioen stere, wat zeker niet te weinig is, dan zou het bijna 70 dageu moeten aanhouden. Dus, als er van nu af steeds krachtig gestroomd zal kunnen worden, zal het Mei zijn eer het water geloosd is. Te Maarssenbroek (Utr.) is de 20jarige dienstbode van den landbouwer B. te water geraakt en verdronken. De Haagsche politiehond Marie heeft in den nacht van 26 op 27 Februari wederom een staaltje van buitengewone waakzaamheid gegeven. In dien nacht ongeveer 4 uur surveilleerde zijn geleider de agent Sjaarda met hem op de stoom- trambaan tusschen Laan van Meerdhrvoort en het park Zorgvliet, toen de hond op eens uit- schoot en een eind verder blaffend opsprono- tegen het hooge hek dat dit park omsluit. Zijn geleider kon door de duisternis daarbinnen niets zien, doch, overtuigd dat er onraad moest zijn, riep bij de hulp van een collega in. Zij hielpen elkaar en den hond over het hooge, met prikkel- draad voorziene hek, en weldra stieten zij op twee zakken, die op den grond lagen waarvan een met visch en een met vischtuig gevuld bleek. Overtuigd dat vischstroopers aan den gang waren geweest werd Marie nu Iosgelaten en ffzoek den kerel" gecommandeerd. De hond schoot als een pijl uit den boog vooruit. Weldra werd een woedend gebiaf vernomen, e> daarop afgaande ontdekten de politiemannen 3 personen, die door den hond in bedwang werden gehouden. De stroopers lieten zich kalm arresteeren. „llooie Karel", die met een blok aan een been op weg was naar Parijs, heeft het voor loopig niet verder gebracht dan Dordrecht. Hij waehtte daar op een nieuwen voorraad prent- briefkaarten, met den verkoop waarvan hi] in zijn onderhoud moest voorzien. Doch Karel's geld was op en nieuwe kaarten wilde men hem uit Amsterdam slechts tegen contanten toezen- den. Zonder geld en zonder briefkaarten werd het blok Karel te machtig en dus besloot hij naar Amsterdam terug te wandelen om aan het geval een mouw te passen. Het befaamde blok is te Dordrecht achtergebleven. Woensdagmiddag zijn te Tiel de eerste zwaluwen aangekomen. De ooievaar van het Huis Zoelen heeft Maandag zijn oude nest ber trokken. De echtgenoote van baron Van Heeckeren (veroordeeld wegens bedrog bij een geldzending per brief) heeft bij H. M. de Koningin een verzoek ingediend tot gratie ten behoeve van haar man, op grond van ernstige ongesteld- heid. Baron Van Heeckeren is den laatsten tijd steeds bedlegerig. Woensdag is te Zwolle op de Hasselter boot een dief gevat. Hij wist echter te ont- snropen en achtervolgd, schoot hij met zijn revolver op de agenten. Geen der agenteu werd gewond. De man raakte spoedig uit het gezicht van zijn vervolgers, doch werd later gearresteerd. Hij was gevlucht in de richting Ilasselt. Een bij hem behoorende vrouw, die in het hotel de Zon gearresteerd werd, had inbrekerswerktuigen op haar kamer. De man had bij de weduwe Polak te Groningen ongeveer f 420 gestolen. Hij gat op te heeten Willem Brons. Uit Maastricht Sedert Woensdagmorgen is de Maas 2 c.M. gevallen, dit wil zeggen in haar bedding. Maar in het overstroomde gedeelte aan den rechter- oever is het water overal noggerezen. Maastricht zelf, dat aan den linkeroever ligt, is in zooverre verschoond, dat alleen de bewouers in de buurt van Kanaal, Jeker en Maas, de kelders vol water hebben. Indien de Maas echter nog een klein eindje wast, zullen Maas, Jeker en Kanaal een geheel vormen. Aan de bleekerij bij Stads- park is de Maas op enkele punten reeds over de kade en kunnen de bewoners elk oogenblik verwachten, dat het water hun huizen binnen- stroomt. Tusschen Kanaal en Maas zijn alle landerijen ondergeloopen. Kelders voor aard- appelen zijn bedorven. Toch is dit niets, ver- geleken bij de verwoestingen, die het water aan den rechteroever heeft aangericht. We waren te St. Pieter op den dijk en zoover het oog reikt is het een groot watervlak, waar hier en daar als een eilandje een huis uitsteekt en de toppen der boom en treurig hun kale takken boven het vuil bruine water verheffen. Of de huisjes nog bewoond waren, was niet te zien door den afstand wel werd ons van menschen uit naburige dorpen verzekerd, dat, waar men geen schuiten had, de bewoners niet te bereiken waren, en er weldra, zoo al niet nu, broodgebrek zal zijn, De groote aardewerkfabrieken, aan den rechteroever der Maas gelegen, hebben gedeeltelijk het werk moeten staken, omdat de jachten der ovens vol water staan, en er dus niet gestookt kan worden. Op den Scharnder- weg leek het een stroom, ongeveer ter lengte van 300 Meter. De bewoners van dien weg, waarvan velen hun bezigheden in de stad hebben, moeten per pont of wagen overgezet worden. Aan den Heerderweg, waar een vaste brug bij hoogen waterstand dienst doet, werkt de overlaat tot een hoogte van 70 c.M. Ook op den Meersenerweg moeten de bulpbruggen ge- brnikt worden, want ook daar stroomt het water op twee plaatsen over den weg. De dorpen Simmel, Borgharen en Itteren, welke eveneens aan den rechteroever der Maas liggen, zijn zwaar geteisterd. Al het te velde staande wintergewas is vernield. Sedert 1880 hebben wij hier zoo'n hoogen waterstand niet meer gehad. Honderden en honderden menschen zijn op de been om naar het water te gaan zien. Zooals de L. K. meldt, heeft zich hier bereids een comite gevormd tot het bijeenzamelen van gelden, terwijl de Mastreechter Staar en de Kon. Harmonie een concert ten behoeve der noodlijdenden zullen geven. Op een jachtpartij in het Kongo-gebied is de 25jarige Otto Livonius, de zoon van een bejaard oud-vice-admiraal, door een olifant ge- dood. De jonge man had in militairen dienst willen gaan, maar werd wegens zijne zwakke gezondheid afgekeurd. Hij bezocht een half jaar het Berlijnsche seminarie voor Oostersche talen en legde er zich toe op het Arabisch en Soeaheli. Daarop trok hij door het grootste deel van Duitsch Oost-Afrika en vervolgens naar Engelsch Oeganda, waar zijn vader hem de noodige middelen zond om een expeditie naar het Kongo-gebied uit te rusten. De vice-admiraal woonde vroeger inKoburg. Zijn nu omgekomen zoon had daar als gymna- siast het ongeluk, bij het schieten met een flobert-pistool, een schoolmakker in den hiel te raken, tengevolge waarvan de jongen aan bloedvergiftiging stierf. Admiraal Livonius ver- huisde later naar Berlijn, waar eenige jaren geleden zijne achttienjarige dochter onder de tram kwam en vermorzeld werd. Nu heeft de oude man ook zijn zoon op tragische wijze verloren. Door regen en het smelten der sneeuw zijn in den Amerikaanschen staat Ohio ver- scheidene plaatsen overstroomd. Fabrieken staan stil, honderden menschen zijn dakloos en er moeten er ook verdronken zijn. In het noorden van den staat New-York heeft het stijgen van de Hudson overstroomingen teweeggebracht. In Zuid-Afrika zegt men algemeen, dat de witte vlag, waarmede Dr. Jameson in 1896 te Doornkop de Boeren beduidde, dat hjj zich overgaf, de onderrok van een Kaffervrouw was. Onlangs bracht in Schotland een vrouw een trein, die gevaar liep een ongeluk te krijgen, tot staan door met haar rooden onderrok te zwaaien. Dr. Jameson is een schot. Zou hij in zijn vaderland het nuttige gebruik van on- derroken hebben geleerd Onder de oude schilderijen der koninklijke verzameling, die Leopold II, door den heer Kleinberger, van Parijs, had doen te koop stel- len, was een groote schilderij van Rubens De mirakelen van 't Benedictus. Leopold II vroeg er een millioen voor. Daar er geen liefbebber of geen museum van Europa die som betalen wilde, werd de schilderij door den heer Klein berger naar New-York gezonden. Er is nu echter bevel gegeven, dat de schil derij weer naar Brussel komen moet etf haar oude plaats in het koninklijk paleis weer zal innemen. Te Burhave in Oldenburg heeft een boeren- knecht een weduwe vermoord, omdat zij hem hare dochter niet tot vrouw wilde geven. Nadat de moordenaar zich geld en spaarbankboekjes had toegeeigend is hij er vandoor gegaan. Dokters honorarium. Een Brusselscbe dokter had te Charleroi en te Chatelineau een baron uit Oharleroi behandeld, die ook een huis te Parijs bewoontde medicus had vijftieu visites gemaakt en drie puncties in de borstholte gedaan en een rekening ingediend van 7000 frank. De baron wilde 3000 geven. Vaudaar proces. Gisteren eischte de dokter voor de zesde civiele kamer te Parijs 4000 frank. De rechtbank heeft uitgemaakt dat 200 frank voor een bezoek, van Brussel uit te Chatelineau of Charleroi gebracht, genoeg is, zelfs al worden er bij zoo'n bezoek puncties in de borstholte gedaan. Een Parijsche collega van den Brussel- schen dokter, lid van de Academie van genees- kunde, had verklaard, dat hier een honorarium van 10,200 frank op zijn plaats geweest was. SEIIZESSCHE COIRAAT. MBit &!a«? verscliSJnt H oensdag. en VrtjdaKavftnd, uitseionderd op Feealdaaen *»t* lie t irmw J. AM 1>BC SAIBE te Ter menzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1