rS e e d vertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5423. Zalerdas 26 Februari 1910. 50; Jaargang. 8- 8 Landhouwberichten. Gemengde berichten. J. r e c h t slTiTk e a. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusboaders. ADYERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. jEDJcn±x>SrT,I.E] BLAD. TER NEUZEN, 25 Februari 1910. Aan A. Burgers, lichtwachter van het Iicht genaamd „L)e Verklikker," gemeente Groede, is met 1 April a. s. eervol ontslag verleend. Voor de vacante betrekking van bode ter provinciate griffie van Zeeland hebben zich 163 sollicitanten aangemeld. In de week van 16 tot en met 22 Febr. 1910 zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en febris typhoidea te YVestkapelle, 5 gevallen van roodvonk, waarvan 1 te Grijps- kerke, 1 te St. Maartensdijk, 2 te Middelburg en 1 Sluis, en 7 van diphtheritis, waarvan 1 te Boschkapelle, 3 te Goes, 1 te Vlissingen en 2 te Zuiddorpe. Hengstdijk, 24 Febr. Onder vele blijken van belangstelling herdacht de heer C. L. Hermans heden den dag, dat ZEd. vijftig jaar geleden, tot secretaris en ontvanger der gemeente werd benoemd. Van zeer vele woningen wapperde de vader- landsche driekleur. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 25 Februari de volgende vonnissen uitgesproken M. L. E., oud 32 j., zonder beroep te Stop- peldijk, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht. R. d. S., oud 38 j., dienstbode te Westdorpe, is wegeDS eenvoudige beleediging veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hecht. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is er bij lange na zooveel animo niet bij de beeten- agenten om bondsbeeten aan te koopen als vorige jaren. Zoowel bijv. bij den bond van Zaamslag als dien van Stoppeldijk was er maar een inschrijving tegen behoorlijken prijs, doch daarbij was de conditie, dat de Bond zich ook verplichtte om de volgende vijf jaren ook aan dien inschrijver zijne beeten zou leveren, en dan 50 cent boven den prijs der bondsfabrieken zou ontvangen. Begrijpelijkerwijze ging men daar niet op in de prijs kon in een dier vijf jaren wel tot f 7 zakken, en dan zou men voor 7.50 moeten zaaien, een prijs, waarvoor slechts met groote schade zou kunnen geteeld worden. Kaai* aanleiding wan een advaes. De vermiste Zeister Jenaap. Te Baarn is iu de bosschen van de Lage Vuursche een bruine citybag gevonden, welke, naar men vermoedt, zoude toebehooren aan den persoon, die gesignaleerd is als te zijn gezien met het vermiste Zeister knaapje. De vondst is van veel belang, omdat in het taschje een adres was. De bosschen van de Lage Vuursche zijn door de Baarnsche politie doorzocht, tot nog toe echter zonder gevolg. In de Kerkstraat te Amsterdam zijn Woensdag in den vooravond ten huize van den conducteur van Bracks Doelenhotel, Engels, twee kinderen, een van P/2 en een van 3 jaar uit het raam gevallen. Het jongste was dadelijk dood. Het andere werd zwaar gewond naar het Binnengasthuis vervoerd. In de Groote Leliestraat te Groningen is Woensdag bij het afbreken van een huis de werkman P. K. onder het puin geraakt. Drie uur na het ongeval is hij in het R, K. zieken- huis aldaar overleden. Vier vliegen in een klap. Bij een op- kooper in de Hazenstraat te Amsterdam werd door rechercheurs een jas in beslag genomen, die gestolen was uit een buis op den Singel. De opkooper werd aangehouden en noemde den naam van dengeen, die de jas aan hem verkocht had. Ook de verkooper werd daarop gearresteerd. De recherche voud het raadzaam om nog eens een bezoek aan des opkoopers woning te brengen en vond daar twee rijwielen, die van diefstal afkomstig bleken te zijn. Ook de personen, die deze rijwielen aan den opkooper verkocht badden, werden opgespoord, waarmee het aantal arrestaties tot vier klom. Het gezin van den arbeider Boltjes, man, vrouw en 6 kinderen, dat eenige dagen te Bellingwolde (Gr.) onder den blooten hemel doorbracht, heeft een pas verkochte ledige woning betrokken, zonder daartoe vergunning gevraagd te hebben. Voorloopig ziju de arme menschen nu onder dak. Maandagavond bemerkte een juffrouw te Haarlem dat haar lichte mantel op den rug met een zwarte vloeistof besmeurd was, welke vloeistof bij onderzoek inkt bleek te zijn. De juffrouw vermoedde dat dit geschied is door een man bij het park van het Brongebouw, die haar aldaar rakelings passeerde. Maandagmiddag was de Willemstraat te Amsterdam in rep en roer. Een varensgezel had hevige ruzie met zijn vrouw, en dreigde haar met een revolver, ten- einde haar te bewegen het huis te verlaten. De vrouw verzette zich hevig, schoof het raam open, en begon om hulp te gillen. Voorbij- gangers en buren snelden toe en liepen de trap op. De in woede ontstoken varensgezel liep hen tegemoet. Intusschen wisten de menschen de deur af te sluiten, zoodat de vrouw in veiligheid was. De driftkop schoot daarop op zich zelf. Hij kreeg den kogel in de borst, waarin een gapende wonde ontstond, waaruit veel bloed vloeide. De man is naar het Binnen-Gasthuis vervoerd. Lit een oude vaas. 't Is Dinsdag gebeurd op de weekmarkt te Groningen. De koopman 1. van Dam had de vorige week een inboedel gekocht. Er behoorden o. a. twee vaasjes toe, waarvan een gescheurd was. Voor dit stelletje werd den koopman vandaag 20 cent op de markt geboden. Hij wilde een kwartje hebben. De koop ging niet door. Maar bij het opladen der goederen tegen het eind der markt brak een der vaasjes en in het zand van het vaasje lag een muntbiljet van f 40. Groote vreugde bij den koopman. Groote teleurstelling bij de drie weezen, ook marktmenschen, die de vorige week met den inboedel deze vaasjes hadden verkocht. Een timmerman te Tietjerk heeft zich aardig weten te redden. Ook zijn huis en timmerwinkel stonden vol water. Hp was echter bezig voor een ander een nieuwe woonark te maken. Met zijn gezin betrok hij de ark, die bijna klaar was. Als een moderne Noach dobbert hij nu op de baren rond. Weer andere gezinnen hebben onderdak gevonden bij familie of kennissen ook worden een schip en de con- sistoriekamer der kerk bewoond. Waar hebben de menschen in de overstroomde huizen nu't meest behoefte aan Aan water Het klinkt misschien vreemd en toch is het zoo de regenbakken zijn vol gestroomd, zoodat ze onbruikbaar zijn geworden. Gelukkig is er in Tietjerk geen gebrek aan regenwater, zoodat ue bewoners met melkbussen van het noodige drinkwater worden voorzien. (L. Ct.) Over den doodslag, die Zondagavond te Geleen plaats had, deelt de //Limb. Koerier" nog de volgende bijzonderheden mede Met vastenavond hebben hier weer ouderge- gewoonte eenige belhamels uit naburige ge- meen ten, den boel danig opgeschept. Ook dit jaar was het kliekje weer present. In enkele cafe's werd den ruziemakers de deur gewezen, terwijl naar algemeen beweerd wordt, enkelen uit de gemeente zich tegen de vreemde indringers zouden hebben verdedigd. Zondag kwamen de laatsten revanche halen. Reeds in den middag lieten zij zich ontvallenVan daag moet er een boer van Geleen aan. Met een man of zes zwierven zij dien avond door het dorp, bezochten verschillende cafe's. Tegen 10 uur liepen zij tegen enkele burgers aan. Toen reeds zouden de onruststokers van hunne messen hebben gebruik gemaakt met ditresul- taat, dat enkelen op de vlucht sloegen. Toen de vluchtelingen eenige minuten later weer dezelfde plaats passeerden, waar zij waren aangevallen, zagen zij, ter plaatse genaamd de Pesstraat, een man op den grond liggen, baden- de in zijn bloed, kermende van pijn. Op het- zelfde oogenblik sloegen twee personen op de vlucht. Een hunner had nog een mes in de hand. De vluchtenden werden achtervolgd en verloren twee hoeden, benevens een stuk caout- choucslang, ter lengte van 40 cM. ongeveer. In de slang was ijzer aangebracht. Het mocht niet gelukken de vluchtenden te achterhalen, zoodat de vervolging werd gestaakt en de personen zich weer begaven naar den man, die op den weg lag. Toen zij bij het slachtoffer kwamen, in wien zij direct den 24- jarigen Willeoi Damoiseaux herkenden, zeide deze Ze hebben mij genoeg gegeven. Daarna is D. zoo goed en zoo kwaad als het ging, naar zijn woning gesukkeld die op ongeveer 40 passen gelegen was. Overal op den weg lagen plassen bloed ongeveer in het midden van den weg een grootere plas bloedver- moedelijk is D. daar gevallen. Thuisgekomen zette hij zich op een bank. Zijn ouders, die bij de kachel gezeten waren, verschrikten hevig. Het bloed kleurde den grond. Tot zijne moeder zeide Willen: //Ze hebben me genoeg gegeven". Toen viel hij bewusteloos neer op den grond in een grooten plas bloed. Brigadier Beckers, die onmiddellijk met het onderzoek begon had vernomen, dat zekere Kortleven uit Daniken (Schinnen), welkgehucht grenst aan Geleen, dien avond in het bezit was geweest van een mes. Beide politieman- nen togen toen naar de woning van Kortleven, die rustig te bed lag. Kortleven werd van zijn bed gehaald en meegenomen. Hij werd ge- confronteerd met het slachtoffer, dat met zwakke, doch zeer hoorbare stem zeideJij hebt me in den rug gestoken. Kortleven ontkende. Om half drie 's nachts stierf W. Damoiseaux, oud 24 jaar, mynwerker van beroep. Hij had vier vreeselijke steekwonden in het lichaam, een steek in den rug ter diepte van 12 e.M., een in het reehter schouderblad, twee in een beenDe slagader van het been moet ter hoogte van de kuit zijn doorgesneden. Ver- moedelijk is D. gestorven, tengevolge van bloed- verlies. Om vijf uur 's morgens werd nog gearres teerd aan den arbeiderstrein zekere Breukers, oud 23 jaren, mijnwerker uit Overhoven (Sit- tard). Hij wou met den trein naar de mijn vertrekken. Bij Breukers werd een dolkmes in beslag genomen. Kortleven ontkent iedere medeplich- tigheid aan de misdaad. Damoiseaux staat goed bekend, hij had nog 6 broers, evenals hij, meestal mijnwerkers. Men vermoedt, dat Damoiseaux, die niet de minste ruzie had gehad met zijne belagers, het slachtoffer is geworden van een vergissing. Hij heeft waarschijnlijk zijn leven moeten laten voor een ander. Nog vernemen wij dat Kortleven gisteravond zwaar geboeid naar de marechaussee's-kazerne te Beek is overgebracht, terwijl Beukers alhier blijft opgesloten. Te Oldenburg heeft Woensdagnacht de 22jarige zoon van den boekhouder Gerhard Denker met een bijl zijn vader, zijn moeder en zijn oudsten broeder doodgeslagen. Hij had vooraf bij zijn tante zilveren voorwerpen willen wegnemen, maar werd betrapt. Hij ging naar huis terpg om daar zijn slag te slaan, maar zijn plan werd verijdeld. Toen greep hij een bijl en beging de gruwzame misdaad. Wegens den zilver-diefstal kwam de politie hem ar- resteeren. Hij verzocht zijn vader eerst na zijn vertrek van de arrestatie te ouderrichten. Zijn vader was ziek en zou zich opwinden. Toen hij op 't bureau moest vertellen wat hij gestolen had, bekende hij eensklaps zijn familie te heb ben vermoord. Men vond de drie lijken in de slaapkamers. De vader lag op den vloer uitgestrekt voor 't bed, het gelaat naar den grond gekeerd. Het lijk der moeder lag in het bed, zoo, alsof de ongelukkige op 't punt was op te staan. De vermoorde broeder lag totaal ontkleed, maar met 't hoofd aan 't voeteneinde, in bed. Men neemt aan dat tusschen beide broeders een strijd uitgevochten is. De moordenaar moet medeplichtigen gehad hebben, maar zijn opgaven daaromtrent bleken valsch. Hij was eerst koetsiers-, daarna druk- kersleerling en werd als een vlijtige jongen beschouwd. Maar van andere zpde wordt hij als een deugniet gekenschetst, een plaag voor zijn ouders. Als oorzaak van de gruweldaad neemt men aan dat de moordenaar de kas van de oudstrijders- vereeniging, die door zijn vader beheerd werd, bestelen wilde en op heeterdaad door den vader betrapt werd. De sneltrein, die Zondagavond om 7.30 uit Belfast naar Dublin vertrok, is nabp Briggs Loop ontspoord doordat regen en storm een aardstorting hadden veroorzaakt, die den weg versperde. De locomotief en 2 wagens geraakten uit de rails en vielen van een hoogte van 30 voet in het meer. Op een onmiddellijk uit het nabijzijnde Carricbfergus naar Belfast gezonden telegram, kwamen van daar 2 treinen met reddingsploegen, 3 dokters en verpleegsters. Als door een wonder werd niemand gedood. Wel zijn verscheidene passagiers verwond, maar geen van alien ernstig. De machinist en de stoker waren bij de ontsporing van de locomotief gevallen en nagenoeg ongedeerd gebleven. Bij een drinkgelag in een herberg te Munchen heeft Maandagavond een jonge man van 20 jaar een meisje van 18 gehypnotiseerd, dat na dien tijd niet meer wakker te maken bleek. Zij is naar een kliniek overgebracht en de hypnotiseur is in hechtenis genomen. Hij heeft zoo iets al meer gedaan, maar is telkens door de rechtbank vrijgesproken. Dit blad versdisjnt 9IaaDdA^'5 %aoen§da^> en U'rijilagavont!, uitgezonderd op Feeatdaven "h*" lie Ftnna 3" r Jk% DJK SAl'PE te Ter leuzeu. Nog altijd zijn er boeren, die raeenen, dat wat chili salpeter tland uitput. Mij bleek dit weer ten duide- lijKste. En dan liefst van een man, die bekend staat, als een heel degelijk ontwikkeld veehouder en fokker. rlij won mijn raad in over 't bemesten van een stukje hooiland. k ertelde hem hoe ik van meening was, dat wat rhomasslakkenmeel en kainiet thans gestrooid diende te worden en dan later, als de groeitiid komt (half Maart of begin April) 100 a 150 Kg. cliilisalpeter. Doch toen had je hem moeten hooren ,/t Eerste vind ik goed spnlletje", zei hij maar chilisa!peter, daar ben ik een_ beetje huiverig van. 'k Denk altijd maar, dat dit op 't land zoowat net eender werkt, als een borrel op een weikman. Zoo'n beetje opwekkend, maar van achteren beschouwd toch schadelijk. Nu wat dien borrel betreft, was m'n antwoord, dan ga k heelemaal met u accoord. Maar dat awe meening over 't werk van chilisalpeter foutief is, zal ik u trach- ten aan te toonen. Waarom wiltge Thomasslakkenmeel op nw hooiland uitstrooien en kainiet Omdat ge denkt, dat 't den groei bevorderen zal, niet waar Weet ge ook, waardoor 'tkomt, dat er den groei bevorderd kan worden P Niet precies Wel na, laat ik u dat dan eens kort vertellen. De planten onttrekken verschillende bestanddeelen aan den bodem. Daarom is 't noodig, dat er die voor- en van l'.id lot tijd aangevuld worden. De voor- naamste stoffen, welke we met onze bemestingen, in en grond moeten orengen nu zijn phosphorznur kali 'kotof, of neen, 'k had de stikstof wel bovenaan M fen, zetten. Dus-. stikstof, phosphorzuur, en kali, mpn mest geeft men ze alle drie, met kunstmest is vprqtr w8 ze afzonderlijk aan te bieden. Zoo lr«Vni i ?-e me' Thomasslakkenmeel, phosphorzuur met e '"a6. En in chilisalpeter zit stikstof. De eene °Hfvult de andere aan. Ze kan dit tenminste. En Fn ri ?e c 'isalpeter, de stikstofleverancier weglaten AI i a I 'erwi;i.l aan stikstof vaak vooral behoefte is? l dikwijls heeft men met enkel chilisalpeter op 1 noouand schoone resultaten gehad. Want veelal zijn de voorraden pnosphorzuur en kali wel toereikend voor efin, twee oogsten. Maar dan is er weer behoefte aan alle drie, soms nog met kalk er bij. Waar men dus op 't hooiland Thomasmeel en kainiet strooit, daar worde niet nagelaten er wat chilisalpeter op te doen volgen. Gelijk we onzen geachten vrager aanrieden, zal 100 a 150 Kg. per bunder wel voldoende zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1