1 A I g 6 m e e n Nieuws- en Adv-erteittieblad voor Ze.euwsch-Vtaaaderen. AANBESTEDING. No. 5420. V A CCIN AT IE. 50e Jaisrganff. Zaterdair 19 Februari 1910 aan te besteden: Landbouwberichten. ABONNEMENTs. Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaai plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien vqor 3 uren op den dag dex1 uitgave. JdSiiSj^STSS jBXj-AJD- Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat gelegenheid tot Vaccinatie zal worden gegeven op Oifssdag 22 Febru ari I9S0, tusschen 1 en 2 ure's namiddags voor degeneD, die wonen in de Kom, Hasjes- straat en Mauritsfort en omstreken op Woensdag 23 Februari 6910, op denzellden tijd voor degenen, die wonen in het Paradijs, Boeregat en de Knot en omstreken, beide dagen ten huize van den geneesheer. Hoek, den 14 Februari 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van BOSCH- KAPELLE zijn voornemens op Oonderdag 24 Februari a. s., in het openbaar, ten Raadhuize, onder nadere goedkeuring, Het verbouuren der O. L. School en Onder wijzerswoning te Bosch- Jcapelle (dorp). De aanwijzing zal plaats hebben op den dag van aanbesteding des voorm. om 11 uur. lnlichtingen zijn te bekomen bij den Gem.- Architect J. J. COL SEN te Ter Hole. Bestek en teekening zi]n tegen betaling van 1,50 per stel, ter Secretarie verkrijgbaar en liggen vanaf die dagteekening aldaar van des voorm. 9 tot 12 en des nam. van 2 tot 4 uur ter inzage. Inschrijvingsbiljetten (op Zegel) moeten in gesloten omslag uiterlijk des namiddags ten 2 uur, ten gemeentehuize zijn ingeleverd. Boschkapelle, 26 Januari 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. TRUIJMAN, Burgemeester. H. R. J. OLAEIJS, Secretaris. Woensdag jl. werd in het Hotel Centraal" te Ter Neuzen eene algemeene vergadering gehouden van de afdeeling Axel der Z. L. M., welke zeer goed bezocht was. De voorzitter opent de vergadering met de gewone plichtsplegingen waarna de notulen der voorgaande onveranderd worden goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan dat 27°nieuwe leden zijn toegetreden. Ingekomen is een sehrijven van de afdeeling Noord-Beveland met verzoek adhaesie te willen verleenen aan haar request om een tweede postbestelling in te lasschen. Wordt besloten adhaesie te verleenen. Nog is ingekomen een sehrijven van den secretaris der vereeniging tot bevordering der geitenfokkerij in Zeeland, waarin* gevraagd wordt of de afdeeling Axel evenals reeds andere afdeelingen, wil toetreden als donateur dier zoo nuttige vereeniging. Daar de vereeniging meent dat reeds een vroeger gezonden circulaire aan de aandacht is ontsnapt, zendt zij deze nogmaals. Bovendien wordt toezegging gedaan dat op 4e a. s. te houden tentoonstelling een inzending van bokken en geiten van haar kan worden ■verwacht. Voorlezing wordt gedaan van deze circulaire waarin de geitenfokkerij zeei' wordt aanbevolen in de hoop dat zij zich spoedig zal uitbreiden. De heer A. de Koeijer zou gaarne zien dat de bokken niet in de kom zullen worden gestald. De voorzitter meent dat de gezondheids- commissie, wanneer dit noodig moclit zijn, wel een oogje in het zeil zal houden. De heer W. Dieleman beweert dat de in te voeren bokken reukeloos zijn. Besloten wordt als donateur der vereeniging toe te treden. De Commissie welke de rekening en ver- antwoording van den penningmeester heeft nagezieu, deelt bij monde van den heer A. Dees, Zaamslag, mede dat zij in orde bevonden is. De penningmeester, de heer Jobs, de Feijter, deelt mede dat de ontvangsten bedroegen 1025,35 en de uitgaven 759,815, zoodat er een goed slot is van 265,535. De begrooting voor 1910 wordt goedgekeurd met een ontvangst en uitgaaf van /1235,53s, met een post voor onvoorziene uitgaven van /444,53s. De begrooting voor de a. s. te houden ten toonstelling schat een ontvang van 2860, en een uitgaaf van 2096,50. Alsnu wordt voorlezing gedaan van het ontwerp-programma voor de tentoonstelling waaruit wij het volgende aanstippen De tentoonstelling zal worden gehouden te Axel en wel op 7, 8 en 9 of 14, 15 en 16 Juni a. s. Den eersten dag des avonds vergadering van het Hoofdbestuur op het stadhuis. Ontvangst door de beide Axelsche muziek- gezelschappen. De eerewijn zal door dames worden aange- boden. Na afloop souper. Des Woensdags algemeene vergadering om 9 uur. Na afloop daarvan zal worden koffie gedronken. Om 1 uur zal een rijtoer worden gehouden. Na afloop van den rijtoer zal een gemeen- schappelijke maaitijd plaats hebben. De algemeene vergadering en de gemeen- schappelijke maaitijd zullen in een tent worden gehouden. Waarheen de rijtoer zal zijn is nog niet beslist. Aanvankelijk was het plan de kanaal- werken te Ter Neuzen te gaan bezichtigen, doch hiervan is afgezien. De orkestvereeniging de Volharding te Ter Neuzen zal worden verzocht een concert te geven tijdens den gemeensehappelijken maaitijd. De tentoonstelling zal plaats hebben op een weide van den voorzitter der afdeeling nabij diens hofstede, daarvoor gratis door hem af- gestaan. De heer J. de Putter meent met verwoude- ring te moeten constateeren dat, waar de voorzitter op de vorige vergadering, tot zijn genoegen, aan den heer Oroese heeft medege- deeld dat hij het met hem eens is, wat betreft het weren van festiviteiten. hij nu hoort dat er verschillende zullen plaats hebben. Hij ziet er geen nut in en er gaat veel geld mede verloren. De voorzitter blijft het met den heer Croese eens, daar het niet de bedoeling van genoemden heer is geweest om zelfs de allernoodzakelijkste festiviteiten te schrappen. De feestelijkheden, die op het voorloopig programma voorkomen, zullen moeilijk kunnen worden weggelaten daar men de ontvangst van het Hoofdbestuur en de tentoonstelling toch wel met muziek mag opluisteren. Men moet niet vergeten dat er op andere tentoonstellingen soms als het ware een heele kermis staat en dat wenscht de heer Croese te doen verdwijnen. Wanneer hij hier zal komen dan zal hij, spreker is er van overtuigd, de gegeven festiviteiten zeer goed kunnen billijken. De heer Johs. de Feijter meent dat men toch geen slechten indruk mag maken en dat zou men doen wanneer zich gedurende die dagen geen muziek zou doen hooren. De heer A. de Koeijer vraagt of de prijzen aan stamboekpaarden worden verhoogd. De voorzitter zegt dat de afdeeling zulks niet doet, doch de Commissie van het Stamboek doet zulks gewoonlijk. De heer Jurrij vraagt of Ter Neuzen nu geheel buiten de richting van den rijtoer zal vallen. De voorzitter zegt dat hiervan nog niets bekend is, daar de richting eerst later zal worden vastgesteld. Alsnu ontstaat er een uitgebreide discussie over de vraag of de weg langs het kanaal met zoo'n defile van rijtuigen al dan niet gevaariijk moet worden beschouwd. Echter kan men Ter Neuzen even goed be- reiken zonder van den kanaalweg gebruik te maken, b.v. zou men van Axel via Zaamslag en Othene, Ter Neuzen kunnen binnenkomen en of over den provincialen weg terugkeeren of van uit Ter Neuzen via Iioek-Sluiskil-Sassing weder Axel bereiken. Nadat niemand meer eenige opmerking heeft naar aanleiding van het voorloopige programma, verklaart de voorzitter dat hij a! wat in zijn vermogen is zal aanwenden om de tentoonstelling te doen slagen, dat hij het toonbare, dat hij bezit, zal inzenden, doch alJes buiten mededinging. Deze woorden worden met krachtig applaus hegroet. en geven nogmaals blijk dat de heer Van Dixhoorn voor de afdeeling is, de rechte man op de rechte plaats. Het kan niet anders of door zulk een krachtig streven, want hiervan geven deze woorden blijk, moet de tentoonstelling slagen en wij hopen later te kunnen sehrijven over de uit- stekend geslaagde eerste tentoonstelling in de afdeeling Axel der Z. L. M. Naar aanleiding van het request door polder- lesturen te zenden aan het Departement van Waterstaat en Gedep. Staten van Zeeland, wordt besloten hieraan adhaesie te betuigeu. De heer M. de Jonge vraagt of dit alleen behelst de oostelijke afwatering, daar hij dan in de adhaesie-betuigiug zou wenschen dat ook de westelijke afwatering daarin werd toege- voegd, daar niet alleen de oostelijk van het kanaal gelegen polders last hebben van het overtollige water doch ook de westelijk daarvan gelegene. De heer K. de Koeijer meent dat, waar op het oogenblik slechts een stem zich verheft, men moeilijk in de adhaesie-betuiging daarvan melding kan maken, daar deze betreft het sym- patbiseeren met het request van de vergadering der Oostelijk gelegen polderbesturen. De voorzitter is het eens met den heer De Koeijer, doch geeft den heer De Jonge in over- weging een vergadering te beleggen van de be- sturen van polders westelijk van het kanaal gelegen, en dan zal ook volgaarne aan dat re quest adhaesie worden verleend. De heel- De Jonge zegt toe in dien geest te zullen handelen. Bij de verkiezing van drie bestuursleden wegens periodieke aftreding der heeren B. C. I.Jsebaert en A. van Hoeve te Axel en H, Bonte te Koewacht, worden deze respectievelijk her- kozen met 47, 49 en 51 van de 57 uitgebrachte stemmen, waaronder 1 bianco was. De voorzitter doet alsnu eenige mededeelin- gen omtrent de openstelling van de tentoon stelling voor het publiek. De heer L. de Feijter meent te moeten waarschuwen het publiek niet te vroeg toe te laten daar dit de keuringscommissies soms zeer in hun werk kan bemoeilijken. Tevens deelt de heer Van Dixhoorn mede dat tot afgevaardigden voor de hoofdbestuurs- vergadering zijn benoemd, de voorzitter en de secretaris. Bij de rondvraag zegt de heer Van Opdorp dat in verband met de ongevallen-verzekering in het landbouwbedrijf te Hoek een lezing is gehouden door den heer Teunissen vanwege de Centrale landbouw-onderlinge. Bedoelde lezing had veel succes en direct gaven veel personen te kennen te willen toetreden tot de Zeeuwsche landbouw-onderlinge. Doch nu blijkt het dat de heer Teunissen de zaak niet helder heeft uiteengezet daar hij niet gezegd heeft dat men, om tot de Zeeuwsche Landbouw-onderlinge te kunnen toetreden, lid moet zijn van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij. Daar hij dit verzwegen heeft gaven, zooals gezegd, zich reeds veel aan- wezigen op en nu blijkt het dat ze niet kunnen aangenomen worden. Dit heeft veel verbittering gewekt en als het ware juist het omgekeerde teweeggebracht wat de lezing beoogde. Spreker meent dat het ook niet billijk is want uu wordt men gedwongen om lid te worden der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij, en dit zal oorzaak zijn dat niet alien zich zullen aan- sluiten, zoodat ook de bij dragen of contributie meer zal bedragen als anders het geval zou zijn. l)e voorzitter zegt dat het een vanzelf sprekend feit is, dat men lid der Z. L. M. moet zijn om zich bij de Zeeuwsche Landbouw- onderlinge te kunnen aansluiten, daar dit van haar uitgaat. Wie niet 2,wenscht te betalen voor het lidmaatschap der Z. L. M., kan ook niet van haar vergen dat zij hem tegemoet komt. Wie de lusten wil genieten moet ook de lasten dragen. Dat de heer Teunissen niet duidelijk de punten van toetreding heeft uiteengezet spijt spreker, doch dit kan en mag men niet op rekening der Z. L. M. schuiven. De geringe jaarlijksche contributie der Z. L. M., waarvoor men een almanak krijgt, de geregelde toezending van het Zeeuwsch Landbouwblad, vrije toegang op hare vergaderingen en tentoonstellingen, moet al een cadeautje beschouwd worden. Verschillende bestuursleden beamen dit en zeggen dat wanneer buitenstaande personen gratis van een der voordeelen die het lidmaat schap der Z. L. M. biedt zouden kunnen ge nieten, het een reden zou zijn voor de leden om zich terug te trekken. De heer Scheele zegt een vragenlijst te hebben ontvangen over de werkloosheid in het land bouwbedrijf en vraagt of de afdeeling Axel die ook heeft ontvangen. Hij zou gaarne zien dat deze vragenlijsten door de vereenigingen welke haar hebben ontvangen, eensluidend werden ingevuld door een persoon, b.v. den secretaris der afdeeling Axel. Hij vindt het vreemd dat de afdeeling Axel, het hoofdbureau, geen lijst heeft gekregen, daar bij verschillende kunstmestvereenigingen er wel een is ingekomen. De heer J. de Putter vindt dat die zaak op deze vergadering niet thuis behoort. De heer F. Dekker zegt ook zoo'n lijst te hebben ontvangen doch naar het hem voorkomt is de werkloosheid in het landbouwbedrijf, althas hier, zeer gering. De personen die werk'en willen, vinden steeds werk. Er is veel voor te zeggen om een eensluidende lijst te krijgen en om daartoe te geraken zal men door middel van een advertentie een ver gadering moeten uitschrijven waarbij alle vereenigingen welke zoo'n lijst hebben ontvangen worden uitgenoodigd tegenwoordig te zijn. Daar dit punt buiten de agenda ligt vraagt de voorzitter of iemand nog het woord ver- langt. Dit niet het geval zijnde, sluit hij onder dankzegging voor de groote opkomst, de ver gadering. He Zeeuwsche Landbouw- Onderlinge. Maandag j.I. had te Middelburg in St. Joris de eerste buitengewone algemeene vergadering plaats van de Zeeuwsche Landbouw-Onderlinge, onderlinge landbouw-verzekerings-vereeuiging voor Bedrijfsrisico. welke bijeeukomst werd geleid door Mr. H. C. Moolenburgh, Voorzitter van de Maatschappij tot bevordering van Land bouw en Veeteelt in Zeeland, die allereerstzijn vreugde uitsprak over de talrijke opkomst (ruim tachtig leden). Medegedeeld werd, dat in den korten tijd, waarin de propaganda in Zeeland is gevoerd reeds 600000,— loon is verzekerd, terwijl op het oogenblik nog 500000,— is toegezegd. Intusschen wordt de propaganda, vooralook door de landbouwers zelve, met kracht voortgezet. Een vrij willige patroonsverzekering zal spoedig in werking treden deze verzekeriug komt te staan naast de verzekering van de knechts. Ook zal een ziekteverzekering in't leven worden geroepen om het risico te dragen van art. 1638ij van't Arbeidscontract, in welk artikel den patroon de verplichting is opgelegd zijn inwonend per- soneel bij ziekte gedurende minstens zes weken (41 IRA IT. Bit b'istl werssciaij] Kss«S'ag»» WoeaadAg- eti nltKc/ii -rii <s|> E'ee4<«!»Ken. bij rft? I'M r mm Is. J. BBC ElSBti te Tft 1'entea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1