J A 1 g e in e e Ei Njeuws- ers Ad vertentieblad o o r wscfi-Vlaaederen. No. 5417. Zaterdag; 12 Februari 1910. 50e Jaargang. Landbouwberichten. Gemengde berichten. Binnenland. ABON NEMEN Per drie maanden binnen Ter Neuzen J 1,Franco^ p\r postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f l,321/g en voor bet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich Lijj aile Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIE N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. InzencLing van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. EE3BSTB Aan den Minister van Justitie, Mr. Nelissen, is een verlof verleend van 12dezertotll April. Gedurende zijn afwezigheid is de Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. Ileemskerk, belast met de waarneming van het Departement van Justitie. Uit Buenos-Ayres wordt aan de Osser- vatore Romano gemeld, dat de regeering der Argentijnsche republiek een kruisbeeld ten ge- schenke zal geven voor de groote vergaderzaal van het Vredespaleis. Het denkbeeld daartoe is uitgegaan van de Vereeniging Pro Pace (Voor den Vrede), die haar zetel heeft te Buenos- Ayres. Het kruisbeeld zal een getrouwe na- bootsing zijn van dat, ketwelk werd opgericht op een der koogste toppen van de Cordilleras de los Andes als gedachtenis aan het tusschen Argentinie en Chili gesloten vredesverdrag. Bij besluit van den president der Argentijnsche repu bliek, hetwelk we in de Osservatore letterlijk vermeld vinden, is voor dit doel aan de ge- noemde vereeniging de som van 6000 pesos of 15000 gulden geschonken. (De Tijd). TER NEUZEN, 11 Februari 1910. In de week van 2 tot en met 8 Februari 1910 zijn in Zeeland voorgekomen 2 gevallen van typhus en febris typhoi'dea, waarvan 1 te Tholen en 1 te Westkapelle, 3 van roodvonk, waarvan 1 te Middelburg, 1 te Sluis en 1 te Tholen, 3 van diphtheritis, waarvan 1 te Goes, 1 te Hulst en 1 te Ter Neuzen. Er is een adres aan den betrokken Minister gezonden door garnalenvisschers in de Wester- Schelde, waarin verzocht is dat in den vervolge niet wordt toegestaan de afpaling van perceelen voor de mosselcultuur, waar de garnalen visschers vroeger hun vischterrein hadden. Door anderen is tot denzelfden Minister een verzoek gericht om binnen de 500 M. in de Wester- Schelde de mosselvisseherij en -kweekerij uit te oefenen. In de Donderdagavond gehouden ver- gadering der afdeeling Middelburg der schippers- vereeniging //Schuttevaer" werd de rekening over 1909, in ontvangst erj uitgaaf 33,— met een goed slot van 8,90 aanwijzend, goedgekeurd. Door enkele der leden werden klachten en wenschen uitgesproken. O. a. werd geklaagd over de plaatsing van de palen voor de electrische tram bij de brug aan de Keersluis te Vlissingen, waardoor het enmogelijk is, dat er daar ter plaatse gejaagd wordt. Ook werd de vrees te kennen gegeven voor het overbrengen van electriciteit indien de stalen touwen, waarmede gejaagd wordt, de electrische geleiding raken. Verder werd geklaagd over de slechte be- diening der sluizen en bruggen ta Amsterdam en over de bemoeihjking van de vaart aan den Overtoom aldaar door de vlotten van een hout- zaagmolen. Ten slotte werd ook nog geklaagd over de slechte regeling van het opendraaien der kanaalbrug te Middelburg, daar steeds geruimen tijd voor de aankomst van een trein het openen geweigerd wordt en ook nog over telephoon- palen op den Korendijk te Middelburg, die te dicht bij het water staan. De wenschelijkheid werd betoogd, van het aanbrengen van een rood licht aan den Kainpveerschen toren te Veere van het her- plaatsen van een rood licht bij Rilland om het binnenloopen van de reede van Bath te ver- gemakkelijken in verband met het blusscheu van daar ter plaatse brandende geleide lichten van het aanbrengen van een rood licht aan den Reigerbergschen polder van een dito licht aan het Katscheveer en ten slotte van bet herplaatsen van een baken op een berm in een schaar. onder Ossenisse en van drie bakens op^ een kerk hebben vereenigd, de Hemelvaartsdag -V; als godsdienstige feestdag door de synode der een plaat in die buurt. Van al deze klachten en wenschen zal het bestuur ter bevoegde plaatse kennis geven. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het Loodswezen ligt een wrak, waarvan de mast bij laagwater 3 M. uitsteekt, gezouken in het Noordergat, Z W. van de zwarte lichtboei No. 7 op: 51° 38' 54" N.b. en 0° 37' 32" W.l. in de nabijheid is een wrakvaartuig, voerende de voorgeschreven merken en lichten gelegd. Volgens mededeeling als voren is bij wijze van proef de rood en zwart hor. gestr. kogelton met "ruit I,/Br."), vaarwater van Hoofdplaat, op ongeveer: 51° 24',6 N.b. en 1° 19',1 W.l., tijdelijk vervangen door een gelijk gekleurde kogelton (Br.), voorzien van een bel. Te Zuidzande heelt zich een commissie gevormd met het doel bij verkiezingen voor leden van den gemeenteraad alle candidaten, die aan haar, door wie ook, worden opgegeven, te candideeren. Zij meent daardoor het bezwaar weg te nemen dat voor velen bestaat om op eene lijst te teekenen, een bezwaar dat in zulke kleine ge- meenten als deze inderdaad niet te licht mag geteld worden. De commissie bestaat uit de heeren J. van Cruyningen, P. M. Dikkenberg, A. Kools, J. RisseeuwDe Hullu, Anth. W. Verplanke en Iz. C. de Zwart. Bosclikapello. Voor de betrekkiug van onderwijzeres in de uuttige handwerken aan de school alhier, hebben zich 3 sollicitanten aan- gemeld. Naar wij vernemen zal dezer dagen een ver gelijkend examen gehouden worden, waarna spoedig de benoeming zal volgen. Hontenisse. De heer W. Jansen, hoofd der school in de Molenstraat, heeft als zoodanig wegens ziekte ontslag aangevraagd. Tevens heeft hij bedankt als secretaris van het R. K. Arm bestuur, als voorzitter van de afdeeling Hulst van den R. K.Onaerwrjzersbond in het Bisdom Breda, en als secretaris van de onderwijzersverceniging in het arrondissement Hulst. KECHTSZHKEM. Arrondissements-llechtbank tc Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 11 Februari het volgende vonnis uitgesprokeu P. J. L., oud 41 j herbergier en koopman te Sluis, is wegens het niet voldoen aan een bevel van eon ambtenaar veroordeeld tot eene boete van f 25, of 25 dagen hechtenis. men belangrijke beslissing. Voorts veroordeelde bovengenoemde rechtbank 17 arbeiders uit 's Heer-Arendskerke en Hein- kenszand wegens overtreding der Zondagswet (in het openbaar werken op Hemelvaartsdag) ieder tot 1,— boete subsidiair 1 dag hechtenis. Al deze zaken waren door den Hoogen Raad naar deze rechtbank verwezen, nadat de ambte naar van het O. M. bij het Kantongerecht te Goes in cassatie was gekomen van de vrij- sprekende vonnisseu van den Kantonrechter aldaar. De rechtbank overwoog, dat het bewijs van het niet noodzakelijke van den arbeid daaruit volgt, dat de beklaagden geen toestemming aan de plaatselijke regeering hebben gevraagd, het- geeu zij hadden behooren te doen, indien zij van meening waren, dat die arbeid noodzakelijk was dat aangaande de vraag, of Hemelvaartsdag behoort tot de godsdienstige feestdagen, die door de Kerkgenootschappen van den Christe- lijken godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden, dat daaromtrent door den ter terechtzitting onder eede gehoorde getuige Dr. L. Wagenaar, predikant bij de gereformeerde Kerk C te Middelburg is verklaard, dat voor al de afdeelingen dier Kerk genaamd A, B, en C die onderscheidelijk in 1834, 1837 en 1886 zich deels van de Ned. Herv. Kerk, deels van elkander hebben afgescheiden zich in 1892 tot Gereformeerde Kerken is vastgesteld en als zoo danig wordt gevierd door het houden van open- bare godsdienstoefeningen op dien dag in al de bovengenoemde afdeelingen dier kerk dat, terwijl het der Rechtbank uit eigen wetenschap bekend is, dat zulks ook hetgeval is met al de andere kerkgenootschappen van den Christelijken godsdienst, alzoo gebleken is, dat de Hemelvaartsdag, door al de Kerkge nootschappen van dien godsdienst algemeen wordt erkend en gevierd. Door de Staatscommissie over de werkloos- lieidingesteld bij Koniuklijk Besluit van 30 Juli 1909, no. 42, zullen dezer dagen aan ver- schiliende persouen en corporaties vragenlijsten worden gezonden, met het doel een uitvoerig onderzoek in te stellen omtrent het voorkomen van werkloosheid onder de landarbeiders in de laatste vijf jaren. In ons nummer van heden komt een adver tentie voor der Hollandsche Credietbauk, die Belgische Congo-loten a frs. 100,aanbiedt op maandelijksche afbetalingen van /l,—,/2, en f 3)— Zooals uit de advertentie blijkt, trekken deze loten 6 maal 'sjaars en zijn er zeer hooge prijzen aan verbonden. De eerstvolgende trekking, waarin de hoofd- prijs frs. 50,000 bedraagt, heeft reeds op 21 Februari a. s. plaats. Te Wieringerwaard is Dinsdag de leeuwerik al gehoord. men vernuftige kleine. M. N., een zesjarige dreumes, te Nispen, hield zich onledig met zakjes plakken. Maar 't gewenschte gereedsehap ontbrak. De knaap wist daar echter raad op. Vlug de schaar ge- nomen, waarmede hij 't hoofdje van zijn zusje bewerkte, om de noodige dosis hoofdhaar te verkrijgen. Hiervan maakte de knaap nu de gewenschte insmeerborstel, onmisbaar bij zijn plakwerk. (Grw.) Dat zou geld kosten De Minister van Marine heeft aan de Eerste Kamer voorgerekend waar mijnversperringen als middel tot verdediging van onze kusten op zouden te staan komen Als wij strooimijuen willen leggen langs onze gansche kust, zoo dat die daardoor behoorlijk is versperd, dan zou ons dat komen op een uitgaaf van 311/2 millioen voor aanschaffing van de mijnen en 29 millioen voor een voldoend getal schepen om de mijnen snel te kunnen strooien, benevens de kosten van een bemanning van 3408 koppen voor die schepen. En dan zouden die mijnen nog, op de niet versterkte punten der kust, door den vijand al heel gauw zijn opgeruimd en zouden ze voorts de heele Noordzee onveilig maken, zoodat geen handelsvaartuig onze kusten meer zou durven naderen en we bovendien ruzie zouden krijgen met alle Noordzee mogendheden. Door de marechaussee is in zijn woning aan het Duitenhuis (gemeente Prinsenhage) ge- arresteerd een wissellooper, bij een kassier te Breda in dienst. Hij wordt verdacht, gepoogd te hebben zijn vrouw te vergiftigen, door haar uit een flescbje vocht te doen gebruiken, waarin strychnine gevonden is. Dezer dagen thuiskomende, zeide hij, dat hij weer uitging en bood zijn vrouw een flescbje aan, om daaruit een glaasje te nemen. De vrouw, denkeride, dat het sterke drank was, proefde er van, toen hij vertrokken was, doch daar er een vreemde smaak aan was, spuwde ze het uit. Een hondje likte er aan en bleef op de plaats dood. De vrouw begon zich onwel te gevoelen en liep het huis uit om hulp te zoeken. Het vocht uit het fleschje is onderzocbt en bevatte strychnine, zoodat het wel een wonder mag heeten, dat de vrouw niet onmiddellijk een lijk was. Bij arrestatie van den verdachte werd nog een flesch op hem bevonden, waarin strychnine aanwezig was. In Zwitserland zijn goudstukken in om- loop, die door middel van koningswater be- snoeid zijn en dientengevolge het voile gewicht niet meer hebben. De politie te St. Gallen waarschuwt tegen het aanuemen van die stukken. Acht jonge mannen hebben beproefd, het opvoedingsgesticht voor meisjes te Weissensee bij Berlijn binnen te dringen om hun ,/ver- loofden" te bevrijden. Zij waren tegelijkertijd over den muur geklommeu. De directrice tele- foneerde ijlings om de politie, en toen deze in het gezicht kwam, namen de indringers de wijk, zonder meisjes. Een kapper te Wiesbaden had zich voor een gemaskerd bal als sneeuwpop willen ver- mommen. Bij het aankleeden kwam hij te dicht bij een petroleumlamp, waardoor zijn sneeuw- pak vuur vatte en hij plotseling in vlammen gehuld was. De man kreeg ernstige brand- wonden aan het bovenlijf. Te Mainz heeft een aterling de pruik van een gemaskerd heer in brand gestoken. Een paar andere heeren rukten hem het brandende ding van het hoofd. Maar toch had het slacht- offer al ernstige brandwonden aan den hals en in het gezicht opgeloopen. Uit heel het westen van Duitschland komen berichten over den was van rivieren en bergstroomen, tengevolge van het schielijke smelten van de sneeuw. In Trier staat de wijk Sanct Barbara onder water. In Beyenburg bij Lennep, in het Westen van Duitschland, waren twee kinderen, een meisje van 10 en een jongen van 4 jaar, aan het sleden. Langs een sterke helling kreeg de slede zoo'n vaart, dat zij met de kinderen in de Wupper, die zeer hoog stend,viel. De moeder zag uit het venster wat er gebeurde. In haar wanhoop sprong zij de kinderen na. Zij kon haren jongen nog redden, maar het meisje verdronk. Berooving van een trein in Amerika. De veiligheid op de Amerikaansche sporen laat nog steeds wel het een en ander te wen schen over. Zoo werd Zondag weer eens een sneltrein van den Missouri-Pacific-spoorweg in de buurt van het station Eureka door vier bandieten aangehouden en beroofd. Twee der roovers hadden den trein op een negen mijlen terug gelegen station bestegen, terwijl de beide anderen een mijl ongeveer voor het station Eureka, met roode lantaarns tusschen de rails gingen zwaaien. De machinist meenende met een waarschuwingssein te doen te hebben, minderde de vaart van zijn trein. Maar nu sprongen de twee kerels op de Ioco- motief en bonden den machinist en den stoker. Ondertusschen waren de beide andere roovers ook aan het werk gegaan. Zij haakten de personenwaggons van den trein en reden met de locomotief, den post- en den bagagewaggon een eind verder. De treinbeambten hadden zich, daar ze met den dood werden bedreigd kalm laten knevelen. Een hunner, die trachtte te vluchten, kreeg een kogel door den voet. Toen reden de schel- men kalm verder. Een hunner bediende de locomotief, terwijl de anderen suel de postzak- ken nazochten. Daarna hielden zij stil, lieten het water uit den locomotiefketel loopen en verdwenen in het woud. Men weet nog niet precies, hoe hoog de waarde is van de gestolen buit. CQDBAIT Dit blad Werscliijnt JMaanda^-, Woeimdag- en Vrijdagavond, nH^ezond^rd op Feeafdanen* l»ij de Firma I"J. VAW IIE 8AIDE te Ter Keuzeot

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1