A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5412. IITIBAAB. Dinsdag 1 Februari 1910. 50e Jaargang. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. - ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32% en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T I e f o o n No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. E^CSELBED. Een telegram meldt, dat Zaterdagmiddag om 4 uur gekozer. waren 271 unionisten, 272 liberalen, 40 arbeiders en 80 leren. Dat is voor bet eerst, dat de liberalen de unionisten vooruit zijn. Er zijn dus nu 663 zetels bezet. Zaterdag stemde alleen Mid-Derby, dat waarschijnlijk den arbeider zal herkiezen, die er pas verleden jaar met groote meerderheid gekozen is. In deze week zijn er nog twee verkiezingen in lersche districten, waarin het tussehen nationalisten gaat dan wordt de uitslag van de verkiezing aan de vier Scbotsche universiteiten bekend zij vaardigden naar 't vorige Lagerhuis twee conservatieven af en zullen dat allicht weer doen het Schotsebe district Wick Burghs koos in 1906 met kleine meerderheid (1362 1266) een unionist, maar Schotland is nu in versterkte mate liberaal, zoodat de uitslag van de week twijfelachtig lijkt. Eindelijk is er in de volgende week de verkiezing op de Orkney- en Shetland- eilanden, waar zeer waarschijnlijk de liberaal herkozen wordt. Kiezen al die districten gelijk te voren, dan worden er dus nog verkozen 1 arbeider, 1 liberaal, 2 nationalisten en 3 unionisten. Het nieuwe Lagerhuis zou dan aldus samengesteid zijn 274 unionisten, 273 liberalen, 41 arbeiders en 82 nationalisten. De unionisten zouden dan gewonnen hebben 127 zetels, de liberalen 19 en de arbeiders 1 (de zetels die liberalen en arbeiders over en weer op elkaar bebben gewonnen niet meegeteld). Maar de liberalen hebben nog kans op een zetel in Wick Burghs. Winnen zij dien, dan zou de schaal naar hun zijde overslaan. In elk geval zijn er onder de unionisten een half dozijn, die er slechts met een minderheid van stemmen 58) vWas zij alleen z/Neen, een heer zat naast baar. Ik weet eigenlijk niet, waarom ik gekomen ben, maar, ziet ge, gij waart baar het naaste." „'t Boezemt mij veel belang in," zei de prinses, „maar ik vrees, dat ik niets voor u doen kan en u onverriehter zake moet laten weggaan. Dank voor uvv belangsteiling. Kunt u morgen nog eens aan komen. Ik zou u werkelijk gaarne helpen het meisje na te sporen. 't Lijkt mij heel geheimzinnig toe." Zjj stak hem de hand toe. Hij voeide zicb teleurgesteld en beloofde den volgenden dag weer te komen. „Ik moet naar mijn vader," zei Magdalen tot Amalia, toen de kolonel vertrokken was. „Je weet, ik zou bij madame Belleisle gaan dineeren en mijn ecbtgenoot verbiedt mij mijn vader te zien. Ik zal dus naar madame B. rijden, het met haar in orde brengen en daar een cab nemen naar mijn vader. Ik kan madame ver- trouwen. Ik vertel je dit alles, in geval bet noodig mocht zijn mij te waarschuwen, wanneer mijn ecbtgenoot soms spionnen heeft uitgezet." Juist toen zij voornemens was naar beneden te gaan, werd een deur tegenover bare kamer geopend en trad de prins haar te gemoet. zijn gekomen, en in wier plaats een liberaal of een arbeider zou zijn verkozen, waren deze eensgezind geweest. Ook moet aangemerkt wor den, dat de voorzitter, de unionist Lowther, niet meestemt (tenzij de stemmen tegen elkaar op- wegen, waarop geen kijk is voorloopig). En er is een unionist, die niet in bet Lagerhuis zal verschijnen de oude Chamberlain, van wien gezegd is, dat hij aan de beraadslaging weer zou deelnemen, als er een meerderheid voor tarief hervorming was gewonnen, en die is er niet. Wat echter van meer belang isde regee- ring zal, in bet geval onze eerste onderstelling uitkomt, tegenover de 274 unionisten kunneu stellen 273 -|- 41 314 liberalen en arbeiders, dus een Britsche meerderheid van 40 stemmen. Dan zijn er nog de 82 nationalisten. Men rekent op 8 (of 9) anti-Redmondislen en 74 (of 73) Redmondisten. Stel, dat voor de be- grooting de 8 met de unionisten stemmen, dan zijn aan dien kant 282 stemmen, en stel, dat de 74 met de regeering meegaan, dan zijn daar 388 stemmen een meerderheid van 106 stemmen voor de begrooting. Gaat t tegen bet Hoogerhuis, dan mogen alle nationalisten aan de regeeringszijde worden verwacht en staat bet 274 tegen 396een meerderheid van 122 stemmen. In het oude Lagerhuis, vlak voor de ontbinding, waren er 373 liberalen, 46 arbeiders, 83 nationa listen, tezameD 502, en 168 unionisten, gevende een meerderheid van 334 st. De liberalen zullen dus in bet nieuwe Lager huis juist 100 man minder tellen, de arbeiders 5 man minder, de nationalisten 1 man minder, en de unionisten 106 man meer, als n.l. de over- gebleven verkiezingen loopen als verwacht wordt. j tal dagen in de residentie zullen verblijf houden, vooraleer Amsterdam te bezoeken. En dan hopen wij ook dat op de bijeen- komst zal geregeld worden en vastgesteld bet tegenbezoek door Koningin Wilhelmina te brengen aan Brussel en de tentoonstelling, in den loop van den zomer. Het is daar een al te scboone gelegenheid om nogmaals de „oude veeten te vergeten" en te dempen de bron van twist, zoo ooit die bron op Belgischen bodem is opgeborreld. Het bericht dat Koning Albert van plan zou zijn om zijn rondreis over de Europeesche boven in Den Haag te beginner), wordt door de Bel- gische bladen bevestigd. Een der bladen schrijft over dat plan met instemming. De Vlaamscbe Gazet zegt Zoo 't waar is, dat dit bezoek reeds zal plaats vinden in de maand April, zooals wordt gezegd, dan twijfelen wij er geenszins.aan of Den Haag zal van stonden aan dit bezoek waardig voorbereiden, daar het vaststaat dat Koning Albert en Koningin Elisabeth een twee- z/Waar ga je dineeren vroeg bij. lets in zijn toon waarschuwde baar de waar- heid te spreken. z/Bij madame Belleisle". Ze beet zicb op de lippen, zicb plotseling herinnerende, dat haar echtgenoot iets tegen die vriendschap bad. //Ik dacht, dat ik je verboden had daar been te gaan", zei hij. z/Daar kan ik mij niet aan storen. Ik zal mijn eigen vrienden kiezen. Wat bebt ge tegen madame z/Dat weet ge heel goed. Ze is geen vriendin voor eene vrouw van uw stand. Daar moet ge op letten. Vroeger maakte dat verschil, maar nu ge mijn vrouw zijt z/En tocb ga ik bij haar dineeren". z/Dat zult ge niet". //Verbinder het mij alsje kan zei ze tartend. z/lk zal beginnen met bet rijtuig af te be- stellen". En hij ging haar voor de gang in. Magdalen keerde zich om en trad bare kamer weer binnen. Even later zat ze gevangen. Haar ecbtgenoot was teruggekeerd en had haar opgesloten. //Lllendeling kreet ze. Maar het hielp baar niet. Ze zat gevangen ze zou niet naar haar vader kunnen. Kolonel Browne zou morgen terugkomen en hun zaak zou niets gevorderd zijn. Wellicht ontmoette hij vandaag Eleonora en dan was alles verloren reddeloos verloreu. z/En wat dan TER NEUZEN, 31 Januari 1910, In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken aangehouden zaken adres M. de Jonge plaatsen erfscheiding ver- zoek J. D. Thielmau vergunning aanleg buislei- dingverordeuing toelatiDg sebipperskinderen op school adres P. Platteeuw e. a. ligplaats schepen bij dempen gemeentehavenJaarver- slagencommissien tot wering van schoolverzuim verzoek M. van den Hoek afwijking art. 38 bouwverordeningbenoemen leden commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskiltoe- standen o. 1. school te Sluiskilbepalen rooi- Jijn in Blikstraatbestendigen parallelklassen School C. Bij de herhaalde oproeping van sollicitanten naar de vacante betrekking van onderwijzer aan school C alhier bebben zicb 3 sollicitanten, n.l. 1 onderwijzer en 2 onderwijzeressen, aange- meld. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is de sluiting der jacht en visscherij bepaald als volgt de jacht op houtsnippen met ingang van 1 Maart, die op waterwild met ingang van 1 April, en die op watersnippen met ingang van 16 April bet weispel van kwartelen zal alleen van 2 Mei tot en met 15 Juli geoorloofd zijn dat kooieenden moeten worden opgesloten of gebokt van 1 April tot en met 30 April en van 1 Juli tot de opening der jacht op waterwild de visscherij zal gesloten zijn van 16 Maart tot en met 15 April voor kruisnet en hengel en van 16 Maart tot en met 31 Mei voor zegen of sleepnet Ze ging op de sofa zitten en dacht na. Een uur verliep de deur bleef gesloten. 't Was doodstil in buis ze hoorde geen voetstappen of stemmen. Ze draaide met den deurknop, wrong als eene zinnelooze, doch niets bielp. Eindelijk kwam bulp opdagen. Amalia fluisterde baar toe, dat ze een sleutel gevonden bad, die paste, maar dat ze nog geduld moest oefenen, want dat de prins zich gereedmaakte om uit te gaan. Na een kwartier stond ze in de gang. Ze had baar hoed en cape omgeslagen en vluchtte de trappen af. Haar hart bonsde. Eenmaal buiten, vreesae ze niet meer. Ze riep een hansom aan en reed regelrecht naar bet huis van baar vader. Ze schelde aan, maar nauwelijks bad ze de ruirae vestibule betreden, of de deur, die nog niet gesloten was, werd opengeduwd. Ze voeide een stevige hand op haar schouder. Omziende stond haar ecbtgenoot voor haar. XLIV. Ze onderdrukte een kreet van schrik. In tegenwoordigheid van den portier wilde zij haar fatsoen bewaren. Ze trad de groote spreekkamer links binnen. Haar ecbtgenoot volgde haar en sloot de deur. z/Je speelt eeu fijne rol, dat moet ik zeggen - de rol van spion", zei zij koel. //Wilt ge mij loslaten asjeblieft Dat badt ge niet ge- dacbt he Maar ik had gelukkig nog een sleutel, en wachtte tot je goed en wel de deur uit waart, om dien te gebruiken". de visscherij met de overige voor deze provincie geoorloofde viscbtuigen zal gesloten zijn van 16 Maart tot en met 15 Mei dat gedurende den gesloten vischtijd in de wateren waarop de sluiting der visscherij toe- passelijk is, het visschen van aal en paling zal mogen plaats bebben met van een aalhaak voorziene dobbers, met aalkorven en met aal- fuiken volgens opgegeven model. De landweerplicbtige infanteriemiliciens der licbtingen 1905, 1906, 1908 en 1909, van het 39e landweerdistrict, uit de gemeenten Ossenisse, Hontenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk, Boschkapelle, Clinge, Graauw, Hulst, St. Jan- steen en Koewacht, zijnde de 3e compagnie van het 39e bataljon landweerinfanterie, zal op 4 April a. s. voor 6 dagen onder de wapenen komen om te Ter Neuzen te worden ge- oefend. •Op 11 April d. a. v. komt alhier onder de wapenen de le comp. van genoemd bataljoD, waartoe behooren de landweerplichtige infan- teristen van bovenvermelde lichtingen uit de gemeenten Ter Neuzen, Hoek, Zaamslag, Axel, Overslag, Zuiddorpe, Sas van Gent, Westdorpe en Philippine. Van de land weer genietroepen komen onder de wapenen in bet kamp te Zeist van de 4e comp. op 27 Juni die der licbtingen 1905 en 1906 en op 11 Juli die der licbtingen 1908 en 1909. Van de 5e comp. komen op in de genieka- zerne te Utrecht de lichtingen 1905 en 1908 op 23 Mei en de licbtingen 1906 en 1909 op 30 Mei. Van de landweervestingartillerie komt van de lichtingen 1905, 1906, 1907 en 1908 op 4 April de 38e compagDie te Willemstad onder de wapens. Van de pontonniers de le comp. der ge- noemde lichtingen op 25 Juli, de 2e comp. op 8 Aug., in de kazerne te Dordrecht. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat aan de land weer verlofgangers, die in 1910 voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen, als gunst en voor zooveel de belangen van den dienst zulks toelaten, kan worden ver- gund, om buiten de kazerne te overnachten en ook om, onder genot van vergoeding voor levens- middelen, in eigen voeding te voorzien. Een en ander moet door hen, uiterlijk vier weken voor den dag van opkomst worden gevraagd aan den landweer-districtscommandant of, wat z/Ik wachtte je buiten op", zei bij. //Ik wist dat je je zelf bevrijden zoudt en toen ik je in een hansom zag springeu, volgde ik je eveneens in een hansom. We hebben gehold, maar gelukkig ben ik bij tijds gekomen. W'elnu, wanneer je je vader zoo graag zien wil, laat ons dan niet langer wachten maar samen naar boven gaan". Hij bood haar den arm, maar Magdalen keerde zicb trotsch \an hem af. z/Ik wensch mijn vader vertrouwelijk alleen te spreken". Maar de prins lette niet op hare woorden. Hij schelde en verzocht den bediende ben aan te dienen. 't Antwoord luidde, dat de oude heer niet tbuis was. z/Dan zullen we wachten", zei Schehersoft kalm. Zij gingen naar de studeerkamer. De prins bood zijne vrouw een stoel. ffGa zitten, dan kunnen wij kalm praten. Ik wilde eenige woorden tot je spreken. Ik bad je reeds meermalen verboden je vader te zien //Bekend, maar ik ontzeg je het recbt, een dochter van haar vader te scheiden". ,,'t Zou me leed doen, wanneer bet je hart zou breken, zei'hij spottend, //maar ik blijf er bij. Luister Magdalen Hij trad op baar toe. Ze maakte eene verschrikte beweging. (Wordt vervolgd.) SEIIZMSCHE CODBAIT. "if verschijnt Woensdhg. en Vrijdnt,'avond, >rd op VeeafdaRen. 1»iJ de Fir inn 1*. J. VAW MK'DE te Ter Keiuen. MjMwwinM. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen lliinderdaR den 8 Eebruari ifilO, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 31 Januari 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GE1LL. WW IH WM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1