k k euws- en Adverteniieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. Herhaalde Oproeping. No. 5406. Dinsdag; 18 Januari 1910. Onderwijzer iiitie. feuilleton. 50s Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: N*//1 df /miTndenxrbinneS ,Ter NeUZen J X'~- Franco Per P°st Voor Neaerknu 1,10. oor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V- en voor het overige Buitemland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- iaars, 1 ostdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzendmg ,n advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVEETENTIEN: V an 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij bet openbaar lager onderwijs in de ge- meente 1ER NEUZEN wordt gevraagd een in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt 575,— met regel- matige opklimmingen overeenkomstig de des- betreffende verordening tot 900,na 24 dienstjaren. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaarwedde met 100,verhoogd. Is deze akte verplichtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde 200, Stukken in te zenden aan den Burgemeester voor 31 Januari 1910. Ter Neuzen, 11 Januari 1910. Burgemeester en Wetkouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. QIELEMAN, Secretaris. de onderscheidingsvlag voor H. K. II. Juliana, Piinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg. Deze vlag is een Iangwerpige vlag van oranje- kleur, waarvan de hoogte s/8 van de lengte be draagt, driehoekig uitgesneden over van de lengte van de vlagin vier vakken verdeeld door een staand vierarmig kruis van Nassausch blauw, ter breedte van J/5 van de hoogte der vlaof9 het midden van het kruis liggende op 6/]2 van de lengte der vlag, gerekend van de Onthefflng of vergoeding voor kostwinnende miliciens. bioekzijdein bet midden van bet kruis een medailion van oranje kleur, ter middelliju van /j^ van de lengte van de vlag, waarop geplaatst Otis wapen zooals dit is vastgesteld bij'het Koninklijk besluit van den lOdeu Juli 1907 (Staatsblad no. 181), nader gewijzigd bij bet Koninklijk beslnit van den lBden Juli 1909 (btaatsblad no. 271); het schild gedekt met de lvoninklijke Kroon in het bovenste oranjevalt aan de broekzijde een jachtboorn van azuur, gesuoerd en geopend van keel, beslagen van zuvei (Oranje) in het onderste oranjevak aan de broekzijde een aanziende stierenkop met af- gerukt halsvel van sabel, gehoornd van zilver, getongd van keel en gekroond met eene drie- bladige kroon van goud (Mecklenburg). T lag van II. K. JPrinses Juliana. Ilet Stsbld. no. 358 bevat een besluit van den Bsten November, houdende vaststelling van 55) XXX VIII. „Ze is dood," murmelde Magdalen half luid. En zich tot het kamermeisje wendende, beval „Ga terstond om Dr. Strange." Het meisje giug verschrikt heen. Zij bad de juttrouw m den vroegen morgen op den grond gevonden en had terstond Magdalen gewekt, die t arme kind had opgenomen en op haar eigen bed gelegd had. ,,Ze is dood," herhaalde Magdalen toen het meisje haar verlaten had. Eleonora opende plotseling de oogen en zat t volgende oogenblik rechtop in Magdalen's vorstelijk met zijde gedrapeerd ledikant. ,,Neen. niet dood," zei ze ernstic. En Magdalen, misschien d;it ocTgenblik on- uitsprekelijk verlicht, dat ze den dood van haar mchtje niet-op haar geweten had, begon Jang aanhoudend te snikken, nu en dan af'gewisseld door lachen. Toen de dokter kwam, bad men hem nau- welijks meer noodig. Hij scbreef rust en dieet yoot, en wilde gaarne Eleonora's slaapkamer mspecteeren, waar bet grooteonheii geschied was. P*9 ging been met de mededeeling, dat hij TER NEUZEN, 17 Januari 1910. Zaterdag hield de vereeniging „Eigen Hulp", onderling verzekeringsfonds tegen sterfte van varkens, in het logement ,,'s Lands Wel- varen hare jaarlijksche vergadering, tot het doen van rekening en verantwoordino- over het jaar 1909. Daaruit bleek dat afgemaakt werden 13 var kens, tot een bedrag van 166,50, dit, gevoegd bij andere uitgaven, werd in totaal uitireo-even 237,01 Aan contributie werd ontvangen 258,25, verkochte varkens 14,50, andere inkomsten f 2,70, totaal 275,45. Goed slotalzoo f 38,44. Er waren 67 leden ingeschreven, die 76 varkens hadden ingeschreven. Wegens wanbetaling werden 2 leden geroyeerd. Na onderzoek door eene commissie werd de rekening goedgekeurd. A Is bestuursleden werden gekozen en berkozen de heeren J. Hamelink Kz Th. Bruggeman, P. Bedet en W Roth, de laatste als secretaris- penmngmeester. Nog weid bepaald dat de boete wegens het zonder redenen wegblijven van de verplichte 't onverantwoordeiijk vond, dat men de hoofd- kraan s nachts niet afsloot, maar Magdalen verontschuldigde zich met te zeggen. dat dit de eemge vleugel van bet huis was, waar geen electnsch licht was, maar gas, en dat deze vertrekken zelden gebruikt werden. loen de dokter vertrokken was, zei Eleonora met een stalen gezicht. »lk weet zekerdat ik het gas uitdraaide. Zeker, heel, heel zeker." ,/Maar kindhef, hoe kan 't anders gebeurd zijn f t Kraantje stond half open. Er is niemand op je kamer geweest. Je hebt zelf't licht uit- gedtaaid. In je overdreven secuurbeid moetje het weer opengedraaid hebben. Het heele huts ruikt nog naar gas." //Ik ben er zeker van," zei Eleonora ernstig. Magdalen gaf order aan het personeel, met over bet gebeurde met den prins te spreken, maar hem ontging niets. Hij had in den vroegen morgen stem men en geloop gehoord en wilde weten, wat er aan de hand was. Dy nep een dienstbode bij zich. Een ge- zegde van het kamermeisje tot den knecht, dat ii) ong-evangeu had, gaf hem aanleiding tot de volgende vragen. //J'f ,li00!'Cle zpggen> d«t ge in den nacht wat hooidet. Wat hebt ge gehoord?" //O, niets, Exellentie. Ik meende geluid te booren, maar dat is verbeelding geweest." „V\ees niet bevreesd. Spreek de waarheid. Ue kunt er geen kwaad hi]." Ze aarzelde nog, maar zei ten slotte vergaderingen moet voldaan zijn voor de betaling der contributie kan plaats hebben. Geklaagd werd over den weinigen steun dien bet fonds geniet van donateurs, vergeleken bij dergelijke vereenigingen in andere gemeenten, terwijl onder de aandacht werd gebracht dat de deelnemers van het fonds wel worden opgezocht om hun steun te verleenen aan anderen bij verkiezingen of voor het instandhouden of op- richten van vereenigingen, die minder nut stichten dan deze, daar zij onderlinge hulp verleent nan miuvermogenden, en werd besloten daar- mede in het vervolg rekening te houden. Bij de gisteren alhier gehouden prijskamp op 2 biljards, bij de heeren B. P. de Boy-Van de Voorde en H. van der Velden, werden de jprijzen gewonnen als volgt le prijs O. de Mette en C. 't Gilde te Ter Veuzen, 2e prijs Edm. van der Velde te Ter Neuzen en Th. d'Haenis te Sluiskil, 3e prijs R. M. Vermast en P. Platteeuw te Ter Neuzen, 4e prijs J. Drabbe en Aug. van Troost van bluiskil, 5e prijs I. Fonteijn van Ter Neuzen en 1. van I roost van Sluiskil en 6e prijs J. van der Velden en W. Gort van Ter Neuzen. - Zaterdag werd te IJzendijke door het bestuur van den Angelinapolder te Biervliet ranbesteedHet plaatsen van twee kraao- tukken resp. lang 30 en 40 Meters, ter breedle van 10 Meters en dik 30 c.M. ter bestorting te leveren en te verwerken 140 scbeepston afval van Lessinesche steen en 275 scheepston puin het maken van 480 M3. rijsbeslag met vlechttninen, te bezetten met 85 scheepston puin benevens eenige bijkomende kleine werk- zaamheden. Iliervoor werd ingeschreven door de heeren J. van do Sande te Breskens voor f 3089, A. fan Male te Schoondijke voor f 3050, Th. Meertens te Hoek voor 2839, Joh. Maas te Biervliet voor 2720, J. de Ruijsseher te Biervliet voor 2675, C. van Eckte Ter Neuzen voor f 2625, Jae. van Drougelen te Hoek voor J 2580, P. van der Hooft te Ter Neuzen voor 2520, J. Pijpelink te Ter Neuzen voor /2495 en J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 2475, aan wien bet werk is gegund. Sas van Gent. Woensdagavond ontstond door onbekende oorzaak een begin van brand in de woning van den Rijks ambtenaar Peak aan het station alhier. Door den schrik kon de vrouw, die alleen thuis was, geen hulp balen. Eerst toen reeds de brand een bevig aanzien kreeg ,,Ik boorde deuren open en dicbt doen. ,,En weet ge ook welke deur .,0, neen, neen," zei bet meisje op angstigen Spreek meisje," beval de prins. ,,lkik ben opgestaan om te luisteren en toen toen keek ik over de trapleuniug en... 'twas de deur van juffrouw Sorosis' kamer." ,,En heb je toen nog voetstappen gehoord „Ja, Uwe Excellentie." „In welke richting giugen die voetstappen ,.Naar bet einde van de gang." ,,VVTaar vondt ge mijn nicht ,,Vlak bij haar kamer." ,,'t Is genoeg," zei bij barsch. Daarna ging hij zelf een onderzoek naar de vertrekken instellen, en merkte eveneens op, dat het de eenige kamers waren, waar gas was. XXXIX. Toen Eleonora om elf uur ontwaakte, voelde zij zich, boewel nog zwak, weer geheel her- steld. I ot bare verbazing zag ze Amalia voor haar bed staan. „Wat doet ge hier vroeg bet meisje. „Ik ben teruggekoraen om Haar Excellentie te dienen," antwoordde de Duitsche. „Haar Excellentie scheen niet buiten mij te kunnen." Eleonora meende ironie in haar toon te booren. Zij voelde zich niet op haar gemak in tegen woordigbeid van de Duitsche. kwamen de buren opdagen, die er in slaagden den brand te blusschen. Alle kleederen en ook beddegoed van het ecbtpaar P. bleken toen reeds verbrand, terwijl ook brand en waterschade aan de meubelen werd toegebracht. Westdorpe. In de ruime zaal bij P. Gijsel bield de varkensverzekering/;Die spaart, die zorgt haar gewone jaarlijksche vergadering. Aan het verslag ontleenen wij het volgende Gedurende het afgeloopen jaar waren de ont- vangsten als volgt Contributie 348,45, donateursbijdragen /27, inkomgeld van nieuwe leden /ll, boeten 1,90, opbreugst verkochte doode varkens 20,35, rente uitgezet kapitaal f 17,38, samen 426,08. De uitgaven bedroegen Voor gestorven varkens 205,95, inenting tegen de vlekziekte met den aankleve van dien 68,80, keurloon f 45,40, nazien zieke varkens en wegen gestorven varkens 9,50, administrate 25,bodeloon /20,buitengewone uit gaven 4,71s, samen 379,36s. AIzoo een batig slot van /46,71s, waarmede de reserve van 510,89 steeg tot 557,61. Gedurende 1909 werden 344 varkens in de verzekering aangenomen. Het gemiddeld aantal bedroeg 218, terwijl 12 varkens stierven. Het aantal deelnemers steeg van 155 tot 166, dat der donateurs bleef 27. erder werden de bestuursleden C. van VVaes en A. Talboom als zoodanig bij acclamatie berbenoemd. Na afloop der vergadering hield de heer fJJPPens van Zuiddorpe voor de aanwezigen eene iezing over de verbetering van het geiten- ras en geitenfokvereenigingen, die door de aan wezigen met onverdeelde aandacht werd gevolgd en die ongetwijfeld goede vruc-hten zal opleveren, ten minste men boort algemeen zeggen, datde oprichting eener geitenvereeniging in deze ge- meente zoo goed als zeker is. Koewaclit. Zondagnamiddag werd ten huize van A. van Hove de gewone jaarlijksche verga dering gehouden van den R. K. Boerenbond afdeeling Koewacht. Een 70tal leden waren tegenwoordig. De voorzitter, de heer E. L. Plasschaert, opende de vergadering en wenschte den leden een gelukkig jaar. Na lezenderno- tulen van de vorige vergadering bracht de secre taris, de heer A. Geerards, een uitgebreid verslag uit over" de werkzaamheden van deu bond in bet afgeloopen jaar. Uit de rekening en ver- antwoording bleek, dat de inkomsten van het ,,Ze zijn reeds begonnen uw kamer in orde te brengen. Het gas wordt weggenomen en de kamer wordt electrisch verlicht." ,,Mi]n nicht behoeft zich niet zooveel moeite te geven, want ik denk niet, dat ik ooit weer terug zal komen." ,,Niet terugkomen U denkt er toch niet over, heen te gaan Waar wilt u heen vroeg de Duitsche belangstellend. „Naar mijne vrienden. Wilt ge mij met kleeden behulpzaam zijn Ik voel me nog wat onvast op de beenen." „Maar u kunt nog niet uitgaan en u hebt nog niet ontbeten." ,-lk zal om een kopje thee met een beschuit schellen," antwoordde het meisje. „Ikvoelme nu weer heel goed. Ik zal Magdalen liever niet storen. Wilt ge zoo vriendelijk zijn haar wel te bedanken voor haar gastvrijheid. Ik ben nu tot een besluit gekomen en zal me er niet van laten terugbreugen." lerwijl Amalia haar behulpzaam was met kleeden, trachtte zij nog het meisje totblijven te bewegen. ,,'t Kan niet, Amalia. Ik wenscb geen ge- vangene te worden." Toen Eleonora gekleed was en haar thee gebruikt had, verliet ze bet huis en reed in een hansom naar de kerk, waar Johan Tempest dien morgen preekte. Intusschen was Amalia naar haar meesteres gegaau. Wel vroeg Magdalen lakoniek. 8,29 8,37 8,40 8,44 8,53 4 67,56 6 8,08 8 8,40 5 8,53 9,18 9,24 9,32 9,36 9,39 9,47 6.12 6,20 6,29 6,37 6,46 6,42 6,51 7,02 7.13 8,12 6,03 7,15 7,25 7,35 erweliSJnt flttanrtng., Waewditg- en V^rildasavond^nltgeaionrt "1 op p. jr. VAMT 1»K 8A1%PE te Ter met, sen De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder (le aandacht -an hen, die mee.nen in de fcermen te vai- ien om ais kostwinner, hetzij ontheffing van den werkelii- ken dienst, hetzij vergoeding voor hun gezin of voor de personen, in wier levensonderhoud zij voorzien, te kunnen erlangen; dat- aanvragen om ontheffing of vergoeding moeten gencht worden tot Hare Majesteit de Koningin dat aanvragen enkel om vergoeding moeten 'worden gencht tot den Minister van Oorlog of tot den Minister van Marine; dat alle bovenbedoelde aanvragen kunnen geschreven worden op ongezegeld papier en rechtstreeks moeten Minister862 6n aa" de Konin£in of aan den betrokken dat brieven aan de Koningin of aan de Ministers met getrankeerd moeten worden dat om spoedig afdoening der aanvrage te verkriigen, het zeer wenschelijk is datde aanvrage ee«ige vveisen voor de irilijving of voor de opkomst voor herhalings- oeteningen moet worden verzonden. Ter Neuzen, 15 Januari 1910. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. ze tOOD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1