fi J A i g 8 m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VlaaadereL HerhaaJde Gproeping. No. 5404. 'r Onderwijzer fetiTlleton. Donderdaa: 13 Januari 1910 50 Jaarganp;. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts' tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f o on No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 tiren op den dag der uitgave. Bij het openbaar lager onderwijs in de ge- meente TER NEUZEN wordt gevraagd een in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt 575,met regel- matige opklimmingen «overeenkomstig de des- betreffende verordening tot f 900,—, na 24 dienstjaren. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaarwedde met 100,verhoogd. Is deze akte verplichtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde f 200, Stukken in te zenden aan den Burgemeester voor 31 Januari 1910. Ter Neuzen, 11 Januari 1910. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is bepaald dat voor de lotelingen, die-krachtens art. 99 der Militiewet 1901 in het tijdvak van 16—30 September van het jaar der lichting als z/nakomer" moeten worden ingelijfd, doch aan de oproeping ter aflevering en inlijving niet hebben voldaan of later bij toepassing van art. 158 der Militiewet 1901 voor den dienst onge- schikt zijn verklaard, niet opnieuw andere lote lingen mogen worden opgeroepen. TER NEUZEN, 12 Januari 1910. By Kon. besluit is een pensioen verleend van 261 aan den heer M. J. Blok, sluisknecht te Ter Neuzen. Met ingang van 1 Febr. a. s. is benoemd tot rijksklerk 3e klasse, ter inspectie te Ter Neuzen, den heer A. Goossen, te Sluiskil. Op 15 Febr. a. s. worden bij de Kon. marechaussee tijdelijk verplaatst van Axel naar Strijbeek de brigadier Augustijn, van Ter Neuzen naar Axel de marechaussee Bakker en van Ilet Loo naar Ter Neuzen de brigadier Nijssen. 62) XXXV. Magdalen trok hare hand terug uit den kouden, killen greep der sterveude en spoedde zich het vertrek uit, de trappen af naar haar rijtuig, dat wachtte. Zij gaf order naar Carl'ax Gardens te rijden en bij predikant Tempest stil te houden. De prinses werd dadelijk in de studeerkamer van den predikant toegelateu en zij viel met de deur in huts. „Dominee Tempest, ik zal u niet lang op- houden. Ik weet dat uw tijd kostbaar is. Kunt u mij Eleonora voor een dag of twee, drie leenen Ik heb een macht uitnoodigingen te schrijven voor een bal en Eleonora was altijd zoo'n trouwe hulp en zoo flink met de pen." Eleonora werd binoengeroepen en deze stem- de dadelijk toe Magdalen van dienst te zijn. Er was in de bonding van 't arrne kind een zekere onderworpenheid gekomen, die mm vroe- ger vergeefs bij haar zocht. Na nog enkele woorden met Eleonora te hebben gewisseld nam Magdalen afscheid. Zij had nog jurat den tijd zich te verkleeden om daarna den bazaar te openen. De lunch telegrapheerde zjj «af zij had haar tijd noodig Thuisgekofflaeu wachtte haar echtgenoot haar op. Dat er in de vorige eeuw en ook reeds in deze eeuw verbazingwekkende uitvindingen zijn gedaan, daarvau hebben we veel gelezen, daarvan waren velen in de gelegenheid ook reeds veel te zien. Zoolang we het echter nog niet hebben aau- schouwd blijft iets voor ons nieuw en eerst. daarna kunuen wij daaromtrent meer onze in- drukken weergeven. Dit ondervonden wij ook gisteren, toen wij voldedert aan de uitnoodiging van den heer A. Moggre, schoenhandel alhier, om een kijkje te komen nemen in de door hem geinstalleerde snel-reparatie-iurichting. Waren in de eerste jaren der uitvinding machines bijna uitsluitend bestemd voor fabrie- ken, later is men zich meer en meer gaan toeleggen op het maken van machines ook geschikt voor het kleinbedrijf en dat is nu we het aauschouwden volgens onze meening uitstekend gelukt voor het maken en repareeren van schoenen. De uitvinders van machines staan tegeu- woordig uergens meer voor en reeds meermalen moesteu werklieden in een of ander vak, die stokstijf volhielden dat in bun bedrijf mucbine- werk onmogelijk was, ondervinden dat na korten tijd eene machine aan de markt kwam, die hun werk uitvoerde, in vele gevallen accurater dan zulks met de hand kan ge'schieflen. De heer Moggre, reken'ing ho'adende met de eischen des tijds, die vootal""vlugheid gebiedt, heeft eenige machines aangeschaft, waarbij het niet denkbeeldig is om schoenen te maken zeker met om ze te repareeren a la minute waarbij men schoenen in reparatie kan geven, en even wachten tot ze klaar zijn. In de eerste plaats is daar aanwezig eene waismachine, die kan gedreven worden door een jongen en waarin het zoolleder op minder dan geen tijd kan worden geperst tot eene hard- heid die men vroeger na langdurig kloppen niet zoo volmaakt. kon verkrijgen. "an is er aanwezig eene houten penmachine welke zigzag met twee, of door het omzetten van een handel met een rij de zolen aan de schoenen bevestigt. Dat werkje kan door een werkman, vertrouwd met de machine, op een paar minuten worden opgeknapt. Nog z9 gemeld dat de pennen ook automatisch door de machine zelve worden gemaakt en dat die pennen ook gelijktijdig met het inslaan aan de binnenzijde worden afgeraspt, zonder dat de binnenzool daardoor beschadigd wordt. ,,Wat beteekent dit, Magdalen Waarom den lunch niet bijgewoond Waar zijt ge den ganschen morgen geweest lk hoordo, dat ge vroeg in den morgen bezoek hadt en tersfond daarna uitgingt. Nog eens wat beteekent dit //Ik wist'niet, dat ge spionnen uitgezet hadt," zei ze op hoogen toon. //Ik had bezoek, ja, en ik ging uit. Maar mijn bezoeker had niets met mijn uitgaan te maken. Een van de dienst- boden heeft mij mishaagd en ik ben nu op eene andere uitgegaan. Een die ik reeds vroeger in mijn dienst had. En daarna ging ik naar mijn nicht Eleonora, om haar te vragen mij te komen assisteeren. ik hoop eenige dagen lets op haar verblijf bier tegen Het is bekend dat sommige klanten gekant zijn tegen gepende zolen en die liever met pekdraad genaaid hebben. Ook dat is geen bezwaar. Met de doornaaimachiue kunnen even- eens op zeer korten tijd de zolen met pekdraad genaaid worden, op eene manier die zeer goed de vergelijking met handwerk kan doorstaan. Het maken van pekdraad voor de machine geschiedt ook machinaal en bij het werken wordt de draad verwarmd, waardoor die uiter- mate sterk kan worden aangetrokken. Zijn de schoenen zoover dat ze in elkaar, of zijn het gerepareerde weer in elkaar zitten, dan worden zij behandeld op de ge- combineerde uitpoets- en schrooimachine. Op deze machine, ev.enals de vorengenoemde door trappen met den voet in beweging gebracht, bevinden zich verschillende schijven voor het terzijde gelijksnijden, schaven of raspen der zolen en bakken, het schrooien van denonder- kant der zolen, het in was zetten en polijsten der hakken en zolen enz., kortom waarmede in verschillende opzichten de laatste hand aan de schoenen of laarzen wordt gelegd en waarmede zelfs aan oud schoenwerk een nieuw aanzien kan worden gegeven. Zoo ingericht voor het bedienen zijner klanten, zullen de resultaten voor den heer Moggre wel niet uitblijven. Een talrijk publiek was jl. Maandagavond bijeen in het HHotel de Commerce" alhier, om bij te wouen de verrichtingen van het specia- liteiten gezelschap onder directie van Madame De Jong en kinderen. A1 stond het ,/rijk van Pluto" niet op 't programma, die vertooning op de laatste kermis door dit gezelschap gegeven, werkte blijkbaar na, om ook thans een druk bezoek te bezorgen. Doch al kwamen thans koning Pluto met zijn trawanten en den grooten ketel niet op het podium, de aanwezigen amuseerden zich niet minder met hetgeen voor het voetlicht werd gebracht. Zonder uitzondering hadden alle nummers veel bijval, en niet onverdiend. De cnupletten van mej. Lizette waren amusant en werden flink gezongen de poppen van den buikspreker, Mr. De Baan, zongen en voerden gesprekken die de algemeene belangstelling gaande hidden, en gaven bewijs, als wij onze herinnering eenige jaren laten teruggaan, dat zij steeds aanleeren en steeds interessauter worden, wat ook gezegd kan worden van den zei Mag- niet, dat hebt ,/Nonsens", zei de prins. ffGe behoeft daar niet als een lammetje voor mij testaan. Wat ik zeggea wilde is dit, dat ik afkeur, dat ge niet zijt biijven lunchen". wilt rond een telegram, dat 't me zeer speet niet te kunnen komen. 't Zal niet weer ge- beuren", zei ze op onderdanigen toon. Dit scheen hem te bevallen. Zachter gestemd vervolgde hij. f;Begrijp mij goed, Magdalen, gij zijt mijn vrouw en ge moet gehoorzamen. Ik sta er op. s. racht niet in verz-et te komen, 't zou nutteloos riju. In sommige dingen laat ik u vrij, bij- voorbeeld in het uitgeven van geld, maar verder ook niet. Gij zijt geen kind meer. Ik kan u niet beknorrem -en in een hoek zetten. Maar toch zou ik eeia middel kunnen vinden om u te straffen." vIk ben je vrouw, niet je slaviifl dalen op hartstochtelijken toon. Tot dusver had geen man het ooit gewaagd haar iets in den weg te leggen. ,/Luister", vervolgde hij. ,/Ga.zitten". Werk- tuigelijk zonk Magdalen in een stoel. Die man had macht over haar. Ze voelde zich gebonden, zij de vrouw, die boven alles hare vrijheid wilde z/Er is hier een hoofd, en dat ben ik. Laat ons tracbteu goede vrienden te bly ven. lederen morgen zal mijn secretaris u een lijst over- handigen, waarop ge zien zult wat u te doen staat elk uur van dag. Den overigen tijd zult ge natuurlrjk volkomen vrij zijn". 1 ,/Ge hebt het reeht niet mij wetten te stellen", zei Magdalen, trillende van ingehoudeu ergeruis. //Pardon. Ik heb het recht te doen met u wat ik verkies. En thans wilt ge wel zoo vriendelijk zijn u te kleeden, om de deputatie Russiunen te ontvaugen". Met eene spottende buiging verliet hij haar. Tandenkuarsend bleef de trotsche vrouw achter. XXXVI. In den loop van den middag arriveerde Eleonora met haar koffer. Zij zag terstond de groote veranderingen, die er hadden plaatsge- grepen sedert Violet's dood. Het laboratorium was verdwenen en in het groote boudoir, dat Magdalen thans gebruikte, herkende zy nuuwelijks de vertrekken, waarin Chineeschen goochelaar, in wie eveneens een goede oude bekende werd opgemerkt. Ook op nog ander gebied bleken genoemde heer en de dame die hem ter zijde stond, het publiek aan- genaam te kunnen bezighouden. De verrichtingen van den Amerikaanschen equilibrist //Harry Mora" hadden eveneens veel bijval. Bovenal was de aandacht voor den serpentinen- dans, uitgevoerd door //Miss Cornelia". Deze vertooning met de schitterende lichteffecten, had een uitbundig succes. Aangemoedigd door het behaalde succes geeft genoemd gezelschap alhier nog eene uitvoering. In het //Hotel de Nederlanden" trad gis- teravond op Chevalier van Kinsbergen. Het bezoek was matig. Omtrent het vertoonde kan gezegd worden dat verschillende goocheltoeren en proeven van //gedachten overbrenging" niet onverdienstelijk waren en goed slaagden. Over het algemeen werd echter de verwachting van de opgekomenen niet bevredigd. Men moet zeker toegevend zijn, wanneer iemand alleen een geheelen avond een gezelschap moet bezig houden, maar er was toch gezien het pro gramma reden om meer te verwachten dan de heer Van Kinsbergen te zien gaf. Of het aan ons ligt of wel dat de vertooner door het niet drukke bezoek minder op dreef was, er heerschte in de zaal geen enthousiasme als waarvan onze Bredasche collega, wiens relaas wij in ons vorig nummer overnamen, omtrent eene daar gegeven soiree, melding maakte. Veel belangstelling was er naar de in dat relaas vermelde ark,die men echter alhier niet te zien kreeg. Heden werd ter beschikking van den officier van justitie naar Middelburg getransporteerd C. P., oud 43 jaar, klompenmaker, tijdelijk verblij- vende te Kapellebrug, verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met een meisje beneden den leeftijd van 16 jaar. In een vergadering van landbouwers, Zaterdagnamiddag onder ieiding van den heer G. A. Vorsterman van Oyen te Oostburg ge- gehouden, heeft de oprichting van een coopera- tieve suikerfabriek haar beslag gekregen. De statuten, door het voorloopig Comite ontworpen, werden door den heer James voor- gelezen, door dezen en den voorzitter nader toegelieht en ten slotte zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De vereeniging zal den naarn dragen van //Cooperatieve Beetwortel- suikerfabriek voor Zeeuwsch-en West-Vlaanderen te Sluis" leden zijn zij, die een of meer aan- deelen nemen van 500, waarop bij toetreding het groote drama van Violet's dood was af- gespeeld. Magdalen gaf haar de verzekering dat het haar speet, dat ze Eleonora, haar eigen learners van vroeger niet kon aanbieden, want deze werden juist gereslanreerd. De kamers, die zij voor het meisje beslemd had, waren keurig gemeubileerd, en op het oogenblik de eenige, die ze kon aanbieden. Ze waren enkel wat afgelegen van het meer bewoonde gedeelte van het huis, doch Eleonora gaf te keunen, dat de eenzaatuheid haar niet deerde. Ze zou des te spoediger in slaap komen, meende ze. Aan het diner ontmoette zij den prins voor het eerst en zij kon een gevoel van afkeer voor hem moeilijk onderdrukkeu. Zij had reeds vroe ger over den prins gehoord en kon zich niet begrijpen hoe Magdalen, in de wetenschap van al de slechte eigenschappen, die hem toege- schreven werden, hem had kunnen huwen. De prins fixeerde haar voortdurend. Zij voelde zich onaangenaam in zijne tegenwoordigheid. 't Trof haar ook, dat hij zijne vrouw zoo goed als totaal negeerde, en begon iets van mede- lijden te gevoelen voor haar mooie nicht, die zich als 't ware aan den prins verkocht had om een titel en geld. Zij vond, dat Magdalen er sleclit uitzag, hoe- wel zij al haar best deed vroolijk en opgewekt te schijnen. (Wordt vervolgd). Olt blad vemcliijnt Maarnla^-, Woensdug- en VriJdajravond, niig>«zKiiderd op i>es<da|j:eD. bij «le Kirma I*. J. l>E SAJK1HC «e Ter Semen. p. O ge

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1