1 A I g e m a e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Viaaaderess. No. 5399. 1910. 50e Jaargang. at. wet Advertentien. Zaterdag t Januari lESIGJE&STIEJ BLAD. Ter Neuzensche Emailleerinrichting. Logement's Lands Welvaren, Ter Neuzen. Hotel Hoeksch-Kofiieliuis. Agem io THE RISING HOPE. HEIL en ZEGEN Estaminet „Gentsche Vaart." Magazijn van Ziekenverplegingsartikelen. Estaminet en Restaurant „den Appel". ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Beigie 1,40. Voor Amerika f l,321/2 en voor bet overige Buitenlaud 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- luars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e I e f o on No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij direete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Nieuwjaarsmorgen Wat klinkt er een blij- beid en vriendelijkheid in dat woord. Het spreekt van een blij ontwaken, van een moedig voorwaarts gaan, van een hoopvol vertrouwen. Het is den menscben die we op den eersten dag des jaars ontmoeten, over bet algemeen aan te zien, dat ze in een andere stemming zijn dan op de andere dagen van het jaar, dat ze blij moedig, krachtig gestemd zijn, dat ze heeft tocb eene bekoring waaraan weinig z:oh g<d?ebl kunnen onttrekken. zicb als het ware gevoelen of ze, na een rust- poos, ontwaakt zijn tot een kracbtiger leven. Zeker, lang niet van alien kan gezegd worden, dat die dag bun enkel vreugde brengt. Hij brengt ook bij sommigen schrijnend leed, waar bij ben doet denken aan dierbaren, die den overgang van bet jaar niet meer met hen mee- maakten, die in het af'geloopen jaar door den onverbiddelijken dood werden weggerukt, zoowel in de woningen van rijken als van armen, jongen als ouden, op bet land en op de zee, van ben die ze de oogen na den laatsten snik konden toedrukken, maar ook aan anderen die in de zeeen of Oceanen hun graf vonden, van wie men nocb bet uur van bun dood, noch bunne grafstede ooit kennen zal. Ook is er geen vreugde in bet huis van den lijder, die zicb nog steeds voortdurend aan de lijdenssponde ziet vastgekiemd, en voor wien de hoop op her- stel in bet voorgaande jaarstijdperk te loor ging. Uok zulien er zijn die hoopvolle ver- wachtingen koesterden, welke niet werden ver- vuld, die bunne illusien als in rook zagen vervliegen. Maar toch, waar de omstandigheden tot droe- fenis of somberbeid stemmen, ook daar zal wellicht nog een zonnestraaltje nederdalen, dat de droefkeid, de somberbeid voor een oogeu- blik iets miuder drukkend maakt. Wordt het ,/Heil en Zegen" uitgesproken door een vrienden- mond, als de tolk van een deelnemend hart, ook al met een zucbt beantwoord, alsof het in strijd kornt met de omstandigheden, het brengt tocb het troostend gevoel, niet te zijn buiten- gesloten uit den menschenkring en niet alleen zijn pad te moeten bejvandelen. Ziet, bet onde jaar is beengegaau met al zijn kommer en verdriet, zou het misscbien ook iets bebben meegenomen van den last dien de ziel bezwaarde, zou bet komende eindelijk iets beters in zijn schoot verborgen houden Gelukkig dat het ant woord op die vraag achterwege blijf't. De wetenschap omtrent het- geen de toekomst in haren schoot verborgen boudt, zou de hoop doen verdwijnen, de hoop' die ons nu sterkt en schraagt evenals het ver trouwen in den Allerkoogsten onder de moei- lijkste en zwaarste beproevingen ben staandehoudt die onder biddend opzien in Hem gelooven. Zou de bekendkeid met de toekomst, niet velen met bezorgdheid doen staren op bet einde, dat voor alien komen moet Nogmaals, ge lukkig achten wij de onbekendheid met bet komende, dat niemand van al degenen die thans met opgeheven boofd en blij moedig gemoed de intrede van het Nieuwjaar begroeten, kan weten of de rozige morgenstoud niet weldra zal worden omneveld en of de blijde voorteeke- nen niet weldra zulien blijken bedrieglijk te zijn geweest. Onbekendheid met hun lot in de naaste toe komst is voor de menschen een der "grootste weldadenbet leven zou een kwelling zijn, indien onze blik zicb uitstrekte tot over de gansche lengte onzer levensbaan, wanneer we konden afmeten hoe kort die weg misscbien voor ons nog zijn zal. Zijn alien, die op den eersten dag des jaars met ongewone bartejijkheid elkaar bet „heil en zegen'" toewenscben, vervuld met den ernst van dien weusch Och, is het noodig eraan te her- inneren, dat velen zonder nadenken uit ge- woonte er aan meedoen, maar toch de over- gang van het oude in bet nieuwe jaar, het ontwaken van den nieuwen jaarkring, die be- wijst dat de scbeiding nog niet bet einde bracbt, V En reeds weer preken van eene Is er van dien drang naar vernieuwing bok ieuwe hoop iets in ons merkbaar V Het is tocb de drang naar vernieuwing, die de grondtoon behoort te zijn van het Nieuwjaarsfeest. O, gaarne zouden wij het oude kleed, van lijden of ontbering, van stoffelijk onvermogen of maatschappelijk tekort, van ons afwerpen eD het verwisselen voor een nieuw gewaad en als ook wij beden onze lezeressen en lezers met een gelukwensch tegemoet treden, dan denken wij daarbij ongetwijfeld aan de ver- meerdering hunner welvaart, aan voorspoed in hun bedrijf, en gezondheid, geluk en vrede in bun gezin. Dan richten wij onzen blik op bet streven om door inspanning van al wat in onze vermogens is, te komen tot de vervulling onzer wenschen, tot bet bereiken van bet doel dat wij nastreven, tot het vermijden en tot het afwenden van alles wat ons in dit streven zou kunnen belemmeren. Wij moeten niet vergeten dat, waar wij goede wenschen uitspreken, waar wij verlan- gens koesteren, bet vervullen der wenschen, bet bereiken onzer verlangens, dikwijls afhangt van onzen ijver, van onze toewijding in onze zaken, van onze toewijding aan de belangen voor wier behartiging wij streven. Evenmin als men zich in een nieuw kleed kan steken zonder een geldelijk offer, evenmin kan men een nieuwen bloeitijd beleven, zonder vernieuwde, zoo rnoge- lijk verboogde inspanning. Wandelaars naar een onbekende toekomst, nemen wij den staf ter band en zetten dien stevig in den lossen grond der vergankelijkheid, diep genoeg om er op te kunnen steunen bij het zetten van den volgenden stapmaar tevens houden wij er rekening mede dat wij zijn als een karavaan in de zandwoestijn, dat wij samen reizen en dat onze beveiliging alleen door wederzijds kracbtsbetoon, door steun aan elkan- der, te verzekeren is, dat een egoistisch najagen alleen van eigen belangen, de algemeene kracht verlamt en de samen-optrekkenden doet ver- strooien. Laten we toch aankweeken liefde en opoffe- rinscsgezindheid, laten vooral de sterken de zwakken steunen, opbeuren en voorthelpen op den algemeenen levensweg. Zeker, teleurstel- ling, miskenning zal men daarbij ondervinden, docb ook diep treffende dankbaarheid, diep ge- voelde vreugde, bij het ontwaren van welge- arbeid. Laat ons streven naar het immer booger, bet immer beter, altijd sterker, beter toegerust in den strijd tegen de menscbelijke zwakheden en verkeerde neigingen, dan zulien wij zeker dieper gevoelen, dat een nieuwe jaarkring is aangebroken. Bij de goede wenschen die wij onzen leze ressen en lezers aanbieden voor bun persoonlijk welzijn en dat van hun gezin waarvan zij deel uitmaken, voor het vervullen hunner billijke verlangens, voor het welslagen hunner onder- nemingen willen wij ook nog onze wenschen voegen voor belangen die ons alien betreffen. En dan wenden wij in de eerste plaats onze oogen naar bet Vorstelijk Geziu, dat in het afgeloopen jaar een groot voorrecht geuoot, waarmede de vurige wenseh der natie in ver vulling kwam. Wat wareu het dagen van spanning, die we doorbrachten wacbteude op het bericht dat door alien met verlangen werd tegemoet gezien, docb waarbij zich ook nog de vrees voegde, dat ook zelfs toen nog teleur- stelling, de hoop van de Vorstelijke familie en der natie in rook kon doen vervliegen. Wat een juichkreet ging er op van Dollard tot over de Scbelde en in alle plaatsen waar Neder- landers vertoefden, toen de telegraaf over de duiken berichten op die nieuwe verwachting, van Moge steeds geluk en zegen onze Yorstelijke familie ten deel vallen, ook tot welzijn van Yolk, tot welzijn van bet Vaderland. Hieraan knoopen we vast de beste wenschen voor de welvaart van ons volk en van ons land, dat tijden van malaise, stilstand of achteruitgang mogen achterwege blijven en teeds eene toenemende vooruitgang op elk ge bied aan ons moge worden geschonken en dat „Eendracht maakt Macht", ondanksbet woelender politieke partijen, bij ons volk moge voortleven. Ook voor de stad onzer inwoning wenschen wij alle goeds. Niet op elk gebied gaf bet afgeloopen jaar redenen van tevredenheid, hoe- wel zicb ook wel lichtpunten voordeden. De verbetering onzer havenwerken, die voor den bloei en zelfs voor bet voortbestaan onzer haven noodzakelijk worden geacbt, lijken nog geen stap verder gekomen. Hopen we, dat de zaak in de Regeeringsbureaux regelmatig is gevor- derd en de als het ware vaststaand toegezegde voorziening, in eene nabijzijnde toekomst tot uitvoering zal komen. Moge ook bij het bestuur onzer gemeente de noodige wijsheid en kracht niet ontbreken, om ons te besturen, en de zaken in een effen s ioor te houden. De omstandigheden toch z jn moeilijk, vooral op financieel gebied. 1 everde toch de uitkomst van het jaar 1908 e n teleurstellend finangieel resultaat. nog kort gelcden gewerd ons de voorspelling, dat de nitkomsten van 1909 nog ongunstiger zulien zijn. Waar deze uitkomsten zijn verkregen niettegenstaande verhooging van den belasting- druk, bij eene niet te constateeren toeneming der draagkracht van de inwoners, is zeker omzichtigheid en verstandig beleid noodig. Ten laatste een woord van dank aan onzen lezers- kring en aan hen die onze advertentiekolommen begunstigden, voor den weder in toenemende mate ondervonden steun. Deze toch is ons een aan- sporing om te blijven voortgaan op den weg en in de richting die we steeds hebben ge- volgd, al is het ook dat ons pogen, van de zijde van hen die daarvoor materieele belangen hebben, niet onaangevochten blijft. Wij hopen ook in de toekomst uwen steun te mogen genieten, onder belofte steeds alles te zulien aanwenden om te voldoen aan de bil lijke verlangens van onzen lezerskring. slaagden Dat het in 1910 alien welga Aan vrienden, bekenden en begunstigers zij een gezegend Nieuwjaar toegewenscht. Ter Neuzen, 1 Jan. 1910. N. J. ACKE. Bondsrij wielhersteller. Aan begunstigers, vrienden en bekenden rnijn hartelijkeu Heilgroet. Dankend voor de ge- noten gunst beveeit hij zich bij vernieuwing aan. Ter Neuzen, THEOD. ACKE, Dijkstraat. Rund- en Varkensslager. Een voorspoedig jaar zij toegewenscht aan al mijne vrienden en begunstigers. 1 januari 1910. M. J. ADR1AANSEN. geheele wereld de geboorte van Prinses Juliana verkondigde. Hoe bleek toen allerwege van belangstelling. En gelukkig, steeds komen uit het Vorstelijk Gezin goede berichten. Uit de laatste beeltenissen die van de Prinses ver- schenen konden we ontwaren een voorspoedig opgroeiend vorstenkind, wier oogjes blijinoedig de wereld inblikken. Familie YAN ARENTHALS. p. f. Kortgene, 1 Jan. 1910. Onze beste wenschen. CORN. BAKKER en Yrouw. Hoek, I Januari 1910. Aan alien zij Gods beste zegeningen toege wenscht door G. J. BALKENSTEIN Sr. Meubelmagazijn te Ter Neuzen. Heil en Voorspoed bij de jaarverwisseling toegewenscht aan vrienden, bekenden en be gunstigers. Wed. A. J. BALN1KKER, Beurtveer op Rotterdam. Bij de wisseling des jaars wenscht onderge- teekende alle vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar, hun tevens dankende voor het genoten vertrouwen in het oude jaar, zoo beveeit hp zich voor het nieuwe, weer in ieders gunst vriendeiijk aan. H. BANNIERDe Winter, Bierbottelarij, Limonadehandel en Kruidenierswaren. Ter Neuzen, Dijkstraat 56. Gelukkig Nieuwjaar aan vrienden en be gunstigers. A. BEDET, Zaad- en Kolenhandelaar. Hoek, 1 Januari 1910. Aan vrienden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats wordt een gelukkig jaar toegewenscht. Dankende voor het genoten vertrouwen beveel ik mij weder minzaam aan. C. L. YAN DER BENT, Ter Neuzen. Slager. Heilwensch aan vrienden en begunstigers aangeboden door Ter Neuzen. A. E. BLIEK, 1 Januari 1910. Winkelier, Westsluis. zij in het Nieuwjaar een ieder toegewenscht door P. BAKKEREeckman, in Goud, Zilver, Uurwerken enz. Axel, 1 Jan. 1910. Bij het begin des jaars breng ik het compliment van den dag aan begunstigers en vrienden. Ter Neuzen. JAC. J. BLIEK. TME SIEW RiSlHS HOPE. Heilgroet aan vrienden, bekenden en be gunstigers. JOZ. J. BLIEKVan der Stighel. Ter Neuzen. Bij den aanvang van 1910 Gods Zegen toege wenscht aan vrienden, bekenden en begunstigers. H. D. BOL, Ter Neuzen. Schoenhandel, Dijkstraat. T. YAN BORSSUM WAALKES Jr., Wijn- en Sigarenhandel. p. f. Ter Neuzen. Ondergeteekende wenscht begunstigers, vrien den en bekenden een ge'ukkig Nieuwjaar. B. P. DE BOIJ—Van de Voorde. Bij de intrede van het Nieuwjaar wensch ik aan begunstigers en bekenden een gelukkig jaar toe. S. J. DE BRAAL, Stalhouderi), Ter Neuzen. Aan vrienden en begunstigers zij bij de "in trede van het nieuw begonnen jaar een geluk kig jaar toegewenscht. C. J. DE BREE—Van der Peijl, Ter Neuzen. Winkelier. J. DE BREE Fz., Aannemer, Ter Neuzen, wenscht alien een gelukkig jaar toe. Bij de intrede van 1910 breng ik vrienden, bekenden en begunstigers mijn Heilgroet. Dan kende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij weer minzaam in ieders gunst aan. Ter Neuzen. P. BREVET. Heilwensch aan vrienden en begunstigers. M. DE BRU1JNE, Ter Neuzen. Bakker. .wel ckig den, als be- a eu I deze E. i|scht nden Uen rlen Isch ioor leefd an. lan. den .eze r. •ht en ae. -ht ar. n- ch an re. de SE11ZE5SCHE (OI KAST. Dit bind veracbijnt WnuniiHK-, Wo»-iin«!hh- en Vrijilai^avond, nligeiondcril op Feegtdasen. Dij (le Finna 1*. J. VAWf DE NAKDE Ter lenien. ■IDS o o 7 o O jht© ir. let

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1910 | | pagina 1