Mutsopdoenster. Advertentien. Laatste berichten. B U B G E R L IJ K E STAND. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Nierziekte bekruipt U onverwacht. Elisabeth Wherfritz te heeten. Ze sprak acht talen, waaronder Japansch. Jufl'rouw T. nam Elisabeth in haar dienst, nam haar mee naar Parijs en was zeer met haar ingenomen. Tot- dat Elisabeth op een goeden dag verdwenen was met juweelen van juftrouw T. tot een waarde van 80,000 frank. Er werd een onderzoek door de politie ingesteld, die Elisabeth nareisde van Parijs naar Londen en vandaar naar Barcelona Milaan, Turijn, Monaco, Nice. Eindelijk in Rome werd ze gepakt, waar ze onder den naam van Yolande Wher vertoefde. Het schijnt een beroepsdievegge te zijn ook in Engeland moet ze terechtstaan voor een diefstal, die ze daar in 1908 gepleegd heeft. Ze is 52 jaar oud. De New-York Herald vertelt het volgende over de redenen, die een neef van den oud- kanselier prins Bulow er toe hebben gebracht in de Vereenigde Staten zelfmoord te plegen. Het verhaal levert indien het waar blijkt een nieuw bewijs voor de felheid waarmee in de groote republiek het rassenvooroordeel om zich grijpt en slachtoffers maakt. In 1002 huwde deze heer Von Bulow met de dochter van een rechter in New Orleans. Het meisje had voor het trouwen aan haar aan- staande meegedeeld dat zij sporen negerbloed in haar aderen had. Maar Von Bulow had geautwoord, dat hij het vooroordeel ten dezen van de Amerikanen niet deeldevoorts, dat hij het geheim zou eerbiedigen. De ouders van het meisje waren volkomen aehtenswaardige en zeer geziene lieden. Er zijn kinderen uit, het huwelijk, die in geen enkel opzicht in hun uiterlijk iets van de neger- kenmerken vertoonen. Maar toch lekte het geheim uit; en de concurrenten van Von Bulow die in den handel was maakten van de zaak gebruik om hem op allerlei wijzen te treffen on te benadeelen. Erger nog mevrouw Bulow werd in de uitgaande kringen geboycott, de kinderen werdeu op straat beleedigd, en tegen Von Bulow werd een geding aangespannen wegens overtrediug der wet die in Louisiana huwelijken van blanken met negers strafbaar stelt. Von Billow werd onder al deze verdrietelijk- heden zoo neerslaehtig, dat hij zich het leven benam, door zich in de Mississippi te werpen. De strafrecbtelijke vervolging tegen de weduwe wordt voortgezet. Te Heilbvonn heeft de politieagent Janus terechtgestaan, die beschuldigd werd, als melk- keurmeester, de onderzochte mellt aangelengd en bij daaruit voortgekomen processen meineeden begaan te hebben. Jamis kreeg een premie voor elk geval van vervalsching, dat hij aan- bracht. De gezworenen verklaarden, dat Janus zich in elf gevallen aan vervalsching van de melk en in negen gevallen aan meiueed be- zondigd had. Ilet hof veroordeelde hem tot tien jaar tuchthuisstraf. Het is gebleken, dat er in den bodem van den waterhouder onder den nieuwen gas- houder te Hamburg een groote scheur zit, ter- wijl de koepel maar weinig geleden heeft. Men vermoedt nu, dat het water door de scheur weg is gestroomd en de gashouder zoodoende van onderen zijn steun verloor en van de pilaren or om heen afbrak, tengevolge waarvan gas ontsnapte, dat aan de vuren in het retorten- gebouw (het terrein te Hamburg is zeer be- krorapen) ontvlamde. Een eigenlijke ontplofBng zou het dus niet geweest zijn. Te Bismarckhiitte hebben gauwdieven 's nachts de gemeentekas leeggehaald, nadat zij de kluis, opengebroken hadden. Zij vonden er 24,000 mk. in aan baar geld, een spaarbank- boekje van de gemeente waarop 1300 mk. staat, en verder spaarbankboekjes van ambtenaren en coupons van effecten ten bedrage van 120,000 mk. Gelukkig is de gemeente tegen inbraak verzekerd. De nachtwacht, die de gemeentekas had te bewaken, schijnt diep geslapen te hebben. In gevolge het verzoek van de Berlijnsche politie, om alle oude kleeren, die men op straat vindt bij haar in te leveren, omdat men zoo doende in de zaak van de in stukken gesneden vrouw klaarheid hoopt te kunnen brengen, komen menschen aldoor pakjes goed op de bureau's brengen. Op het Tempelhofer Veld zijn een paar zwarte vrouwekousen, bij het oude garnizoenskerkhof een met M. L. gemerk- ten zakdoek vol bloedvlekken gevomlen enz. De reeds ingeleverde kleedingstukken zijn vol- doende voor een paar vrouwen. Het onderzoek zal moeten leeren, of er iets onder is, dat aan de vermoorde vrouw toebehoord kan hebben. Te Pankow heelt een jongen een stuk vleesch gevonden, dat voor een afgesneden neus wordt gehouden, bij Zehlendorf is een mandje met ingewanden langs den weg aangetrotfen. Hoe meer men vindt, hoe moeilijker de opsporing van den dader wordt. Gruwelen van het Amerikaanschehalsrecht. Een bijue ongelooflijk geval van ruwheid bij de strafvoltrekking in een Amerikaanschen Bondsstaat wordt uit New-Castle, in Pennsyl vania, gemeld. Daar moest een man, Fred. Rozena genaamd, wegens moord worden opge- hangen. Omdat de moordenaar in de gevangenis reeds eens een zenuwtoeval had gehad, wilde de beul een heftig tooneel onder de galg ver- rnijden. De gevangenisbeambten maakten Rozena met whisky dronken en bedwelmden hem gedu- rende den nacht met een kleine dosis strychnine. Des morgens verkeerde de delinquent in een staat van verdooving, zoodat men hem in een ijskoud bad dompelde, om hem tot bewustzijn te brengen. Sidderend en nog half bedwelmd werd Rozena naar de galg gesleept en kort voordat de beul hem den strop omlegde, kwam hij weer bij, 's Gravenhage, 13 Dec. Heden is alhier bekend geworden dat H. M. de Koningin voor- neraens is a. s. Woensdag van Het Loo voor enkele uren naar de residentie te komen. Tweede Earner. Waterstaatsbegrooting. Bij de behandeling van het spoorwegreglement ondersteunde de heer Smeenge het adres van de stationschefs bij het Staatsspoor, verzoekende wegneming van grieven, en drong aan op betere aansluiting der spoorwegen, vooral in het Noor- den des lands. De heer Jansen (Maastricht) erkende dat het dienstreglement van 1907 verbetering heeft aangebracht, maar bepleitte toch inwilliging van de wenschen van sommige categorien van het personeel. Hij drong er op aan, in dat reglement vast te leggen verpliehting van de maatschappij en het recht van het personeel inzake pen- sionneering. Hij verzocht voorts betere regeling van de Zondagsrust en besprak het spoorwegverkeer in Limburg. De heer Van Vliet drong bij de Regeering aan om eene goede regeling, omvattend het geheele personeel, teneinde den invloed tefnuiken die de Nederlandsehe Vereeniging van Spoorweg- personeel, sedert zij een zwaai nam, heeft op de groepsvertegenwoordiging. Brussel. Nadat verschillende berichten om- trent den gezondheidstoestand vanKoningLeopold werden verspreid, die elkaar tegenspraken, kan thans met zekerheid worden gemeld, dat zijn toestand erostig is. Eene operatie is volstrekt noodzakelijk. Een priesler, verschillende politieke personen en Prinses Clementine zijn bij den Koning. POLITIE. Aan het bureau van politie alhier zijn als ge vonden gedeponeerd1 kaprnes, 1 oorbelletje en een eind touw. Rechthebbeuden vervoegen zich aldaar. Rotterdam, 13 December. Binnenl. Granen. Mindere soorten Tarwe met goeden aanvoer. Puike schaarsch. Rogge en Gerst lusteloos. Haver iets vaster met meer kooplust. Meel. A merikaansch vaster. Puike Erwten prijshoudend. Bruine Boonen aangeboden. Men noteert: Goede Tarwe per hectol./8, a 9,en mindere soorten 4,80 a 6, Tarwe per 100 kilo 7,a /ll,—en extra daarboven Rogge per hectol. 5,30 a 6, Zomergerst 4,75 a 5,25 Wiutergerst 5,— a /5,30 Chevaliergerst /5,25 a /5,70 Gerst per 100 kilo 7,80 a 9,20 Chevalier 9.25 a 10,20 en puike daarboven; Haver /6,50 a 8,— en per hectol. lange /3,50 a 4,dikke 4,50 a 5,Paardenboonen 7,—a /'8,—;Witte Boonen 12,a /16,— Bruine Boonen 10,— a 14,50 Kookerwten 10,50 a 14,50 Voedersoorten 6,50 k f 7,Kanariezaad 7,75 en per 100 kilo 13,25 a 13,50. B u i t e n 1. Granen. Tarwe per 2400 kilo 195 a /240 Rogge per 2100 kilo 170 a f 172 Gerst Zwarte Zee 128 a 130 Amerik. Mais mixed 150 a 151; La Plata /144 grove Donau 145 per 2000 kilo Haver /6,50 a 7,20 per 100 kilo. Meel. Prima inlandsch en dito Belgisch 14,50 a 14,75; le soort inlandsch en dito Belgisch 13,50 a 14,--Zeeuwsche Tarwebloem 15,prima Duitsch 14,a 14,50extra puik Hongaarsch 23,— a 24, prima Amerik. patent/15,50 a 16,25; le soort Amerik. 14,75 a 15,25; 2e soort Bakers 13,75 a 14,25 Inl. en Duitsche Roggebloem 9,75 a 11,per 100 kilo. Runderprijzen 58 a 70; Stieren 50 j a 60 Kalveren 80 a 100; Schapen 40 a 50 Varkens 50 a 54 cents per kilo. Melkkoeien /120 a /250Kalfkoeien 140 a /310 Vaarzen 90 a 140 pinken 70 a /90; Stieren /110 a /225 vette kalveren /50 a 110 fokkalveren/15a/17 nuchtere 8 a/12; Biggen 8 a 14 alles per stuk. Aardappelen. Zeeuwsche blauwen en bonten 2,60 a 2,80 Brielsche kralen 3, a /3,50 Geldersche blauwen /2,50 a /3,10; Zeeuwsche Eigenheimers 2,a 2,20 per mud. Boterprijzen in vaten 52 a 59 en stukken van 5 kilo 75 a 80 cent. Zoetemelksche kaas /30 a 35 per 50 kilo. Leidsche 69 a 81 per 150 kilo. Zeeuwsche eieren, versche 6,a 7,Belegen en buitenl. 4,a 4,75 per 100 stuks. Zeeuwsche Ajuin. Groote 1,50 a 1,60 Kleine puike 2,75 per 60 kilo. VI as Blauw Boll. 2,10 a 2,50 wit Zeeuwsch/l,70a /2,—Groningsch/1,90 a 2,25 per steen. L ij n z a a d 15,a 17,per hectol. Koolzaad /10,— a 15,per mud. Karwijzaad /15,75 a /16,per 50 kilo. Amerik. Petroleum loco per 100 kilo 12,20 en 81/2 a 9 cents per kan. Java-koffie, in balen gewone soorten 401/2 en dito Santos 241/a cents per half kilo. Beetwortel-suiker 145/8. Ter Neuzen, 13 December. Eieren per 26 stuks 1,40. Roter v 1/i E.G. 0,60. VEEKANDF/L IN BELGIE. De goede stalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,30 tot fr. 1,50 volgens kwaliteit. De kalveren van fr. 1,85 tot fr. 2,05 per kilo levend gewogen. De varkens van 70 tot "100 kilo en daarboven levend gewogen, golden van fr. 1,05 tot fr. 1,23, volgens kwaliteit. Autwerpen, 11 December. Chilisalpeter kalm loco fr. 21,— Dec. fr. 21,Jan. fr. 21,45, Febr./Maart fr. 21,60, Maart/April fr. 21.50. KOE118 VAN HET G EL 1). Belgische per 100 fr. f 47,85 a f 47,875. Engelsch per 12,— v12, ZEETIJDINGEN. Van 10 tot en met 12 December. s a Van 10 tot en met 12 December werden langs de Oostsluizen alhier 71 binnenvaartuigen op en 57 afgeschutdoor de Westsl. 12 op-en 10 afgeschut. JCositie der Stoomsehepen. Niets is meer te vreezen dan een nierziekte, omdat deze zonder dat gij u er van bewust zijt bekruipt uw nieren kunnen eel na eel ver- nietigd worden en hun kracht om het bloed te filtreeren verliezen, zonder dat gij eenig ander waarschuwend kenteeken hebt op- gemerkt dan een gevoel van zwakte, terneer- geslagenheid en voortdurende vermoeidheid, want zelfs wanneer de nieren ernstig ziek zijn, toont zich dit somtijds alleen door weinig in het oog loopende verschijnselen. Nierziekten doen echter niet iedereen op dezelfde wijze aan. Geen enkele patient heeft alle verschijnselen zij loopen zeer uiteen bij verschillende menschen. Mannen hebben dikwijls een ellendig gevoel in hun rug en rheumatische pijnen, doch niet het minste kenteeken van waterzuchtanderen lijden aan graveel, urinestoornissen en buiten- sporigen dorst, maar hebben daarentegen niet den minsten last van hun rug. Vrouwen hebben misschien wallen onder de oogen en opgezwollen ledematen, en zijn totaal hulpeloos van de rugpijn. Weer anderen hebben misschien niets anders opgemerkt dan zwakte, loomheid en zwaarmoedigheid. Doch indien gij eenig teeken van nierziekte of blaaszwakte hebt, leidt uw kwaal misscbien tot vernietiging der nieren, voordat gij eenig idee van gevaar hebt. Nierziekten verheften zich plotseling van eenvoudige tot gevaarlijke ziekten en bijna zonder voorafgaande waar- schuwing. Verder uitstel is zoo ernstig, dat gij niet spoedig genoeg beginnen kunt met het gebruik der echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen bij het eerste verschijnsel der verschrikkelijke nierziekte. Foster's Rugpijn Nieren Pillen geven het gewenschte resultaat, omdat zij uitsluitend dienen voor de nieren en blaas, en alleen een nieren- geneesmiddel kan de nieren heelen. Zij maken de nieren, blaas en urinewegen terdege schoon, gaan de ontsteking tegen en helpen hen op een zachte wijze om weder tot gezondheid en natuurlijke werking te geraken. Zij doen de geringste sporen der nieraandoening verdwijnen, en geven aan de nieren hun kracht terug om het vergiftige urinezuur af te voeren, waaruit zoovele noodlottige ziekten bij mannen en vrouwen ontspruiten. Koopt geen pillen, die niet den volledigen naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen op het etiket hebben. Zij zijn te 1 er Neuzen ver- krijgbaar bij den heer A. van Overbeeke Leunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor een, of 10,voor zes doozen. D A G E N. Voorm. Nam. Dinsdag 14 Dec. 2.31 2.50 Woensdag 15 u 3.8 3.27 Donderdag 16 u 3.45 4.6 V rijdag 17 n 4.27 4.50 Zaterdag 18 5.13 5.40 Zondag 19 6.8 6.40 Maandag 20 7.12 7.49 Op 15 December a.s. hopen onze geliefde Ouders JACOB ROTTIER JANNA BAEKER hunne veert.igjarige echtyereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ter Neuzen, 6 Dec. 1909. Geboren ARIE, zoon van D. P DE JONG Azn. A. G. DE JONG—Schepens. Ter Neuzen, 12 December 1909. Hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling op mijn 80sten geboortedag ondervonden. Zaamslag. W. BL1EK. Door het Bestuur der Christ el. m Jlerv. Jonged. Ter. Eben Haezer, wordt aan belangstellenden bekend ge- maakt dat de goederen door bovengenoemde Ver. vervaardigd, a. s. Woensdap 15 S5ec. ter bezichtiging zullen liggen in de Consistorie- kamer achter de pastorie, des namiddags van 2 tot 3 uur en dat daarna de uitdeeling zal plaats hebben. Het Bestuurde Presid. E J. DE ZEEUW. de Seer. D. STOUTHAMER. de Pen. 0. VERCOUTEREN. Ter Neuzen. 13 Dec. 1909. De ondergeteekende maakt het geachte publiek van Zaamslag en omstreken bekend dat zij zich gevestigd heeft als PIETERNELLA HEIJNSD1JK. Zaamslag (Snaaien). Ter Kemrn. Huwelijkg-voltrekkingen. 7 Dec. Dirk van Alten, oud 29 j., jm en Leuntje de Koeijer, oud 22 j., jd. 9 Dec. Eduardus Bernardus Kaas, oud 31 j., jni. en Octavie Hamerlinck, oud 23 j., jd. Geboorten. 6 Dec. Jacobus, z. van Jan van de Ree en van Pieternella Cathariua Tazelaar Pieter, z. van Adriaan Wolfert en van Catharina van Dixhoorn. 12 Dec. Arie, z. van Dammes Pieter de Jong en van Antonia Geertrnida Schepens. Overlijden. 8 Dec. Frangois de Pooter, oud 84 j., weduwn. van Suzanna Klaassen. 10 Dec. Arthur Franciscus Marie van Haelst, oud 31 j, z. van Camillas Angelus Modestus Maria van Haelst en van Stephanie Marie Cortvriendt. 3 3 VLAG. NAAM Van en naar. Lading. tnor Ter Nenzeiai 10 Eng. 8.8. River Thamea 2242 iLonden stukg. 11 Noor. s.s. Alban 1421 Frederiksh. hout I nn Ter Neuzen i 10 N'oor. s.s. Odd 1912 Middlesbro ledig 11 Zweed 8.8. Gunnar 3381 Antwerpen stukg. Eng. s.s. River Scheldt 2199 Londen idem 12 idem Dependence 389 Plymouth phosph. Ned. s.s. Magdalena 6157 New-Castle ledig Woor (Dent i 10 Duit»ch s.s. Kehdingen 4115 Wyborg hout Belg. s.s. Dauia 3938 Bona phosph. Noor. s.s. Concordia 2081 Rostock graan Eng. 8.8. Sea Gull 2763 Londen stukg. Eng.3ai8ch. Ford Fishes 381 Charlestown china clay idem Michael Kelly 391 idem idem Eng. barge Corinthian 267 Londen zout 11 Eng. 8.8. iracie 3609 New-Castle kolen 12 idem Berlin 3145 Goole stukg. idem Sallmarsche 263J idem idem idem River Lagan 2272 idem idem V nn (lent I 10 Eng. s.s. Fulmar 3593 Manchester stnkg. idem Ousel 3633 Liverpool idem 11 Deen. s.s. Bogatijen 3849 Granjemouth ledig Duitsch 8.8. MagdalenaFisher 1784 Grimsby idem Eng. 8.8. Sea Serpent 2554 Londen stukg. idem Aire 1974 Goole idem idem Greystoke Castle 10834 Antwerpen idem 12 Fran. sch. Mane Eugenie 311 Sunderland phosph. Eng. sch. Hannah 449 Ipswich idem Deen. 8.8. Taarnholm 4028 Sunderland ledig Eng. 8.8. VV ark worth 1862 New-Castle stnkg. idem Ronan 3391 Leith idem RU88. 8.8. Vera 4080 New-Castle ledig Beig. s.s. Gerard 400 Ostende idem W>in Selznete 11 Eng. barge Leott 215 jGreenhite soda s.s. HARALD wordt heden te Yarrow verwacht. s.s. JENNY in lading te New-Castle on Tyne voor Algiers. 3.8. RICHARD van Sunderland naar Algiers passeerde 11 dezer des n. m. 3 uur Dover, s.s. ELISABETH vertrekt heden van Riga naar Gent, s.s. HELENA van Algiers naar Tyne Dock passeerde 9 dezer des v. m. 9 uur Gibraltar, s.s. MAGDALEN A vertrok 12 dezer van Ter Neuzen naar New-Castle on Tyne. It H t EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3