Gemengde berichten. Ds. Hijmans van Koudekerke, die als spreker was uitgenoodigd, verhoogde mede door zijn woord dezen avond. Yoor zijn eerste spreken nam hij het ouderwerp ,,lectuur" en gaf op de hem eigen wijze, allerlei goede wenken en gedachten over goede en kwade boeken, het eene soort, dat den mensch zegent en veredelt, het andere, dat als vergif innerlijk bederft. En zoo ook is het met hetgeen men zingt. Hierna volgde weer een vijftal andere liederen, waarna Ds. Hijmans nog eens sprak en toen over de vereeniging ,,Kinderzorg", het tehuis voor verwaarloosde kinderen uit Zeeland. Daarna nog een viertal liederen en de avond was reeds voorbij Aan 't eiijde sprak Ds. Van Dis om eerst, namens alien, de zangvereeniging met haar directeur zeer hartelijk te danken voor dezen zoo goed geslaagden avond en om zijn wenseh uit te spreken dat deze jeugdige vereeniging bloeien en in kracht toenemen mocht. Voorts werd het kerkbestuur genoemd en in 't algemeen alien, die op eenige wijze mee hadden geholpeu voor het slagen van dezen avond en ook in 't bizonder Ds. Hijmans. Staande werd nu door alien gezongen ,,Gods naam moet eeuwig eer ontvangen En hierna werd met dankzegging deze voor de gemeente zoo aangename samenkomst gesloten. Zaamslag, 12 December. De heer J. Anema, tijdelijk onderwijzer aan de openbare school in den Groote Huissenspolder, is benoemd bij het onderwijs in Nederlandsch-lndie en gaat zeer waarschijnlijk met April a. s. daar heen. llulst. Zondagavond brak, door onbekende oorzaak, brand uit in de schuur van J. Voet alhier, welke spoedig door het vuur werd ver- nield. Een kalf kwam in de vlammen om, terwijl ook het landbouwgereedschap mede verloren ging. Door het krachtige optreden der buren, waarbij zekere Esseling, zich door zijn moed onderscheidde, wist men het woon huis te behouden. Alles is verzekerd. St. Jansteen. Het 14jarig meisje van de Fed. Strobbe, dat Zondagmiddag bezig was eenige werkzaamheden te verrichten kwam hierbij zoo ongelukkig te vallen dat de pols slagader brak. Dewijl hierdoor een gapende wonde ontstond en het meisje veel bloed ver- loor, werd onmiddellijk geneeskundige hulp in- geroepen, welke ook spoedig werd verleend. Koewaclit. Zondagavond werd ten huize van den heer E. de Vleeschouwer alhier, de jaar- lijksche algemeene vergadering gehouden van de deelnemers in de onderlinge verzekering tegen verlies van paarden genaamd //Steunt Elkander." Wegens ziekte van den secretaris, den heer C. de Blieck, werd het secretariaat waargenoraen door zijn broer, den heer J. de Blieck. De voorzitter deelde mede, dat in het afgeloopen jaar van de 208 aangegeven paarden er 6 ge- storven waren zoodat al het geld, dat de ver eeniging op de spaarbank had. verbruikt was. Mochten er in den loop van deze maand nog verzekerde paarden sterven, dan zal er bijgevoegd moeten worden. In eene vorige vergadering is vastgesteld, dat er om meerdere zekerheid te hebben, eene onderlinge verbintenis op zegel zou worden op- gesteld, die dan door de leden onderteekend zou worden. De secretaris leest deze verbintenis voor, waarin de leden verklaren zich te onder- werpen aan de bepalingen van het reglement en bij opzegging van hun lidinaatschap geen aanspraak te zullen maken op eenige bezitting der vereeniging. Daarna wordt deze door de leden geteekend. Ten slotte deelt de voorzitter mede, dat bij 14 dagen weer eene algemeene vergadering zal gehouden worden, waarop de penningmeester rekening en verantwoording zal doen over bet beheer der gelden gedurende het afgeloopen boekjaar. Vrijdagnamiddag werd ten huize van den heer E. de Vleeschouwer op het Zand alhier, ten overstaan van notaris Dregmans te Axel krachtens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek ver- kocht een woonhuis met aanhoorigheden en het recht van erfpacht tot 30 September 1916 op den daarbij behoorenden grond, eigendom van den Nieuwen Kernemelkpolder, groot 7 aren en 60 centiaren. De hoogste bieder was Fr. C'oone van Zuiddorpe voor de som van 1000 gulden. Yoor dat geld werd het huis niet gegund. Hansweert. Het ijzeren aakschip ,/Adele" van Mill (Belgie) geladen met ijzererts, is Zater- dagavond op den westelijken havendam geloopen en door midden gebroken. Vlissingen. Een stoker van het Duitsche stoomscbip //Esne", die aan boord zoodanig tusschen de machine beklemd geraakte dat een zijner beenen op twee plaatsen is gebroken, is heden hier aan land gebracht en naar het Gast- huis vervoerd. Zaterdagavond zijn aan boord van de in lading liggende nachtmailboot /Koningin Wilhelmina te V lissingen door de aan de buitenhaven gestationneerde politiebeambte op heeterdaad een tweetal bootwerkers. betrapt, die bezig waren eenig, tot die lading behoorend, houtwerk te ontvreemden. Middelburg. De begrafenis van den directeur der kweekschool voor onderwijzers, den heer R. Broere, zal Dinsdagmiddag om 1 uur plaats hebben. -- Men meldt ons uit Middelburg Zondagavond werd plechtig ingewijd het kerkgebouw der vrijzinnig-godsdienstige ver eeniging alhier. Het kerkgebouw was geheel gevuld en onder de aanwezigen werden opge- merkt de Oommissaris der Koningin in Zeeland en de burgemeester van Middelburg. De predikant der vereeniging, de heer J. Bruining wees op de gewichtige beteekenis van dezen dag voor de vrijzinnigen der vader- landsche kerk te Middelburg nu zij inhetbezit van een eigen gebouw zijn gekomeu, al be- treurde hij het dat dit gebouw is moeten op- gericht worden omdat zij bij de rechtzinnige meerderheid geen bevrediging voor hun gods- dienstige gevoelens konden vinden. De heer Bruining bracht een bijzonder woord van erkentelijkheid aan den Waalschen kerkeraad voor de verleende gastvrijheid aan de vrijzinnig- godsdienstige vereeniging, welke vereeniging daar tot nog toe hare godsdienstige bijeen- komsten hield. Vervolgens hield de heer Bruining een naar aanleiding van Joh. 6:63: ffHet is geest die levend maakt". In zijn rede vond de heer Bruining het nor een bijzonder woord van dank te brengen aan voorzitter der vereeniging //de Reservekas", heer H. P. van de Ree, die zoo krachtig h medegewerkt om de oprichting van deze k mogelijk te maken. Yerder richtte de heerBruiningeenafzonder. woord aan den Oommissaris der Koningin den burgemeester, wiens tegenwoordigheid „p hoogen prijs werd gesteld en eveneens deed de heer Bruining dit aan den vertegenwoordiger der Waalsche-, Doopsgezinde- en Engelsche gemeenten. Het gezang der gemeente werd afgewisseld door twee solo's voor sopraan van mevr. HendrikseVersloot, die niet nalieten diepen indruk te maken. Door de leden der gemeente werden gezongen Gez. 212 Gez. 96. 1, Gez. 265: 1 en 2 en als slotzang In het Vakblad voor de Schoenmakerij van 2 Dec. 1909 komt een bericht voor, waarin wij o. m. lezen lets nieuws op het gebied van reclame. Wanneer wij vroeger reeds gezegd hebben, dat Everett's Trading Co. Amsterdam, steeds het nieuwste op het gebied van reclame breugt, dan hadden wij zeker geen vermoeden, dat er een reclame, zooals thans ons bericht wordt, zou gemaakt worden. Teneinde hare artikelen Everett's Jetta (voor Chevreau en box-calfleder) en Everett's Nutta (voor alle bruine ledersoorten) onder ieders be- reik te brengen. leveren zij thans ook een doos van 12y2 ct. verkoop. Om hieraan algemeene bekendheid te geven, komt in verschillende Nederlandsche bladen een bon voor, waar- mede hetfpubliek van de winkeliers, die Ever ett's artikelen verkoopen, gratis een doos Jetta of Nutta van 12^ cent kunnen bekomen. De Everett's Trading Co., welke zich de ernstige medewerking der winkeliers heeft ver zekerd, moest door de groote uitbreiding der zaken in een nieuw gebouw zich geheel instal- leeren, om daardoor aan de orders der clientele prompt te kunnen voldoen. In de advertentie staat, dat de winkels waar het artikel verkrijgbaar is, te herkennen zijn door de reclameplaten van Everett's Jetta en Everett's Nutta in de etalage. Overigens verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. In zijn brief aan de Groninger Geretor- meerde Kerkbode van Zaterdag schrijft Wilhel- mus (de heer Oosterbaan, lid van de Tweede Kamer), dat Dr. A. Kuyper de vorige week van Zondag op Maandag aan een groot gevaar is ontkomen. Tegen vier uur des nachts wakker wordende toch, bemerkte Dr. Kuyper dat zijn slaapkamer vol gas stond. Er was een klein lekje in de nabijheid van de kraan. De gas- fitter had door zyn knecht de buis laten nazien, maar die had het blijkbaar niet voldoende ver- holpen. Bijna vier^uur heeft Dr. Kuyper in die met gasdampen vergiftigde kamer geslapen. Was het lek iets grooter geweest, of was hij niet wakker geworden, ongetwijfeld hadden zijne huisgenooten hem des morgens dood gevonden. Niettegenstaande Dr. Kuyper zich dadelijk onder medische behandeling heeft gesteld heeft hjj nog een dag of acht de nawerking van het ongeval gevoeld. Thans echter is hij geheel en al het ongeval te boven. Donderdaguamiddag kwam een landbouwer uit Kaatsheuvel met zijn paard en kar bij Loon op Zand in botsing met een trein Waalwijk Tilburg. Het paard werd letterlijk vermorzeld, de locomotief vloog uit de rails, dwars over den straatweg, en een zwaarbeladen goederenwagen vernielde een personenrijtuig, waarin een con- ducteur uit Drunen zatde man bekwam eenige niet gevaarlijke verwondingen aan het hoofd. De landbouwer kwam met den schrik vrij het tramverkeer was nog langen tijd gestremd. Donderdagmorgen werd onder de Muller- steiger te floek-van-Holland de bril gevonden van den vermisten 54jarigen geldlooper G. Burgersdijk, in dienst bij den beer H. Dirk- zwager Gzn., te Maassluis. Op eenige honderden meters van de plek, waar de jas werd gevonden vond men de pet van Burgersdijk. Het laatst schijnt hij geweest te zijn aan de fabriek van verduurzaamde levensiniddelen „Vianda" in de onmiddelljjke nabijheid van Hoek-van-Holland. Hoeveel geld hij reeds had ontvangen is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk hebben onverlaten den ouden man aangevallen, van zijn geld beroofd en hem verdronken. Op bevel der justitie werd Yrijdag in den Waterweg, ter hoogte van de exportslachterij, gedregd. Diefstallen van poststukken. Te Rotterdam 'in arie personen gearresteerd, die verdacht 1 in den loop van dit jaar zich scbuldig gemaakt aan diefstal van kennis- aangeteekende brieven en post- de brievenbussen van een aantal antoren, ook te Amsterdam, tot een -g van circa f 10,000, terwijl die ten nadeele de fDma v. d. Brande 14000 beloopt. .ehalve te Rotterdam werkteu deze personen ook te Amsterdam in de kantoorwijken aan de Keizers-, Heeren- en Prinsengrackt. De bege- leidende brieven zijn door hen verscheurd en de som men aan de postkantoren ontvangen op vaischeiijk onderteekende stukken. Een zeldzaam jubile. Zondag 1.1. herdachj mej. Eefje VTolijk den dag waarop zij, voor 40 jaar in betrekking kwam bij den heer J. Jansen, te Rotterdam. Groote borrels. Sommige kasteleins te Rotterdam stellen thans hunne klanten in de gelegenheid om van de gewone borrels te pro- fiteeren, door de jenever te distilleeren van 40 tot circa 30 percent. Een reiger door een snoek gevangen. Men schrijft De onbezoldigde rijksveldwacbter L., te Melick bij Roermond, die zich aldaar in het jachtveld bevond, vernam in de ricbting van de in de buurt voorbijstroomende rivier de Roer een ge- luid, 't welk hem zoo vreemd voorkwam, dat hij op nader onderzoek uitgiug. Naderbij gekomen, zag hij een aan den oever der rivier staanden reiger, die, den snavel in het water houdend, met de vleugels klappend dat vreemd geluid veroorzaakte. Terwijl in gewone gevallen de reiger bij het naderen van een mensch schielijk de vlucht neemt, was dit bier niet het geval. De jacht- opziener naderde den vogel, die nog steeds den snavel onder water hield, en greep hem. En wat bleek nu Een snoek van circa 5 pond had den vogel bij den snavel te pakken en liet dien niet los. Blijkbaar werd de snavel door den visch gegrepen, toen de vogel hem in het water stak ter bemachtiging van zijn buit. De jachtopziener kon vogel en visch in handen krijgen. Op St. Nicolaasavond zijn heel wat men- schen in Den Haag het slachtoffer geworden van handige oplichters, die de politie tot heden nog vruchteloos zoekt. Voor fral van woningen, liefst in dat deel van de stad, waar de meerge- goeden wonen, hield 's avonds paard en wagen stil en werd een pakje afgegeven. Vracht 50, 40 of 30 cent, naar gelang van den omvang. De vracht werd betaald zonder dat men zich de moeite gaf naar besteller ol wagen om te kijken of te vragen, van wie het kwam. Werd dit al eens gedaan, dan luidde het antwoord van Sinterklaas. De pakjes bevatten niet anders dan houtwol of rommel. Oe elf Provincien. De justitie heeft de huiszoeking in de kan- toorlokalen van de Eerste Nederlandsche Krijgs- dienst-, Uitzet- en Levensverzekerings-maat- schappij De Elf Provincien, Rokin 81 te Amsterdam, tot Donderdagavond halfacht voort- gezet. Wij vernemen nader, dat alle boeken en bescheiden, op het beheer betrekking hebbende, in beslag genomen werden Aileen de registers met de polishouders liet de justitie achter, ten einde in de overdracht der verzekerden aan andere maatschappijen geen stagnatie te brengen. Den boekhouder der E. P., den heer W. Monne, die op 'tkantoor was, werd door den officier van justitie, Mr. Peereboom, een breed- voerig verhoor afgenomen, waarbij hij den stand van zaken en de pogingen tot reorganisatie, later tot liquidatie, uiteenzette. De E. P. heeft op 'toogenblik geen directeur, aldus deelde men ons op het schamele kantoortje mede. De heer J. Postma, gedelegeerd commissaris, zou eigenlijk het beheer hebben, nadat de heer Schaefers als directeur ontslag had genomen. De groote fout-in ,het beheer der E. P. moet geweest zijn, dal^ na de oprichting de exploita- tiekosten dadelijk betaald werden uit de binnen- komende premien. Intusschen is men bezig de zaken zoo veel mogelijk aan anderen over te doen. In verband met deze voor de verzekerden belangrijke transactie vernemen wjj van des- kundige zijde het volgende Door de Levensverzekerings-maatschappij De Nederlanden, Heerengracht 100 te Amsterdam, is voor eenigen tijd een overeenkomst getroffen met de commissarissen van De E. P.,totover- neming van de geheele portefeuille dezer maat- schappij. Het totaal verzekerd bedrag bij De E. P., beliep ongeveer 12 ton, zegge 1,200,000. Bij de overneming is zooveel mogelijk gezorgd den kleinen man geen schade te doen lijden. De posten volksverzekering, voor zoover ze uitkeering bij overlijden betreffen, of uitkeering bij leven na 1913, zijn en worden tegen dezelfde premie voor de voile verzekerde bedragen over- genomen. Deze verzekerden, die verreweg het grootste aantal vormen, lijden dus geen schade. Echter konden niet alle verzekerden bij de E. P. zonder schade worden overgenomen. De E. P. is namelijk niet bij machte te voldoen aan de eischen, die De Nederlanden stellen moest, om de gebeele portefeuille intact over te nemen. Vandaar, dat verzekerden van de afdeeling Volksverzekering. die voor 1914 recht op uitkeering bij leven hebben, 20 pet, van het verzekerde bedrag moeten laten vallen, en dat ook een groot deel van de verzekerden voor grootere bedragen (en daarom niet tot de volksverzekering gerekend wordende) geen polis van De Nederlanden tot het oorspronkelijke bedrag kan krijgen. Deze laatste verzekerden zullen dus verlies moeten lijden, dat voor de meesten 25 pet. van het verzekerd bedrag be- loopen zal. In den loop der jaren, in verband nl. met de data van uitkeeringen, zal door de verzekerden bij de E. P. naar men in deskundige kringen scbat een verlies aan verzekerd bedrag ge- leden worden van tusschen de twee en twee- en-een-halven ton Althans wanneer de ver zekerden hun verzekeringen voortzetten bij de maatschappij De Nederlanden, die van de ver zekerden geen hoogere premie vraagt, dan zij bij de E. P. betaalden, en dit op grond van de in den aanbef bedoelde overeenkomst doen kan. Een op grond van een klacht ingesteld onder zoek bracht de justitie in aanrakiug met Mr. L. Zegers Veeckens, die voor den ex-directeur Schaefers de zaak onderzocht had. Mr. Zegers Veeckens legde aan de justitie een rapport over, dat hij door den accountant Van den StempG had doen opmaken. Zoo kreeg het parket voor de E. P. zeer bezwarend maleriaal in handen en volgde de huiszoeking. Mr. Zegers Veeckens sprak tegenover ons zijn meening uit, dat de officier van justitie thans de boeken der E. P. zal laten onderzoe- ken door een accountant, een anderen dan de heer v. d. Stempel natuurlijk. Toont ook dit onderzoek aan, dat tegenover een actief van 50 mille een passief van 3 ton staat, dan zal de officier van justitie, meende Mr. Veeckens, de Elf Provincien failliet doen verklaren. (Hdbld.) Aan de grenzen bij Dinxperlo beeft een bende van 16 personen Vrijdagnacht den Prui- siscben grensbeambte Wietstock terwijl hij per fiets de grens passeerde aangevallen en zwaar mishandeld. De man werd van zijn fiets ge- sleurd en aan het boofd zoodanig verwond, dat hij bewustetoos was en niet in staat van zijn wapen gebruik te makeD, teneinde zich te ver- dedigen. De daders wisten te ontkomen. De Antwerpsche Nieuwe Gazet van Zater dag meldt In den afgeloopen nacht werden te Hemixem twee Hollandscbe schippers aangehouden, welke er negen vaten gesmokkelde jenever aan wal brachten. De vaten waren bestemd voor Ant- werpen en hebben een waarde van meer dan negenduizend frank. De twee Hollanders werden naar het gevang van Antwerpen gebracht, waar zij nu opgesloten zijn ter beschikking van den toldienst. EeD uitgebreid onderzoek is ingesteld om de andere medepliehtigen te ontdekken. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is de trein, die 's avonds om zeven uur van Mende naar Bastide-Sint-Laurent-les-Bains ver- trokken was, op de hoogvlakte van de Parade door een sneeuwstorm overvallen en in de sneeuw blijven steken. De passagiers hebben den ganschen nacht alien samen in een eerste klasse-wagen gezeten, met de voeten op de warm-water stoven, die met water van de loco motief warm gehouden werden. Om acht uur 's ochtends zijn de verkleumde menschen weer te Mende teruggekeerd. Een reiziger in wijnen en likeuren, die ook in den trein was, heeft, naar een der bladen meldt, zijn medereizigers het gedwongen verblijf in den trein met be- hulp van zijn monsters heel wat veraangenaamd. Een paar maanden geleden onfmoette een rijke Braziliaansche dame, mejuffrouw 1., te Marienbad een Dfiitsche onderwijzeres, die zeide 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2