A I g e m e e n N i e u w s- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaaideren. Onderwijzer No. 5391. Dinsdas: 14 December 1W(9. 49e Jaargari£. P G LIT 8 E. Binnenland. Zoade^ AGENT VAN P0LITIE. FEUILLETON. ABONNEMENT: drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Per drie maanden binnen Ter Neuzen j L,—- franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bp aile Boekhande- iaars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o on No. 2 5. ADVERT EflTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priis slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij het openbaar lager onderwijs in de gemeente TER NEUZEN wordt gevraagd een in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt f 575,met regel- matige opklimmingen overeenkomstig de des- betreffende verordening tot 900,na 24 dienstjaren. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaarwedde met f 100, verhoogd. Is deze akte verplicbtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde f 200, Stukken in te zenden aan den Burgemeester voor S Jamiari 1010. Ter Neuzen, 13 December 1909. Burgemeester en T jthouders van Ter Neuzen, A. 1 GP 'LL, Burgemeester. 8. ELEMAN, Secretaris. J. W Te TER NEUZEN kornt vacant de betrek- king van waaraan verbonden een jaarwedde van f 500, metzestweejaarlijkscheverhoogingen van 25, eenejaarlijksche toelage voor kleeding van 75, en eene toelage in eens voor eerste uitrusting van 15, Sollicitanten, niet ouder dan 30 jaar en minstens lang 1,75 M. kunnen hunne eigen- handig op zegel geschreven verzoekschriften inzenden aan den Burgemeester vooir* 27 December 1SOS. In het verzoekschrift moeten ook worden ver- meld naam en voornamen (voluit), datum van geboorte, tegenwoordige en vroegere woon- plaatsen en betrekkingen, godsdienstige gezindte en burgerlijke staat van den sollicitant. Voor de sollicitanten zal de Burgemeester op de Gemeente-secretarie te spreken zijn Dinsdag den 28 December 1009, tusschen 10 en 12 uur. Ter Neuzen, 13 December 1909. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL. digden van de verschillende plaatselijke comite s. De voorzitster, mej. J. Peck, herinrterde a;,ft het voorloopige groote succes in ongevee,ging plaatsen zijn reeds comife's gevestigcbrien van maanden tijds is ruirn /20,000 b* Indien op 31 dezer 40,000 reglement vast bet hoofdbestuur de aanbesteding maatschappij hebben van het nieuwe kolonie-huisjzake pen- Blijkens het verslag der seeretaresse, Neybroek, van de werkzaamheden derafdee! (]e en van het c-entraal genootschap werden ?er vej^chilleude plaatsen uitvoeriugen, bazaars en/,, voorbereid. Zoo zullen de Wognummers een concert geven, waarsehijnlijk te Amsterdam. Het Ned. Onderwijzersgenootschap en de Bond van Ned. Onderwijzers hebben toegezegd voor de zaak, welke het genootschap voorstaat, te .zullen BJijl as 5 verslag der penningmeesteresse, mej. L. V .theim, bedraagt het totaal aan ontvangst.eu en toezeggingen 22,600. De penub graeester van het centraal genoot schap voor Kinderherstellings- en Vacantie- kolonies, de heer Th. M. Ketelaar, datikte namens het hoofdbestuur de dames voor het nu reeds tot stand gebrachte, en sprak den wensch uit, dat het hoofdbestuur voor 1 .Jan. de 40,000 bijeen hebbe, anders zal het dezen zomer zonder twpfel aan alle aanvragen om plaatsing niet kunnen voldoen. Wei is een som van 40,000 niet voldoende, en blijft een bedrag van f 70,000 uoodigmaar als men eerst maar f 40,000 heeft, kan met den bouw worden begonnen. Na rondvraag werd daarna de vergadering gesloten. Ter wille van het Kind. De vereeniging Ter wille van het Kind ver- gaderde Vrijdag te Amsterdam met afgevaar- TER NEUZEN, 13 December 1909. Zaterdagmiddag zijn op de nieuwe sluis de Oosteiijke deuren, schuif- en toldeur van bet binneDsluishoofd door electriciteit bewogen. Een deur werd in 2 minuteu tijd open gezet. Blijkens de Memorie van Antwoord be- trekkelijk de Waterstaatsaegrootiug wordt door den Minister van Waterstaat voor 1910 o.a. noodig geaebt den aauieg van een interlocale telefoongeleiding van Rotterdam naar Ter Neuzen. Heden werd alhier door den bouwkundige J. Scheele, in het cafe van den heer B. Koevoets, namens zijn principaal, aanbesteed het afbrekeu van de perceelen piaatselijk kenbaar no. 14 en 16 aan het Tuinpad te Ter Neuzen en het daar ter plaatse bouwen van een koetshuis met paardenstal, in 2 perceelen en in massa. Voor het eerste perceel (metselwerk) werd ingeschreven door de heeren D. de Smidt j'or 1249, J. Kolijn voor j 1197, J. _M. an der Velden voor f 1130, W. P. Nieuwelink J Gebr. Wisse voor 984 en P. J. Rijnberg Jpar f 964. Voor het tweede perceel (timmerwerk) werd 'geschreven door de heeren P. U. Boogaaid jor 809, A. J. de Kort voor 711, 1. P. asteleijn voor f 694, F. C. Herrebout voor 619 en A. C. Rijnberg voor 567. Voor de massa werd ingeschreven door de teeren J. A. Rijnberg voor 1752, J. M. an der Velden voor f 1697, A. C. Rijnberg voor 1697 en A. J. de Kort voor 1695. Het Deeusche stoomschip „Pregel" dat na aanvaring met het Duitsche stoomschip z, Werdenfels" aan den grond is gezet, is heden gevlot en naar Antwerpen gesleept. Ter naturalisatie zijn o.a. voorgedragen E. A. Rarameloo, mosselhandelaar te Philippine, en Th. E. J. M. Onghena, bierbrouwer te Zuid- dorpe. Zaterdag slaagde te Breda voor het examen vrije en ordeoeteningen der gymnastiek mej. A. M. Karstel van Zuiddorpe. Het bestuur van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigeti in Zeeland heeft de bouw van twee nieuwe pa- viljoenen bp het gesticht ,,Vrederust te Bei- gen op Zoom opgedragen aan den heer J. Panny i.e Krabbendijke. -- Door de landbouwvereeniging te Seroos- kerke werd Vrijdag aanbesteed de levering van 130.000 K.G. superphosphaat, franco wal Middelburg en Veere. Inschrijvers waren de firma'sHamelink. Ter Neuzen, /2,29; Eversdijk, Biezelinge, 2,28; Van Ardenne, Dordrecht, 2,16; Weijkman en Schippers, Breskens, /2.12; De Dordtsche kunstniestmaatsehappij, 2.116Krijger, Krab bendijke, 2.11 en Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel S M. Boogerd, Middelburg, 2.10 alles per K.G. Aan den laatsten inschrjjver, die tevens de kunstmest zou leveren in nieuwe zakken, is de levering gegund. Te Utrecht hield Donderdag de ,,Federa- tieve Nederlandsche Zuivelbond" (F. N. Z.) een algemeene vergadering. De voorzitter, de heer K. -U A. G. baron Collot d'Escury te Kloosterzande, herdacht in zijn openingswoord, onder applaus der aanwe- zigen, de vele verdiensten van den afgetreden directeur-generaal van den landbouw hier te lande, den heer H. J. Lovink, o.a. diens rnede- werking om knoeierijen in den boterhandel tegen te gaan. Op zijn aanvraag werd daarna de heer H. J //Wat een alleronaangenaamst scbepsel mompelde hij. //Wat een ondankbaar varken 1 En ze zijn allemaal zoo goed voor dat mensch j geweest Geen oogenblik twijfelde hij aan Magdalen. En toen hij den volgenden morgen een haastig j gekrabbeld briefje van Magdalen ontving, waarin ze hem verzocht, terstond naar Monte Carlo te gaan en haar eenige dagen later om vier uur aldaar aan het Casino op te wachten, vertrok hij denzelfdeu dag nog, vol vreugde over het wederzien in den vreemde. XXV11. Eleonora voelde zich diep ellendig. Overal achtervolgde haar Violet's doodsbleek gelaat. Zij kon Magdalen en haar vader niet uitstaan bijna. Voor haar waren zij de moordenaars van Violet. Iedere dag, onder bun dak door- gebracht, vermeerderde hare kwelling. Op den namiddag, dat Magdalen prins Scheher- ny,. gc ..c,™ sofl's brief ontvangen had, ging Eleonora eene ge u gaan vernederen V" wandeling door het park doen. Zij was half ^Ih voel me zoo ellendig hier, besloten, naar den predikant te gaau en hem te zeggen, dat ze niet lauger onder het dak der Sorosis kon blijven en, zoo hij haar niet tot zich wilde nemen, zij wet trachten zou op de een of andere manier aan den kost te komen. Maar het vooruitzicht lokte haar niet aan. Zij wist immers, hoe moeilijk het voor de arme Margaretha was geweest voor haar en zich zelf het brood te verdienen. Maar mis- schien zou zij kleine kinderen kunnen onder- wijzen Ze werd in bare overpeinzing gestoord door het plotseling uit den grond rijzen, als't ware, van den hertog van Mornington. Eleonora groette hem werktuigli)k ze merkte zijne verwondering niet op. ,/Wat doet ge in Jauuari in Londen, juffrouw Eleonora lk ben gelukkig u te ontmoeten, want om u ben ik hier gekomen //Om mij vroeg zij, zijne bedoeling niet radende. //Kunt u mij ook zeggen, wat. ik zou moeten kennen om bewaarschool-onderwijzeres te worden z,Groote goden Waar denkt ge aan?" z/Ik wilde het worden." z,Gij Ge kunt niet meenen, wat ge zegt ge 't leven in onze kringen moe en wilt Zijt zei ze met bevende stem, hem aanziende met een paar oogen, waarin een wereld van smart lag. JEen traan parelde in haar oog. „Om Gods wil, ga niet schreien zei hij wapbopig. Een hansom passeerde hen en hij riep den koetsier aan. Hij hielp er haar in en nam naast haar plaats. /Eleonora," zei hij ernstig. ,/ik ben gekomen enkel en alleen om jou. Weet je nog, dat ik je, een van de eerste keeren dat we elkander ontmoetten ten huwelijk vroeg? Dat wasver- keeru van medat moet geen goeden indruk op je gemaakt hebben. Ik was toen verliet l, maar ik weet nu, dat ik je liefheb met hart en ziel. Ik kon niet van je wegblijven. Ik heb je lief, hartstochtelijk lief //O, spreek zoo niet." ,/lk moet," vervolgde hij. „Ik kan niet buiten je leven. O, Eleonora lieve, wordt mijne aan- gebeden vrouwLaat mij je koesteren en vertroetelen je leven lang, laat ons samen geluk kig zijn." z/Maar ik zeide u vroeger reeds," zei Eleonora op medelpdenden toon, //dat ik een ander lief had...."' z/Maar ge zeidet, dat ge van hem gescheiden waart en hem nooit trouwen kondt. Ach. ik zal je leeren mij lief te hebben. Ik zal geduld Lovink als buitengewoon lid toegelaten. De voorzitter deelde hierbij mede, dat het bestuur eerstdaags een voorstel zal doen tot statuten- wijziging met de bedoeling aan den heer Lovink het eerelidmaatschap aan te bieden. De heeren K. J. A. G. baron Collot d' Escury en F. E. Posthuma te Haarlem werden als bestuursleden herkozen, die de herbenoeming aannamen. De begrooting voor 1910 werd in ontvaDgsten en uitgaven vastgesteld op 12.600. Donderdag was de Belgische zeeloods A. Fierens, wonende te Vlissingen, aan boord gegaan van de stoomboot Martha, om t schip in de Noordzee te begeleiden. Ter hoogte van Zeebrugge, zoo meldt het Hand. v. Antw., werd de zeeloods op de brug door een beroerte getrofifen hij zonk ineen en gaf geen teeken van leven meer. Het lijk is naar Goole gebracht, waar het waarsehijnlijk zal beoraven worden. De nieuwe motorboot van het Belgisch loodswezen te Vlissingen, welke gebruikt wordt voor het bemannen vau schepen op de reede van Vlissingen, voldoet thans, nu het vaartuig meer ballast heeft ingenoinen, in alle opzichten, waarvan bij het jongste stormweer de bewijzen zijn geleverd. Men schrijft aan de N. R. Ct. De sprotvissc'herij in de monden van Ooster- en Wester-Schelde' beduidde vorige jaren heel weinig, zoozelfs dat geen aanvoer voor de beugvisschei'Lj plaats had. lhaus schijnt de sprot, algemeen „schardijn" genoemd „gewakkerd" te zijn. Er zijn althans aanvoeren in sommige plaatsen van versche „schardiju" gekomen. Het schijnt dat ook noordelijker dit vischje voor- komt, daar een der schokkers onder de kust bij den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg, naar wordt gemeld, een ruime hoeveelheid heeft gevangen, die voor de beugvisscherij werd ingezouten en gedeeltelijk als sprot voor de rookery werd van de hand gedaan. In geen jaren was daar ter plaatse schardijn waarge- nomen. In Zeeland heeft men tot heden nog geen sprotrookerij, hoewel die daar in jaren van gunstige vangsten wel rendeerend zou kunnen werken het wisselvallige van het ver- schijnen van dit vischje zal wel oorzaak zijn, dat men tot de oprichting tot heden niet kon besluiten. Zaamslag. Donderdagavond gaf de zangver- eeniging „Zingt den Heere een nieuw lied haa"eerste uitvoering, ten bate van „Kinderzorg." Ofschoon deze zangvereeniging nog maar een paar jaren oud is, gaf zij, en zeker tot aller geuoegeu. ons reeds veel goeds te hooren. Met aandacht werd gelnisterd naar de grootendeels nog zeer eenvoudige liederen, die dikwij's het schoonste zijn. Ook de duetten en de solo's werden goed gezongen en de vrees om voor eigen gemeente le zingen werd al zingeude overwonnen. hebben. Denk er over. Geef me nu niet 't antwoord, maar denk er over na en bedeuk, dat zonder jou. het leven voor mij ledig en nutteloos is." Eene stein in baar sprak aarom zou je niet Hier is een gelegenheid aan het leven met Magdalen en haar vader te ontsnappen. DomineeTempest kan toch geen redding brengen. Frank Jerningham geeft geen verklaring voor zijn zonderling gedrag. 't Leven in Park Lane is een lange nachttnerrie. 't Werken voor je brood zal toch niet gaan. Een gelegenheid tot ontsnappen doet zich voor „Wanneer je me nemen wilt zooals ik ben, fluisterde ze, „maak me dan je vrouw. Ik zal leeren Maar hij viel haar verrukt in de rede. „Mijn God, Eleonora, is het dan toch waar Je 'zuit er nooit berouw van hebben. Nooit!' Maar 't volgende oogenblik had ze reeds be rouw vau hare toestemming. Ze zou nooit de vrouw van een ander kunnen worden, met de lieide in het hart voor Frank Jerningham (Wordt vervolgd). SEIIZEKSCHE COURAST. IMt b.ad verndiijn* eu A>U.W»o.*. ,.tKe,ooderd op F>e»<d,»,en. hij de VjIW UK SAW UK «e Ter Seuien. O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1