A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad veer Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5388 Dinsdair 7 December 1909 49e Jaargang. 9"K VOLKSTELLHra. NATIONALS MIL1TIE. Buitenland. Binnenland. T ABONNEMEN.T: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,—. Franco per postYoor Nederiand 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tel efoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wetkouders van TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis, dat dit jaar zal gehonden worden de 9de AUGEMEENE TIENJAARL1JKSCHB VOLKSTELLING. eene GELE KAART voor een man (ofjongen) niet in gestichten of instellingen eene WITTE KAART voor eene vrouw (of meisje) niet in gestichten of instellingen eene BLAUWE KAART voor een man (of jongen) in gestichten of instellingen eene GR1JZE KAART voor eene vrouw (of meisje) in gestichten of instellingen. eene ORAN.IE KAART voor een tijdelijk aan- wezigen man (of jongen) of eene ROSE KAART voor eene tijdelijk aanwezige vrouw (of meisje). maken Si e k e 11 (1 6°. daad van hun vernielende taktiek van woede volbracht, en daarmede een der grootste, ern- stigste en veelbelovende grond wettelijke worste- lingeri van den nieuvven tijd ingewijd. De stembus zal beslissen wie in de financieele aangelegenheden de oppermacht bezit bet Hoogerhuis of het volk. Niet de verstandige lords hebben de begrooting verworpen, maar de malle mollabs onder de lords. De fijnberekenende en overgulzige lords waren eindelijk te ver gegaan en konden niet meer. terug. We hebben de lords beet en zullen hen niet loslaten alvorens onze rekening met hen vereffend is. Men weet dat de reeds door 't Lagerhuis aangenomen verhoogde invoerrechten komen te vervallen. De theehandelaars besloten eckter toch de verhoogde tax te betalen. De betaling van deze rechten is facultatief gesteld, maar die ze niet voldoen worden gehouden ze alsnog te betalen wanneer de wetten zullen zijn aangenomen. Maar als de liberalen onverhoopt niet in 't regeerkasteel gehandhaafd blijven, dan wor den alle gedane betalingen terugbetaald. De unionisten kunnen dan zien hoe zij op andere wijze aan de duiten komen. Tot tweede onder-voorzitter van den Duitschen Rijksdag is gekozen de erfprins Hohenlohe- Langenburg van de rijkspartij. Hij verkreeg 173 stemmen, de socialist Singer 42, terwijl de liberalen 98 bianco stemmen uitbrachten. Alleen 't centrum en de conservatieven hebben voor Hohenlohe gestemd, hetgeen merkwaardig is omdat de gekozene een heftig anti-katholiek is. Hij zit in't presidium naast den ultramontaan Dr. Spahn. 'n Feit van gewicht is voorts dat de nationaal-liberalen weigerden met de conser vatieven op te trekken. Men verwacht dat voortaan 'n samengaan van alle vrijzinnige groepen mogelijk is. Zelfs zyn er plannen tot samensmelting in de maak. Het Britsche parlement is Vrijdag door Koning Edward gesloten en aanstonds daarop is de verkiezingsveldtocht geopend. Lloyd George, de Minister van financien, hield een redevoering in de liberate club te Londen. De Minister, een der krachtigste figuren uit 't Kabinet, sprak hartstochtelijk en spaarde den lords geen scherpe critiek. Het ging er op deze wijze van langs Door het aftnaken der begrooting, die het onver- mijdelijke euvel der armoede -wilde beteugelen, toonden de lords een klasse te zijn, die, zelf gezegend met elk geluk, nochtans onwillig is een klein beetje van hun overvloed af te staan om de scheppers van hun rijkdom te beschermen tegen de kwellende verschrikkingen van ellende en wanhoop. De vernietigde begrooting wacht 'n roem- rijke wedergeboorte. De lords hebben de slot- Verkiezing Wijk bij Ouurstede. Men meldt uit Utrecht aan De Residentie- bode Het bestuur der Centrale R. K. Kiesver- eeniging van Wijk bij Duurstede vergaderde te Utrecht. Op deze bijeenkomst werd besloten om aan de algemeene vergadering, die a. s. Zaterdag zal gehouden worden, te adviseeren uit te komen met een eigen R. K. candidaat. Het streven van bet bestuur der R. K. Centrale kiesvereeniging was te voren een conference met het bestuur der Centrale A. R. kiesvereeniging te houden ten einde tot over- eenatemming te geraken. Alle pogingen zijn daartoe aangewend, doch tevergeefs. Het bestuur der Centrale A. R. kiesvereeniging heeft eerst een algemeene vergadering gebouden, waarin, tegen bet advies van Dr. Kuyper en andere voormannen der antirev. partij in, werd besloten met een eigen A. R. candidaat uit te komem. Toen derhalve het bestuur der R. K. Centrale ten slotte gehoor kreeg bij de A. R. Centrale kiesvereeniging stond men voor een voldongen feit. Nader overleg bleek doelloos. Het bestuur van de R. K. Centrale blijft niettemin bij zijn voornemen aan de algemeene vergadering te adviseeren een R. K. candidaat te stellen en heelt dit aan bet bestuur der Centrale A. R. kiesvereeniging medegedeeld. Accijns gedisiilSeepti. In de Staatscourant van Zaterdag brengt de Minister van Financien ter kennis van belang hebbenden, dat de wet van 4 Dec. 1909, waarbij de accijns op het gedistilleerd wordt verhoogd van f 63 tot f 90 per H.L. van 50 pi t., op 10 dezer zal worden afgekondigd (Stbl. No. 375), en mitsdien krachtens art. 8 op denzelfden dag in werking zal treden. Dientengevolge is ieder, die bij den aanvang van den 10en Dee. 1909 meer dan 25 liter gedistilleerd voor zich zelven of voor een ander in voorraad heeft, verplicht daarvan op dien dag of op den volgenden dag schriftelijk aangifte liii bind vemcliynt TOwnndni;-, Wnenmlfcr- en Vrijiln^nvnnd, nllnemmlnrtf op KeeatilHsnn. bij lie I'Mrmn I*. .3. A'A l»»: HAWItK le Ter Keuzen. (Wet van 22 April -1879, Stantslilad no. 63). (Koninklijk beslu'it van 46'April 1909, (Staatsblad no. 109). Deze heeft ten doel de taaavCfiljng van alien, die te middernacht tusschen 31 DetaftftBSt' 1909 en 1 Januari 1910 hunne werkelijke woonpla^tfc binnen Nederiand hebben. Deze alien worden aangewexeuj* onverschillig of zij op genoemd tijdstip in hunne woning al dan niet aanwezig zijn. Ook worden aangewezen zij die, zonder werkelijke woon- plaats binnen Nederiand te heblpen, op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn. Omtrent deze alien moeten de opgaven verstrekt worden, die gevraagd worden op kaarten, welke tusschen 20 Decem ber 1909 en 1 Januari 1910 zullen worden rondbezorgd en dadelijk na Nieuwjaar zullen worden teruggehaald. Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld Bovendien moet door of voor ieder aan de woning waar hij tijd&lijk aanwezig is ingevuld worden Het hoofd van ieder gezin, elke afzonderlijk levende persoon of de bestmirder van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, waar de kaarten worden bezorgd, is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. Deze zorge er dus voor, dat aau den teller, wanneer hij de kaarten bezorgt, worde opgegeven hoeveel gelewitte. blauwegrijzeoranje en rose kaarten, er in de woning noodig zijn. Overtreding van de voorschrif ten betreffende de volks- telling wordt krachtens artikel '20 der wet van i5 April 4880 (Staatsblad no. 04) gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. De nauwkeurige, door de volkstelling te verkrijgen kennis der bevolking is eene zaak van algemeen belang. Tot het verkrijgen dier kennis is noodig, dat alle vragen op elke kaart met de nieest mogelijke nauwkeurigheld en volledigheid worden beantwoord. Op verzoek der Regeering noodigen Burgemeester en Wethouders alien met aandrang uit, door nauwkeurige en volledige invulling der kaarten tot het welslagen der volkstelling mede te werken. Ter Neuzen, 4 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. 1'. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op de Miiitiewet 1901; 1°. dat het register van inschrijving voor de lichting van de Nationale Militie van 1911 van de hieronder bedoelde peisonen, die in 1891 zijn geboren, zal gereed liggeri op de gemeente-seeretnrie alle werk- riagen, van den lswn tot en met den 31«en Januari 1910, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren 2°. vestigen de aandacht van belanghebbenden op de volgende bepalmgen van bovengenoemde wet: Art. 13. Voor de militie wordt ingeschreven 1°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in bet Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie verblijf houdt; 2°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woon plaats heeft; 3o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woonplaats heeft; 4°. ieder mannelijk ingezetene niet-Nederlander, zoo hij op den lsten Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der bij art. 15 omschrcven gevalien. Ingezetene is, voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4". A. de binnen het Rijk verblijfhoudende minderjarige niet-Nederlander a. wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft eu haar gedurende de vooraf- gaande achttien maanden in bet Rijk of de kolonien of bezittingen des Rijks in andere werehldeelen gehad heeft; van wiens ouders de langstlevende bij zijn of haar overlijden, in het hierboven onder a om- schreven geval verkeerde, al verkeert zijn voogd niet in dat geval of al is deze buiten 's lands gevestigd c. die door zijn vader, moeder of voogd verlaten is, of die ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en van wien niet bekend is dat hij een voogd heeft, indien hij gedurende 1 de voorafgaande achttien maanden in het Rijk verblijf gehonden heeft; K. de fcieerdeijarige niet-Nederlander, die binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de voor- ufgannde achttien maanden in het Riik of de kolo nien m; bezittingen des Rijksin andere werelddeelen gehad heeft. Vo.m minderjarig wordt voor de toepassing van ipaalde hierboven onder A gehouden bij, die j tjarig is in den zin der Ncderlandsche wet. Kicerderjarig wordt voor de toepassing van bepaalde hierboven onder (i gebouden hij, die sisferjarig is in den zin van voormelde wet. SjgP Art. 14. in#(hrijving geschiedt 1yan hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 1°. zoo bij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader, moeder of voogd aldaar woonplaats heeft, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder of voogd zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader, moeder of voogd elders dan binnen het Rijk woonplaats heeft, in de gemeente, waar hij verblijf houdt zoo bij door zijn vader, moeder of voogd verlaten is, ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hij een voogd heeft, in de gemeente, waar hij verblijf houdt zoo hij in het Duitsche Rijk verblijf houdt, in de gemeente Amsterdam zoo hij in het Koninkrijk Belgie verblijf houdt, in de gemeente Rotterdam 2°. van hem, bedoeld in art 13, eerste zinsnede 2 zoo zijn vader, moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rijk, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder of voogd is de woonplaats van vader, moeder of voogd in het Duitsche Rijk, in de gemeente Amsterdam; is zij in het Koninkrijk Belgie, in de gemeente Rotterdam. 3van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 3°.: zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk, in de gemeente zijner woonplaats; zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Rijk, in de gemeente Amsterdam zoo hij woonplaats heeft in het Koninkrijk Belgie in de gemeente Rotterdam 4°. A. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4"; indien hij minderjarig is. zoo hij verkeert in het geval, in detweede zin snede van dat artikel onder A a omschreven, in de gemeente, waar zijn vader, moeder of voogd woonplaats heeft; zoo hij verkeert in bet geval, in die zinsnede onder A b omschreven, in de gemeente, waar zijn voogd woonplaats heeft; is de woonplaats van dezen bniten lands, dan geschiedt de inschrijving in de gemeente waar de minderjarige verblijf houdt; zoo hij verkeert in een der gevalien, in even- bedoelde zinsnede onder A C omschreven, in de gemeente waar hij verblijf houdt; II. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4°., indien hij meerderjarig is. in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. De in de vorige zinsnede als plaats van inschrijving j aangewezen gemeente is die, waar het verblijf of de woonplaats gevestigd is of was op den lsten Januari j van het jaar, volgende op dat, waarin de iD te schrijven j persoon het 18e levensjaar volbracht, tenzlj het ieinund geldt, wiens inschrijving le Amsterdam o(le Rotterdam moet geschieden wegens verblijf of woonplaats onder- scheidenlijk in het Duhsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie. Art. 15. Voor de militie wordt niet ingeschreven 1°. de ingezetene niet-Nederlander, die bewijst te be- huoren tot den Steal, waar de Nederlanders niet aau de verpiichte krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen; 2°. hij die bewijst in de kolonien of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen verblijf te houdeu of woonplaats te hebben, al heeft zijn vader, inoeder, voogd of curator woonplaats binnen het Rijk. Art. 16. Hij, die volgens art. 13 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daaitoe bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar volgens art. 14 de inschrijving moet geschieden, aan te geven tusschen den lsten en den 31sten Januayi van het jaar volgende op dat, waarin hij het 18e levensjaar volbracht. Bij ongesteldheid of afwezigheid van hem, die zich ter inschrijving moet aangeven, aismede in een der gevalien, hierna in de vierrie zinsnede omschreven, rust de ver- plichting tot het doen der aangifte indien het een minderjarige betreft, op zijn vader, moeder of voogd indien het een meerderjarige betreft, die onder curateele gesteld is, op zijn curator. De verplichting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hij of zij binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Konink rijk Belgie woonplaats heeft. Behoudens de uitzonderingen bij de volgende zinsnede gemaakt, rust de zorg voor het doen der aangifte uit- sluitend op den in te schrijven minderjarige: indien zijn vader, moeder of voogd niet binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie woonplaats heeft; indien zijn vader of moeder of beiden de onderlijke macht missen 2'. 3o. indien bij door zijn vader, moeder of voogd verlaten isof indien hij ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hij een voogd heeft. Hij die door de bestunrders, in art. 22 vermeldt, ter inschrijving moet worden opgegeven of die in dienatis bij de zeemuchf, de marine-reserve en het corps mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier te lande ofbij de koloniale troepen, is tot het doen van aangifte niet verplicht. Voor hem of haar, die tot het doen der aangifte ver plicht is, ltan de aangifte geschieden door een ander, daartoe schriftelijk gemachtigd. De volmacht blijft onder Burgemeester eu Wethouders berusten. De wijze, waarop van de gedane aangifte moet blijken wordt door ons bepaald. Art. 18. Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt op nieuw ingeschreven 1°. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en voiir het intreden van het 21ste levensjaar zijn ver blijf binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie gevestigd heeft; ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd na den lsten Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18de levensjaar volbracht en voor het intreden van diens 21ste levensjaar zijne of hare woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche R'.jk of in het Koninkrijk Belgib gevestigd heeft; ieder mannelijk minderjarige, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en voor bet intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 1". omschreven gevalien verkeert, of wiens vader, moeder ofr voogd verkeert in een der gevalien, hierboven onder 2o. omschreven ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij hetl^de levensjaar volbracht, eu voor het intreden van het 21ste levensjaar zijne woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in bet Konin krijk Belgiii gevestigd of er woonplaats verkregen heett ieder mannelijk meerderjarige, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en voor het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 4". omschreven gevalien verkeert; ieder mannelijk niet-Nederlander, die na den lsten Januari van iiet jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en voor hel intreden van het 21ste levensjaar ingezetene of opnieuw ingezetene is geworden in den zin der tweede zin snede van art. 13. Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat art. en art. 15. Ten aanzien van de gemeente, waar de inschrijving of de inschrijving opnieuw moet geschieden eu van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrij ving of ter inschrijving opnieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en de laatste vijf zinsneden van art. 16. De aangifte ter inschrijving of de inschrijving op nieuw van hem die volgens de eerste zinsnede van dit aitikel moet worden ingeschreven, geschiedt binnen durtig dagen na het verkrijgen of, werd hij reeds vroeger ingeschreven, doch van het iegister afgevoerd, na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap, of na de vestiging van verblijf of de vesliging of het verkrijgen van woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Belgie. De inschrijving geschiedt in het register betreffende de lichting van bet jaar, waartoe de in de eerste zin snede van dit artikel bedoelde persoon volgens zijnen leeftijd behoort. Art. 166. Met boete van tenminste vijftig cents en ten hoogste 100 wordt gestraft de overtreding van de artt. 1 18 en 22. Ter Neuzen, 6 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 5".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1