A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Rationale Militie. No. 5386. Donderdag: 2 December 1909. 49e Jaargang. Landfeouwberichten. Gemengde berichten. Laatsts berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/j en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adverten le wor e a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. prijs slechts t w e e m Inzendmg van advertejitiexi voor 3 uren op den dag der uitgave. DSffiTRSTIE] BliA-XX Ouderzoek geoefendheid van Lotelingen en Adspiranten-vrijwilligers voor het Reservekader. PROYINCIE ZEELAND. (Art. 104 der Militiewet 1901.) i l. TER NEUZEN, 1 December 1909. Heden werd alhier door den notaris Van der Moer in het „Hotel de Commerce" ten verzoeke van den heer Ch. F. Durt, te Deurne, in het openbaar geveildeen net en geriefelijk in gericht woonhuis met toebehooren en erf, op den hoek van de Grenulaan en Korte Dijkstraat te Ter Neuzen, groot 1 are 23 centiaren. Het perceel werd ingezet op 3000, doch een hooger bod bleef uit. Heden werd alhier in het Hotel de Neaer- landen" door den notaris P. Dregmans, ten verzoeke van zijne principalert, bij instel geveild eene hotstede, bestaande in woonhuis, 2 schuren, aanhoorigheden, bouw- en weiland, gelegen in de gemeenten Bosehkapelle en Stoppeldijk, be- nevens verschillende koopen bouwland in de gemeente Stoppeldijk en een perceel dijk in de gemeente Bosehkapelle, samen groot 44 H.A. 63 A. 72 c.A. of ruim 100 gemeenten. De goederen werden in massa iugesteld op f 605 per 44 aren 56 centiaren. De boomprijs is 1180. Aan den Zondag in het „Cafe Ostende" van den heer R. M. Vermast, alhier, gehouden biljart-wedstrijd namen 56 spelers deel. De prijzen werden behaald als volgt le prijs, Ed. van der Velde en Chr. F. Keer- semaker2® pr. C. de Mette en A. Elzinga 3e pr. Thienpondt en Jac. van Troost van Sluiskil4e pr. J. Doppegieter en C. 't Gilde terwijl de 5e of extra-prijs gewonnen werd door C. Vermast van Axel (Spui) en Jacobs van Sluiskil. De spelers achter wier naam geen woonplaats, is vermeld \yonen te Ter Neuzen. Bij de j.l. Maandag in het cafe „La belle vue" door het tooneelgezelschap onder directie van den heer Joh. Bakker gegeven uitvoering was de opkomst niet groot. De opvoering van het tooneelspel in 9 bedrijven Nelly" was niet onverdienstelijk de daarin optredende alhier bekende goede krachten handhaafden hun naam. Jammer was het, dat gemis van het noodige decor veel van de iilusie deed verloren gaan nu werd op dat gebied wel wat te veel gevergd van de verheeldingskracht der opgekomenen. De Provinciate vereeniging tot verbetering van het geitenras heeft tot dekkiug der on- vermijdelijke onkosten, welke door het uastreven van het gestelde doel noodig zullen zijn, aan tl. M. de Koningin en aan Gedeputeerde Staten subsidie aangevraagd. Van bevoegde zijde werd het bestuur reeds bericht, dat beide aanvragen niet onguustig ontvangen zijn. Verschillende personen uit alle deelen van Zeeland hebben zich reeds als donateur opge- geven voor een jaar contribute van een of meer guldens. St. Jansteen, 30 Nov. Heden werd alhier door het bestuur van het waterscbap Groot- en Klein Ferdinandus, ten huize van C. L. Everaard te St. Jansteen, bij enkele inschrijving aanbe- steed: het rnaken van keibestrating in het nog onverharde 1015 M. lange gedeelte van de „Axelsche straat", in dat waterschap, nabij het I spoorwegstat.ion Kijkuit, in de gemeente Koe- wacht. met levering van alle materialen. Hiervoor werd ingeschreven door Ed. de Wael voor 7760, J. de Bree Fz. voor 7380, P. C. van der Hooft, voor 7345, J- P. de Vos voor f 7320, A. Tbolens voor /320, Jac. J. Theuns voor 7312, R. Verschelling voor f 7270, F. Duijnhouwer voor f 7259, G. J. Balkenstein Jr. voor f 7242, D. de Doelder voor f 7187, Job Wolfert voor j 7050, J. van Drougelen voor f 6990, J. F. Adriaansens voor f 6990 en Jac. H. van deVen voor f 6980. llnlst, 30 Nov. De suikerbieten zijn in deze streek nog niet overal van de akkers geruimd, en men sprak gisteren op de markt reeds druk over het contracteeren tegen de campagne van 1910. Men noemde cont.racten van niet minder dan 14, zelfs van 30 francs, dat is circa 14,35 per 1000 K.G., te leveren op de gewone voorwaarden, dus omstreeks f 2 per 1000 K. G. meer dan de middenprijs van dit jaar bedraagt. Begrijpelijkerwijze zijn er nog maar zeer enkele contracten afgesloten, maar het schijnt dan toch zeker te zijn, dat de prijs in 1910 belangrijk hooger zal zijn dan het jaar te voren. Dit mag dan ook wel, vooral met het oog op de arbeidsloonen. Wel is niet te verwachten, dat, bij normaal ■veer, het rooiloon zoo hoog zal zijn als in de afgeloopen campagne, toen het met 50 °/0 tot 100 steeg, doch men gelooft evenmin, dat het zal teruggaan op het onde bedrag. De boer een hoogere prijs, de arbeider een hooger loon, zoo kunneu beiden tevreden zijn. Ons oordeei over katimeel? Maandagavond is op de lijn Varseveld- Dinxperlo op den trein welke ten 6 uur 15 min. te Dinxperlo aankomt, geschoten. Een kogel doorboorde een der venstevs. geen der passagiers getroffen. Gelukkig werd Voor de slachtoffers van den brand te Raamsdonkveer werd ontvangen, behalve vele goederen, zooals bedden, dekens enz. een som van 5500, waarvan nu nog 1800 over is f 1000 daarvan zullen aan het Armbestuur worden gegeven, terwijl van het overschot, zijnde f 800, een fonds zal worden gevormd, dat on der beheer komt van den burgemeester, de pastoors en de predikanten, en waarvan de rente, voor zoover niet in de gemeente be- noodigd, zal worden bestemd voor de vereeni ging „Het Nederlandsche Roode Kruis Te Brussel was in het Zuidstation een stoker van een locomotief bezig met zijn vuui toen een stoombuis van den ketel sprong en de arme man dadelijk verborgen was in een wolk van damp, die hem deerlijk verbrandde. De machinist, die zijn kameraad te hulp kwam, werd eveneens zeer erg gebrand. Beiden werden naar het gasthuis gebracht, waar de stoker twee uren later reeds stierf. De machinist kon na eerste verzorging naar zijn woning worden ge bracht. De Belgische douanen der vliegende brigade bemerkten, dat veesmokkelaars aan de gren^ een drift Nederlandsch vee over „de schreel" brachten. Volgens berekening der beambten zou men met het vee wel over de brng Terdonk trekken en daarom per fiets in galop daarheen. De douanen legden zich aan weerszijden der brug in hinderlaag. Wat zij vermoed hadden, gebeurde de smokkelaars namen hun weg over de brug. Midden op de brug gekomen werden ze evenwel voor en achter door de vliegende brigade aangevallen en moesten het vee in handen der douanen lateu. Zelf wisten ze te ontkomen, doch niet zonder dat eenigen door de beambten herkend waren. Een bladvulling uit de Vox Medicorum In de Chicago Tribune komt het volgende voor Urbana, (Illinois) 28 October (Speciaal). Or- ville Sullivan, oud 13 jaar, stierf heden aan een gebroken nek, veroorzaakt op 12 October bij het voetbal spelen met zijn schoolmakkers. Zijn ongesteldheid werd eerst „gediagnostiseerd" als roodvonk. Dit lezende schoot me een dergelijke blunder in de gedachte Een man ligt ziekde dokter komt, voelt zijn pols en zegt tot de vrouw ,,je moet op het ergste voorbereid zijn je man leeft geen twee dagen meer. Hij heeft het roodvonk in den ergsten graad. Zie me die handen eeus hoe ontzettend rood." „Maar dokter!" aldus de vrouw, ,,mijn man is zijdeverver dat rood komt er nooit at. Is 't mogelpkzegt Aesculapius, vrouwtje, je mag den hemel op je bloote knietjes danken, dat je man zijdeverver is. 't Zou er anders bijzonder slecht met hem uitgezien hebben. 's Gravenliage, 1 Dec. Tweede Kamer Bij de bebandeling van de begrooting voor Jusitie gaf de heer Van Hamel te kennen, dat hij het eedsvraagstuk wenschte opgelost te zien in de richting van voikomen facultatiefstelling van den eed en bepleitte uitvaardiging van een verbod aan subalterne ambtenaren die geen hulpofficier van justitie zijn om aan verdachten verhooreu af te nemen. De beer Duys betoogde dat verbetering van de zedelijkheid en criminaliteit in de eerste plaats dient gezocht te worden in de verbetering van de maatschappelijke en economiscbe toe- standen en niet door reclame met een moraliteits- schijuvertoon, zooals de rechterzijde doet uit politieke overwegingen. De heer Drucker bepleitte spoedige herziening van het geheel verouderde burgerlijk procesrecht. De heer Van LyndeD vroeg spoedige regeling van den rechtstoestaud, ook der gemeente- ambtenaren. De heer Aalberse gaf wenken ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. De heer Roessingh wenschte opheffing van den eedsdwang. »i< bind vea-HCbiJnt ItlnnndnK-, Woe - eu V<rHdn«»wond, op feeddniten. bij de ITirmi* S». J. VjIN »K S4SMK 'e Ter *e»»en. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat de hem, door den Commissaris der Koningin in Zeeland, toegezonden yAlgemeene regeiing" Juidt: A. van het onderzoek, bedoeld bij 19 der beschikking van den Minister van Oorlog, dd. 10 Juni 1907, He Af- deeling, No. 263, (Staatscourant No. 138) en bij de beschikking van den Minister van Oorlog, dd. 21 Januari 1909, Afd. Militie en Schutterij (M), No. 110 (Militie Beschikking 1909) naar de geoefendheid van lotelingen die dingen naar het Bewijs, hetzij voor militaire be- kwaamheid, hetzij voor iichamelijke geoefendheid, dan wel voor beide (Artikel 104 der'Militiewet 1901) B. van het onderzoek naar de geoefendheid van hen, die dingen naar het Getuigschrift, vereischt tot het aangaan eener verbintenis bij bet reservekader, hetzij der lnfanterie, of der Vesting-Artillerie, dan wel der Genie. Het onderzoek, bedoeld sub a en 6, wordt gehouden in het tijdvak van en met 1 tot en met IS Janu ari 1910. 1 2. Het onderzoek loopt voor elken deelnemer ineendag «f en wordt gehouden te MIDDELBURG voor jongelieden uit degemeenten Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Griips- kerke, Koudekerke, Meliskerke, Middelburg, Nienw- en St. Joosland, Oost- en West-Sonburg, Oostkapelle, Ritthem, Serooskerke (op Walcheren), St. Laurens, Veere, VlissiDgen, Vrouwepolder, Westkapelle, Zoute- lande te GOES voor jongelieden uit degemeenten Baarland, Borsselen, Colijnsplaat, Driewegen, Ellewontsdijk, Goes, s Gravenpolder, 's Heer-Abtskerke, 's Heer-Arendskerke' 's Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kapelle, Kats, Kattendijke, Kloetinge, Kortgene, Krabbendijke, Kruiningen, Nisse, Oudelande, Ovezande, Rilland Bath Schore, Waarde, Wemeldinge, Wissekerke, Wolphaarts- dijk, Yerseke; te IJZENDI.JKE voor jongelieden uit de gemeenten Aardenburg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede. Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Philippine, Retranche- ment, Scboondijke, Sluis, St. Kruis, Waterlantikerkje, IJzendijke, Zuidzande; te NEUZEN voor jongelieden uit degemeenten Axel* Bosehkapelle, Clinge, Graauw en Langendam, Hengst- dijk, Hoek, Hontenisse, Hulst, Koewacbt, Neuzen, Osse- nisse, Oversiag, Sas van Gent, St. Jansteen, Stoppeldijk, Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe; te ZIERIKZEE voor jongelieden uit de gemeenten Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, Nienwerkerk Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Oud-Vossemeer, Uuwerkerk, Poortvliet, Renesse, Scherpenisse, Seroos- kerke (op Sehouwen), Stavenisse, St. Annaland, St. Maar- tensdijk, St. Pbilipsland, Tbolen, Zierikzee, Zonnemaire. Tot het onderzoek worden uitsluitend toegelaten a. zij, die hebiien deelgenomen aan de loting voor de liehting 1910; b. de lotelingen der liehting 1909. die, ingevolge het bepaalde bij de tweede zinsnede van Artikel 99 der Militiewet 1901, in 1910 worden ingelijfd c. de reeds ingelijfde lotelingen, in het genotvan uitstel van eerste-oefening, die, om in aanmerking te knnnen komen voor verlenging van uitstel, in verband met. de bepaiing van bet op 2 na laat9te lid van Artikel 92 van het Koninklijk besluit van 2 December 1901 (Staatsblad no.230), zoo als dit art. is gewijzigd en aangevuld bij de Kon. besluiten van 17 October 1904 (Staatsblad no. 234) en van 9 Januari 1909 (Staatsblad no 10), him bewijs van voorgeoefendbeid wenschen te ver- nieuwen d. jongelieden, adspiranten-vrijwilliger. voor het reservekader der lnfanterie, Vesting-Artillerie of Genie en die zich overeenkomstig de ter zake van wegeden Burgemeester op 1 December, of daags te voren gedane openbare kennisgeving, voor den lOen December 1909 ter secretaire van de gemeente, waar zij woon- acbtig zijn of verblijf houden, tot deelneming aan bet onderzoek hebben aangemeld. 8chietoefeningen tot verhooging van s lands weerkracht een vschietbewijs" hebben verkregen, ieSKen dit bij de aanmelding over. f 4. Op den IS December 1909 of daags te voren worden de opgaven, ingericht volgens de hierbii ge- voegde modellen A, B en C, houdende de namen en voornamen van hen, die overeenkomstig het in 3 be- paalde, zich bebben aangemeld, ingezonden door de Burgemeesters der gemeenten,aan den Commandeerenden Oflicier van het 3e Regiment lnfanterie te Berrien op Zoom. 5 5. De Burgemeesters, ontvangen uiterlijk op den 21en December 1909, van den Voorzitter der betrokken Commissie van onderzoek, ter algemeeve beketul- making op 31 Decernber of daags te voren, eene op- gaat van den datum en het unr waarop zoomede vaii de gemeente en de localiteit waar de lotelingen en jongelieden c.q. elke der bij de opgaaf aaugewezen ploegen voor het onderzoek moeten aanwezig zijn. 6. De f^flgyzemeesters ontvangen uiterlijk op den 20en JanuarDJUlO van den Voorzitter der betrokken Commissje \an onderzoek de Beirijzcn, Uestemd voor de loteiJngjL, die bij bet onderzoek aan de eischen hebben ^Vobfaan, zij stellen deze bewijzen voor of op den 2j JfjAnuari d.a. v. voor belanghebbenden ver krijgbaar zrfer gemeente-secretarie. De Voorzitter der Comnatesle van onderzoek doet van dit laatste, onder vermeomng van data en plaats, bij gelegenheid van het onderzoek medsdeelirig aan de belanghebbenden. Ter Neuzen, den 1 December 1909. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEiLL. Men vroeg ons oordeei over kalimeel. Wij hebben daarover nog geen oordeei. Wij weten er nog maar weinig meer dan den naam van. We vernamen de opriciiting van de Kalimeei-maatschappij te Rotterdam. En ook gewerden ons een tweetal geschriftjes door de bedoelde maatschappij uitgegeven. iu no. 1 aier geschriftjes wordt verteld, dat het door de Maatschappij in den handel gebrachte kalimeel af- komstig is ivau de kaligroeven der West-Duitsche Spoor- weg-maatschappij" en dat het wordt geleverd met een garantie van mm. 9 pet. totaal-kali en min. 90 pet. fijn meet. (Onderzoek aan de Rijkslandbouw proefstations). Daarna zegt de brochure ons, hoe Prof. or. E. Weiu, zou bewerea dat de werking dezer natnurlijke kalimest- stof voor de plant gelijk te stellen is met die der kaii- zouten. En dan krijgeu de propagandisten van het 3 tarn fur ter Kaly syndicaat eeu veeg uit de pan. »De Veidpost'' van 19 Juni 1909 moet waarschuwingen tegen kalimeel bevat hebben. In no. 2, dat tot opschrift draagt: Ingezonden stuk" geweigerd door „De Veldpost", komt de Kalimeelmaat- sehappij daar nog met wat woorden op terug. «Geid nit (ten zak kloppen", ,,het afkammen van een concur- reerende meststof', zijn een paar uitdrukkingen, die ons doen voelen, hoe er een paar mekaar te iijt gaan. Zooals wij zeiden een oordeei over kalimeel hebben we nog niet. Maar wel kregeu we een indruk van 't betrekkelijk geschrijf en gedoe. 'tis deze: waar. schuwen tegen 't gebruik van kalimeel wil ons onnoo- dig voorkomen. Een boer toch, die de mest zou willen beproeven, vraagt natuurlijk eerst naar resultaten ver- kregeu op proefvelden in ons eigen land, 't zij dan bij particuliere, of op rijksproefvelden. Aan „beschou- wingen van Dr. Verweg over de mogelijkheid eener gunsiige werking van het kalimeel", heeft een boer al heel weinig. En van de voornemens der kalimeel- Haatschappij om „binnen korten tijd met nadere gege- veus betreffende deze deugdelijke nieuwe kalimeststof" te komen, bemerkten we tot heden ook niet veel. Waar wij bescbikken over kalihoudende meststoffen, die in de praklijk uitmuntend bleken, waar»an 't verbrnik van 1904 tot 1907 met haast 60 pCt. steeg en in 1907 voor kaiuiet het respectable cijfer van 74,488,972 Kg. be- droeg een getal hooger dan van welke meststof ook daar zal men niet vrag^n naar wat nieuws, tenzij de prijs lager is en de deugdelijkheid kan women aange- toond met deugdelijke cijfers aan depraktijk ontleend. Ons oordeei over kalimeel schorten we op. Naschrift. Sinds enkele dagen werden we weer wat wijzer, waar 'tgeldt 't kalimeel. We vertellen er dus binnenkort no? wat van.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1