A I g e m e e n eiiws- en Advertentieblad v o e r sch-Vlaanderen. Mo. 5384. Zaterdasr 27 November 19(19. 49e Jaargang. Landbouwherichten. Gemengde berichien. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgiti 1,40. Voor Amerika f l,321/3 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. A D V E K T E'S-T I E N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. Tclefoon No. 2 5. [nzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ZEDIEIIR/IS'Z'IEJ BIjAD. TER NEUZEN, 26 November 1909. In de week van 17 tot en met 23 November 1909 ziju in Zeelund voorgekomen 10 gevallen van roodvonk, waarvan 4 te Middelbnrg, 2 te Serooskerke (W.), 1 te Sluis en 3 te V lissingen 5 van diphtberitis, waarvan 2 te Vlissingen en op: 66000 K. 01 'voederbieten per H. a., hel priveet ot® ®iagen bij de geboorte van hunnen eersten zoon mest met ckiliealpeter en ka'iniet 106500 K. G. Alzoo w'0„„0 °fi;a rl« tnlnssnlo lencrte vail 21/» gge, die de kolossale lengte van Meter had en niet minder dan 56 pond woog. - Een jongmensch, kostganger te Epe, wiide ouders te Amsterdam eens bezoeken. Hij bezat een gulden of acht, doch vond dit te weinig om eens fliuk uit te gaan. Voor zijn vertrek stieed hij met een mes den koffer van trekking te verkrLjgen van net kanaal van de Axelsche-Sassing naar de kotu dezer gemeente. J Het comite bestaat uit de heeren J. Huizinga, j J. A. van Vessern, Ph. J. van Dixhoorn, W. Dieleman Pz., F. van Hoeve, A. de Ruijter, Th. L. van Wiemeersch, F. C. Zonnevijlle, J. F. Scheele, J. de Kraker RzI}, van Luijk, P. Dieleman Wz., L. de Feijter.en Abr. Koster. Om de zaak verder voor tejbereiden werden aangewezen de heeren J. Huizinga, J. A. van Vessem, F. van Hoeve, A. tje Ruijter, Abr. Koster en J. F. Scheele. St. Jansteeu. In het vervolg zal, naar wij vernemen, de inspectie vodr de verlofgan- gers dezer gemeente, alhier graouden worden. Daar bij die gelegenheid altijd een reisje naar Hulst moest afgelegd worden, zal dit voor belanghebbenden groot gemak brengen. De deelneming aan hef herbalings-onder- wijs aan de o. 1. school Heikant zal alsnu bij vorige jaren vergeleken buitengewoon zijn, daar er zich reeds 17 jongens voor hebben aangemeld. Wei een bewijs dat het nut ervan meer en meer wordt ingezien. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbauk to Middelburg. De rechtbank heeft in bare zitting van 26 November de volgende vonnissen uitgesproken J. K., oud 35 jaar, veldarbeider te Zaamslag, is wegens diefstal veroordeeld tot 7 dagen ge- vangenisstraf. J. G. v. 0., oud 18 j., veldarbeider te Zaam slag, is wegens strooperij veroordeeld tot 7 dagen gevang. A. d. S., oud 34 j., arbeider te Oostburg, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevang. J. A. A., oud 22 j., landbouwersknecht te Clinge, is wegens mishandeling veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. Tb. M., oud 34 j., koopman en bierhuishouder is wegens mishandeling veroordeeld tot 7 boete of 7 dagen hecht. J. d. J., oud 18 j., landbouwersknecht te Hoek, is wegens mishandeling veroordeeld tot 7 boete of 7 dagen hecht. I. Th. v. d. V., oud 18 j., slagersknecht te Oostburg, is wegens verduistering veroordeeld tot 14 dagen gevang. A. S., oud 26 j., werkraan te Hontenisse, is wegens bescbadiging veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht. Wat ik sag. Uit de Neder-Betuwe schrijft men Tot voor eenige jaren was de kalkoenen- fokkerij in deze streken voor velen een middei van bestaan. Niet zelden bezat een landbouwer 200 a 300 stuks, welke gedeeltelijk bestemd waren om in den nazomer verkocbt te worden eu gedeeltelijk voor het Kerstfeest werden ge- raest. Zoodra de boeren het eerste koren hadden binnengehaald, werden de kalkoenen naar het veld gedreven, om op de stoppels hun kost te zoeken. Nu de groote boerderijen meer en meer worden afgeschaft en het bouwlaud in handen van den kleinen boer komt, wordt er niet zooveel koren meer gezaaid en is de gelegen heid voor het kalkoenen-houden veel minder geworden. Daardoor en vooral ook omdat bijna elk jaar honderden kuikens door een besmette- lijke hoenderziekte worden aangetast en sterven, hebben vele fokkers de kalkoenenteelt laten varen en leggeu zij zich meer toe op het doen broeden van kippen. Ook dit jaar was de sterfte onder de jonge kalkoenen groot en bleef de winst, bij prijzen van 3 a 4 per stuk, benedeu het middel- matige. Noodlottige brand In een van Amsterdams achterbuurten, de Pieter Jacobstraat, is Dinsdagavond weer een slachtoffer van een brandje gevallen. De 59jarige vrouw van Nicolaas Berkhout, wonende in pereeel no. 32 drie hoog achter, vulde te half zeven de brandende petroleumlamp bij. De viara sloeg iii de lamp, met gevolg, dat ook de kleeren der vrouw werden aange- stoken. In vlammen gehuld vluchtte het arme menseh de straat op, waar buren met een deken de vlammen doofden. Zwaar aan het gelaat en het bovenlichaam verwond werd vrouw Berkhout in bedenkelijken toestaud per brancard naar het binnengasthuis vervoerd, alwaar zij later overleed. Het brandje, dat weinig te beteekenen had, werd spoedig door de braDdweer gebluscht. In de omgeving van Winterswijk bestaat van oudsher nog de gewoonte bij de geboorte van een zoon een >krentenwegge" te sturen. Een echtpaar, dat verleden jaar een reuzenbrui- loft met circa 1500 genoodigden vierde,kreeg dezer bankpapier en zilvergeld uit., Het geval werd aangegeven en de politie heeft hem geavresteerd hij had nog ongeveer f 5 van het gestolen geld in zijn bezit. De aangehoudene is ter beschikking gesteld van den ofEcier van Justitie te Zutfen. M„ te Hoogezand, was in 't huwelijk ge- treden. Onmiddellijk daarna ontdekte een aanwezige politie-agent, dat ziju aanhouding werd gevraagd in het politieblad, wegens desertie van een schip, waarop bij als matroos was aangemonsterd. M. werd met den eerstvolgenden trein ge- vankelijk naar Winschoten vervoerd. Naar de 0. H. 0. meldt is het meisje, dat te Lisse door de tram overreden was, zoodat beide beentjes werden verbrijzeld, reeds aan de bekomen wondeu overleden. De schipper H. Guyt van de bomschuit KW 132 rapporteert bij aankomst te IJmuiden, dat hem, vermoedelijk door 4 Belgische visschers- vaartuigen, waarvan hij de namen en de letters niet kon lezen, de gedeeltelijke vleet van 43 netten is gekapt en ontstolen. Het ,/Nbl. v. d. Boekh." verhaalt Uitgever, in een bijkantoor der posterij te Amsterdam, biedt aan, ter verzending on- gefrankeerd, een pakket van geringer gewicht dan 21/, kilo, voor het Departement van Justitie, afd. Auteursrecht. Juffrouw: „Meneer, de vracht is zooveel". Uitgever: „Pardon, juffrouw, bij de wet wordt verzending aan het departement zonder vrachtbetaling toegestaan". Juffrouw zoekt in Postwet, in Postgids, in verordeningenvraagt inlichting aan collega van het sterkere geslacht. vMeneer, we weten hier van zoo'n bepaling niets, kunnen die ook nergens vinden". Uitgever ,/lk neem de daad voor mijn ver- antwoording. Denk u eens even, juffrouw, als een brief of pakket onvoldoende of in't geheel niet is gefrankeerd, geschiedt de verzending toch, en moet de adressant strafport betalen. Aan die verpliehting zijn niet onderworpen het hoofd van den Staat, de vertegenwoordigers der Regeering." Juffrouw kijkt als bij een verrassende open- baring. i/Best mogelijk, meneer, maar ik neem het pakket zoo niet van u aan." Uitgever verwijdert zich, tramt naar het hoofdpostkantoor, doet er aanbieding van het- zelfde pakket dat stilzwijgend wordt ge- accepteerd. Een sprookjespaleis. In Madrid heeft het publiek den mond vol van de ontdekkiug van den Moorenschat in Ronda. De Amerikaan Perin had daar eenigen tijd geleden een oud paleis gekocht, waarin achter de kalk der muren prachtige arabesken gevonden werden. Perin liet vervolgens opgravingen doen in den tuiu vac het paleis, waarbij onderaardscbe vertrekken werden blootgelegd. Een groot aantal antieke vazen, gevuld met Romeinsche, Moorsche en Christelijke munten, werden daarin gevonden. De vondst moet archaelogisch van ouschatbare waarde zpn, terwijl voor millioenen aan edele metalen reeds te voorscbijn is gebracht. Niet minder dan 1000 arbeiders ziju bij de opgra vingen aan het wdrk. De kooper van het paleis beweert een nieuw Alhambra ontdekt te hebben. De plattegrond van het paleis moet zich bevinden in de archie- ven van Fez. Het gerucht gaat. dat Perin het paleis verkoopen wil aan den Marokkaanschen sultan. Spanje zal dat echter waarscbijnlijk verbieden en het paleis, in welks onderaardsehe gewelven verschillende Moorsche vorsten begraven Rggen, tot nationaal eigendbm verklaren. De Weener vergiftigings&aak. De politie in de Oostenrijksche hoofdstad heeft thans een uieuw spoor gevonden in de bekeride vergiftigingszaak, waarvan de staf- officier Mader het slachtoffer is geworden. Er heeft zich namelijk een juffrouw aange meld, loket-beambte aan een der postkantoren, die verklaard heeft, dat op 14 November, des ochtends om 8 uur, een jonge, elegante, middel- matig groote man met blonde, opgedraaide snor en blauwe oogen, en gekleed in een grijze overjas en tot aan de knie reikende slob- kousen, aan haar loket verschenen was en haar had verzocht, acht brieven in ontvangst te neinen, die zoo dik waren, dat ze niet in de brievenbus gingen. Zij verwees hem naar de sorteerzaal, waar hij de brieven overgaf aan den daar aanwezigen postbeambte, die nog vroeg, wat dat wel voor merkwaardige brieven waren, die alle aan oflicieren van den generalen staf waren gericht. De heer herhaalde, dat de brieven niet in de bus konden en verwijderde zich. De postjuf- frouw herkent tbans de haar voorgelegde cou- verten beslist als de brieven, die deonbekende haar liet zien. Het heeft er dus alien schijn van, alsof men hier inderdaad te doen heeft met den bedrij- ver van de alschuwelijke vergiftigingsaansla- gen of althans met een ingewijde medeplichtige. De apotheker, die zich het eerst bij de justi tie kwam aanmelden, heeft van den klant, die ouwels bij hem kwam koopen, een persoons- beschrijving gegeven, die in alien deele over- eenstemt met 't door de postbeambte verschafte signalement. Het is thans uitgemaakt, dat de door dien klant gekochte ouwels niet zijn ge- bruikt. Een tweede apotheker is Woensdag komen verklaren, dat een persoon, op wien eveneens het reeds vermelde signalement past, in zijn zaak leege ouweldoosjes probeerde te koopen, die bij echter niet kreeg. Er is reeds verdenking gerezen tegen een voormalig eerste-luitenant en krijgsschool-aspi- rant, en wel daardoor, dat een heer bij de politie aangifte is komen doen, dat het hand- schrift der circulaires, die bij de pakjes cyaan- kali gevoegd waren, merkwaardigerwijze over- eenkomt met dat van een zijner bekeuden. De politie volgt thans dit spoor. De aanvankelijk geuite verdenking, dat de dader wellicht door een vreemde mogendbeid be'invloed was, leidde eergisteren tot een huis- zoeking bij een te Weenen woonachtigeu Ser- vischen student in de chemie. Het onderzoek leverde echter geen spoor van eenig resultaat op. De politie zet intusschen met koortsachtigen ijve'r haar onderzoek voort, dat zich ook heeft uitgestrekt tot twee provinciale garnizoens- plaatsen, waarvandaan de justitie licht schijnt te verwachten in deze duisfere zaak. fusschen Weenen en die beide, ongenoemde, garnizoenen worden telegrafisch v rag en en antwoorden ge- wisseld, waarvan zal moeten afhangen, of de zware verdenking, gerezen tegen twee bepaal- de personen, al dan niet gerechtvaardigd zal blijken. Nadere berichten melden nog, dat ook te Leitmeritz, in Bohemen, een aldaar sedert veer- tien dagen in garnizoen liggend staf-officier een doosje met cyaankali-poeders heeft ont- vangen. Slechts door toeval is verhinderd, dat in dit geval de aanslag geen allernoodlottigste gevolgen na zich gesleept heeft. De officier meende n. I., dat iemand een grap met hem had willen uithalen en besloot, deze verder uit te spinnen. Hij was door een be- vriende familie aan tafel genoodigd en nam de poeders mee, om ze aan de tafelgenooten te laten proeven. Gelukkig vergat hij zijn plan onderweg, anders ware bijna zeker een geheel gezin om het leven gekomen. Den volgenden dag vernam de officier uit de bladen, aau welk vreeselijk gevaar hij ontsnapt was. KcnascEaiBss Ilif Itlad verscliifnt ItKHndfsc-, Wuensilag. eu Trijrtaicavond, aitgeium'eril op Peestdagen, hij de Pi""* 1IIC S.IA'IIE te Ter Temen. bracht 00 K. G kainiet een meerderopbrengst op van j 40500 K. G. per H. A. Of dus hier het kainiet ook dii'ekt gewerkt heeft I Maar wij zouden het hebben over de nawerking van het ka'iniet, niet waar? Voor j veie lezers is dat niet meer noodig, maar, naar ik reeds zeide, zijn er nog menschen die aan de nawerking twijt'elen eu voor dezulken geven wij de volgende mededeeling. Op het bovengemelde proefveld werden inl909 witte boonen verbouwd( Zoowel in 1908 als in 1909 was het i me(jekostgan'ger open en nam er 37 aan i land, zooals in Walcheren nog al veelal gebrnikelijk P zijn gewas Op en 3 te Zierikzee. Axel, 24 Nov. Hedenavotld heeft zich alhier op een bepaald uantal akkers, zoodat een voren de een comite gevormd ten einde te trachten door- I scheidiiig uitmaakte tusschen het pereeel met kai'niet p.n nat 7,nnnor crpnopmnpn rnp.ntst.or., Nil wftm fiifi voren II- Ik heb u al verteld, niet waar lezer, dat ik meende eene aardige nawerking bespeurd te hebben van de patentkali en dat nog wel na een tijdperk van twee jaren. Nu verwonderde dit my niete, maar zie je, er zijn wel menschen, die beweren, dat het kali weinig of geen nawerking vertoont. Mijne ervaring leert heel wat anders en daarora ga ik verder vertellen, wat ik zag. Op mijn tocht door Walcheren landde ik ook aan bij den heer W. Goedbloed te Serooskerke, en zag daar heel mooie tarwe staan op mangelland toch was er nog al verschil op te merken, en toen ikgenoemden heer om opheldering vroeg, vertelde hij mij, dat de mangels gedeeltelijk kai'niet hadden gehad. De mooiste tarwe etond op de kai'niet-perceelen, hetstroo was langer en kloeker, de aren waren grooter. Het verschil in opbrengst moet de dorschvloer nog doen blijken, dat kan ik n dus nu niet mededeelen later wel, naar ik hoop. Ook bij den heer S. Meijers, te Serooskerke, zag ik eene sterke nawerking van het kai'niet. Genoemde heer had in 1908 voor eigen rekening eene proef geno- men met kainiet op Jaapjespeeen, welke proef tusschen twee haakjes, zeer was meegevallen. Zie maar eens hier. Het pereeel, alleen bemest met Chilisalpeter bracht is, op akkers geploegd. Het kai'niet lag in 1908 dus en dat zonder genoemden meststof. Nu werd die voren in 1909 natuurlijk de rug van een akker, die in 1908 j op de eene helft wel en op de andere helft geen kainiet heeft gehad. De rug maakte dus scheiding tusschen de boonen welker voorvrucht kainiet had gehad of niet, en j nu kon men op het rijtje af duidelijk het verschil zien eerstgenoemde boonen waren veel kloeker van Stengel j en bladeren dan laatstgenoemde. zoodat de nawerking van bet ka'iniet helder aan het licht kwam. Nu stel ik de vraagwat zou er beter zijn, de witte boonen eene direkte ka'inietbemesting te geven of vol het kainiet reeds te geven aan de voori* deze vraag, weet ik geen antwoord, mi* aardig vraagstuk voor onze praktische vllet boererileven is een proevenleven," las ik in een lar.dbouwwerkje en ik geef den schrij Onze landbouwers uioeten onderzoeken, om te weteti1 te komen, wat hun past. "Voor het eene stuk land past dit, voor een ander stuk daten dit,kan een landbouwer alleen te weten komen door eigen onderzoek. Moge mijn gekont over »Wat ik zag," er toe bijdragen, dat velen onzer lezers eens proeven gaan nemeu met de kalibemesting der peulgewassen. Ik raad den even- tueelen proefnemers zeer aan, om die proeven een jaar of drie voort te zetten, want eersl na herhaalde proef- nemingen kan men een oprdeel velien. Vooral is dit het geval met de kalimeststoffen, bij welke eene proef- neming door bijkomende omstandigheden wel eens mislukken wil. Daarover praten wij ook nog wel eens naar wjj hopen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1