saso. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDHTG. j Prijsopgaaf Brandstof. SCEOOLEEHOEFTEH, "f! ilTLEToir— DRAITKWET. Donderdas: 18 November 1909. Binnenland. 49" Jaar^ansc. Kantoor- en Schrijfbehoeften 6000 K.G. Schaalkolen, 30 H.L. geklopte Cokes en 6500 K.G. gezeefde Anthraciet. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32b liet overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle b laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. en voor Boekhande- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10.^ Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. a. b. c. d. Burgemepster en VVetbouders van TER NEU- ZEN zullen op Rllaandag 20 December a. S.j des voormiddags II uren, in het open- baar bij enkele inschrijving in 4 afzodderlijke perceelen aanbesteden het scboonhouden en verwar- men gedurende 1910 van de openbare school A idem van school B idem van school C idem benevens het verlichten van school D. De voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie en in de herberg van BRAK- MAN te S 1 u i s k i 1. lnschrijvingsbiljetten, op zegel gesteld. kun- nen ter gemeente-secretarie in eene verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, 16 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoeind, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zulien op 20 De cember 1909, des voormiddags 11 uur, ten Gemeentehuize aldaar in het opcnbaar aanbesteden, bij enkele inschrijving, in 5 afzonderlijke perceelen, de levering van voor de openbare scholen, voor het schooljaar aanvangeude 1 Mei 1910 prysopgave inwachten van ten behoeve der Gemeente-administratie te leveren voor het dienstjaar 1910. De voorwaarden, opgaven, monsters, enz., liggen ter inzage van belanghebbenden, op de Gemeente-Secretarie op de uren waarop deze voor het pubiiek geopend is. Ter Neuzen, 16 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. 35) //Arme Violet Ik gevoel geen verdriet dat zij is heengegaan. Want zoo lang zij op aarde vertoefde, zoudeu zij hunne krachten bebben ingespannen, om haar geld in hun bezit te krijgen. Ik beu gekomen om u te zeggen, dat ik niet langer in dat huis kan blijven. Het is nu het hunne evenals bet geld, waarom zij haar vermoordden. Ik zou er geen stuiver van willen aanraken". De predikant had verschrikt een stap achter- uit gedaan en staarde haar vol ontzetting aan. Hij had haar niet gezien sedert Violet ge- storven was. Zij had zich in hare kamer opgesloten en geweigerd deel te nemen aan de gemeenscbap- pelijke maaltijden, en toen hij gekomen was om haar te zien, had Magdalen hem gezegd, dat zij ziek van droefheid was. Dat zij een aanklacht van moord tegen haar neef en nicht inbracht, schokte hem bovenmate. //Mijn lieve Eleonora", zij hij ernstig, ,/ik kan niet zeggen, hoe het mij verdriet, u zoo te hooren spreken. [k wilde, dat ik u kon doen begrijpen, hoe gevaarlijk het is, zulke verschrikkelijke, krankzinnige beschuldigingen tegen menschen, die zoo goed voor u geweest Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN vragen prijsopgaaf van Te leveren bij gedeelten, gedurende 1910 ten behoeve van het Raad huis en van de Politie- wacht. Aanbiedingen worden ingewacht tot en met LVSaandag 20 December a.s., des voormiddags 10 uur. Ter Neuzen, 16 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. T VI E E Q E K A ft! E R. Vergadering van Diusdag. Wegens onvoltalligheid moeC de ten 10 uur 15 belegde vergadering tot 10 uur 45 worden geschorst. Bij de voortzetting van de behandeling van de Indische begrooting (bij de onderafdeeling Laudbouw) deelt de Minister van Kolonien mee, dat proeven op kleine schaal inzake de katoen- cultuur alleen mogelijk zullen zijn in het ver- dere oostelijke deei van den Archipel, maar juist niet in de zuiderafdeeling van Borneo, waar de heer Jannink op aandrong. Onder opmerking dat de suikerindustrie be- zijn, uit te spreken. Gij moet u alles verbeeld hebben". //Het was geen verbeelding", zeide zij met de kalrne berustiug der wauhoop. //Ik kan niet begrijpen, hoe gij, een goed en rechtvaardig menscb, zoo verblind kunt zijn en niet naar mij lnisteren wilt. Wilt gij tenminste aan- hooren, wat ik te zeggen heb //Natuurlijk wil ik dat", antwoordde hij. z/Den nacht voor Violet stierf", begon zij kalm, een krachtige poging doende om hare aandoening te overmeesteren, //giug ik naar de bibliotheek om een boek te halen, want ik kon niet in slaap kotnen. Het was kalftwee. Ter- wijl ik daar was traden mijn neef en mijn nicht binnen. Ik verborg mij achter een gor- dijn ik deed het zonder bedoeling, bij in- geving en toen zij begonnen te spreken, was ik blijde want wat ik hoorde stelde mij in staat dien nacht een verschrikkelijke misdaad te verhinderen. Zjj spraken over iets, dat om twee uur gebeuren zou, van iets, waarvoor reeds alle raaatregelen getrofien waren. Mijn neef was kalm, op alles berekend, maar Mag dalen beefde en verried vrees voor de gevolgen. lets waarschuwde mij, dat hetgeen zij bespraken Violet, mijn arme Violet, betrof. Ik hield de wacht bij bare deur. Precies om twee uur kwam zij naar buiten 'met een kaars in de hand. Zij daalde de Happen af en giug het laboratorium van mijn neef binnen. Zij slaap- wandelde. Gij zoudt mij niet gelooven, wan- bOort. onder het binnenlaudscb bestuur in Indie, zal de Minister evenwel den wenk van den beer Van Idsinga, nopena de wenschelijkheid van samensielling van een rapport over de suiker industrie door den heer Loviuk, onder de aaudacht der Indische regeering brengen. Op een desbetreifend verzoek antwoordt de Minister den heer Thomson, dat uitbreiding van de commissie, welke zich op het oogenblik bezig houdt met de kwestie der haventoestanden te Soerabaja, groote vertraging in de werk- zuamhedeu dier commissie zou veroorzaken. Als de commissie zelve uitbreiding vraagt, zal hij ongetwijfeld aan haar wensch tegemoet komen. De heer Hubrecht klaagt over het lange dralen met de exploitatie van draadlooze tele- grafie in Indie, des te onverklaarbaarder waar Insulinde, met zijn eilandengroepen, als t ware 'taangewezen terrein is voor draadlooze telegrafie. De heer Bogaardt kritiseert de reorganisatie van den post- en telegraafdienst in Indie. De Minister deelt mee, dat de commissie van de radiotelegrafie bijna met haar arbeid gereed is. Ware 't niet dat de Kamer weinig iDge- nomen is met suppletoire begrootingen, dan zou de Regeering reeds een suppletoire hebben ingediend voor deze proet-installaties. Den heer Bogaardt zegt hij overweging van zijn grieven tegen de reorganisatie toe. De heer Bogaardt stelt daarna een amende- n^nt voor, om den post voor telegraat- en telefoondienst met f 100 te verrninderen. ten einde daarmee te kennen te geven dat de Re geering het door spreker aanbevolen schema van reorganisatie behoort te volgeu. Het amendement wordt verworpen met o2 tegen 4 stemmen. Bij de behandeling van de afdeeling „0orlog zet de heer Vail Vlijmen uiteen dat Indie, in geval van een aanval des vijands, voor de ver- dediging te veel aan eigen krachten is overge- laten. De heer Thomson vraagt o. m. is de Mi nister bereid de hatelijke regeling der conduite- lijsten voor ofiicieren in het Indische leger te herzien Spreker komt op tegen het voorrecht, volgens hem, der firma Krupp verleend. De heer Ter Laan komt op tegen de onge- motiveerde stijging der militaire uitgaven. TER NEUZEN, 17 November 1909. Het gure weder der laatste dagen, was ook niet gunstig aan de heden albier gehouden paarden- en veemarkt, waardoor de aanvoer neer ik u zeide, dat bij haar gehypnotiseerd had om een einde aan haar leven te maken Dien nacht was haar wii in zijn macht zij deed, wat hij haar bevolen bad te doen. Zij nam een fleschje op blauwzuur was het eimgojob er een gedeelte van in een glas en zij zaa bet geledigd hebben, wanneer ik haar het glas diet uit de hand had gestagen. Ik ver- onderstel, dat ik gilde, want zij kwamen naar beneden bollen. Violet was flauw gevallen. Ik beschuldigde hen van moord, maar natuur lijk ontkenden zij bet. Er waren geen bewijzen voor, zeiden zij. Den volgenden dag ontkenden zij halsstarrig, dien nacht in het laboratorium te zijn geweest. Er was niemand anders tegen- woordig dan Violet, en geen der loges scheen mijn kreet gehoord te hebben. En met Violet wisten zij, hoe te handelen. Toen ik haar den volgenden morgen sprak, zeide zij mij, dat zij zoo'n wonderlijken droom had geliad. Zij had kiespijn en was naar ooms laboratorium ge- gaan om wat //droppeltjes" te halen, en in plauts daarvan had zij vergift genomen, en juist toen zij op het punt was het in te nemen, was ik plotseling gekomen en had haar het glas uit de hand gestagen. Ziet gij, dat is zijn werk, het werk van Richard Sorosis' wil hij kon haar de heele geschiedenis in haar slaap wijsmaken, en toen zij wakker werd, ge- loofde zij ookdat het een droom was geweest Zij keek zoo droevig, zoo overtuigend, zoo volkomen zeker van de waarheid harer eigen niet groot was. Buitendien is het nog druk met het werk op het veld, waardoor ook het bezoek niet druk viel te noemen. Aangevoerd waren: 15 paarden, 4 stieren, 2 osseu, 21 koeien, 53 kalveren. 5 schapen en 89 varkens. De premien werden toegekend als volgt Voor den schoonsten dekhengst van minsteus 2 jaar, 5, niet uitgereikt. Voor het schoonste ruinpaard van minstens 2 jaar, premie van f 4, aan F. de Feijter Jacz. te Ter Neuzen. Voor het schoonste merriepaard van minstens 2 jaar, le premie 5, aan Jan de Kraker te Axel, 2e premie f 2, aan wed. C. Kielman te Sluiskil. Voor het schoonste jongpaard tusschen 1 en 2 jaar. le premie f 4, aan Aarn. de beijterte Ter Neuzen, 2e premie 2, aan Herm. de Regt te Ter Neuzen. Voor bet schoonste veulen beneden het jaar, niet aanwezig. Voor het grootste getal paarden, premie van 4, aan P. de Feijter Jacz. te Ter Neuzen. Voor den schoonsten hit, premie van f 5, aan P. Meert te Sluiskil. Voor den schoonsten springstier van minstens 1 jaar oud, premie van 5, aan H. Hartog te Ter Neuzen. Voor het schoonste stuk rundvee (stieren uitgezoDderd) uit de kantons Hulstof Ter Neuzen, le premie f 4, aan E. A. IJsebaert te Ter Neuzen, 2e premie 2, aan denzelfden. Voor het schoonste stuk rundvee (stieren uitgezonderd), van buiten die kantons, le premie f 4, aan E. Baeke te Ertvelde, 2e premie 2, aan denzellden. Voor de beste baatgeveude of kalfdragende koe, le premie f 5, aan E. Baeke te Ertvelde. 2e premie y"2, aan M. Dieleman te Hoek. Voor het schoonste rund van 1 en 2 jaar zonder tanden, le premie 4, aan K. Broek- hoven te Ter Neuzen, 2e premie j 3, aan L. Mange te Goes. Voor het vetste stuk rundvee (stieren uitge zonderd), premie van f 5, aan P. Meert te Sluiskil. Voor het grootste aantal rundvee ter markt van een eigenaar, premie van f 4, aan L. Mange te Goes. Voor het grootste getal schapen, boven de 3 stuks, premie van f 3, aan K. Jansen te Ter Neuzen. Voor het grootste getal varkens, boven de 6 stuks, premie van f 2, aan G. Goosseu te Bassevelde. Voor het grootste getal varkens, boven de 25 stuks, premie van 5, aan Jac. de Meij te Zuiddorpe. Premie voor den kooper van het grootst aantal paarden, niet uitgereikt. Zooals altijd was de handel in jonge varkens levendig, terwijl ook nogal hoornvee verhandeld werd. Slechts een paard vond een kooper. Naar wij vernemen werden van de op een particulier terrein ten verkoop gestelde paarden een 5tal verkocht. vreemde geschiedenis, dat Johan Tempest een oogenblik bijna geneigd was te gaan gelooven. dat er wellicht toch iets op waarheid berustte. Natuurlijk wist hij, dat dergelijke misdaden gebeurden maar dat Richard Sorosis en zijne dochter er aan schuldig konden zijn neen, dat was een onmogelijkheid in zijne oogen. En toen kwam de herinnering tot hem, dat Eleonora niet als andere menschen was. De heele geschiedenis moest spel harer fautasie zijn. Zij was niet toerekenbaar. Gesteld dat de geschiedenis uitlekte. Men zou niet rusten voor de arme ziei overtuigd was, en het grat laten openen om een lijk- schouwing te doen. En dan zou zij het weten men zou haar onderzoeken en haar zeggen dat zij niet toerekenbaar was. Neen, het kon, het mocht niet. De vreeselijke waar heid moest voor haar verborgen blijven. (Wordt vervolgd.) SEIIZESSCHE (MRAST. Vail I LOt regcia j p ii j. Ult Itlad verscliijnt VIkmimI Woensdnic. en VriJ(l»(favonil, uit|(ri(linlrrll op l'ee»<Ow>{ijJ Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat op 16 No vember 1909 bij hen is ingekomen een afschrift van een aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek- schrift om verguuning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van AUGUST JOSEPH DAEL- MAN voor het bovenlokaal (gelijkstraats) van liet perceel plaatselijk gemerke 4 en geiegenaan de Westkolkstraat. Binnen twee weken na de dagteekening dezer be- kecdmaking kan een ieder tegen liet verleenen dezer vergunning Bchriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 17 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMaN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1