Algemeen N i e u w s- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. A AII It OH DIG I MB. No. 5379. I)insda£ 16 November 1909. 49- 4asrgang. Binnen land. Gemeeutebestuur van Philippine. Reglement Art. 28 3 j°. Art. 16. wegen en voetpaden ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32*/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefpon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeente PHILIPPINE brengen ter algemeene kennis dat overeenkomstig 3 van artd£28 juncto art. 16 van het Reglement op de wegcn en j^tpaden in Zeeland, Provinciaal blad no. 2 van 1887. van 17 November tot en met SO Noeeni her 1900 dagelijks op de werkuren andermaal ten gemeentehuize, voor leder koiteloos ter inzage ligt een door den Gemeenteraatfvoorloopig vast- gesteld ontwerp van wijziging van den ligger van in de voornoemde gemeente, met de kaart, als- mede dat binnen dien termijn scbrifteJijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gereela- meerd hebben bij den Raad als door die belang- bebbenden welke zich door wijziging van het ontwerp, 't zij ambtshalve, 't zij naar aanleiding van door anderen ingediende reclames, in bunne belangen benadeeld achten. Philippine, 16 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E! CUELENAERE, Voorzitter. A. VOETEN, Secretaris. Mr. £E. baron IViackay. f Men bericht ous uit Den Haag d.d. 13 dezer Een staatsman van beteekems is den lande ontvalleu. Mr. .Eneas baron Mackay, die den voornaam droeg van een, zelf in zijn tijd booge politieke persoonlijkheid, den vroegeren vice-president van den Raad van State, is heden- avond overleden in den ouderdom van bijna 71 jaar. Hij werd den 29sten November 1838 te Nijmegen geboren en volbracht zijne acade- mische studien aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij ook promoveerde. Zijn loopbaan liep aanvankelijk door de rechterlijke macbt. A1 spoedig na zijne promotie trad hp op als substituut-officier van justitie te Zutphen, later als rechter in de rechtbank aldaar. Maar Mackay was bestemd eene rol te spelen in het politieke leven des lands. In 1876 vaardigde Amerstoort hem af naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tien jaren later vestigde het district Utrecht zijn keuze op Mackay, en na diens aftreden als Minister, in 1891, nam hij voor Kampen zittiug. Een ge- wichtige staatkundige werkkring was inmiddels voor hem geopend geworden. Reeds had de Tweede Kamer, in bet overgaugsjaar 1884—'85 onder bet derde Ministerie-Heemskerk, hem een blijk van haar vertrouwen gegeven door hem voor den voorzittersstoel voor te dragen. Toen de eerste verkiezingen na de Grond- wetsherziening van 1887 de meerderheid naar rechts verplaatsten, belastte de Kroon dezen staatsman, hooggeeerd in zijd politieke om- geving, anti-revolutionnair van huis uit, met de vormiug van een nieuw Kabinet. Mackay trad als hoofd van dat Ministerie, hetwelk zijn naam droeg, op en aanvaardde daarin de portefeuille van binnenlandsche zaken. Als hoofd van dat departement bracht Mackay, die van voortreffelijke leidingskracht blijk gaf en tevens van groote bezadigdheid, de nieuwe Schoolwet tot stand, welke de //pacificatie" op onderwijsgebied zou brengen. bit was in 1889, maar reeds een jaar later dwongen hem de politieke omstandigheden na de verwerping van Keuchenius begrooting door de Eerste Kamer, zijn portefeuille te ruiien voor die van Kolonien, welke hij daarna bebeerde, totdat. in 1891 de meerderheid opnieuw verplaatst werd naar links. Spoedig daarna werd Mackay de hooge titel verleend van Minister van staat, op voordracht van het liberale Ministerie, op die wjjze de Kroon in de gelegenheid stellende de zeer be- langrijke diensten te erkennen door den nu ontslapene aan het Yorstenhuis en den lande bewezen. Het waren inimers, ook buiten de politiek, zeer moeilijke dagen, die het kabinet- Mackay doorleefde, waar de periode der ziekte van den Koning, 's Vorsten overlijden en de regeling van de voogdij en het regentschap een dubbel zware taak op de schouders van de toenraalige regeering had gelegd. En toen in 1901 opnieuw de rechterzijde aan't roer kwam, was wederom de heer Mackay de aangewezen man, die door de meerderheid op den voorzitters stoel werd geplaatst, waar hij het onbepaald vertrouwen in zijn kundige, onpartijdige leiding, met vaste hand gevoerd. van alle/partijen ge- noot. Dit bleek duidelijk, toen Mackay, aan het einde van het zitt-jugjtjaar 19041905, met den scherpen politieken blik, hem eigen, wel- licht in de naaste toekomst ptarende, maar ge- bukt ook onder droevig huiselijk' leed. zich niet meer beschikbaar stelde voor een wet- gevend maudaat. j^lij verplaatste toen, in 't belang der gezondheid zijner echtgenoote, zijn woonplaats naar Arnhem. Zijn werkzame geest trok Mackay echter weder spoedig naar de hart- ader van het politieke leven en kort nadat hij zich weer in de residentie gevestigd bad, werd hem het lidmaatschap van den Raad van State opgedrageij, in weik boog staatscollege hij siuds 1907 zitting had. in Mackay gaat een in alle opzichten hoog- staande persoonlijkheid heen. bemind en geeerd ook in de kerkelijke kringen, waarin hij met liefde werkzaam was, een sieraad van de richting, waartoe hij beboorde. 0. a. het grootkruis der orde van den Neder- landschen Leeuw sierde de borst van dezen uitnemenden staatsburger. (N. R. Ct.) A. L. W. SEYFFARDT. f Verleden week is plotseling overleden de oud-Minister van Oorlog, generaal Seyffardt, de stichter van de nu bijna 10 jaren bestaande vereeniging KVolksweerbaarheid", waarvan hij nog steeds de ziel was, al was hij sedert 1908 afgetreden als secretaris van het hoofdbestuur. In het orgaan dier vereeniging worden waar- deerende artikels aan zijne nagedachtenis gewijd. Zaterdag had te 's Gravenhage de plechtige teraardebestelling plaats, welke onder anderen werd bijgewoond door den Minister van Oorlog en diens adjudant en door tal van opper-, hoofd-, vlag- en andere officieren van leger en vloot. Aan de groeve werd het woord gevoerd door prof. Dr. G. Kalff, namens de //Vereeniging voor de Volksweerbaarheid", kolonel Hoogebootn, irispecteur van het militair onderwijs, Stenfert Kroeze, hoofdbestuurder van den Ned. Protestan- tenbond, den oud-Minister van oorlog Van Rappard, als oud vriend en kapitein Van Dam van lsselt, ook namens zijn vader, den generaal, die verbinderd was. De groote militaire verdiensten van generaal Seyffardt, diens onvermoeide toewijding aan de zaak der landsverdediging en zijn voortreffelijke eigenschappen als mensch werden door alle sprekers gehuldigd. De lijkkist was door veel bloemen gedekt. Dr. A. SCuyper treedt af. De Tijd meldt Van eene zijde, welke wij als betrouwbaar en uitmuntend ingelicht moeten bescbouwen, ontvaugen wij uit 's Gravenhage een bericht, waarvan wij, om zijn hoogen ernst, niet dan met het noodige voorbehoud melding maken. Volgens onzen hoogst achtbaren zegsman, zou Dr. Kuyper besloten hebben, binnenkort voor het lidmaatschap der Tweede Kamer te bedanken en zou hij zelf van dit besluit reeds aan enkele, politieke en ambtelijke personen, ons met naam genoemd. hebben kennis gegeven. Als reden, welke tot zijn besluit zou geleid hebben, wordt opgegeven toenemende doofheid. Met groote plechtigheid is Zaterdag aan Kapitein Ohristoffel van het leger in Ned.-lndie te Amsterdam de eeresabel uitgereikt. Uerhaoging accijns gedistiSieerd. Het dagelijksch bestuur van den //Neder- Iandsche Hotelhoudersbond" beeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend om op te komen tegen het voornemen der regeering om bij wetswijziging den accijns op het gedistilleerd met 27 per hectoliter te verhoogen. Mocht echter de Kamer van oordeel zijn, dat eene accijns verhooging op bet gedistilleerd wenschelijk is, dan dringen de adressanten er op aan, de voorgestelde verhooging aan te tiemen en niet b.v. bij amendement een kleinere verhooging te doen accepteeren. Bij een be- langrijke verhooging toch met f 27 per hec toliter kan de prijs voor den verkoop in het klein door de belanghebbenden redelijkerwijze worden verhoogd, waardoor het gevaar van de voor de volksgezondheid nadeelige vervalsching althans minder groot zal worden. Inwisseling van gezegeld papier. Men meldt aan de N. R. C. De officier van justitie bij de rechtbank te Leeuwarden heeft afwijzend beschikt op een verzoek om de ongebruikt gebleven gezegelde vellen papier in de registers van den burger- lijken stand daaruit te doen verwijderen, ten einde vergoeding voor die zegels te verkrijgen. Als grond voor deze weigering is door den officier aangevoerd, dat volgens het gevoelen van den Minister van Justitie een bewaarder der registers, die opzettelijk tot deze verwjjdering overgaat, of toelaat dat een ander haar ten- uitvoer brengt, zich scbuldig maakt aan het misdrijf, strafbaar gesteld bij art. 361 van het VVetboek van Strafrecht. TER NEUZEN, 15 November 1909. Bij de Geref. kerk alhier is tot predikant beroepen Ds. J. F. van Hulsteijn van Waarder (Z.-H.),, Dat het de laatste dagen der vorige week ook op zee zeer zwaar stormweer is geweest, was af te leiden uit de omstandigheden waarin hier verschillende stoomschepen uit zee arriveer- den. Van het stoomscbip //Bruxellia" was de verschansing aan bakboordzijde afgerukt, terwijl ook een groot deel van de deklast overboord was geslagen. De Deensche stooraboot Vulcan" kwam alhier binnen met verlies van den achtermast en een deel van de deklast, terwijl de Deensche stoomboot //Livonia" alhier ook binnenkwam met verlies van een groot deel van de deklast. Op Woensdag 8 December zal aan het gebonw van bet prov. bestuur van Zeeland te Middelburg worden aanbesteed het maken van een aanlegsteiger in het kanaal van Gent naar Ter Neuzen te Sas van Gent, met bijkomende •werken. Raming f 17000. - Zaterdag werd te Colijnsplaat door bet bestuur van den polder Oud-Noordbeveland aan besteed het verzwaren van den binnendijk van Wanterkuip, noodig na den dijkval van 30 October jl. Begrooting 8968,41. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. A. de Wilde te Goes voor f 16,220, J. A. Geluk te Tholen en W. Hokken te Sliedrecht,, voor 11,500, L. C. Maas te Wissekerke voor 9999 en J. Woltert te Hoek voor 8900. Een biljet was van onwaarde. Het werk is aan den laagsten inschrijvergegund. Heden. 15 Nov., is bet 50 jaar geleden dat mej. de wed. J. F. Hufkens geboren Rosalia van de Velde, in het genot werd ge steld van een Rijksweduwenpensioen, aangezien haar ecbtgenoot den 15 Nov. 1859 overleed, in zijn qualiteit als kommies 2e klas bij's Rijks- belastingen, gestationneerd te St. Jansteen (Zeeland). De weduwe tbans 87 jaar oud en wonende te St. Jansteen, geniet dus reeds een halve eeuw haar weduwenpensioen, wat wel als een zeldzaaru voorkomend feit mag aangeteekend worden. Men meldt uit Zeelaud aan de NR. Ct De berichten uit de verschillende mossel- plaatsen over qualiteit en verzending bieden de noodige afwisseling aan, waaruit blijkt, dat ook weder in 1909 door de kweekers ongelijke resultaten zijn verkregeu. De Zeeuwscbe mos- selen waren over het algemeen goed van qualiteit maar coneurrentie van Zuiderzeemossels die ten slotte ook nog niet zoo min blijken te zijn, werkt natuurlijk ongunstig op den afzet der waar van de Zeeuwsche mosselkweekers, die alleen tegen hooge pachtsom men voor de banken in de gelegeDheid zijn mosselen te krijgen. Een aantal mosselhandelaars ontvangen nu met zeil- en stoomvaartuigen groote hoeveel- heden mossels van de wilde" banken in de Zuiderzee en deze worden nit Ter Neuzen recbtstreeks naar Parijs gezondeu tegen prijzen, waarvoor de Zeeuwsche kweekers onmogelijk kunnen leveren. Op den zeedijk van den //Noorddijkpol- der", even voorbij de haven van Walsoorden, is men begonnen met het plaatsen van twee ij/.eren lichtopstanden ter plaatse waar sedert eenige jaren ten beboeve der scheepvaart des nachts een brandende lantaarn aan een paal werd gebeschen. Evenzoo zal een nieuwen ijzeren opstand worden geplaatst op den zeedijk van den //Wil- helmuspolder" op ongeveer 25 M. zuidwaarts van de plaats waar de oude opstand is opge- raimd en welke verptaatsing hier noodig is geworden tengevolge van het verleggen van het groot-scheepvaarwater. Tot meerdere veiligbeid voor de scheepvaart liggen thans in de vaargeul even bezuiden Walsoorden nog een drietal lichtboeien. Sluiskil. De landbouwer P. v. C. alhier was op jacht. Eerst kreeg bij een kat, die in een boom zat, onder schot. Dit dier kon hij echter maar niet raken. Eensklaps springt een baas voor hem uit de bieten. Hij legt aan, geeft vuur, doch schiet zijn jachtbond mors- dood, voor hem een duur schot, want de hond had een waarde van wel 30. De heer Fermont alhier had onder de vogels in zijne voliere ook een meerl. rij- dag wist deze vogel zijne gevangenis te ont- vluchten. Wat het vreemdst was dat de vogel eenige uren later naar zijne kooi terng kwam en zich daar beter op zijn gemak voelde dan in de vrije natunr. Aan den prijskamp op het biljart op 14 November 11. bij L. Kalle alhier namen 42 spelers deel. De 4 prijzen waren 4.50 3.50 2.50 en f 1.50. le prijs J. v. Maele van Sluiskil en P. Dbaene van Sas van Gent, 2e pr. P. Fermont van Sluiskil en G. v. Voorde van Philippine 3e pr. J. Wagenberg van Sluiskil en E. Fer mont van Sluiskil, 4e pv. F. Jacobs van Sluis kil en A. Jacobs van Westdorpe. Sluis. De plannen voor de oprichting van een suikerfabriek vindeu over het algemeen groote iustemming en dat de mogelijkheid tot oprichting van deze fabriek groot is, kao hieruit blijken, dat de landbouwers worden aangeraden voorloopig nog geen eontracten te sluiten voor andere labrieken. Oostburg. De Katholieke kerk alhier, dat oude kunstgew rocht, dat de aandacht van ieder bezoeker trekt, ondergaat een geheel inwendige restauratie. Dank zij een groote gift van een belangstellende is het mogelijk om de kerk in- wendig te beschilderen met toepasselijke decoratie. Deze beschildering is opgedragen aan den heer L. Nusselein te Breda, die voor zoover het werk gereed is, bewezen beeft zich goed van die opdracht te kunnen kwijten. De sprekende kleuren, zuiver wit naast zwaar karmijnrood beletten niet, dat de stemming van het geheel rustig is en aangenaam aandoet. Als bijzonderheid mag wel genoemd worden, dat op de vlakke muren naast het hoofdaltaar de wapens prijken van den thans regeerenden Paus en van den Bisschop van Breda. Een ander wapen, het familiewapen van den schenker AEUMSCHE COURAST. ISit Itlntl vernpliijut UlaaiiAsi;., Woenidug- en Vrijtlai^nvond, nitgezonderfl «/p JPeei<tda((en. l»ij de Flrmn 1*. «ff. Hlv S &->fr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1