Gemengde berichten. Wordt vervolgd. Toen de landbouwer Kelderman te Wehl zich Zaterdag onder zijn varkens begaf, werd hij door een dekbeer zoodanig aangevallen en gebeten, dat men voor zijn leven vreest. Uit 's Gravenhage is ter confrontatie naar Hazerswoude overgebracht G. St. ook wel Boonenstam genaamd, veraacht van de poging tot moord op het echtpaar Spijker en als zoodanig door den rechter-commissaris te 's Gravenhage in bet politieblad gesignaleerd. Te Maastricht geraakte gisterennamiddag in het Villapark de 9jarige jongen S., die daar op de vestingterreinen aan 't spelen was, onder de stoomtram van Tongeren, die hem letterlpk door midden sneed. Te Enschede heeft Zaterdagavond een vrij hevige gasontploffing plaats gehad in een perceel aan de Emmastraat, waarin dien dag een nieuwe bewoner zijn intrek nam. De vorigen bewoner had verschillende gaslampen afgedraaid, zonder de gasbuizen van een stop te voorzien den gasmeter sloot hij evenwel af. Deze werd des avonds door den nieuwen bewoner weer geopend om een door hem overgenomen gaslamp aan te steken, en nu ontsnapte er een groote hoeveelheid gas. Toen de bewoners de sterke gaslucht waar- namen, had men de onvoorzichtigheid met een luciler naar een lek te zoeken. Een hevige knal volgde, bijna alle ruiten sprongen, de zolder werd gescheurd. Van de vijf in het huis aanwezige personen bekwam een lichte braudwonden. Heel Charlois is Zondagnamiddag in rep en roer geweest en alleen door het bezadigd en toegevend optreden der politie is voorkomen, dat de volksmenigte niet tot daden is overge- gaan. Het geldt hier het bezit van een meisje van 6 jaar, dat kort na haar geboorte door de moeder, die op het oogenblik in Zeeland woont, is toevertrouwd aan de hoede van een arbeider en diens vrouw, wonende op den Katen- drechtschen Lagendijk alhier. Die pleegouders zijn in den loop der jaren heel veel van het kind gaan houden en weigeren beslist dit kind, dat nu opgeeischt wordt, aan de moeder terug te geven. Zondagnamiddag trachtten twee agenten van politie in burgerkleeding, ingevolge hun verstrekte opdracht, zich in de Boergoen- schestraat van het meisje dat daar liep, meester te maken en met haar in een rijtuig weg te rijden. Agenten in uniform waren tot hun eventueele hulp in de nabijheid opgesteld. In een oogenblik was dit bekend en van alle zijden daagden de menschen op om het medenemen van het meisje te beletten. De massa groeide steeds aan en nam een dreigende houding aan, waarbij de revolvers te voorschijn gehaald wer- den. Ter voorkoming van erger heeft de politie het meisje in handen van haar pleeg ouders gelaten en heeft haar aftocht weten te dekken, zonder dat er slagen vielen. Later is ook de bereden politie nog te hulp moeten komen. Naar wij vernemen, zijn er van een andere zijde ook pogingen in het werk gesteld om het meisje van de christelijke school, waarop het gaat, af te krijgen. Deze pogingen zijn mede mislukt. Ook wordt medegedeeld, dat de pogingen om het kind bij haar pleegouders weg te krijgen eerst eeu aanvang hebben genomen toen bekend werd dat de man, die zich als de vader van bet kind beschouwt, een som geld op haar vast gezet heeft. Die man is sedert overleden. (N. R. Ct.) Waar haar nachtmutsen bleven Moeder de vrouw, te Assen, was dezen zomer herhaaldelijk nachtmutsen van de bleek kwijt. Men dacht aan diefstal, maar van een dief of dieven merkte men nooit iets. Totvoor enkele dagen, bij een hevigen rukwind, het geheele ooievaarsnest op het erf met rad en alles kwam neerstorten en de fragmenten van de nachtmutsen van haar hooge verheven- heid neerdaalden Te Greenville, in den Amerikaanschen staat Texas werden 2 negers, breeders, be- schuldigd een blanke vrouw te hebben vermoord. Zij waren in de gevangenis gebracht, maar een woedende menigte bestormde de gevangenispoort en brak deze open. De militaire macht der gevangenis wilde tegen het volk geen gebruik maken van haar wapens en liet toe, dat de beide zwarten aan een boom werden opgehangen en daarna met kogels doorboord. ZKKTlJJJIlVliEN. Van 1 tot en met 2 November. a 2 Van 1 tot en met 2 November werden langs de Oostsluizen alhier 37 binnenvaartuigen op en 38 afgeschutdoor de Westsl. 8 op- en 6 afgeschut. Pontile der Stoomnchepen. het bestuur wordt uitgeoefend om ten bate van de min- gegoeden van de vastgestelde tarieven af te wijken dat in werkelijkheid door vele ingezetenen die tarieven niet kunnen worden betaald en het bestuur dikwijls van het hem toegekende recht, om zoo noodig van de tarieven af te wijken, moet gebruik maken dat uit het bovenstaande hlijkt, dat alhoewel thans meer patienten in het ziekenhuis kunnen worden behandeld en ook worden opgenomen, meerdere kosten voor de ver- eeniging daar tegenover staan. Redenen waarom het bestuur zich verplicht acht, in het helang der instandhouding van het ziekenhuis, uw college met den meesten aandrang te verzoeken het bedrag der subsidie voor 1910 wel op f 500 te willen stellen. Nevens het adres is ingezonden de rekening en verant- woording der vereeniging over het jaar 1908. Daaruit blijkt dat het tekort over het jaar 1907 in den loop van het jaar 1908 met een bedrag van f 159 kon worden verminderd. Het tekort op de exploitatie bedroeg alzoo op 31 December 1908 892,87 (/159 18,53*) of 715,33*. Uit de rekening en verantwoording hlijkt verder dat de jaarlijksche bijdragen waren 748,49, subsidien van de gemeenton Ter Neuzen, Zaamslag, Hoek en Axel f 600, giften en collecten 356,93, verpleeggelden, huur operatie- kamer, wijkverpleging enz. 1517,291, totaal 3222,711- De uitgaven liebben bedragenonderlxouden der vaste goederen f 176,26, onderhoud en aanschaffmg van meubi- lair f 55,521, ontsmetting goederen f 51,40, verbandstoifen f 11,921, verwarming en verlichting f 293,821, voeding f 1139,72, salaris personeel f 797,111, rente en atlossing geldleening 301,121, belasting, assurantien, administratie- kosten, kosten notarieele akte voor overdracht ziekenhuis enz. 377,281, totaal 3204,18, voordeelig verschil dus over het jaar 1908 18,531. Dp Voorzitter stelt thans het verzoek ter beoordeeling van den Raad. De heer Drost vraagt of Burg, en Weth. geen voorstel doen. De Voorzitter antwoordt ontkennend. De heer Drost stelt voor de subsidie op f 400 te laten staan. Dit voorstel wordt z. h. s. aangenomen. Afd. 2, art. 1. Subsidie aan hetBurgerlijk Armbestuur. Naar aanleiding van dezen post schrijft de commissie »In de door genoemd bestuur overgelegde rekening over 1908 komt voor een bedrag van f 50 voor het aanschaffen van een »Hercules-Gordel". Heeft deze uitgaaf plaats gehad op advies, zonder advies of tegen advies van den in dit geval betrokken geneesheer De Commissie meent dat deze de aanschaffmg heeft ontraden. Heeft het Burgerlijk Armbestuur het recht, tegen het advies van den geneesheer in, toch de gemeentepenningen te ge- of te misbruiken voor een dergelijk charlatan-artikel 7 Indien het Burgerlijk Armbestuur daartoe wel het recht heeft, ligt het dan niet op den weg van den Raad of van Burg, en Weth. genoemd Armbestuur den wensch te kennen te geven, zich in het vervolg naar het advies der gemeente- geneesheeren te gedragen Door Burg, en Weth. is een afschrift van dit deel van het rapport naar het Burgerlijk Armbestuur om advies verzonden, welk college daarop het volgende antwoordt Ter voldoening aan uw schrijven van 20 dezer no. 926 A79 hebben wij de eer uw college te berichten dat de uitgaaf van 50 voor het aanschaffen van een »Hercules-Gordel" genoemd in het bij bovengenoemd schrijven ontvangen uittreksel, uit het rapport van de commissie belast met het onderzoek der gemeenterekening over 1908 en der gemeentebegrooting voor 1910, heeft plaats gehad lo. ten behoeve van den 31jarigen armlastigen Jozias Huijssen, tegen mondeling advies van den in dit geval betrokken gemeentegeneesheer A. Spruitenburg. 2o. op grand van getuigschriften en twee mondelinge en edn schriftelijke verklaring van personen die, door een dergelijk toestel, zijn hersteld 3o. uit medelijden en in de vaste overtuiging van een langzaam, geheel herstel 4o. om reden de betrokken gemeente-geneesheer niet bij machte was genoemden persoon geheel te genezen en 5o. uit overweging het verleenen van onderstand, aan voormelden persoon, daardoor zou komen te vervallen. Op grond van het vorenstaande nemen wij de vrijheid u te raden de commissie mede te deelen dat het Burgerlijk Armbestuur heeft gehandeld uit overtuiging, ondervinding en menschlievendheid, temeer waar het ook is voorgekomen dat op advies van een betrokken gemeente-geneesheer, in zake operatie, niet het gewenschte resultaat werd verkregen, waar zij geenszins aan dien geneesheer eenig verwijt van zouden willen maken. Wat betreft de vraag, ofschoon niet tot ons gericht »heeft het Burgerlijk Armbestuur het recht, tegen het advies van den geneesheer in, toch de gemeente-penningen te ge- of misbruiken voor een dergelijk charlatan-artikel 7" nemen wij de vrijmoedigheid u mede te deelen dat het Burgerlijk Armbestuur zich niet bewust is en ook niet uit hare rekeningen zal blijken, zij de gemeentepenningen, zij het al, op, zonder of tegen advies, ge- of misbruikt voor charlatan-artikelen, of hoe men het ook noemen wil, waar alle leden van het genoemde Armbestuur de wetenschap en moed bezitten, voor het gebruik van hunne eigene penningen en die hunner mede-ingezetenen te waken, om zware belasting te voorkomen, wat blijkt uit het telken jare aan te vragen subsidie en hetgeen, naar onze rnee- ning, misschien niet van alle, zoo besturende- als reken- plichtige commissieleden getuigd kan worden. De Voorzitter meent dat door de mededeeling dezer stukken de vraag, zoowel als het antwoord, is opgelost. Hij gelooft dat de Raad gaarne zal onderschrijven, dat het Burgerlijk Armbestuur zeer conscientieus handelt en dat de wijze waarop door haar de penningen besteed worden, boven eenig wantrouwen verheven is. De heer Moes voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, moet protesteeren tegen de uitdrukkingen in het rapport der Raadscommissie, als zoude het Burgerlijk Armbestuur de gelden der gemeente die haar worden toevertrouwd, vermorsen. Die Hercules-Gordel is eerst na zeer rijp beraad aangekocht en nadat daaromtrent verschillende getuigschriften waren overgelegd, en inlichtingen waren ingewonnen. Hij wil deze zeer gaarne aan de vergadering mededeelen, maar er zijn bezwaren dit in openbare zitting te doen, waarom hij schorsing der openbare vergadering vraagt, teneinde in comite-generaal daarover verder te spreken. De heer Van de Ree protesteert daartegen, hij acht die mededeelingen in besloten vergadering niet noodig, daar het daar niet om gaat. Het spijt hem, dat het Armbestuur de bedoeling der Commissie verkeerd heeft opgevat. De brief van het Armbestuur is hem zeer tegengevallen. Hij had van een zoo ijverig college niet verwacht, dat het zichzelf een pluim op den hoed zou steken, dat moet men aan anderen overlaten, maar het gaat ook niet om een minder zuinig beheer door dat college, doch wel dat het een charlatan-artikel, zooals die Hercules-Gordel is, tegen advies van den gemeente-geneesheer heeft aangeschaft. Hij heeft nog eens bij den betrokken gemeente-geneesheer gei'nformeerd en deze verklaarde voor de aanschaffmg geen toestemming te hebben gegeven en zeer boos te zijn ge- weest, dat dit toch was geschied. Het spijt spreker dat een college als het Burgerlijk Armbestuur zich verlaagd heeft om te gaan naar een kwakzalver. Daar gaat het om, niet om die uitgave van 50. Hij meent dat het Burgerlijk Armbestuur niet het recht heeft om buiten de geneesheeren om, andere genees- middelen te gaan toepassen en keurt het zeer af dat een openbaar college haar toevlucht neemt tot kwakzalverij- artikelen. De heer Moes zou daaromtrent voldoende inlichtingen kunnen geven, die voldoende pleiten voor de handeling van het Armbestuur, maar het is hem onmogelijk dat te doen in openbare zitting, hij heeft geen vrijheid om die verklaringen in het openbaar mede te deelen. De heer Van de Ree heeft die inlichtingen niet noodig, hij weet zeer goed wat die Hercules-Gordel is en hoe daar- mede gescharreld wordt, als iemand er een koopt die belooft later voor den gordel reclame te zullen maken, dan krijgt hij er een voor een koopje, b.v. voor f 30 of zelis 25. Zoo wordt er mede gehandeld. De heer Moes deelt mede dat het Armbestuur pogingen genoeg heeft aangewend om den gordel goedkooper te krijgen, maar het is haar niet gelukt. De heer Van de Ree Natuurlijk, hij zal gedacht hebben bij zoo'n openbaar college kan het er wel af. De heer Moes vraagt of er nu zooveel tegen is, om, als een dokter verklaart een patient niet te kunnen genezen, dat men dan eens iets anders probeert. De heer Van de Ree meent dat men in geen geval mag handelen tegen het advies van den gemeente-geneesheer en dat, als deze geen middel weet om genezing te brengen er andere middelen openstaan, dan z'n heil te zoeken bij de kwakzalvers, dan staat z. i. den weg open om hooger op te gaan en een specialiteit te raadplegen. De opmerking van de Raadscommissie betrof dan ook niet het beheer van het Armbestuur, maar wel dat het tot zoo'n middel z'n toevlucht genomen had. Het lag dan ook volstrekt niet op den weg van het Burgerlijk Armbestuur om in haar antwoord zichzelf een pluim te geven en een lak te leggen op de aan het ge- meentebestuur rekenplichtige college's, daar nu elk college dat daartoe gerekend kan worden zich wel tegen dat ver wijt zou moeten gaan verantwoorden, daar de beschuldi- ging algemeen gesteld is. De heer MoesHet is geschied na rijp beraad en nadat kennis was genomen van degelijke verklaringen, en volstrekt niet »op raad van ouwe wijven" zooals de dichter Cats zeide. De heer Van de Ree acht het in het geheel geen manier van optreden. De heer Moes wil het Armbestuur wel nader verdedigen tegenover den Raad, maar alleen in besloten vergadering. De heer DrostHet zwaartepunt dezer kwestie zit vol- gens mijne meening daarin, dat het Burgerlijk Armbestuur hand aan hand gaat met de gemeentegeneesheeren, en dat het dan verkeerd is, om als deze iets ontraden toch tegen dat advies in, zelf te gaan handelen. De Voorzitter Dat is het college niet verboden 1 De heer DrostNeen, maar daarom vragen we dan ook »zou het niet gewenscht zijn het Armbestuur den wensch te kennen te geven zich in het vervolg naar het advies der gemeentegeneesheeren te gedragen 7" Verder gaat de commissie niet. De Voorzitter gelooft dat het Armbestuur reeds jaren bewezen heeft een goed beheer te voeren en kan niet inzien dat het verkeerd handelt als het ter wille van een armlastige iets beproeft, nadat de geneesheer heeft ver- klaard geen middel tot genezing te weten. De heer Moes zou wel eens willen weten wat anderen zouden doen. De betrokken persoon is uitgenoodigd in de vergadering van het armbestuur te komen. Men ziet daar dan zoo'n kerel van 31 jaar zitten, die, daar alle andere middelen tot herstel geen resultaat hadden, zijn hoop heeft gevestigd op den Hercules-Gordel. Hij was al lang met den leverancier in correspondentie. Men mag dat nu een kwakzalver noemen, maar dat isgemak- kelijk gezegd. Maar wat moest het Armbestuur toen doen 7 De werking van dien gordel berust toch ook op weten- schappelijke gronden 7 De heer Dees meent dat, wanneer de opmerking in het rapport der commissie in andere bewoordingen was gesteld, als de zaak daarin omschreven was geworden overeen- komstig de in deze vergadering te kennen gegeven bedoeling der commissie, dan geloof ik, dat het Burgerlijk Armbestuur zich bij de aanmerking zou hebben neergelegd. Het spijt me echter vervolgt spreker dat de com missie op dergelijke wijze in een openbaar stuk over het Burgerlijk Armbestuur schrijft als van »de gemeente-pen ningen te ge- of misbruiken." Het was het recht der commissie om op de handeling van het Armbestuur critiek uit te oefenen, maar dit had niet op deze wijze in het publiek behoeven te geschieden. Het spreekt vanzelf, dat het Armbestuur zich dat, overtuigd als het is goed te beheeren, verwijt niet kan laten aan- leunen en zich verdedigt. Ik kan mij ook zeer goed indenken in de beweegredenen van het Burgerlijk Armbestuur, dat het, toen de genees heer geen hulp meer zeide te kunnen bieden, op eigen initiatief is gaan handelen. De heer Moes stemt toe dat de commisie op andere wijze van hare aanmerking had kunnen doen blijken. Als ze even naar de secretarie waren gegaan, hadden ze alle inlichtingen over deze zaak kunnen krijgen, van den secretaris-ontvanger. De heer Visser spijt het ook dat op deze wijze in een openbaar stuk over het Burgerlijk Armbestuur wordt gesprokenhij is overtuigd, dat dit college, op degelijke en in vergelijking met andere plaatsen, zuinige wijze, beheert. De heer Wieland kan ook niet inzien dat het Armbe stuur zoo verkeerd heeft gehandeld. Er komen meerdere van die gevallen voor. Er is hem een geval bekend van een meisje dat ook anders niet meer kon geholpen worden en waarvoor men ten einde raad ook nog eens iets anders wilde probeeren. Zij had geen geld, maar het noodige bedrag is door giften van hem en ook wel van andere hier aanwezige heeren bijeengebracht. Dat meisje is nu genezen en kan (link werken. Is het nu geen genot, vraagt spreker, daaraan te hebben medegewerkt7 En als die man van het Armbestuur bij me was gekomen voor het koopen van zoo'n gordel, dan had ik hem zeer vermoe- delijk ook helpen steunen. Daarom spijt ook aan spreker de manier waarop de Commissie tegen het Armbestuur is opgetreden. De heer Lensen sluit zich aan bij de woorden van den heer Dees, ook hem spijt het dat de commissie in haar rapport ten opzichte van het Armbestuur heeft gesproken van misbruiken der gemeentepenningen. De heer MoesTegen die uitdrukking hebben wij ons willen verantwoorden, wij beheeren met alle mogelijke zuinigheid, en dat is bij alle andere college's niet het geval. Wij hebben in de zaak zelve gehandeld uit medelijden met den betrokken persoon, want het is toch zeer erg, en wanneer men op den leeftijd van 31 jaar als niet te genezen wordt verklaard, dan spreekt het van zelf dat men alle mogelijke middelen te baat neemt en beproeft. Zooals ik reeds zeideWe hadden verschillende verklaringen gekregen, die ons ook aanleiding gaven, tot den aankoop over te gaan. Wat nu het overige betreft hoe dikwijls is het niet reeds voorgekomen, dat een geneesmiddel, dat als charlatannerie werd bestempeld, toch aan sommige personen die er gebruik van maakten genezing, of in elk geval verbetering bracht. Dit middel is in elk geval op weten- schappelijke gronden gebaseerd. De heer Van de Ree Het spijt me, aan de verschillende stemmen uit den boezem van den Raad te moeten hooren, dat men in gevallen als het besprokene, niet meent dat de weg moet worden bewandeld van het raadplegen van een hooger bevoegd geneeskundige, maar dat men goed vindt het te baat nemen van een charlatan-artikel. De heer Moes Het is toch ook maar voor uitwendig gebruik 7 Was het nu inwendig, dan was het nog wat anders De heer Van de ReeIk zou verschillende gevallen kunnen noemen van menschen die door het gebruik van uitwendige kwakzalversmiddelen groot nadeel hebben onder- vonden, ja, dat er zelfs wel tengevolge dat gebruik over- leden zijn. De heer MoesIk weet wel wat de bedoeling is. We zouden ons geheel aan de doktoren moeten onderwerpen, maar dat doe ik niet. Ik wil voor uiterste gevallen mij het recht van handelen voorbehouden. Wil de Raad het anders, dan moet hij dat maar zeggen, maar ik doe het niet 1 De heer Van de Ree verklaart met spijt die woorden te hooren. De doktoren kunnen helaas niet tegen alle ziekten en den dood strijden, zoover reikt hunne wetenschap niet, maar het is toch te betreuren dat men, wanneer de genees heeren alhier dan geen raad meer weten, dat men dan L liever dan een hoogere geneeskundige autoriteit te raad plegen zelf gaat handelen. De heer Wieland kan zich zeer goed indenken dat dit gebeurt. Er blijkt ook wel eens dat de doktoren het mis hebben. Over de geneeskundige hulp uit Belgie wordt ook wel eens zeer ongunstig door hen gesproken, maar er zouden toch wel personen zijn, die met dankbaarheid van de daar gevonden hulp kunnen spreken. Hij lierhaalt nogmaals dat hij, aan een geval zooals hier besproken, zelf zou willen meehelpen, om zoo'n toestel voor een zieke die daarmede baat zou denken te vinden, te koopen, of hem daartoe in de gelegenheid te stellen. De heer Moggre is het daarmede eens. De Voorzitter wijst er op, dat zoo'n gordel wel door de doktoren wordt afgekeurd, maar dat niet beweerd is dat er door het gebruik daarvan geen genezingen hebben plaats gehad, hetzij dan door de werking van den gordel zelf, of door suggestie van de zieken, dat deze gordel bepaald genezing aanbrengen zal. Spreker meent dat ook de wetenschap het bestaan van suggestie voor het ontstaan van genezingen, niet ontkent. De heer. Van de Ree stemt toe dat dit bestaat en ook wel wordt toegepast, maar dan moet men weten waar en wanneer dat moet worden toegepast. En _het geschiedt ook niet, zoolang er andere middelen tot genezing zijn. Hier is het echter een feit dat door het Armbestuur een geneesmiddel is toegepast tegen het advies van den genees heer, die de aanschaffmg ten strengste ontraadde. De heer MoesMen moet de omstamligheden in aan merking nemen, het was een zeer moeilijk geval, men kan er bij den secretaris naar informeeren. De man verwachtte van het besproken middel hulp, wij hebben de hand over het hart gestreken en hem geholpen, in de hoop dat h1j in zijne verwachting niet zou worden teleurgesteld. Ik heb respect voor de meeningen der doktoren, maar ik houd mij op het standpunt dat ik mij niet geheel en in alle gevallen aan hen wil onderwerpen, doch dat ik mij in sommige opzichten vrijheid van handelen voorbehoud. De heer WielandAls men in nood zit, begint men van alles te beproeven, dan gaat men desnoods het lijstje rond van alle middelen waarbij men denkt baat te kun nen vinden, of die u door anderen als zoodanig worden genoemd. Dat zou elk doen, die in zoo'n geval verkeerde. De heer Van de ReeZeker, men doet veel, maar hier werd het gedaan tegen het advies van den geneesheer, en daar zit een principe in. De heer Drost meent nog er op te moeten wijzen, dat een particulier vrijer is in zijn handelingen, dan een openbaar lichaam, dat moet men niet uit het oog ver- liezen. Overigens meent hij ook namens zijne medeleden der commissie te spreken, wanneer hij zijn spijt betuigt, dat in het rapport zijn gebruikt de woorden »ge- of mis bruiken der gemeentepenningen", daar het in de verste verte niet de bedoeling geweest is om een blaam te werpen op het beheer van het armbestuurde commissie is ook te zeer overtuigd, dat dit aan goede handen is toevertrouwd. De aandacht der commissie is alleen ge vallen op het feit, dat tegen het advies van den practi- seerenden geneesheer in een geneesmiddel is aangeschaft. En omtrent deze aangelegenheid blijkt een verschil van gevoelen te bestaan. De heer Van de Ree sluit zich hij deze woorden aan zijn bezwaar is ook in geenen deele gericht tegen het beheer, maar wel tegen het handelen tegen het genees- kundig advies. De heer MoesEr is ons toch in het rapport misbruik der gelden verweten. De heer Van de ReeAl naar men het opvat De Voorzitter In elk geval acht het Dag. Best, het niet noodig in eenig opzicht in te grijpen of het Armbestuur een wenk te geven. De heer Van de ReeEr wordt ook alleen gevraagd den wensch te kennen te geven. De heer DeesNeen, dat is meer dan een wensch te kennen geven, mijnheer Van de Ree, het spijt me dat deze zaak op zoodanige wijze in behandeling is moeten komen. De discussie over deze zaak wordt gesloten. De heer Drost vestigt bij afd. 2 de aandacht op art. 2, verplegingskosten enz. van krankzinnige personen. Hij heeft opgemerkt dat in den gemeenteraad te Groningen, en ook op verschillende andere plaatsen van ons land, is besloten stappen te doen bij de Regeering tot het verkrijgen van een wijziging in art. 26 der wet op de krankzinnigen, in dien zin, dat de kosten der verpleging van onvermogende krankzinnigen geheel komt ten laste van het Rijk. Hij geeft in overweging zich vauwege deze gemeente ook tot de Regeering te wenden, opdat de gemeenten van dien last ontslagen worden. Hij is ook van meening dat dit een last is. die door het Rijk behoort te worden gedragen. De Voorzitter stemt daar niet mee in. Hij wil graag, als de Raad zulks wenscht, een verzoekschrift tot de Regeering richten, maar is van meening dat de gemeente zelf voor hare armlastige patienten moet zorgen. De heer Drost merkt op dat bet hier geene gewone armenverzorging betreft en in den Raad van Groningen is het besluit met algemeene stemmen genomen. De Voorzitter wil dat gelooven, het is zoo moeilijk niet, om dergelijke voorstellen met algemeene stemmen in den Raad goedgekeurd te krijgen, dat is nog geen afdoend be- wijs, maar bovendien, het maakt ook weinig uit, of de kosten door het'Rijk dan wel door de gemeenten worden gedragen, beide lichamen moeten het toch verhalen uit de belastingpenningen, dus of men de noodige belasting betaalt aan het Rijk dan wel aan de gemeente, blijft voor de betalers toch hetzelfde. De heer DrostMen kan over eene zaak verschillend denken, maar met de stelling dat hetgelijkis, wie de kosten draagt, het rijk of de gemeente, kan ik mij niet vereeni- gen. Bovendien, als dat als vaststaand werd aangenomen, waarom doet men dan moeite om voor scholen en onder- wijzerswoningen subsidie van het Rijk te krijgen 7 Dat zou ik dan ook maar laten en alles voor de gemeente nemen. Ik wil er echter niet verder over discussieeren, doch zal den tekst van het te Groningen genomen besluit aan Burg, en Weth. zenden. De Voorzitter dankt voor die toezegging, dit kan een leiddraad zijn voor een dezerzijds te zenden adres dat, naar hij meent, bij den Raad wel op geen bezwaren zal stuiten. Z. h. s. wordt besloten tot het verzenden van een adres aan de Regeering overeenkomstig het voorstel van den heer Drost. Hoofdstuk IX en Hoofdstuk X worden zonder aanmer- kingen goedgekeurd. 0 VLAG. NAAM MS. Van en naar. Lading. t an Ter Neuzen 2 Ned. 8.8. Jenny 5125 |New-Ca8tle ledig V (Ml r Uent 1 Eng. 8.8. Truro 2367 Hull atukg. idem Derwent 2349 Goole idem idem Sea Hound 3085 Londen idem 2 idem Avocet 3985 Manchester idem Noor. 8.8. Munin 3587 Riga hout Eng. a.8. Serula 3927 Liverpool stukg. Van <>ent 1 Eng. 8.a. Warkworth 1862 New-Castle stukg. idem Sea Gull 2763 Londen idem 2 Deen. s.s. Flandria 3255 Blyth ledig 8.3. HARALD wordt heden te Brugge verwacht. 8.3. JENNY vertrok 2 dezer van Ter Neuzen naar New- Castle on Tyne. 8.3. RICHARD van Ter Neuzen naar St. Petersburg pas- seerde heden morgen 5 uur Elseneur. 8.8. ELISABETH in lossing te Ter Neuzen. 8.8. HELENA in lossing te Ter Neuzen. s.s. MAGDALEN A vertrekt heden van Stettin naar St. Petersburg om voor Ter Neuzen te laden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 6