Ruhr-kachel- en Stukkolen. Als Erasmus de klok hoort slaan, I slaat hij een blad om. Zeeuwsch Landbouwblad. HOOGAARS, Em 1001 #i W1IELHUIS Een We fferkmanswoning I. R. de Fouw, [10811811 wascnn KDIPWERK. HUIDENZOUTERIJ. te OOSTBUBG, Openbare Verkooping Tandarts VAN DALEN QHIVANGEI; op V R IJ D A G 12 NOVEMBER 1909. I. Een STEENEN WIND-KORENMOLEN II. III. Een Woonhuis en toebehooren IV. Een Woonhuis en toebehooren V. Een Woonhuis met toebehooren VI. Een onyerdeeld 7<j aandeel ROERENDE GOEDEREN, het schip ..HUBERT MARIE" met een lading Tevens ook verkrijgbaargeklopte COKES. 3ELGISCHE ANTHRACIET, ENGELSCHE SCHEP- en STUKKOLEN, alsm3de OUITSCHE PRIMA SMEEKOLEN. TER NEUZEN, Nov. 1909. J. WJ&! HOllPIJ. I g c H.H. Handelaren in Landbouwwerktuigen, Zaden, KunstmeststofFen, Draineerbuizen, enz., enz. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter overname aangeboden: Brood-, Beschuit- en Kleingoedliakkeru, Te koop of te huur met Erf en Schuur, Uit de hand te koop HOEK. Levert op bestelling ook alle soorten van URIHE-ORGANEN. -NIEREN. GEHEIME ZIEKTEN. ZIE PLAKBILJETTEN. GEEN STAANGELD. te TE& NEiiZEN. Notaris Van <ler Moer te Ter Neuzen, zalop Woensdag 24 November 1909, des namiddags te 2 uur, bij mej. de Wed. Michielsen, ten verzoeke van den heer Mr. J. DE IT 1 HAMER J.Gzn. te Goes, als curator in het faillissement van Jan van de Ree, molenaar te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen de volgende cyiroerende goederen te Ter Neuzen met Erf, Bakhuis, Woonhuis, Erf en Twin aan de J)e Jongestraat, kadaster sectie C nornmer 4463, groot 8 aren 02 centiaren en het recht van erfpacht tot 1 Januari 1919 op een perceel grond (tuintje voor het woonhuis) kadaster sectie C nommer 4467 groot 71 centiaren pacht 5,60). (erf- Een perceel G R O N O (boomgaard of weiland) achter vermeld perceel, kadaster secile C nommer 4462, groot 10 aren 40 centiaren, met recht van uitweg over perceel I naar de openbare straat. op den hoek van de Lange Kerkstraat en de Pelmolengang en het recht van erfpacht op den grond kadaster sectie C nommer 1728, groot 81 centiaren (erfpacht 4,86) bewoond door 0. Geelhoedt. (naast het vorige) en het recht van erf pacht op den grond aan de Pelmolengang kadaster sectie C nommer 1729, groot 50 centiaren (erfpacht f 1,68) bewoond door Chr. A. de Smidt. (naast het vorige) en het recht van erf pacht op den grond aan de Pelmolengang, kadaster sectie C nommer 1730, groot 42 centiaren (erfpacht f 1,68) bewoond door de wed. R. Harms. in de nalatenschap van den heer Levinus Barker, welke nalatenschap in levenslang vruchtgebruik wordt bezeten door diens weduwe. JOOL sun Deze nalatenschap bestaat uit a. Eene TLofstede, besttiandein Woonhuis, Schuur, verdere opstallen, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland en Zykantweg in den Zuidlandpolder, in den hoek, gevormd door het Donker- straatje en den Provincialen weg groot 18 hectaren 55 aren 50 centiaren. t>. hvee vorderingen weg ens geleend geld, de eene groot in kapitaal f 7500 en de andere groot in kapitaal f 250. c. Eenig contant geld en eene partij roerend lichamelijk goed. Betaling der koopsom 2 maanden. Onkosten binnen 8 dagen. De perceelen III, IV en V zijn verhuurd. De koopers treden op den dag der betaling in het genot der huur. De perceelen I en II kunnen worden aan- vaard na de betaling der koopsom of zooveel vroeger als zal worden toegestaan. Grondlasten en erfpachtscanons van 1 Janu ari 1010 voor de koopers. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. Verder zal door voornoemden Notaris Van der Moer ten verzoeke als boven, op Don- derdag 25 November ISG9, des voormiddags te 10 uur, in het openbaar worden verkocht eene partij aanwezig in of bij perceel I bovenvermeld en hoofdzakelijk bestaande uit 1 bruin Ruinpaard, Harnassement, 1 groote en 1 kleine Kar, 16 Kippen en Haan, Kortmolen, Molensteenen, Maalsteen, Steekwagen, Wagenzeil, 4 eiken Molen- persers, Kruiwagen, Houtwerk, Trap, Lad der, Maten, Grondbascules, Schalen met ijzeren Balans, Koperen en ijzeren Ge- wichten, Touwwerk, Schoppe'n, Zeeften, Zaag, Lantaren, Vloerdelen, Vat, voorradig Meel, Graan enz. en al wat meer zal worden verkocht. Koopen tot en met f 5, contant. is iederen Zaterdag van 'll—3l/„ uur, in het Ziekenhuis te consulteeren. unr Dit spreekwoord wordt veelal te Rotterdam gebezigd en wellicht ook elders in ons land. Midden op de Groote Markt te Rot terdam ziet men een standbeeld van dezen grooten Geleerde met een boek in de hand. Natuurlijk kan het steenen beeld nooit de klok hooren slaan en dus ook geen blad omslaan. Hoeveel gelukkiger zijt gij alien die wel kunt hooren en ook de courant, die gij thans in handen hebt, kunt lezen, daardoor zult gij, die lijdende zijt aan verzwakking, kunnen vernemen, wat de heer Adam Zoon te den Bommel Z. H. heeft te vertellen omtrent zijn kwaal en kunnen vaststel- len, dat de Abdijsiroop hem zijn gezondheid terug gaf. ffGeruimen tijd geleden begon mijn lijden", zeide ons de heer Adam Zoon onlangs in een onderhoud dat onze verslaggever met hem had. „Ik was uitgeput en at niet meer. Ik leed aan slechte spijsvertering en had veel last van benauwd- heden in den buik. Mijn geheele lichaam was op- gezet en mijn eetlust werd slecht omdat ik niets kon verteren, waardoor ik uit geput werd. Het gevolg was dat ik mijn nachten onrustig doorbracht. Door het gebruik 'van een flesch Abdijsiroop, die ik kocht by L. Kosten te Oude Tonge, zijn al deze ongemakken verdwenen en ben ik thans volkomen genezen." De zwakte, waaraan de heer Adam Zoon leed, is de uitputting, een soort van neurasthenie. De neuras- Afbeelding van bet standheeld van Erasmus op de Groote Markt te Rotterdam. Centraal-Depot L. I. AKKER, Van Alkemadestraat, Rotterdam. Verkrijgbaar bij: Ter Neuzen, A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS Axel, J. H. VAN DIXBOORN en L. B. A. ROLPF Lzn. Boschkapelle, MARIA ONGENAE Groenendijk (Hontenisse), P. WULLEMS Hengst- djjk, Gebr. STAESHoek, heeren DE FOUWHulst, F. L. VER- WJLGHENv. d. HOOFT, GentschestraatKoewacht, A. VAN MOS- SEVELDE en HENRI IJSEBAERT-VERBEEK Lamswaarde, J. VAN DOSSELAAR; Nieuw Namen, L. DE GRAEF— BAU WENS Othene, P. BAREMAN; Overslag, Kindefen STEENPUT; De Paal. L. DE FOSTER; Philippine, A. F. ARBROSCHEER en Erven DHOOGE Rapenburg (gem. Stoppeldijk), D. KRIECKAERT St. Jansteen, A. VERMANDEL Sas van Gent, C. VERHAAKStuiskil, ALG. BEGHE1JNSpui (gem. Axel), Wed. P. VAN LANGEVELDEWestdorpe, Wed. M. J. B. KIEBOOM Zaamslag, M. RIEMENS Dz.Zandberg, A. WILLEMS Zuiddorpe, De Erve v. d. VELDE. thenie is, om het zoo eens uit te drukken, een verzwakking van het ze- nuwstelsel, welke tot onmiddellijk ge volg heeft een vermindering van de levenskracht aan alle organen. De alge- meene voorteekenen zijn de volgende Algemeene neerslachtigheid, afge- matheid, moeilijke loop, verstijving der ledematen, vermoeidheid van geest, verlies van hetgeheugen, zwaarmoedige gedachten, gebrek aan wilskracht, bar- stende hoofdpijnen, een opgezet gevoel in maag of buik, koortsachtigheid, be- ven en maagkramp, kloppingen of pijn in het hart, omdat de ademhaling niet regelmatig werkt, hetzij te vlug, hetzij te langzaam. De be- handeling met de Abdij siroop is de beste die gij kunt volgen. De Abdij siroop werkt rechtstreeks op de ademhalingsorganen, doet het hart beter werkeu, waardoor de zenuwen wor den versterktDe zieke, die de A B D IJ S1 R O O P neemt, voelt reeds na het gebruik van de eerste flesch verbetering van zijn ziekte. De zenuwen worden gekal- meerd, de eetlust beter, de spijsvertering wordt regel- matiger, de pijnen verdwij- nen en de slaap zal rustig worden. De Abdijsiroop is een onovertroffen genees- middel in gevallen van borst- en longaandoenin- gen, asthma, pleuris, influ enza, kinkhoest, keelpijn en tegen alle ziekten der adem halingsorganen. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, kost per flacon van 230 gr. fl. 1,- van 550gr. fl. 2- en van 1000 gr. fl 3.50. Thans is het tijd om Uwe zaken uit te breidenadverteert daarom in het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Woensdag 10 Nov. a.s. verschijnt het achtste nummer van den tweeden jaargang. Inzending van advertentien vdor 9 dezer bij De Uitgeefster, TEK NETJZEN. Wegens verandering van zaken te plffifiiggr koop aangebodenEen solide, sterk gebouwde, goed onderhouden veertien jaar oud, met connpleten inventaris. Laadvermogen 150 ton mossels. Ook genegen tot ruilen met een kleinen Hengst. EL. VENDE VILLE, Schipper, Ierseke. een goed beklante welke een ruim bestaan oplevert. Br. letter A, boekh. Gebr. H1LDERXINSE, Middelburg. staande te IJriewegen, gemeente Ter Neuzen. Te bevragen bij J. WiELE.S, Dijkstraat, Ter Neuzen. met gemak van betaling, met ERF. Staande aan den Baandijk, vroeger bewoond geweest door Wannis Bakker. Zich te vervoegen bij den eigenaar 11A. SPIERING, Grenulaan No. 38, Ter Neuzen. door iedereen is de alleen echte Stokpaai*djes-Leiienme!k-Zeep van Bergmaiin St Co., Kadebeul, want deze geett een zacht rein gelaat, bloeiend jeugdig uiterlyk, blanke fluweelzaclite huid en schitterend mooie teint, a 50 cts. per stuk verkrijgbaar bij JAC. I)E KOK. Door mij worden tot nader bericht de vol gende prijzen besteed Koe-, Vaars- en Ossenhuiden 55 cts. p. Kg. Stierenhuiden47 w Aanbevelend, Ter Neuzen. H. HARTOG. Geneeskundig Gesticbt te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdag en Vrijdag van 101/, tot 12Ys ure- Radicale genezing van fS5eJ*-3!i*sos ziekten, Troebel water en alle gsiheitmie ziekten. PAARDEN-enVEULENMARKT DE jIDtrUO Ste.o*<n Tt RQTTCRDfW evt*H.Der« TC. ftftZfct- Geliefd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4