J J i 34 A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paardon- en Vesmarkt. DRANK WET. Gemesnte-YBldvachter. No. 5374. Donderda^r 4 November 1909. 49e daargang. Paarden- en Veemarkt Binnenland. Gemengde berichten. Per Nederland abonnementN- drie maanden binaen Ter Neuzen j 1,Franco per post Yoor 1,10. Voor Belgie 1,40. 'Voor Amerika l,321/s en voo: bet overige Buitealand 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande laars, Postdirectearen en Brievenbushouders T e 1 ef o on No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. IT LI! opgaaf /an driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. E133E,STE! 3LAB. De Burgemeester van HOEIC roept sollici- tanten op naar de betrekking van Gemeesste- VeldwaicEiteir. De jaarwedde bedraagt 400 met 4 twee- jaarlijksche verhoogingen van 25 tot f 500. Voor kleeding, belwapening en seboeisel wordt f 100 uitgekeerd eri eVeneefn's 100 voor woninghunr en belasting. lndiensttreding 1 Januari 1910. Alleen sollicitanten, niet ouder dan 35 jaar komen in aanmerking. De vereischte stukken in te zenden voor 15 November S309. Voor dien tijd is de Burgemeester voor sollicitanten te spreken des Dinsdags van 9 tot 11 ure ten raadbuize der gemeente. Hoek, 26 October 1909. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. FEUILLETON. 31) By de deur bleef ze staan en zag hen met hare groote, droeve oogen vol verwijt aan. v Wanneer er rechtvaardigheid op de wereld is, zal ik een weg vinden om de arme Violet te redden." Toen zij naar boven was gegaau zagen vader en dochter elkauder aan. »Ik zal morgenochtend vroeg het zaakje met Violet in orde brengen." Ze ruimden het laboratorium op, verwyderden zorgvuldig het gebroken glas en de vloeistof Het nieuwe portret van Prinses Juliana Men mtldt Dezer c agen werd de firma Guy de Coral, hof- fotograat bij H. M. de Koningin op het Loo ontboden tot het vervaardigen van een portret van Prinsls Juliana. H. M. verklaarde met een tweetal der gedaue opnainen haar hooge ingeno- menheid en machtigde den fotograaf hiervan een officieele uitgave te vervaardigen. Op het eerste portret heeft de van geluk stralende Moeder het kindje op den arm. De heldere lichte kijkertjes zien vroolijk de wereld in, de vuistjes zijn gebaldde kleine Prinses is gekleed in een eenvoudig wit jurkje en is blozende van gezondheid. Op het andere portret kykt het Prinsesje heel huiselijk voorover op een tatel. De foto's zullen in verschillende grootten verschijnen, tegen prijzen varieerende van 30 cent tot 2.50, zoodat een ieder zich een foto kan aanschaffen. De foto's worden tegen St. Nicolaas tegemoet gezien. Postbiaden. Bij Kon. bes(. van 29 October worden de post- bladen, behoorende tot vroegere uitgiften dan die van 1906, met ingang van 1 Januari 1910 buiten gebruik gesteld en als zoodanig waar- deloos verklaard. Na dien datum zullen de nog voorhanden post- bladen als boven, waarvan de zegelopdruk gaaf en ongeschonden is, tot 1 Juli 1910 tegen post- bladen van gelijke waarde, voorzien vanhetin 1898 ingevoerde zegeltype, kunnen worden ingeruild. van den grond. Eleonora sloot dien nacht geen oog. Ze bleef in een stoel zitten, bare slaapkamer hel verlicbt. Ze was ten einde raad, ter prooi aan de grootste wanhoop. Hoe moest zij Violet redden Was hare taak onuitvoerbaar Hoe was 't mogelijk, dat die beide menschen zoo spoedig een geloofbaar verbaal hadden opgezet, nu hunne misJaad verijdehi was Zij had geen bewijs. Zou niemand baar ge- looven XXI. Den volgenden morgen verscheen Violet niet aan het ontbijt. Eleonora sprak niet tot Mag- TER NEUZEN, 3 November 1909. Naar wij vernemen is de stichting van eene R. K. bijzondere school alhier verzekerd het daarvoor noodige kapitaal is bijeen. Het tijd- stip waarop tot den bouw zal worden over- gegaan, hangt nog af van omstandigbeden. Met goed gevolg is te Zwolle geslaagd voor het examen commies 2e klasse, de beer L. C. Micbielsen van Ter Neuzen. Met ingang van 15 Nov. a. s. keert de marechaussee Bakker, van de brigade alhier, van Het Loo terng, terwijl de brigadier Nijssen, van deze brigade, met dien datum daar heen vertrekt. De aandacht onzer Jezers wordt gevestigd op de advertentie betreflende de 2de geldleening voor de vereeniging totcbr. verzorging van krank zinuigen in Zeeland. Zij die het edel mensch dalen, maar zag haar onafgebroken aan, wat Magdalen zeer scheen te hinderen. Na het ontbijt haastte Eleonora zich naar Violet's vertrekken, doch zij werd niet toege- laten. Amalia, de kamenier, liep op de gang been en weer en vertelde haar, dat juffrouw Thorne niet weuschte gestoord te worden. ,/Maar ik mag er wel in," zei Eleonora angstig. z/Neen, mademoiselle is volstrekt niet goed. De oude kwaal weer. Ze gooit hare kussens been en weer en spreekt niet. 't Is van geen nut, dat ik 't nog eens ga vragen, zii wil niemand zien." Het hart zonk Eleonora Amalia wilde haar in de schoenen. geen toegang verscbaffeu. Die moest ook in het komplot zijn. Een ongekende angst maakte zich van haar meester. Op de trap ontmoette zij een der bedienden en kon niet ualaten hem naar zijn meester te vragen. vHet laatst zag ik hern bij de juffrouw binnen- gaan." Wie vroeg Eleonora. //By juffrouw Thorne. Hij moet er nog zyn. Beneden is hij niet. Huiverend ging ze naar hare kamer, om na eenige minuten weer te keeren. Zij ontmoette Richard Sorosis in de gang, die galant de deur naar Violet's kamer voor haar openhjeld. lievend streven willen steunen vinden in de advertentie het adres vermeld. Men schrijft ons Gebruik makend van bet groote gebrek aan bietenstekers, zijn er personen die er bun werk van maken otn, zonder voorzien te zijn van bet noodige gereedschap, zich bij de laudbouwers aanbieden om bieten te steken. Geelt men op bun verzoek om werk een bevestigend antwoord, dan vragen zij eenige guldens ter leen, om gereedschap te gaan koopen en is men zoo onvoorzichtig om bun dit te geven, dan gaan zij weg om dit quasi te doen, doch men ziet ien niet meer terug, en de lui trachten weer hetzelfde spelletje bij andere landbouwers uit te halen. Soms zijn ze zelfs zoo brutaal om bovendien flog eerst eten of nachtveibiyi te vragen en daarna laten ze bun hielen zien. let is ons niet bekend of die lui reeds veel slachtoffers hebben gemaakt, docb men zij op zijn hoede. Men meldt aan de N. R. C. De omvang van het mosselbedrijf in de verschillende deelen van Zeeland is verbazend groot en de verschillende opgaven uit de mossel- plaatsen Bruinisse, Philippine, Tholen, lerseke, Clinge, Bouchaute enz., wat den omzet betreft, kunnen slecbts een flauw beeld geven of bet bedrijf al of niet loonend is. Er zijn toch niet minder dan 450 vaartuigen, d. i. meer dan de helft der Zeenwsche visschers- vloot, die als hoofdbedrijf de mosselkweekerij te dienste zijn. In de laatste weken wordt uit bijna al de plaatsen bier boven genoemd. ge- klaagd dat de handel veel te wenschen overlaat niet dat er geen verzending is, want o. a. is uit Philippine over de 3 eerste kwartalen ruim 2 millioen K.G. meer verzonden in dit jaar, dan over gelijk tijdperk in 1908, maar op de Belgische markten en zelfs te Parijs, zoo wordt gemeld, worden zooveel mosselen uit de Zuider zee aangevoerd, dat het onmogelijk is, dat de Zeeuwscbe mosselen zoo'n zware concurrentie kunnen doorstaan. Er zouden dan ook reeds mosselvisschers zijn, die, om toch een stuk brood te kunnen verdienen, andere werkzaam- heden met hun vaartuigen gaan verrichten het bietenvervoer met de visschersscheepjes zou, volgens mededeeling, meer loonend zyn De prijzen der mosselen wisselen naar quali- teit van f 1,30 tot f 1,80 per ton. Hetvorige jaar werd een slecht mosseljaar genoemd, maai het is te vreezen, dat 1909 geen betere repu- tatie zal nalaten. Hier en daar wordt op de publieke mossel- zaadbanken nog naar zaad gevischt, maar waai vHa, ben je daar! Ik voel me weer beelemaal beter. Springlevend. Straks was ik zoo zoo duizelig. Ik had zoo griezelig gedroomd van nacht. Verbeeld je, ik droomde, dat ik kiespijn had en naar beneden ging in den nacht pui een pijnstillend middeltje te halen, en dat jk een verkeerd fleschje nam met vergift, en dat jij bet mij uit de hand sloeg Ik droomde ■'t zoo, alsof het werkelijk gebeurde." z/Ben je dan zeker, dat het niet werkelijk ge beurde kreet Eleonora vol ontzetting. z/Wat doe je vreemdzei Violet. //Hoe kon het werkelijk gebeurd zijn Ik zou immers uooit zoo onvoorzichtig zijn om een fleschje te nemen uit oorn's laboratorium. 't Is veel te ge- vaarlijk. En bovendien. Amalia zegt, dat ik vast geslapen heb en geen oogenblik uit bed ben geweest. Een rare droom, he i z/Heel, heel raar," zuchtte Eleonora. //Violet, luister eens naar me. Ik moet je iets verschrik kelijks vertellen. Je zult me niet gelooven, maar wat ik je zeggen ga, is de voile waarheid. Als je je volkomeu aan mij wilt toevertrouwen zal ik je beter maken en je redden vaD den dood, •dien je bedreigt. Ik zal je je krackt voor goed teruggeven. t Wcis geen droom maar werke- 1 lijkheid." ,/Wat hoor ik daar van droomen vroeg de zachte, vleierige stem van Richard Soro sis. /»Ha, Eleonora, ik moet je juist hebben. Magdalen zoekt je overal. Ik kom hier om Violet over te halen, toch een dokter te raad de mosselzaadval op die banken ook dit jaar weer niet veel te beduiden bad, wordt voor de vaartaigen, die er zich thans nog mede bezig houden, een vangst van 40 a 50 tonnen tegen f 0,40 a 1 naar qualiteit, de besomming ook niet schitterend geacht. Axel, 2 Nov. Op de voordracht voor de benoeming van een boofd der o. 1. s. alhier zijn geplaatst de heeren Mariju Lodewijk de hey- ser, hoofd der school te Graauw en Langendam Jochem Miedema, hoofd der school te Hellen- doorn, en Corstiaan Hagers, onderwyzer te Rot terdam. RECHTSZAKEM. Arrondissements-Reclitbank te Jliddelburg. Voor bovengenoemde rechtbank had zich Dinsdag te verantwoorden E. van B., 69 j., werkman te Sas van Gent, beklaagd van be- dreiging met misdrijf tegen het leven gericht, althans bedreiging met zwaar lichamelijk letsel, van E. G. aldaar, door op haar op 5 September jl. een revolverschot te lossen. Als eerste getuige verscheen mej. E. G., die met beklaagde in een huis woont. Op den 5en September had zij met hem op zolder ruzie gekregen over een koffer. In de gang voegde beklaagde baar ,/Al3 je niet weg gaat dan schiet ikjeer uit." Hij is toen een revolver gaan halen en heeft vervolgens op baar gescboten, althans in haar richting geschoten. Beklaagde beweerde dat getuige en haar man in zijn kamer waren. Daar zij niet weg wilden gaan, had hij een revolver genomen. die op de tafel lag en geschoten om ben beiden schnk aan te jagen. Getuige weersprak dit verhaal. De tweede getuige, de echtgenoot van de eerste getuige, had beklaagde met een revolve] de hand in dieDS kamer zien staan, terwyl zyn vrouw in de gang hem tegemoet kwam. Getuige ontkeude dat zij beiden in de kamer waren, zooals beMaagde bleef beweren. De ambtenaar van het O. M. eiscbte, wegens bedreiging met zwaar licbamelyk letsel, 1 week gevangenisstraf. Uitspraak 12 November. Te Selzaete is men thans bezig de cais sons, die voor het bouwen der nieuwe brug gemaakt werdeu, met keien aan te vullen, langs een groote buis. boven en beneden gesloten door groote kleppen, om den geweldigen luchtdruk te houden.. Voor het sluiten en openen der kleppen, verwittigt men elkaav door electrische bellen. Douderdagnamiddag openae men, door een plegen. Wat denk je er van, Eleonora Ik ben een beetje bezorgd over haar. Die vreemde droomen bevallen mij niets." ,/lk geloof, dat bet heel verstandig zou zijn," zei Eleonora met nadruk. Zij keerde zich om en ging naar Magdalen. Morgen vertrok de indische mail. Ze zou aan kolonel Browne schrijven. Hij was de eenige uitkomst Jokan Tempest weigerde immers iets te gelooven. XXII. Magdalen wachtte Eleonora op en verzocht haar, haar te helpen met uitnoodigingen schrijven voor een groot bal, dat zij zich voorstelde in midden Januari te geven. Na eenige minuten op haar papier te hebben gestaard, vroeg Eleonora plotseling opziende //Magdalen, icat bebt ge met bet gebroken glas en het vocht gedaan, dat Violet van nacht bijna bad ingenomen Magdalen's penhouder viel op den gvond en zy bukte zich om hem op te rapen. loen zij sprak, was hare stem volmaakt vast, boewel haar gelaat verbleekte. w Waar spreekt gij toch over vroeg zij. „lk weet niet wat gij bedoelt. Ik wilde, dat gij niet zulke schrikbarende en onverklaarbare dingen zeidet." (Wordt vervolgd.) USi« biaA vei-HCliiJnt fflttandaif-, Woen«rt»g- en I tijilttsavuinl, A --—"mmmnwr - >nik VAw ipk te Ter Menzen. igezonrterd op Feestdftgen. bij de 1< ir zr'-ttrr* Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makeu bekend dat in die gemeente zal worden gehoudeu op Woe/railae S 5 Sotemfcer zooals breeder bij aanpla^biljetten is om- schreven. Ter Neuzen, den 3 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. (1EILL, Burgemeester. W. S. J. DIELE11AN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterkeu drank van EUGENICS FRANCIES LAIIRET, van beroep schilderskneeht, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden voorlokaal van bet perceel pfaatselijk ge- merkt 5 en gelegen aan de Nieuwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 3 November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEJ1AN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1