A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterda^ 30 October 1909. Gemengde berichten. 49* Jaar^ang; Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post i Voor Nederland 1,10. Yoor BelgiS 1,40. Voor Amerika l,321/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonnefirt zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde aavertentie wordt de prijs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. IEIEjRSSTIE J3TjJLID. Een politieke moord van groote beteekenis is de gelukte aanslag op Prins Ito, den Japanscben gouverneur van Korea, te Charbin. De dader was een Koreaan, een zoon van het door de Japanners op krasse wijze onderdrukte volk. Men weet dat na den oorlog met Rusland de Japanners zonder veel omslag Korea inpalmden, den onwilligen Keizer afzetten en de enkele duizenden strijdlustige Koreanen uitroeiden. Tot een algemeeueu opstand tegen het Japanscbe geweld kwam 'tin Korea niet, daarvoor is dit volk te weinig energiek, maar te verwonderen is 't niet dat er uit de onder drukte massa wrekers opstaan, die door anar- chistiscbe aanslagen uiting geven aan den op- gekropten volkshaat. Het streven naar grooter- Japan stond onder leiding van tnannen als Ito. De onverschrokken staatsman, wel eens de z/vader van 't morderne Japan" genoenid, was belast met het bestuur over het ingelijfde ge- bied en Ito regeerde met ijzeren vuist. Alle verzet der Koreanen werd verbrijzeld, in bloed gesmoord. Ito is dan ook gevallen als een slacbtoifer van de ongebreidelde expansie-politiek van Japan. De moord geschiedde op't station te Charbin. Daar had Prins Ito een samenkomst met den Russischeu Minister Kokoftseff, welke ontmoe- ting van groot politiek belang wordt ge- noemd. Te 9 uur 's morgens kwam Ito te Charbin aan en inspecteerde met Kokoftseff en de Rus- sische officieren de eerewacht. Juist wilde Ito op een groep buitenlandsche consuls toetreden, toen achter hem versckeiden scboten gelost werden. Door drie kogels verwond, viel Ito doodelijk gekwetst neer. De Japansche consul- generaal, Kawakami, werd zwaar, maar niet levensgevaariijk gekwetst. Een der directeuren van den Zuid-Mantsjoerijschen spoorweg, Tana- koe, werd licht gewond aan zijn voet. Ito leefde nog 20 minuten. Het was onmogelijk geweest, den aanslag te beletten, want aan alle Japanners was toege- staan het station binnen te gaan. De moorde- naar was naar het uiterlijk niet van een Ja- panner te onderscheiden. Alle personen, die zich in Ito's nabijheid bevonden hebben, evenzeer als Ito, zelf aan gevaar blootgestaan. Kokoftseff stond vlak naast Ito, en was nog dicbter bij hem dan de overige gekwetste Japanners. De moordenaar werd gegrepen en bekende naar Charbin te zijn gekomen om den Prins te vermoorden. Hij had ziju vaderland willen wreken. Ito had tjjdens zijn verblijf in Korea eenige personen, die hem, den moordenaar, na stonden, terecht laten stellen. Op Ito was in Korea herhaaldelijk een aan slag beproefd, maar de waakzaamheid van de Japansche politie wist ze te verijdelen. Den dag voor den moord zijn te Charbin door de Russische politie een paar Koreanen gearresteerd, die later bekenden, den moord op Ito te hebben voorbereid. Ito was 69 jaar. Zijnouders waren eenvoudige landbouwers. Maar de zoon wist zich op te wer- ken. Hij vertrok met 4 andere jonge Japanners naar Engeland, waar hij de Westersche weten- schappen en beschaving bestudeerde. Ook later zette hij die studie voort op langdurige reizen naar de Vereenigde Staten en naar Europa. Hij vertoefde o. a. geruimen t.ijd in Duitsch- land. Na in 1869 en in 1878 Minister te zijn geweest, was hij tot vier malen toe Minister-president, 't laatst in 1900 1901. De invoering der moderne Japansche Grondwet, ge'inspireerd op Prnisisch model, was voorai Ito's werk. In 1885 werd hem de titel ver- leend van graaf, in 1896 die van markies. Veel later werd hij tot Prins verheven. De moord heeft in Japan uatuurlijk geweldigen indruk gemaakt. De Minister Komoera deelde de tijding aan den Mikado mede, die diep ont- roerd was. Hij gaf bevel een oorlogsschip naar Dalny te zenden, dat Ito's lijk naar Japan zal brengen. Vijf Koreanen zijn in Mantsjoerije opgepakt, die in het complot waren om den moord voor te bereiden. Welk lot hen boven het hoofd hangt is niet twijfelachtig. Keizer Wilhelm heeft al van zjjn deelneming blijk gegeven en zond een telegram aan den Mikado, waarin hij zijn oprechte deelneming betuigde met het verlies van zulk een trouw en uitnemend staatsman als Ito. Algemeen gelooft men dat Ito gevallen is door een complot, dat ook den moord op Stevens beraamde. Stevens, die te San-Francisco ver- tnoord is, was de Amerikaanscke gezant in Korea, die zeer op de hand van Japan was. Ito's dood zal geen wijziging in de staatkunde van Japan ten aanzien van Korea brengen. In diplomatieke kringen te Petersburg is men beducht dat na den moord de onderhandelingen met Tokio over een toenadering in het Verre Oosten zullen blijven rusten of wellichtafspringen. Weyler, de Spaansche generaal, die een ver- maardneid van ongekende wreedheid verwierf trjdens den oorlog op Cuba, is tot kapitein- generaal van Catalonie benoemd. De /Matin" meldt dat die benoeming een uitstekenden in druk maakte, want Weyler staat in 't leger hoog aangeschreven en is een liberaal en ener giek man. In Ministerieele kringen beweert men, dat hij de orde zal weten te handkaven, zonder de gewelddadigste middelen aan te wenden. In vier Berlijnsche Landdag-kiesdistrioten is een nieuwe verkiezing gehouden, aangezien de verkiezing van vier sociaal-demokraten er ongeldig was verklaard. In drie districten hebben de sociaal-demokraten het weer gewonnen in het vierde zal er vermoedelijk herstemming wezen tusschen een vrijzinnige en een sociaal-demo- kraat. De militaire kwestie in Belgie, het invoeren van den algemeenen dienstplickt, dreigt de strop te worden voor het ministerie-Schollaert. In Belgie bestaat een vrij willigersleger, dat evenwel op vredessterkte een bedenkelijk groot tekort aan mansehappen oplevert. Algemeene dienstplicht is het eenige middel om daarin te voorzien, maar 't streven in de richting van een volksleger vond scherpe bestrijding door een goed deel van de meerderheid. De regee- ring kan voor haar legerwet sleehts rekenen op de weinig talrijke joug-Katholieke afgevaar- digden. De rest der meerderheid onder leiding van den ultra-clericaal Woeste verzet zich met met hand en tand tegen de demokratische wet. Woeste heeft in de Kamer een groote rede tegen de nieuwe wet gehouden. De argumen- ten van den grijzen staats-Minister, die zwak en ziekelijk is, kwamen op het volgende neer 1°. Dat naast generaal Hellebaut de Minister van spoorwegen Helleputte mede verantwoor- delijk is voor den huidigen toestand 2°. dat het land geen verkooging van effectieven wil, voorai niet in de verhouding als men wil in- stellen en die een jaarlijksche lichting van 20.000 man zou kunnen aan voeren 3°. dat het oorlogseffectief niet heeft opgehouden te klim- men sedert 1900 en dat, als de wet van 1902 al haar uitwerksels zal bereikt hebben, het cjjfer van 180.000 zal verkregen worden 4°. dat de tekorten in het vredeseffectief voortkomen uit de verschillende wijze van berekehing der gewone verloven 5°. dat de vermindering van diensttijd niet de vermindering van mansehappen zal vergoeden, aangezien die vermindering sleehts onaanzienlijk kan zijn. In de Kamer was gisteren generaal Hellebaut, de Minister van Oorlog, aan't woord om zijn legerontwerp te verdedigen. Evenals de minis ter-president stelde Hellebaut de vertrouwens- kwestie. De Kamer zal tegelijk met dit outfrerp het lot van het ministerie beslissen. Na Helle baut kwam Segers, van de fractie-Woeste, het legerontwerp bestrijden. De kans op een kabinetscrisis verminderde niet, en een Belgisch blad noemt het een comedie dat het ministerie nog aanblijft en toejuichingen in ontvangst neemt van de liberalen. De in inister-presideDt blijft zonder zich te verdedigen <p de aanvallen van rechts in zijn bank zitten, sthijnbaar voorbereid op de nederlaag. Een aantal afgevaardigden hebben een amen- dement ingediend, waarbjj de plaatsvervanging wordt afgeschaft en de persoonlijke dienstplicht wordt iugesteld. TER NEUZEN, 29 October 1909. De heer P. J. Siegers, lid van Gedeputeerde Staten, is Dinsdag 80 jaar geworden. De Commissaris der Koningin bracht hem, met den griffier, een bezoek om hem geluk te wenschen. Namens den griffier en de ambtenaars ter griffie werd hem een mand met bloemen aan- geboden. De //St. Crt." no 251 bevat een kon. besluit van den 9en October 1909, betrekkelijk de lichting der nationale militie van het jaar 1910. De lichting bedraagt 17.500 man, waarvan 12.300 voor volledige en 5200 man voor korte oefeniDg onder de wapenen zullen komen. Het aandeel van Zeeland in deze lichting is 706, waarvan 496 voor volledige en 210 man voor korte oetening. Bij ministerieele beschikking is bepaald dat het goedkeuringsmerk, gedurende de jaren 1910 en 1911 te bezigen bij den ijk en herijk v.n maten en gewichten zal zijn de letter s in den gewonen sckrijfvorm en bij den ijk en herijk van gasmeters de koninklijke kroon. Als merk bij eerste stempeling geldt aan het ijkkantoor te Middelburg het cijler 12. JEen onverkwikkelijke quaextie. Men schrijft aan de N. R. Ct. De politieverordening der gemeente Uithuizen was herzien, een commissie van drie raadsleden had het ontwerp nagezien en was daarbij tot de couclusie gekomen, dat de burgemeester had gesnoeid. Er waren door Ged. Staten nl. ver schillende aanmerkingen gemaakt, die door Ged. Staten onmogelijk konden zijn gemaakt, naar hare meeuing. En daar de gemaakte aanmerkingen door den burgemeester zell waren geschreven, verlangde de commissie het origineele stuk van Ged. Staten te zien. Aan dat verlangen gaf de burgemeester niet toe; hij zeide het stuk niet te kunnen vinden, waarop de commissie afschrift vroeg en kreeg van het provinciehuis. Uit een vergelijking van dit met het later toch door den burgemeester vertoonde, meende de commissie te rnogen afleiden dat de burge meester gepoogd heeft om, misbruik makende van het gezag van Ged. Staten, zijn meening den raad op te dringen, ten bewijze waarvan zij de eerste alinea van art. 25 aanhaalde, waarbij het verboden is in de openbare straat boomen te planten of te hebben. De raad heeft tegen den zin van den burgemeester die drie woorden geschrapt, terwijl de burgemeester ze er weer in hebben wil. De commissie meen de dat de burgemeester de weinige boomen in de gemeente ook nog zou laten opruimen, ter wijl de burgemeester van zijn kant opmerkt, dat hoewel hij volgens art. 46 van de oude veror- dening het recht had boomen te laten weg- ruimen, hij daartoe nooit eene poging heett gedaan. De meerderheid bleef echter van meening, dat de burgemeester het gezag van den raad tracht te ondermijnen, wat zij bewees door de aanneming der volgende motie met 6 tegen 3 stemmen. z/De raad der gemeente Uithuizen, gehoord het rapport van de commissie inzake herziening van het politiereglement, kennis genomen hebbende van de stukken, is met haar ten voile overtuigd, dat inzake deze herziening door den burgemeester ter kwader trouw is gehandeld spreekt zijne veroutwaardigiug uit over de handelingen van den voorzitter en meent dat onder deze omstandigheden, ook in verband met hetgeen vroeger reeds is voorgevallen, samen- werking met hem, door den burgemeester niet meer te wagen is." Vooraf lichtte de burgemeester zijne houding toe en gaf als zijn besluit te kennen, dat de beeren Mulder, Wiersum c. s. (leden der com missie) kunnen voortgaan met agitatie te ver- wekken, stof opjagen en slijk doen omspatten naar alle kanten, maar hun doel, den burge meester van zijnen stoel te dringen, niet zullen bereiken. De heeren Middendorp en Elings hebben ver klaard als wethouder te zullen aftreden. Commissarissen van het Bestelhuis voor den Boekhandel, te Amsterdam berichten, dat op last van den Officier van Justitie aldaar Dinsdag eenige aan de Hollandsche Spoor toe- vertrouwde pakketten in beslag zijn genomen. Deze inbeslagneming is geschied met het oog op eventueel in deze pakketten ingesloten brieven, welker vervoer op die wijze geacbt wordt in concurrence te zijn met de rechten van den Staat, die zich het monopolie van den briefpost heeft voorbehouden. Overtreding dus der wet op de brieven- posterij. Wanneer brieven in dergelijke pakketten wor den ingesloten, zullen die wel uitsluitend be- trekking hebben op boeken enz., die door tusschenkomst van het Bestelhuis worden geex- pedieerd. Waar moet het heen, indien afzenders van pakjes per spoor, per Van Gend en Loos, per bode, per marktschipper enz. niet te ver- geteu de duizenden postpakketten, die de Kon. Nederl. Posterijen dagelijks te verzenden heeft het voortdurend gevaar van beslag boven het hoofd hangt. Hoe zal 't ooit gelukken een eind te maken aan het sluiten van brieven in pakjes Maar daarenboven wie ter wereld zou het wensehelijk achten daaraan paal en perk te te stellen Zooiets kan, dunkt ons, niet in de bedoeling van den wetgever gelegen hebben. Mag dus de handeling van Amsterdam's Officier van Justitie al in overeenstemming zijn met de woorden der Postwet in den geest van den tijd is zij allerminst Volgens' het N. v. d. D. diende de inbeslag neming der pakketten van het Bestelhuis van den Ned. Boekhandel, om zich te vergewissen of bij de boekwerken ook brieven gevoegd waren, hetgeen in strijd zou wezen met de rechten van den staat op het brievenvervoer. Het bestuur van het Bestelhuis heeft van deze zaak bericht gezonden aan den Boekhandel en tevens verzocht geen brieven meer per be stelhuis te verzenden. Eenige dagen geleden brachten een 6tal studenten per automobiel een bezoek aan den oud-afgevaardigde van het district Ede, den heer W. v. Manen Jz. te Venendaal. De Venendaalsche Ot. deelde dit voorval als volgt, mede ,/De heeren stapten uit, gingen naar binnen en begroeten ons ex-Kamerlid en zijn echtge- noote niet al den eerbied aan 't hooge echtpaar verschuldigd. Het was hun, zoo ze zeiden, recht aangenaaui met den heer Van Manen kennis te maken. Ze waren in de wolken nu ze den heer Van Manen van aangezicht tot aangezicht konden aauschouwen. En om hun vreugde te toonen maakten ze een rondedans om het echtpaar Van Manen, hieven hoera's aan en zongen ten slotte z/lang zullen ze leven". Deze beschrijving was den beer Van Manen klaarblijkelijk niet naar den zin, want in het eerstvolgend nuinmer van het blad schreef hij het volgende ingezonden stuk. Mijuheer de Redacteur Wees zoo goed onderstaande regelen als in gezonden in aw blad te plaatsen bij voorbaat mijn dank. COMAST. Itit hind verachijnt 71 HttmlWoenNdnff- en Vrijda^avoud, nitgrezonrierd op JFeestdagen* hij de Firma 1*J. WAX iBK te T^r lenzen. O O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1