A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5368. Donderdag; 21 October 1909. DRANK WET. Buitenland. 49e Jaargang. FEU ILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,32% en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. HBBSTE BT A T->. In de Spaansche Kamer is Maandag Maura ter verantwoording geroepen, allereerst door den leider der liberate partij Moret. De tribu nes waren overvol. Moret hield een groote rede, waarin hij 't zondenregister der clericalen lichtte. Spanje is er op achteruit gegaan, zei hij, tijdens de schorsing der Grondwet. Wij voeren tkans een oorlog en met de financien staat 'ter slecht voor. De instelling van den staat van beleg was 't gevolg van gebrek aan politiek inzicht. De censuur droeg er toe bij om de onzinnigste geruchten voedsel te geven. Volgens het rapport van den procureur-gene- raal zijn de daders van 't plunderen en in brand steken van kerken en kloosters meerendeels vrouwen en kinderen geweest. Waarom heeft de politie, de soldaten en de bevolking die brandstichters niet weerhouden Waarom bleef de regeering werkeloos jegens de tooneelen, die aan de spoorstations bij 't vertrek der troe- pen werden afgespeeld Tekortkoming op alle gebied van regeeringsbeleid is, volgens den liberalen leider, oorzaak van al de gebeurte- nissen in Catalonie. Inzake den oorlog in Marokko laakte Moret de stilzwijgendheid der regeering. Zijn wij naar Melilla gegaan onder pressie van Frankrijk? Dat gerucht is met zooveel beslistheid herha'ald, dat het plicht is dat gerucht tegen te spreken. Toen wij 40,000 man naar het Rill hebben gestuurd is de buitenlandsche pers daarover ontstelddie ontsteltenis moet de regeering wegnemen. 26) rEleonora, wat scheelt er aan? Wat hebje toch. Ben je ziek geweest En waarom heb je Frank's brieven niet beantwoord -rU gelooft niet in mij. Waarom zal ik dus nog verder van mij laten hooren U behandelt me als een ondeugend schoolkind. Er is niemand op de wijde wereld, die me helpen wil de mis- daad te voorkomen, die eerlaug in dit huis zal worden gepleegd." //Eleonora", zei de predikant angstig. ,/Stil dan toch I" //Kan ik het helpen? Ik heb 'tmet mijn eigen oogen gezien. Ik zou alles, alles willen doen om haar te helpen. Ik zou naar de politie willen gaan en deze vertelleu watikzag.maar'tzou niets baten, want ik heb geen bewijzen. Nie mand wil naar me hooren. Ik gelool dat ze denken dat ik gek ben De predikant zag haar doordringend aan en zij vervolgde kalmer z/Ik kan niets doen dan toezien hoe ze haar vermoorden. Drie weken lang, iederen avond voor het naar bed gaan, heb ik tot me zelf gezegd Haar Iaatste nacht wellicht En iederen morgen heb ik mij verwonderd, dat ze nog leefde. Dominee Tempest, iets in me, zegt me, dat ik 't bjj 't rechte eind heb ik ben z/Gij hebt, riep Moret uit, het vertrouwen des lands verloren. In de gegeven omstandig- heden heeft Minister Maura grooten burger- moed betoond. Echter kunt gij niet langer blijven regeeren en met het oog op het groote gevaar, dat aan de grens dreigt, moet gij plaats maken voor een andere regeering." Het Reuter-verslag van de Kamerzitting, waaraan bovenstaande is ontleend, maakt geen melding van een Ferrer-protest en de uitroep vau Moret, dat Maura grooten burgermoed betoon- de, lijkt zelfs op een goedkeuring inzake Ferrer en Marokko. Eigenaardig klinkt daarbij 't slot dat er //gevaar dreigt aan de grens" en dat Maura liefst zoo spoedig mogelijk de regeering aan een ander conservatief moet overgeven. In dezelfde zitting zou de republikein Azzati een motie indienen, waarin de Kamer haar rouw uilspreekt over Ferrer's terdoodbrenging. De Spaansche Minister-president Maura be- toogde, dat de regeering haar plicht heeft gedaan en dien zal blijven doen. Ouvoorziene omstan- digheden maakten buitengewone maatregelen noodig. Wat Marokko betreft, verdient de Spaansche politiek lof. Het zou echter voor Spanje met zelfmoord gelijk staau, zoo het niet in het Riff was opgetreden. Daar Spaansche werklieden, vermoord waren, werd generaal Marina belast met het tuchtigen der schuldigen. Maar terwijl de noodzakelijkheid om de troepen vau het garnizoen te Melilla te versterken dringend werd, begonnen de anti-militairisten zich te weren, en daarop volgden te Barcelona de betreurenswaardige gebeurtenissen die u bekend zijn; de personen, die daarvoor verantwoordelijk zijn en zij, die tot de onlusten aanzetten, maakten van het vertrek der troepen gebruik om anar- chistische daden uit te voeren. Het luidruchtig protest der radiealen belette Maura hierop't spreken, maar't werd overstemd door de donderende toejuichingen der ministe- rieelen. Maura somde de maatregelen op, om die ge beurtenissen op het geheele schiereiland tegen te gaan, want alle hoofdplaatsen der provincies zouden de beweging van 2 Augustus steunen. Tenslotte zei Maura, dat hij niet langer aan het bewind zal blijven, dan hij gesteund wordt door de openbare meening. Deze zal gelegen- heid hebben haar meening uit te spreken in den loop der aaustaande verkiezingen. De beraadslaging werd daarna verdaagd. De Spaansche Regeering schijnt geen haar- breed te willen afwijken van den door baar er van overtuigd dat neef Richard Violet Thorne vermoorden zal, en de dag is niet veraf meer Zij had het hoofd in de handen verborgen, hare schouders schokten van aandoening. z/Eleonora, 'tis verschrikkelijk, wat ge daar zeggen durft," zei de predikant ontroerd. ,/Ruk die booze gedachte uit. Je bent onredelijk. Laat je zenuwen'je niet de baas worden. Mr. Sorosis is een boogst achtenswaardig mensch zijne handelingen kunnen het daglicht ver- dragen. Alles wat hij voor Violet doet, is tot haar bestwil." //Alles wat hij voor haar doet, is in haar nadeel en voor zijn bestwil. Ge wilt niet luisteren misschien dat ge er nog eens berouw van zult hebben wanneer de arme Violet dood op haar rug ligt. Ik ben hare eenige vriendin op de wereld elk ander is haar vijand, want niemand wil helpen haar leven te behouden." De predikant was diep gercerd. Hare wan- hoop was zoo oprecht, men zou niet twijfelen aan de waarheid, wanneer men niet wist, dat krankzinnigheid haar bedreigde. Dat hare vrees gerechtvaardigd zou zijn, kwam niet in hem op. Gesteld, dat er iets niet in den haak was, dan zou sir James, die toch haar aangewezen beschermer was, de eerste zijn, die argwaan moest hebben. Hij in de eerste plaats, zou waken voor het welzijn van zijne verloofde. z/Luister, Eleonora," zei Johan Tempest. j/Je moet Violet helpen en niet meer zulke ingeslagen weg en zelfs nog verder te willen gaan. De Justitie-Minister heeft een wet gereed, waarbij de parlementaire onsehendbaarheid wordt opgeheven. Het is er om te doen de republikeinsche afgevaardigden den mond te snoeren. De eerste aanval is gericht tegen senator Solv Ortega, een voorman der republikeinsche partij, die be- schuldigd wordt van ophitsing tot't verbranden van de Jezuietenschool te Barcelona. Aan den Senaat is al machtiging verzocht om Ortega voor den krijgsraad te dagen. De Ferrer-agitatie duurt nog steeds voort. Zondag hadden ook in Oostenrijk, in Honga- rije, Italie, Zwitserland pro-Ferrer-manifestaties plaats, die feitelijk worden anti-Spaansche, anti- clericale betoogingen in 't algemeen. De Duit- sche geleei den, schrijvers en kunstenaars Haeckel, flauptmann, Liebermann, Brentano, Dehmel, e. a. willen een volkspetitionnement opstellen als protest tegen den op Ferrer gepleegden ge- rechteljjken moord. Dat protest zal ter be- stemder plaatse te Madrid worden bezorgd. De Spaansche gezant te Parijs schonk 2800 gulden aan de weduwe van den agent, die bij 'topstoolje voor de ambassade overhoop ge- schoten werd. De Duitsche Goethe-bond zal een pro-Ferrer betooging houden. Het //Petit Journal" ontvangt van zijn corres pondent te Madrid bericht, dat Maura tot de terechtstelling van Ferrer bevel gaf, zonder dat Koning Alfons zijn toestemming daartoe ge geven had. Tusschen den Koning en den Mi nister zou daardoor een diepgaand geschil ont- staan zijn. Naar de correspondent beweert, kreeg Koning Alfons in den nacht van 13 Octo ber van den Spaanschen gezant te Parijs, del Muni, een telegram waarin de terdoodbrenging van Ferrer werd afgeraden, wegens de opwinding, die allerwege in Europa daarover tot uitbar- sting zou komen. De Koning ontbood telefonisch Maura ten paleize en verweet hem, dat hij de terecht stelling zoo bespoedigd had en zelfs het vonni3 niet ter bekrachtiging aan hem had voorgelegd, waardoor de Koning van zijn gratie-recht geen gebruik kon maken. Bevestiging van dit nieuwtje mag- zeker eerst worden afgewacht, alvorens het voor waarheid aan te nemen. Het bericht wordt er niet waarscbijnlijker op door het slot, waarin staat dat Maura aan't hot alle macht verloren heeft. 't Ziet er juist uit alsof Maura eerder zijn macht versterkt heeft. verschrikkelijke gedachten hebben. Je moet haar bij me brengen en dan zullen we haar werk geven dat zal haar ongetwijleld goed doen z/'t Zal ten minste een kans zijn om haar uit dit huis te verwijderen." »En heb je geen boodschap voor Frank? Hij is nog in Londen." //Hij schreef me, dat hij bleef, maar wat zou ik hem te zeggen hebben We zouden vrienden blijven, anders niet. Ik heb hem niets meer te zeggen. Ik ben het moeo, zoo moe z/Je moet ons vertrouwen, lieve", zei hij vol innig medelijden. Hij beschouwde haar vol bewondering. Zij scheen oudergeworden in die weinige weken. Zij geleek geen jong meisje meer, maareene jonge vrouw, die, jong als ze nog was, nu reeds gebukt ging onder den last van een ongelukkig leven. In veel deed ze hem denken aan de arme Margaretha dezelfde standvastigheid en kinder- lijke reinheid van ziel scheen ook op haar over- gegaan. zsrNu," zei ze ernstig, //laat ons over iets anders spreken. Wanneer ge me dan niet kunt gelooven, tracht dan nog wat voor de arme Violet te doen. Daar is ze." De predikant scheen een bijzonderen indruk op Violet te maken. Eleonora liet hen alleen en de predikant ver- telde haar, hoe goed Eleonora was en hoe zij er naar verlangde, dat ook zij, Violet, de armen zou gaan helpen. De krijgsraden te Barcelona gaan voort met het vonnissen van de gevangenen van Monjuich. Zondag stonden vijf mannen terecht, die be- schuldigd waren van deelneming aan het in brand steken en plunderen van een klooster, het wonden van een karibinier en het vernielen van telegraafpalen. De auditeur-militair eischte tegen een hunner Tomas Centellas de doodstraf, tegen drie anderen levenslange gevangenisstraf' en tegen den vijfde veertien jaar acbt maanden en een dag gevangenisstraf. Voor een anderen krijgsraad stond Maandag een jongen van zestien jaar terecht, bij wien tijdens de onlusten een revolver gevonden was. Hij zeide, dat een onbekende man hem bet wapen gegeven had. De jongen had nooit iets te zijnen laste gehad. De auditeur-militair eischte eerst zestien jaar gevangenisstraf, maar na eene rede van den verdediger, die op verschillende gronden trachtte aan te toonen, dat hij onschuldig was, wijzigde de auditeur zijne conclusies en verminderde zijn eisch tot 25 pesetas boete wegens het dragen van een verboden wapen. Allende Salazar, de Spaansche Minister van Buitenlandsche zaken, heeft aan den Madrileen- schen correspondent van de Matin het volgende gezegd z/Gij begrijpt, dat de Minister van Buiten landsche zaken van Spanje de betoogingen in het buitenland in den omtrek van onze gezant- schappen en consulaten zeer betreurt en er pijnlijk door getroffen is. Wij waren door mid- del van de pers in de verschillende landen er voldoende van op de hoogte gebracht, dat de meening in het buitenland ten deele niet over- eenstemde met die van Spanje, ten aanzien van Ferrer's terechtstelling. Het was niet noodig geweest, dat onze vertegenwoordigers beleedigd werden, om ons dit duidelijk te maken. z/De overgroote meerderheid van ons volk was van Ferrer's schuld overtuigd. Daar de bevoegde rechters dezelfde meening waren toe- gedaan, was de terechtstelling dus noodzakeljjk. Hoe goedertieren een regeering ook zij, zij kan niet de openbare meening van haar eigen land en de voornaamste belangen van de openbare orde bij de meening van het buitenland ten achter stellen. z/Indien wij Ferrer, ondanks zijne misdrijven, begenadigd hadden, hoewel hij door de wetten van zijn land veroordeeld was, alleen om aan het buitenland voldoening te schenken, zouden wij ons aan een heftige uitbarsting van de openbare meening in Spanje blootgesteld hebben z/Mag ik reeds morgen komen vroeg ze gretig. //Ik zal een tasch vol lekkernijen voor de zieken meebrengen en we zullen die samen gaan ronddeelen." z/Zeker," zei de predikant met een droeven glimlach. wEn ik zal oom Richard verzoeken mij een cheque te geven een flink bedrag zal ik u ter hand stellen om de armen te helpen." Zjj liet, vervuld van deze nieuwe heerlijke toekomst, den predikant piotseling alleen achter en stormde op Magdalen los. Deze luisterde met opgetrokken wenkbrauwen toe, maar zei niets. Toen de predikant vertrokken was zag zij, hoe Violet alles in vervoering aan sir James zat te vertellen, en sloop stilletjes weg naar haar vader's laboratorium. z/Oordeelt gij het goed besloot ze haar verhaal. »Waarom niet, lieve? 't Zal haar opwinden en haar van streek brengen," zei haar vader. z/Voorzichtig, vadertje," waarschuwde de schoone Magdalen. //De invloed van dien man kon schadelijk zijn. Ge neemt het te licht op Ge weet niet, wat de gevolgen kunnen zijn z/We hoeven niet bang te zijn voor verkeerde invloeden," lachte de man onaangenaam. //Daar zal ik wel een stokje voor steken Maar weet je wat, laat Sir James het haar verbieden, met dien predikant te gaan werken. (Wordt vervolgd). KECZESSCHE (OI BMT. ■lit blacl verachijnt jflAanda^-, Woenxda^- en Vrijdagavoud, mitgpezoiiderd op l^eestdagreD* bij de Firvna P. «V. WAf I1K IAMBE te Tet Meozeo* Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholkoudendcn drank anderen dan sterken drank van LEUNIS VERSLUIJS Pz., van beroep lenrder, wonende te Ter Neuzen, voor het linker voorlokaal van het perceei plaatselijk gemerkt 8 en gelegen aan het Kazernepiein. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 19 October 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1