A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5361. Dinsdag; 5 October 1909. 49e Jaargang. EEITERAAB. Binnenland. Landbouwberichten. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,3a1/, en voor het overige Bnitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Blijkens van den consul-generaal te Brussel ontvangen bericht vervoegen zich bij hem in den laatsten tijd, in verband met de in aanbouw zynde tentoonstelling, welke in 1910 te Brussel zal worden gehouden, talrijke werklieden uit Nederland, zonder voorzien te zijn van de noodige geldmiddelen ofbewijzen van Nederlanderschap. Teneinde belanghebbenden teleurstelling te be- sparen, vestigt de Minister van Buitenlandsche Zaken er de aandacht op, dat blijkens ontvangen inlichtingen, de kans om bij den aanbouw der Brusselsche tentoonstelling werk te bekomen, gering is. Teveus zij er aan herinnerd, dat aan belang hebbenden bij mislukking hunner pogingen om werk te vinden geen geldelijke steun vanwege den Staat kan worden verschaft. TER NEUZEN, 4 October 1909. In de op Donderdag a. s., des voormiddags te 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukkenaangehouden zaken onbewoonbaarverklaring woning Q 80 benoemen leden commissie van fabricage reclames aanslag hoofdelijken omslag primitief kohier 1909 benoemen commissie onderzoek idem. Aan het postkantoor Ter Neuzen en de daaronder ressorteerende bulppostkantoren werd gedurende de maand September 1909, op de Rijkspostspaarbank ingelegd 26603.98 en terugbetaald 2I434.066. Het laatste, door het kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 8112. Bij de Geref. kerk alhier is tot predikant beroepen Ds. O. Boersma te Ezinge (Gr.) Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan school C alhier hebben zich 3 onderwijzers en eene onderwijzeres als sollicitant aan- gemeld. Op <le begrooting van het departement van justitie is uitgetrokken een bedrag van 3000 Richard Sorosis sprak op zachten, maardoor- dringenden toon, alsof hetgeen hij zeide van 't grootste belang was „Wanneer je tot je zelf komt, Violet, zul je je zwakker dan ooit gevoelen, ongesclfikt zijn om in gezelschap te komen en meer dan ooit naar opwindende lectuur verlangen. Jezult geen gevolg geven aan Eleonora's raadgevingen en niet, naar haar luisteren. Begrepen Eleonora s hart bonsde. Zij stond op het punt met een schreeuw aan deze scene een einde te maken, toen Richard zich omwendde en haar zag. ,/Dwaas!" riep hij uit. ,/Wat doe je hier Waarom niet bij de andere gebleven Hoe durf je vWat doet gij hier, neef Richard Wat een slechte wreedaard zij t ge Hij stiet een korte lach uit. '/Gij schijnt weinig gewend, kleine. De won- deren der wetenschap schynen je altijd van streek te brengen. Ik hypnotiseer Violet voor haar bestwil." »Maar ik hoorde, wat ge zeidetafschuwe- als kosten van stichting van een nieuw kan- tongerechtsgebouw te Ter Neuzen en daarmede verband houdende werken (eerste gedeelte.) De totale raming van den bouw is geraamd op 20,500. Te Ter Neuzen is (zegt de memorie van toelichting) het kantongerecht gehuisvest in een zeer onoogelijk en onvoldoende gemeente- gebouw en heeft daar niets dan een armoedige kleine zittingzaal, eene veel te kleine kale ge- tuigenkamer en eene gebrekkige bergplaats voor overtuigingsstukken. Zoowel griffie als kantonrechterskamer ontbreken geheel., Het Departement van Oorlog heeft op bet voormalig vestingterrein een op gunstigen stand gelegen bouwterrein beschikbaar gesteld, nu de stichting van een nieuw kantongerechtsgebouw bezwaarlijk langer kan uitgesteld worden. Volgens mededeeling van den inspec- teur van het Ioodswezen is het licht der vol gende lichtboeien en bakens gewijzigd in een wit vast licht met verduisteringen Honte, rood No. 1. Pas van Ter Neuzen, rood No. 5. n n n i/ en zwart horizon- taal gestreept No. 10. Everingen, rood en zwart horizontaal ge streept, No. 12. Middelgat, rood No. 20. Zuidergat, 23. u n n 31. n u n 31a. Nauw van Bath, rood No. 33. n n n 37. Saaftinge, baken op O.-kant schor. Vaarwater boven Bat, rood No. 44. Het licht der volgende lichtboeien en bakens is gewijzigd in een rood vast licht met ver duisteringen Pas van Ter Neuzen, zwart No. 5. n v u h u 12. Everingen, zwart No. 19. Biezelinge, baken op het einde van den berm. Zuidergat, rood en zwart horizontaal gestreept, No. 26. Zuidergat, rood en zwart horizontaal gestreept, No. 31. Zuidergat, zwart No. 32. 1 n n 36. Nauw van Bath, zwart No. 40. n u n n u 43. ii h baken op de slikken aan de N.-zijde van het vaarwater. Slikken beW. Bath, baken. Inzake het verzoek van het hoofdbestuur der schippersvereeniging #Schuttevaer" om de lijke dingen kreet ze verontwaardigd, vol haat. In haar atschuw vergat ze hare vrees. Richard Sorosis kwanr dicht voor haar staan en zag haar diep in de oogen. Welk een blik Zij trad ontzet achteruit en beschermde hare oogen met de handen voor zijn blik. //Mijn waarde, je hebt niets gehoord. Niets. versta je t Zal 't allerbeste voor je zyn, niets gehoord te hebben." XVI. "V lolet kwam dien middag beneden dineeren. Eleonora sloeg haar nauwkeurig gade. Zij zat als een standbeeld, vermoeid om zich heen starende met de groote donkere oogen. Zij at weinig of niets. Het gelach engepraat om haar heen scheen haar te hinderen. r Welk een verschilf met de vorige dagen Zij was de Aiolet, die Eleonora gekend had, niet meer. En telkens kwam de vraag in haar op wat nut heeft het voor Richard Sorosis, langzaam maar zeker Violet's gezondheid te ondermynen Want dat was het. Violet leed door hem, door het zoogenaamde versterkende voedsel dat hij haar bereidde, door de afschuwelijke lectuur, die hij haar verschafte, en last not least door zijn hypnotisme, een kunst of wetenschap, die boven Eleonora's begrip ging. inklaringskantoren te Sas van Gent gedurende de najaarsmaanden van des morgens 7 tot des avonds 7 uur open te doen zijn, werd van den Minister van Fiuancien de mededeeling ontvangen, dat bevelen zijn gegeven, om die kantoren van 16 November tot 15 December op werkdagen tot des avonds 6 uur geopend te houden. Van 16 Augustus tot 15 November zijn de kantoren van 7 tot 12 en van 2 tot 7 uur geopend. Volgens het #Getrouwe Maldegem" zal onder Sluis, aan den weg van St. Anna ter Muiden, door Fransche zusters een pensionaat voor jonge dames worden gebouwd. Ruim 1 hectare grond is door haar voor dit doel aan- gekocht en reeds spoedig zal met den bouw worden aangevangen. Hoek. Voor het beroepen van een predikant bij de Geref. kerk alhier is door den kerkeraad een tweetal opgemaakt, waarop zyn geplaatst Ds. E. Bosnian te Valtermond en Ds. H. v. d. Wal te Midsland. Zaamslag, 2 Oct. Gisteren deden zich al hier bij een meisje plotseling zeer verdachte ziekteverschijnselen voor, die aan cholera deden denken. Spoedig deed door het dorp het be richt de ronde, dat deze ziekte werkelijk was uitgebroken. Tot geruststelling van velen constateerde de ter hulp geroepen geneesheer dat aan geen cholera viel te denken. Het meisje is gelukkig aan de beterhand. Axel, 4 Oct. Hedenmorgeu is alhier op 95jarigen leeftijd overleden mej. de wed. L. B. A. Roiff, de oudste ingezetene dezer gemeente. Niet alleen in hare omgeving was zij een goede oude bekende, maar ook bij zeer velen in den vreemde, die in haar hotel dikwijls hun intrek hebben genomen. Koewacht. Door den Bisschop van Breda is de WelEerw. Heer A. A. van Eekelen alhier benoemd tot kapelaan te Breda en is in zijne plaats benoemd de WelEerw. Heer Preijers thans priester aan het seminarie. Aan de R. K. kerk alhier is tot organist be noemd de heer Pr. v. d. Walle, directeur van de fanfaremaatschappij „De Eendracht." Koewacht. Zondagnacht omstreeks 12 uur ontstond er plotseling door een onbekende oorzaak brand in het stalletje van Jozef Coone op den Nieuwen Molen. Wijl het in die buurt kermis geweest was, kwam er spoedig veel volk op- dagen. Door vereende kracbten kon men de aangrenzende woningen van Mattens en De Bruyne sparen. Alleen het stalletje brandde af. Een hoeveelheid boot, steenkolen en wat waschgoed verbrandde. Het andere kon gered worden. En dan moest ze denken aan het vreemde bezoek van kolonel Browne die haar Violet genoemd en haar behandeld had als de grootste invalide. Een vreeselijke verdenking rees in haar op. De bertog van Mornington, die haar aan tafel geleid had, stoorde haar in hare over- denkingen. Hij was verrukt over haar, vond haar het liefste schepseltje ter wereld en scbeen in alien ernst verliefd. Ze had een diepen indruk op hem gemaakt. //Wat is u stil," zei hij. „U doet me altijd denken aan een bezoekster der diergaarde. Wees niet boos over de vergelijking. Wij zijn vreemde dieren en gij bestudeert ons en tracht in onze ziel te lezen." Zij zag hem glimlachend aan. z/ik dacht er over, hoe slecht Vi er uit ziet," zei ze angstig. Ze wilde ook eens zien of anderen er ook zoo over dachten. z/Ja, 't arme kind ziet er fataal uit. Kon er maar iets tegen gedaan worden //Ja," zei Eleonora treurig. //Kijk nu toch eens, iedereen lacht en praat, en zij zit er bij, alsof alles haar te veel is. En vorige dagen was zij zoo goed Hij zag dat er tranen in hare oogen stonden en hjj ontroerde. Pas was de bovenbedoelde brand gebluscht, of er ontstond een tweede brand in de schuur van den landbouwer A. Bernaert op het dorp. De schuur met al wat er in was, als vlas, graan en een rijtuig kwam in de vlammen om. De vlammen sloegen over naar het stalletje van Dom. Naessens, vlashandelaar. Dit stalletje dat vol vlas zat, werd ook een prooi der vlammen. De brandweer was spoedig ter plaatsedoch daar er weinig water in de nabijheid was, kon ze slechts de aangrenzende woningen spareD. Alles was, hoewel laag, verzekerd. Hulsl. Onder veie blijken van belangstelling vierde Vrijdag de heer C. J. Burm zijn zii- veren jubile als directeur van de ,/Harmonie". Aan de huizen der leden van het gezelschap wapperde de vlag. Namens bestuur en leden, werd den jubilaris een prachtig bronzen statue op kolom aan- geboden. 's Avonds bracht de ,/Harmonie" haar directeur eene serenade. Ook de fanfaren bood hare hulde door eene serenade. Ylissingen, 1 Oct. Op den 13<Jen October a.s. worden verplaatstde brigadier Peters, deta- chements-commandant te Stry'oeek naar zijne standplaats Nieuw Namen en zal deze vervangen worden door den brigade-commandant Beek van Breskens. De marechaussee Mullie op 6 Oct. a. s. van Strijbeek naar Aardenburg en op dien datum de marechaussee Bek van Koewacht naar Strijbeek. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen heeft men de gansche vorige week beeten gestoken voor de zoogenaamde, //vroege levering", maar weinige landbouwers zijn over de opbrengst tevreden, en de overige klagen. De beeten zijn kleinzy hebben wel een kop, maar geen lijf, zooals men zegt. Door den aanhoudenden regen vond het ge- was boven zijn vocht, en beboefde de wortel niet in den grond te dringen om het te zoeken, zoodat het van boven bolvormig groeide, en slechts een korten staart of punt heeft. Er zijn dan ook landbouwers, die maar 12000 K.G. per Gentscb gemet (0,4456 H.A.) steken, dat is 5 a 6000 K.G. beneden een normale opbrengst. De beeten op herzaaide gronden geven de minste opbrengst. Op vele perceelen gaat het gewas dood, lang voor den gewonen tijd. Men schrijft dit niet alleen toe aan het vele vocht, maar ook aan de wormen, die in het voorjaar aan de jonge plantjes knaagden, zoodat later de wortel is gaan rotten door den velen regen. z/Ge zijt het teerhartigste wezentje dat ik ooit ontmoet heb," zei hij zacht. //Gelukkig de man, die u tot vrouw krijgtGe moet een gelukkig huwelijk doen. Gij zijt te goed voor deze sfeer." Zy bloosde diep en schudde het hoofd. z/Ik trouw nooit. Gij moest zulke dingen niet zeggen". z/Vergeef het me", zei hij zacht terug. /,1k dacht er over, hoe verschrikkelyk het zou zijn, wanneer ge deze menschen navolgdet. Ge zoudt een ongelukkige, ontevreden vrouw wordeu, evenals Bunnie". //Was lady Favershara ongelukkig vroeg Eleonora kinderlijk naief. vMisschien was dat de reden, waarom ze altijd kwaad van de menschen sprak. Denkt ge, dat ze nu gelukkiger zal zijn, nu haar echtgenoot gestorven is ffDat zeker". En plotseling moed vattend, zei hij O, juSrouw Sorosis, wanneer ge mij tot echtgenoot wildet hebben, zou ik trotsch zijn z/Ik begrijp u niet", zei ze, van kleur ver- anderena. z/Ik dacht, ik hoopte, dat mijne liefde be- antwoord zou worden Zij schudde ongeduldig het hoofd. Hoe onverwacht, hoe comisch ook, om iemand vaan tafel" ten huwelijk te vragen, toch was er in zijn geheele houding iets, dat Hit 1>1"«I veracliijnt Wnandag., Woenmlog. en VriJ.layavond, aitKeiunrieril op FeeafdngeD. bij lie lTimih I". J. VAW DE I1MBB! te Ter 1'enieg. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN niaakt bekend, dat eene Openbare Vergadering ran den Gemeenteraad ia belegd tegen llenilenlag den 3 October IllOU, des voormiddags te 10 nre. Ter Neuzen, den 4 October 1909. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. I n n ii 28.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1