AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5357. Zaterdai? 25 September 1909. 49e Jaargang. Birmenland. j~lb bst:is blad. FEUILLETON. Soaa.d.eE' Kart. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland /1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*/, en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIEN: Van, 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woidt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefnon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. E E R S T E K A HI E R. Vergadering van Donderdag. Voorlezing wordt gedaan van het kon. besluit, waarbij graaf Yan By land t benoemd wordt tot Voorzitter van de Tweede Kamer. Voortgezet wordt de behandeling van de achterstands-ontwerpen. Alvorens de Minister aan he! woord komt, motiveert de heer Verheijen zijn stem voor de ontwerpen, hoewel lrij er bij de eerste behande ling tegen was. De Minister van Justitie, de ontwerpen breed- voerig verdedigend, stelt op den voorgrond, dat de Regeering geen enkel verwijt kan treflen de deferentie jegens de Eerste Kamer uit het oog te hebhen verloren. De thans gevolgde weg toont aan, dat de Regeering steeds tot gemeen overleg bereid is geweest. De drie wetsontwerpen vormen een geheel. bestemd om den achterstand bij de rechtscolleges in te halen en in de naaste toekomst te voorkotnen. Slecbts ter wille van de duidelijkheid is de materie in drie ontwerpen geregeld. De Minister zet uiteen, dat de instelling van den alleen rechtsprekeuden rechter steeds be- doeld is geweest als een proefneming. YVan- neer de proef geen goede resultafen brengt, zal onverwijld worden overwogen, door welke andere middelen de achterstand kan worden beperkt. Hoe gaarne de Regeering de weder- indiening had vermeden, was haar zulks niet mogelijk. Wanneer blijkt dat het zg. klein- ontwerp II eerst in een verre toekomst tot wet zal kunnen worden verheven, dan zal de Re geering riiettemin gunstig overwegen of niet reeds dadelijk zal moeten worden overgegaan tot uitbreiding van het hof te Amsterdam. In den breede verdedigt de Minister nader de instelling van den alleen rechtsprekeuden rechter. Tenslotte de voorgestelde pensioensregeling besprekend, bestrijdt hij de vrees dat nu vele magistraten, die den 65jarigen leeftijd (voor den Hoogen Raad 75jarigen) hebben bereikt, de gelegenheid zullen aangrijpen om hun ambt dadelijk te verlaten. Spreker heeft zich den magistraat steeds voorgesteld als een hoogstaand man. die niet uitsluitend en in de eerste plaats zijn functie ter wille van zijn traktement uitoefent, maar bij wien het belang ,/Excuseer me, kind lief," zei hij vriendelijk. //Ik was daar wat verstoordmaar ge moet weten, er komt nooit iemand hier, en het be- vreemdde me, daar zoo ineens onvoorbereid ge- stoord te worden. Wanneer ge eens een anderen keer komen wilt, zal ik je wel eens wat merk- waardigs laten zien." Weer beving haar dezelfde vrees. Ze wierp een wantrouwenden blik op den man en de fleschjes in zijne hauden. 1 oen draaide zij zich haastig om, mompelde iets van een excuus voor haar brutaal binnen- vallen, en opende de deur naar de bibliotheek, waar ze het gewenschte boek vond. Boven gekomen in haar boudoir, vond ze in een gemakstoel een jong meisje, ongeveer van haar jaren. Zij moest zich de oo'gen wrijven om beter te kunnen zien. Was het werkelijkheid, zat daar iemand? Of was het een geestesversehijning Maar het meisje glimlachte haar toe en zij nerinnerde zich plotseling, dat er in dit geheim- zinnige huis nog eene bewoonster was, die ze nooit gezien had: Violet'Thorne. z/Eleonora, niet Tk heb al veel van u ge- hoord. Ik voelde mij veel beter van avond en dacht ik ga je eens verrassen. Heb je met al die vervelende menschen moeten middagmalen Vervelen ze je niet gruwelijk van het recht evenzeer zwaar weegt. Evenrnin behoeft de vrees te bestaan dat de heengaandeu door onbekwamen zullen worden ver.vangen. De Minister zet nog uiteen, dat de thans voorgestelde pensioensregeling in 't minst niet vooruit loopt op een definitieve regeling. Mocht de Kamer ook aan deze gewijzigde ontwerpen haar goodkeuring niet kunnen scheuken, dan zal den Minister daardoor gebleken zijn, dat er ten deze zulk een verscbil van gevoelen tusschen hem en de Kamer bestaat, dlit hij van verdere pogingen om den achterstand te beperken, zal moeten afzien, hoezeer hij een dergelijke achterstandsperking ten hoogste in 's Lands belang acht. Tot welke conclusie zulks bij den Minister moet leiden, ligt z. i. voor de hand. Na verdere repliekeu, ook van den Minister, wordt tot stemming overgegaan. Het eerste komt in stemmiug wetsontwerp II (waarin de pensioensregeling begrepen is). Het wordt aan- genomen met 28 tegen 15 stemmen. (Tegen stemden de heeren 't Hooft, Dojes, Breebaart, Laan, Van Asch van Wijck, Heerkens, Franssen, Van den Biesen, Van der Feltz, Havelaar, Staal, Van Heeckeren, Pelinck, Rahusen en Van Lams- weerde). De overige ontwerpen worden zonder stemming aangenomeu, waarna de vergadering tot nadere bijeenroeping wordt gescheiden. De Minister wordt van vele zijden gelukger wenscht. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Voorlezing wordt gedaan van het kon. besluit, waarbij W. K. F. P. graaf van Bvlaudt benoemd wordt tot voorzitter der Tweede Kamer. De tijdelijke voorzitter, de heer Lieftinck, wenscht den heer Van Bylandt geluk met deze onderscheiding. De Kamer weet dat de beer Van Bylandt dezittingen met onpartijdigheidzalleidcn. De heer Van Bylandt aanvaardt het voorzitter- scbap met een rede, waarin hij, na dank gebracht te hebben aan de Kamer voor het in hem ge- stelde vertrouwen, woorden van waardeering wijdde aan zijn voorganger, wiens uitgebreide wetskennis en onverbetcrlijke piichtsvervulling, het spreker moeilijk maakten, de taak te aan- vaarden. Aan den wensiih, dien elke voorzitter bij den aanvang aan de leden deed om door kort- en bondigheid der redevoeringen de beraadslagingen niet noodeloos te rekken, sloot hij zich gaarne z/lk sta over hen verstomd. Ze amuseeren me soms, ik zou ze willen uitlachen maar ook dikwijls maakt. het mij bedroefd, hen aan te hooren." »Ik wilde, dat iets mij. kon doen verstomd staan of amuseeren," zuchtte Violet. ,/Hadt ge al van mij gehoord Vondt ge het erg onbeleefd, dat ik je niet in mijn huis verwel- komde Laat mij het dan bij deze doen." z/Uw huis". Ja. Hebben ze je dat niet verteld Dit huis is het mijne, ten minste het wordt het, als ik meerderjarig ben. Ik zal een groot fortuin bezitten. Oom Richard is mijn voogd en be- heert bet en verteert het." rDus ben ik hier feitelijk van u afhankelijk Zij had nog nooit gehoord, welke positie iolet eigenli]k bekleedde. Magdalen moest het vergeten of niet uoodig geoordeeld hebben het haar te vertellen. z/Gij zijt mijn gast.," verbeterde Violet. „lk ben daar heel blijde om. Ik heb Magdalen ge- zegd, dat ze je alles zoo aangenaam mogelijk moest maken. Ze zijn verstandig genoeg, hoop ik, om mijne bevelen op te volgen, want weet je, als ik meerderjarig ben, houdt alles op en zijn zij geheel van mij afhankelijk. Wat hebben ze je wel van me verteld z/Dat ge invalide zijt," zei Eleonora vriendelijk. z/Ik heb zoo met u te doen." Violet's oogen zagen haar dankbaar aan. Niet dikwijls ondervond zij sympathie van eenig menschehjk wezen. z/Ik denk, dat we 't goed met elkander zullen aan, te meer nu door de Regeering zooveel wets ontwerpen zullen worden aangeboden. Tenslotte riep spreker aller steun in bij het vervullen van zijn taak. Spreker had nog een korte herinnering in- gelascbt aan de Hudson Fulton-feestviering in Amerika, waarbij de nagedachtenis onzer voor- ouders gehuldigd wordt. Zijn rede werd luide toegejuicht. De vergadering ging uiteen tot Dinsdag, ter behandeling van het voorstel der commissie be- treffende toelating van den heer Ruys de Beerenbrouck, hetr trekken van afdeelingen enz. Aan de centrale sectie zal worden voorgesteld, Woeusdagochtend aan te vangen met het af- deelingsonderzoek der Indische begrooting. TER NF.I ZEN, 24 September 1909. Met ingang van 27 Sept. a. s. wordt de le luitenant E W. G. van Olden, van het 4e reg. veld-artillerie overgeplaatst van Ter Neuzen naar 's Her-togenbosch en van Den Helder naar Ter Neuzen overgeplaatst de 2e luitenant van het 4e reg. vesting-artillerie J. J. van der Eijk. In verband met een door den hoofdin- specteur der volksgezondheid met de voorzitters dergezondheidscommissien van Hulst,Ter Neuzen en Oostburg gehouden samenspreking wordt 30 Sept. a.s. in het raadhuis te Oostburg eene bijeenkomst gehouden van de te Oostburg zetelende commissie met de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in de omgeving ter bespreking van waterleidingsbelangen. Door den Commissaris der Koningin is aan den heer Mr. F. A. Ebbinge Wubben te Hulst, op zijn verzoek, met ingang van 1 October a.s., eervol ontslag verleend als lid van de gezondheidscommissie, zetel Hulst. Bij ministerieel besluit d.d. 18 September is Joh. Schot Hzn, schipper derde klasse bij de visscherijpolitie op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, met ingang van 1 October, bevorderd tot schipper der tweede klasse. Biervliet. Een uur van de kora, op het eiude van den dijk die de Biervlietsche Pieters- polder van den IJzendijkschen Zacbariaspolder scheidfc, ligt Schorersgraf. Deze geheel ver- woeste grafstede dagteekent van het jaar 1800, en is dezer dagen geheelj gerestaureerd. Donderdag is de uieuwe grafzerk met opschrift geplaatst. Die steen weegt 1500 kilo en heeft gelijke afmetingen als de vorige. kunnen vinden ik hoop het maar. De meeste menschen hebben raedelijden met me, maar hebben geen tijd voor me. Ze hebben hunne genoegens en die nemen te veel tijd in beslag. Magdalen levert een schitterend voorbeeld." Plotseling boog Violet zich vertrouwelijk naar Eleonora toe en barstte hartstochtelijk los, terwijl tranen haar over de wangen liepen i,0, kind, als je wist wat mijn leven is 1 Een jaar geleden nog gezond, nooit zoo heel sterk, maar toch gezond. Ik amuseerde me zelf, ging op reis. De menschen waren gretig vriendschap met mij te sluiten. Mannen boden mij hand en hart. Zij begeerden mijn geld natuurlijk," zei ze vol verachting. //En toen in eens veranderde mipi leven. Ik begon mij zwak, ellendig te voelen. Ik kon geen mensch meer ontvuugen. En nu lig ik dag in dag uit en lees en denk maar, denkEn ik heb •geen enkele vriendin, geen ziel, die me begrijpen, die ik vertrouwen kan Eleonora sloot haar in de armen, en de arme Violet snikte haar verdriet uit. Zij had in maanden niet geschreid en't deed haar goed, hare tranen eens lucht te kunnen geven. Eleonora begon te vreezen, dat zij nooit zou ophouden. z/Ik hoop, dat ik je vertrouwde mag zijn, lieve. Magdalen is heel vriendelijk. ze biedt mij alle gelegenheid mij zelf te amuseeren maar ik houd er niet van. Ik voel me bij u beter op mijne plaats." vHeerlijk" zei Violet met schitterende oogen z/Vertel me nu wat van je eigen leven. Magda- KitSHK »e Ter Venzen. Een Haagsch familielid van den hier begraven Jonkheer Schorer, waarnaar de groeve genoemd wordt, nam de kosten der reparatie op zich. Ook de omheiuing is vernieuwd. Genoemde Jonkheer heeft in Middelburg ge- resideerd en wenschte te Biervliet op het eind van zijn uitgestrekte bezittingen in die gemeente zijn laatste rustplaats. Rationale Tentoonstelling voor Huisvlijt. Het Bestuur der Nationale Tentoonstelling voor Huisvlijt welke, uitgaande van den Yolks- bond tegen Drankmisbruik, in de zomermaanden van 1910 te Den Haag zal worden gehouden onder eere-presidium van Z. K. H. Prins Hen- drik der Nederlanden, is thans met de voorbe- reidende werkzaamheden voor een groot deel gereed gekomen. Vastgesteld is het plan van de tentoonstelling hetwelk twaalf afdeelingen te zien geeft, name- lijk deze I. Oorsprong, geschiedenis en ontwikkeling der Huisvlijtbeweging in ons land. Literatnur, leerboeken en geschriften leermiddelen, werk- tuigeu en grondstoffen ter bewerking. II. Een moderne huisvlijtschool met open- bare les en nieuwste hulpmiddelen. III. Huisvlijtproducten uit vroegeren tijd. IV. Houtbewerking en metaalbewerking. V. Papier-, leder- en beenbewerking, riet-, touw- en stroovlechtwerk. VI. Nuttige en fraaie handwerken. De af deelingen IV, V en VI moeten een beeld geven van de trapsgewijze ontwikkeling van het eeuvoudigste tot het meest kunstig bewerkte huisvlijt-product, uit eenzelfde grondstofvervaar- digd, tevens zoo mogelijk met indeeling der groepen naar practisch nut en versiering. VII. Teekenkunst, schilderkunst, photografie projectie, boetseer- en kleiarbeid. VIII. Verscheidenheden niet behoorende in de vorige afdeelingen. alspostzegelarbeid>, scherfwerk, en alle versieringskunst uit waar- delooze grondstoffen. IX. Versieringen van diversen aard. X. Inzendingen van bijzondere personen en instellingen. XL Huisvlijt-producten uit de kolonien en uit het buitenland. Xll. De huisvlijt als propagandamiddel van den Volksboud. Vastgesteld is tevens het reglement voor de inzeuders. Inzender op de Tentoonstelling kan len zei me, dat ge van Rivercross kwaamt. Ik mocht het buitenleveu ook zoo gaarne. Ik heb wroeging, dat ik oom en Magdalen dezen heelen zomer in de stad heb gehouden. Ik had toen geen zin om naar buiten te gaan. Maar we moeten naar Heroumere gaan dat is mijn buitenverblijf. En dan zul je mij alles van de bloemen en vogels vertellen, he Eleonora vertelde hare korte geschiedenis en Violet luisterde gretig toe. /,0, wat een heerlijk leven moet je gehad hebbenWat is armoede, wanneer men maar gezond en sterk is?" z/En de doctoren, vermogen die niets op je z/lk heb in maanden geen dokter gezien. Maar nu gij hier zijt, lieve, heb ik idee, dat alles veel beter worden zal." z/Je moet wat meer wilskracbt seheppen, je wil doorzetten. Ga met mij mee naar dominee Tempest. Je bent rijk, je kunt een massa voor hem doen met je geld. Wanneer je andere vrouwen aan het werk ziet, zul jeje ook zelf krach- tiger gaan gevoelen. Laat ons elkander bijstaan, lieve." Violet was verrukt. 't Idee dat ze wat goeds zou kunnen uitrichten met haar geld, bracht baar geheel in vervoering. z/Ja, ja. ik ga morgen met je mee. Ik wil werken en tracbten goed te doen onder de armen. Je moet me morgen bij dien goeden man brengen, zul je En morgenmiddag zul len we kolonel Browne uitnoodigen ten eten.' .(Wordt vervolgd). immSCHE (01 RUT. Wit ver«chijn< WoenRdag- en Vrijdn^vond, oityeiond-rrd op Feextdnfren* liij fie Fiirmft I"** «5. AJk Jj c?

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1