A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Uitloting Geldleeningen. Herhaal&e Oproeping. een Onderwijzer No. 5353. Donderdag: 16 September 1909. 49e Jaargang. K ERMI S. Binnenland. FEUILLETON. Buitenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321/9 en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij het openbaar lager onderwijs in de ge meente TER NEUZEN wordt gevraagd in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt f 575, met regel - matige opklimmingen overeenkomstig de des- betreffende verordening tot f 900, na 24 dienstjaren. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaar wedde met f IOO, verhoogd. Is deze akte verplichtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde f 200, Stukken in te zenden aan den Burgemeester vo6r 27 September 1909. Ter Neuzen, 6 September 1909. Rurgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A, P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 14) Elenora nam het kopje, dat Magdalen haar aanbood. Magdalen's oogen vestigden zieh eveneens op het merk op Eleonora's arm. //Wat heb je daar voor een merk? Wat beteekent dat vroeg ze. //Misschien weet ge het zelf niet eens z/Neen", zei het meisje. Ze had het zich zelve wel eens afgevraagd, maar was er aan gewoon geworden en dacht er nooit meer aan. z/Neen, Margaretha Zij hield plotseling stil, zich herinnerende, dat Magdalen haar verzocht had niet over de overledene te spreken. //Ik denk, dat het een soort aardigheid moet beteekenen", zei Magdalen, en hiermede was dit onderwerp afgehandeld. Na de thee toonde Magdalen Eleonora het huis. In de schilderijengalerij stelde Eleonora veel belang, //Ik zal hier dikwijls komen," zeide zij. //Ik houd veel van schilderijen. Die portretten zijn prachtig. Ik zou er voor willen gaan zitten en een karakterstudie van ze maken. Wie is dat vroeg ze plotseling. In Griekenland is de toestand uiterlijk kalm, maar de strijd tusschen de conservatieven en de railitaire partij duurt voort en er bestaat kans op nieuwe revolutionaire woelingen. De offi- cierenbond, onder wiens invloed 't nieuwe kabinet-Mavrotnichalis optrad, eischt steeds driugender dat de kroonprins voor goed van 't legerkommaudo wordt buitengesloten. Theoto- kis, de vroegere premier, verklaarde in sen opzienwekkend interview, dat Griekenland een revolutie-tijd doormaakt. De huidige Kamer kan de lantastische plannen van de officieren onmogelijk verwezenlijken. Kamerontbinding is noodig om weder ordelijke toestanden in 't leven te roepeu. Wordt ik gekozen, zei Theotokis, dan zal ik de eischen der officieren bestrijden. De door hen verlangde wetten, om millioenen te bezuinigen op legeruitgaven, zijn droombeelden. Het positie-nemen van Theotokis tegen de militaire partij is daarom van belang, omdat deze oud-premier steeds over een flinke meer- derheid in de Kamer beschikte en dat de nieuw- opgetreden premier slechts een aanbang van 25 man in de Kamer heeft. lntusschen beleeft de Theotokis-partij geen aangenamen tijd, want onder het volk hebben de conservatieven veel aanhang verloren. Men wenscht algemeen een krachtig bewind, een energieke Koning en een kroonprins, die boven de partijen staat. Het volk verwacht nu heil van het program der officieren. Blijft Theotokis ouverzoenlijk, dan wordt de toestand gevaarlijk, want de officieren zijn evenmin van plan van hun eischen at te zien. De dynastie zou in dezen strijd tusschen con servatieven en Jong-Grieken, in 't gedrang komen, want slaagt Theotokis er in het huidige kabinet ten val te brengen door't hervormings- plan van den offieiersbond te verwerpen, dan moeten nieuwe verkiezingen plaats hebben. Maar dan verwacht men 't ingrijpen van't offi- cierencomite, ten doel hebbende een militaire leiding der staatszaken of wel de militaire dictatuur. Kroonprins Constautijn is met zijn gemalin en zijn broeder prins Andreas, te Kronberg aangekomen. De Zweedsche regeering heeft eindeljjk toe- gestemd om bemiddelend op te treden in de staking. Bemiddeiaar is Oederborg. Aan het departement van justitie wordt een wet op het arbeids-contract ontworpen, die volgend jaar bij den Rijksdag zal worden ingediend. //Dat is... Violet's vader. Hij stierf een maand nadat ze geboren werd." //Arm kind!" zei Eleonora zacht. #Ze heeft dus haar vader niet gekend." z/Noch hare moeder, want die stierf bij hare geboorte." „liti naJl z/Waarom is daar zoo'n leege plaats naast zijn portret en die witte bloemen met krip V" vroeg Eleonora belangstellend. z/Dat is iets van Violet", zei Magdalen. //Daar hing het portret van hare moeder, maar toen zij grooter werd nam zij het op hare kamer. We hadden eens brand en't portret verbrandde. Violet was ontroostbaar, want 't was de eenige photografie, die er van hare moeder bestond. z/Ach, hoe treurig zei Eleonora verdrietig. Zij stelde veel belang in de zooveel besproken Violet, hoewel zij niet begrijpen kon, welke rol zij in dit huis speelde. En zij was te welop- gevoed om er navraag naar te doen. Dien dag scheen Violet te ziek om hare nieuwe nicbt te ontvangen, en Eleonora's geduld moest dus nog eenigen tijd op de proef gesteld worden. Den volgenden dag nam Magdalen haar mede naar de grootste magazijnen in Bond Street en voorzag haar van de kostbaarste dingen. In den namiddag kwameu er veel bezoekers dames in de prachtigste toiletten en deftige heeren, die alien vol bewondering over Eleonora spraken. A1 dat geflirt en gecoquetteer hinderde Eleo nora onuitsprekelijk. Zij dineerden met hun Het Zondag geopende partijeongres der Duitsche sociaal-democraten is het twintigste sedert de opheffing van de socialistenwet. In zijn openingswoord zei de onder-voorzitter Lipinski, dat de partij thans 600,000 leden telt en meer dan 3 millioen stemmen op haar Rijksdagcandidaten vereenigde. 't Begin der Duitsche partij dateert van 1863, toen lOpersonen de Arbeitersverein" stichtten. Bij verdere redevoeringen werd sympathie betuigd met de Zweedsche stakers en met de opstandelingen in Spanje. Het partijbestuur besloot, behalve de reeds verptrekte 20,000 Mark, nog 30,000 Mark uit de partijkas ter beschikking van de stakers in Zweden te stellen. Ook de opstandelingen in Spanje zijn door de partij geldelijk ondersteund geworden. De Landdagafgevaardigde Liebknecht hield een pleidooi voor de propaganda onder dejeugd. Vervolgens nam het congres met algemeene stemmen het besluit de arbeiders uit te noodigen het gebruik van sterke drank te mijden. Vports heeft het congres aangenomen het voorstel om het internationale bureau te Brussel op te dragen het ledental der sociaal-demo- cratische organisaties en het aantal der sociaal- demokratische kiezers in alle beschaafde landen vast te stellen. De Hongaarsche premier Wekerle heeft een nieuw hervormingsprogram opgemaakt, waarmee hij den verwarden toestand in Hongarije hoopt te bezweren. Daarbij zal de bankkwestie, Hongarije verlangt een onafhankelijke rijksbank tot 1917 worden uitgesteld. Oostenrijk dient concessies te doen ten aanzien van de Hongaarsche kommandotaal. Het meervoudig kiesrecht wordt losgelaten en een voorstel tot uitgebreid, bijna algemeen kiesrecht wordtgedaan. Engelsche bladen meenen, dat het Hoogerhuis waarschijnlijk de begrooting niet zal verwerpen maar de beraadslaging schorsen om de regeering gelegenheid te geven de kiezers hun oordeel te laten zeggen. Volgens de liberate //Nation" zou indien de verkiezing aldus in November valt, de nieuwe kiezerslijst, die anders eerst in Januari van kracht wordt, reeds voor November gelden. Verwerpt het Hoogerhuis de begrooting dan gaat ze terug naar het Lagerhuis, wordt er snel door been gedreven en komt bij het Hoogerhuis terug. Verwerpt dit opnieuw, dan volgt de verkiezing in Januari of Februari. De HollandAmerikalijn wordt door de Amerikaansche justitie vervolgd wegens wets- overt reding. De heer W. van Doorn, een vertegenwoor- drieen, Magdalen, neef Richard zooals hij haar verzocht had hem te noemen en zij. Daarna speelde Magdalen piano en Eleonora luisterde, tegenover haar neef gezeten, wiens oogen zij onophoudelijk op zich gericht voelde. jEen onaangenaam gevoel overmeesterde haar. Langzaam voelde zij pijn in het achterhoofd, 't (verd heviger en heviger, totdat zij 't niet laqger kon uithouden, en Magdalen en neef Richard haar eenparig rieden naar bed te gaan. Amalia kwam om haar te ontkleeden. z/Dat is hier de mode, om ziek te zijn," zei Amalia bedaard. //Wat bedoelt ge vroeg Eleonora met een angstigen blik op de gedienstige. Er was iets in hare houding, wat haar niet beviel. z/Och, 't is de mode tegenwoordig." t-Hoe bespottelijkzei Eleonora veront- waardigd. Eleonora bracht een ellendigen nacht door. Zij ontwaakte laat en voelde zich wat beter. Maar na bet ontbijt begon ze't zelfde te voelen. Magdalen liet haar naar bed gaan en tegen den middag verliet de pijn haar, doch het gevoel van moeheid en uitputting bleef. Om vier uur kwam Magdalen bij haar. z/Lieve Eleonora, zijt gij sterk genoeg om beneden te komen Een oude vriend van uw vader is hier en zou u zoo gaarne eens zien." Zij voelde zich onmachtig te weigeren, hoe wel het haar hinderde, nu menschen te zien., Magdalen wikkelde haar in een prachtigen peig- diger vaii de Holland—Amerika—lijn te New- York, bevestigt, dat deze maatschappij vracht- rabatten heeft aangenomen van spoorwegmaat- schappijen, maar in de laatste achttien maanden deed zij zulks niet meer, in verband met het feit, dat de wet op het verkeer tusschen de staten dit verbood. De ambtenaren te Washington zijn niet geneigd zich over het geval uit te laten. 6 spoorweg- maatschappijen zijn bij de zaak betrokken. De ambtenaren van het departement van justitie erkennen, dat er een vervolging is ingesteld. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld dat Prinses Juliana zeer voorspoedig blijft opgroeien, en dat het eerste tandje gisteren is doorgekomen, zonder dat de gezondheid der Prinses daaronder ook maar in het minst heeft geleden. Volgens telegrafische mededeeling van den Minister van Oorlog zijn de beperkende bepalingen betreffende het verleenen van verlof wegens cholera ingetrokken voor de gemeeDten Rotterdam, Vlaardingen, Pernis, Hoogvliet en Halsteren, aangezien de laatstverloopen acht dagen aldaar dergelijke gevallen niet zijn voor- gekomen. De miliciens viermaanders der lichting 1909 worden den 30en September a.s. in het genot van groot verlof gesteld, voor zoover zij niet tot bet blijvend gedeelte behooren, terwijl de overigen van 1 October tot 1 December met verlof huiswaarts worden gezonden. TER NEUZEN, 15 September 1909. Nadat de feestavond die tegen den jaar- dag der Koningin, 31 Augustus, in //De Buiten-Societeit"alhier was uitgeschreven, wegens ongunstig weer moest worden uitgesteld, was het bestuur der Societeit er op bedacht dat feest te doen plaats hebben op de eerste ge legenheid de beste, dat weer en wind dienen zouden. Dit was niet geraakkelijk bij het zeer ongestadige weer van dit jaar. Maandagmiddag besloot men het er op te wagen en niettegen- staande den tamelijk winderigen avond, was het verblijf in den door boomen en andere ge- wassen beschutten tuin niet onaangenaam. De electrische verlichting, van de kiosk door gloei- lampjes en van den tuin door booglampen, maakte een fantastisch effect. Het muziekgezelschap „De Vereenigde Werk- lieden", dat voor dezen avond onder leiding stond van den heer Joz. de Feijter Pz„ voerde op de van haar bekende verdienstelijke wijze een piogramma van 8 nummers uit, voor het meerendeel gekozen met het oog op een Oranje- feest en droeg daarmede over het algemeen de goedkeuring weg. Gedurende de pauze en den tijd dat het na te noemen vuurwerk werd afgestoken vergastte de groote gramophoon van de heeren Gebr. Kaan de aanwezigen op een aantal muziek- en zang- stukken en voordrachten. Onder de blijkbaar met zorg gekozen groote collectie platen arau- seerden velen het publiek op aangename wijze. Na afloop van het concert werd een tuin- vuurwerk afgestoken. We zijn op het gebied van vuurwerk alhier niet verwend. Veel be- noir, den dag te voren gekocht, en bracht haar beneden, waar zij haar op een rustbank neerlegde. Eleonora peinsde, wie wel die oude vriend haars vaders mocht zijn, toen de deur geopend werd en een oudachtig heer binnentrad. z/Hier is kolonel Browne, lieve," zei Magdalen. Niemand, die de doodelijke bleekheid van haar gelaat opmerkte. De kolonel kwam haastig naar Eleonora toe. z/Mijn kleine Violet, hoe bljj ben ik, je te zien zei hjj met een stem, trillend van aan- doening. (Wordt vervolgd). TER VEI /XYSfHE (IHRAYT. Ilit hi ml vernpli ijnt VI »rni<lat., Wo<-nml»g- en Vrijilagavond, nllyetonderil op Feestdaien. Iiij rte Firmn I". J. VAW »K MIRK te Ter Tenzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat gedureude de kermis, die Maandag 20 September a.s. begint en Zaterdag 25 September d.a.v. des nachts om 12 uur eindigt, de tapperijen, spellen, kramen, enz., des nachts mogen openblijven, tenzij sluiting wordt bevolen. De dansmuziek mag niet beginnen voor 10 urn 's morgeng en moet eindigen om 2 uur's nachts, behalve op de dagen waarvoor een ander uur van eindigen zal worden bepaald. Ter Neuzen, 15 September 1909. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden dat in hunne vergadering van hedeu zijn uitgeloot het aandeel no. 17 in de geldlecning groot f 5000, aangegaan in 1901 l>. de aandeelen nos. 1, 9 en 25 in de geldleening groot 6500,aangegaan in 1905 en c. de aandeelen nos. 42 en 02 in de geldleening groot f 17500,aangegaan in 1906. Deze aandeelen zijn aflosbaar op 1 October 1909, ten kantore van den Ontvanger dezer gemeente en wat die onder c betreft ook bij de Amsterdamsche Bank te Amsterdam en bij Julius Oppenheim's Bank te Groningen. Ter Neuzen, 13 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1