A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aziatische Cholera. Sosider Hart. Geldleening. No. 5349. Dinsdag; 7 September 1909. fetjilletonT Buitenland. g r o o t 15 0 Q O. 49e Jaargang. HBBSTH 33X.JL3D. H00FDEUJKEN 0MSLA6. HERHALINGS-ONDERWIJS. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1.321/, en voor het overige Buitenland f 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN; Gelet op het voorkomen van de Aziatische Cholera in enkele gemeenten van Nederland Gelet op een advies van de gezondheidscom- missie wier zetel gevestigd is te TER NEUZEN brengen de volgende raadgevingen en maat- regelen ter kennis van de iugezetenen I". Gebruikt geen kanaal-, rivier-, of sloot- water om te drinken, om groenten of andere spijzen te wasschen of om het vaatvverk te reinigen 2". Driukt geen ongekookte melk, geen on- gekookt drinkwater 3°. Kookt ook Uw wasch- en spoelwater 4". Eet geen rauwe groenten, zooals sla, komkommers, ramenas, radijs, enz., noch onrijpe of ongeschilde vrucbten, en gebruikt geen verkoelende dranken 5°. Eischt van Uw groentehandelaar onge- wasschen groenten 6". Wascht Uwe handen voor elken rnaal- tijden 7°. Betracht in alles reinheid en matigheid. Ter Neuzen, 6 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van de ingezetenen de volgende bepalingen I". Pa. Een ieder is verplicht de inlichtingen, door ambtenaren of geneeskundigen van hem verlangd, ter zake van de uitvoering der voor- schriften tot afwending der Aziatische cholera en tot wering harer uitbreiding en gevolgen, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld te geven. 35. Een ieder die waarneemt, dat een per- soon aan Aziatische cholera lijdt of verscbijn- seleu vertoont, welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte is besmet, is verplicht, daarvan onverwijld kennis te geven aan den Burgemeester of den meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks of gemeente politie. Koninklijk besluit van 19 October 1908 Staatsblad 322, artikel 8. 2. Het is verboden door onvoorzichtigheid of achteloosheid gevaar vau besmetting, dat ,/Eleonora gaat hij hen wonen", besloot hij. //Ik acht dat beter voor haar. Zij zal daar alles hebben wat haar hart begeert, behalve het geluk dat uwe liefde haar zou gebracht hebben. Ik kan je niet zeggen, boezeer ik met u lijd, maar ge ruoet het dragen als een man //Help mij, Johan", zei de jonge man, de hand uitstekende. z/Zult gij het haar zeggen of ik z/Ik zal het haar zeggen, Johan, en voor korter of langer tijd wegblijven. Maar ik zal haar toch als vriend blijven bewaken en haar beschermen als 't noodig mocht zijn." //Spreek vandaag niet tot haar" zei Johan Tempest. //Ik raoet haar eerst vertellen, dat Z!1 mij gaat verlaten en met haar bloedveiv wanten samenwonen. Morgen moet gij het haar zeggen, want overmorgen gaat zij heeu. Zij gaat als 't ware in een andere wereld leven. De familie Sorosis is rijk." frank Jerningham schudde mistroostig het hoofd, en dacht aan de toekomst zonder haar VII. Magdalen reed terstond naar huis en ging regelrecht naar haar vaders studeerkamer. Zij vond hem gebogen over een klein toe- voorzien kon worden, voor anderen te doen ont- staan. Artikel 8 der wet van 4 December 1872 Staatsblad 134. Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met hechtenis van een dag tot een jaar of met eene geldboete van 0,50 tot 2000, (vijftig cents tot twee duizend gulden). Ter Neuzen, 6 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. //Inschrijving geldleening", in te leveren bij j den Burgemeester van Axel v66r 15 Sep- J tember I30B. j Axel, den 3 September 1909. .1. HUIZ1NGA, Burgemeester. P. VAN VESSEM, wnd. Secretaris. Burg, en Weth. van AXEL, maken bekend dat ten laste dier Gemeente, wordt aangegaan eene geldleening De leening bestaat uit dertig obligation of annuiteiten, af te lossen in 30 jaren te beginnen met 15 Nov. 1910, met ten minste een aaudeel. Storting der aandeelen 15 Nov. 1909. De inschrijvingsbiljetten vermelden dennaam en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven, de bedongen rente en opgaaf of de obligatie op naam of aan toonder wordt verlangd, onder- teekend en gesloten in een couvert waarop stelletje, waarop een keteltje, waarin hij een drankje voor zijn nichtje en pupil Violet Thorne, bereidde. Zij ging zitten eu sloeg hem eenige oogenblikken gade, terwijl hij de vloeistof in een zilveren beker goot. //Iiet vraagstuk is opgelost, vader. ik ben geslaagd." Waarin z/Luister. Het meisje is werkelijk bij dien predikant. Ik heb mijn geschiedenis verteld. Hij nam haar zonder eenige tegenwerping aan. Hij zelf weet niets van haar. De huisjufirouw in Westborough heeftgeen onwaarheid gesproken, hij heeft zijn vrouw in al die vijftien jaar niet gesproken, behalve op haar sterfbed." 't Zou dan ook een onmogelijkheid geweest zijn, want boe goed hebben we haar gangen niet bespied Zij stond op en fluisterde haar vader toe z/Dominee Tempest denkt, dat zij krankzinnig zal worden." wAllerzotstDwaasEr is geen spoor van krankzinnigheid in de familie." z/Wees er blij om, vader 'tis ons behoud Zijn vrouw schijnt het op haar sterfbed aan hem verteld te hebben. Dat schijnt alles te zijn, wat hij van haar weet." //Wat voor nut beeft het voor ons?" //Ziet ge dat niet in Dominee Tempest is haar eenige vriend. Wanneer hij denkt, dat zij krankzinnig is of wordt, kan zij hem niets overbrengen, wat bier voorvalt. Hij zal er niets van gelooven We kunnen kapitein Browne De Patriote, een Katholiek Brusselsch blad, scbrijft, dat Prins Albert uit Kongoland is teruggekeerd met een zeer slechten indruk van het vroegere bestuur. Het blad verneemt dat hijr verontwaardigd was bij bet zien van de vreeselijke verwoesting en slachting onder in- bporlingen, die het stelsel van Koning Leopold ten gevolge heeft gehad. De Franschen hebben thans meer dan genoeg te doen met allerlei gevallen van spionnage. Zoo is er nu bij de jagers in Amiens weer een diefstal gepleegd van papieren. Een zangeres is thans gearresteerd, onder verdenking van een spion te zijn. Volgens den //Matin" was bij den diefstal te Chalons, waar een mitrailleuse gestolen werd, ook een gedeelte van het mobilisa- tieplan van het leger begrepen. In de Kamer komt natnurlijk een interpellatie. Duitschland heeft ongeveer 64,000,000 in- ..voners. Frankrijk ongeveer 40,000,000, maar het Fransche leger is met zooveel kleiner dan het Duitsche530,000 man tegen 600,000. Maar dat kan zoo niet lang duren, zegt het Fransche Karaerlid A. Messimy in de Matin in Duitschland neemt de bevolking gestadig en flink toe, in Frankrijk blijft zij nagenoeg stil- staan. Om de geboorte in Frankrijk tot stijging te brengen zou Messimy premies willen geven aan talrijke gezinnen, en een duchtige belasting heffen van ongetronwde mannen en gezinnen met geen of slechts enkele kinderen. Maar dit in het voorbijgaan. De vraag die hem voor het oogenblik bezig houdt is: hoe het Fransche leger met het Duitsche leger gelijken tred te laten houden En zijn antwoord isWij hebben nog ons Afrikaansch rijk. Voer dienstplickt in in Noord-Afrika Voeg Afrikaansche regimen- ten bij de Fransche Hij zal voor dat denkbeeld gaan werken. Het Fransche luchtschip Republique zal niet aan de manoeuvres deeluemen. Het is een on- gelukkige reis geweest. Vrijdagochtend om 7 uur vertrok het van Chalais-Meudon. Een eind voorbij Fontainebleau, waar het om 9 uur was, landde het even om een staaldraad, die zich om gerustgesteld naar Indie laten terugkeeren. We knnueu hem de werkelijke Violet Thorne toonen Eleonora luisterde verdrietig naar de mede- deeling, dat zij binnen twee dagen het huis van den predikant zou verlaten, om met haar tot nog toe vreemde bloedverwanten te gaan samenwonen. z/lk hoop, dat ge er zeer gelukkig worden zult," zei hij. //Gij gaat in een heel andere wereld verkeeren. Uw verwanten zijn rijk, zij leven voor louter pleizier. Gij zult u niet be- hoeven in te spannen, maar een makkelijk leventje kunnen leiden. Je heele verdere leven zal een lange vacantie zijn. z/lk zou liever hier blijven en u helpen. Ik heb nooit van die menschen gehoord. 't Is al- lesbehalve aangenaam daar nu genadebrood te gaan eten, nadat ze de arme Margaretha altijd voor mijn onderhoud hebben laten zorgen." z/Familieredenen moeten hen weerhouden hebben, u zich vroeger aan te trekken. Juffrouw Sorosis lijkt mij vriendelijk en teerhartig toe." z/Dus moet ik gaan?" z/'tls beter voor je, kindlief. Je behoorttot bun stand, daar is je plaats bij ben. wEn mijn naam?" vroeg zij. z/Gij heet Eleonora Sorosis." #Sorosis," murmelde zij droomerig. //Hoe vreemd klinkt dat. En hoe wonderlijk, dat ze mij niet altijd zoo genoemd hebben Waarom kreeg ik Margaretha's naam een krachtoverbrenger gestrengeld had, los te maken. Na eenige minuten kon de reis hervat worden. Om half drie liep de motor, bij gebrek aan water, warm en moest men noginaals dalen. Men was toen tusseben Jussy-le-Chaudrier en Sevry, in Cher. Van negen uur af had de Republique met tegenwind te kampen gehad. Al laveerende kwam het luchtschip vooruit. Bij het landen kreeg het ernstige averij. Het bleef eerst met de voorplecht in een boom baken, waardoor het onderstel van het schuitje verbogen werd vervolgens werd door hulpvaardige men schen, die achter aan de touwen trokken, het stuur geheel uit zijn verband gerukt. Er was geen kans meer op verder reizen. Men liet het gas ontsnappen en tuigde het heele lucht schip af. In stukken zou het naar Chalais- Meudon teruggaan om daar weer in elkaar gezet te worden. Nog een bizonderheid de boom, waarop de Republique strandde, was een appel- boom. Een pereboom, als wij ons goed herin- neren, was het ongeluk van een Zeppelin. De staking in Zweden schijnt nu ten einde te zullen loopende regeeringsvertegenwoor- diger, die vroeger reeds bemiddelend optrad, heeft het zoover gebracht, dat het stakings- comite wil toestaan, dat de arbeid hervat wordt. De regeering is bereid bemiddeling te geven. Maar de kans blijft bestaan, dat de werkgevers van die bemiddeling niets willen weten. Men wil de strjjdpunten nu voor goed uitgemaakt zien de werkgevers willen meer waarborgen tegen stakingen, de arbeiders meer vastheid in 't joon. De regeering kan nog voor een zware taak komen te staan, want beide partijen zijn hardnekkig. In Stockholm hebben een aantal werkgevers besloten de arbeiders te beschermen, die tijdens de staking aan 't werk zijn gebleven. De arbei ders, die de werkwilligen hebben lastig gevallen, zullen ontslagen worden. De overeenkomst, tusschen de werkgevers hieromtrent gesloten, bepaalt o. a., dat een werkgever, die deze over eenkomst schendt, een boete zal betalen van 250, welk geld dan komt in een onder- steuningskas van werkwilligen. De Amerikanen zijn over het feit, dat het een landgenoot was, die de Noordpool ontdekt heeft, natuurlijk uiterst opgewonden. In som- mige kringen hecbt men veel, in andere, vooral Duitsche, weinig geloof aan de waarheid van een bericht. Ondertussehen doen de ijzing- wekkendste verhalen over Cook's tocht de ronde in de pers en Cook is de man van den dag. De financieele positie van den afgezetten Sjah van Perzie is nog steeds niet geregeld en daarom heeft hij den Czaar om diens bemiddeling ver- zocht. Voordat de kwestie opgelost is, wil hij uZij moeten ernstige redenen daartoe gehad hebben. Werkelijk, de dame was zeer hartelijk. Zij verlangde zeer naar je komst en sprak den weusch uit, je zoo spoedig mogelijk bij haar te zien. Je moet vergevensgezind zijn, kind lief. Margaretha zou het ook zijn. Zij willen alles goed maken." //O, ja, ik zal dankbaar genoeg zijn." Johan Tempest vertelde haar niet, dat Frank Jerningham heen zou gaan. Hij zei haar alleen, dat hij een bezoek gebracht had en den vol- gendeu dag terug zou komen." Eleonora was dus geheel onvoorbereid, toen Frank van haar afscheid kwam nemen en ver telde dat hij ging reizen en in maanden niet terug zou komen. Haar eerste lietdedroom was gedroomd. Hij was heengegaan, de man, die voorgewend had haar lief te hebben en haar gesmeekt had zijne vrouw te worden zonder een enkel woord waarom hij ging. Hij liet haar alleen waaroin had hij haar hand zoo krampachtig vastgehouden Waarom stonden zijn oogen zoo treurig En plotseling kreeg ze een grooten afkeer van het leven, dat voor haar lag en een groot verlangen naar Margaretha bezielde haar. Waarom was de arme Margaretha gestorven Zij zeker, zou haar behoed hebben voor het leed, dat nu over haar gekomen was. (Wordt vervolgd). SEIIZESSCHE COERAIT. bind verschijnt XlaniiilHg., HovnmliiK- en Vrijtiii^nvuixl, aitKeinnrterii op Feestrin^eD. bij lie Firmn 1*. .1. IIIM II I'Ali 1IK IAMHK tie Ter Semen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het lste suppletoir kohier vau den Hoofdelijken Ornslag in deze gemeente, voor 1909, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 6 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die aan het herhalings onderwijs voor jongens, aanvangende 1 November a. s wenschen deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school liebben doorloopen, zich moeten aanmelden voor 1 October a.s., voor de kom der gemeente bij het hoofd van school A, en voor Sluiskil bij het hoofd van school D. Bij die hoofden kunnen tevens nadere inlichtingen omtrent het herhalings-onderwijs worden verkregen. Ter Neuzen, den 6 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1