A I tj e m e e n euws- en Advertentieblad leeu voor sch-Vlaanderen. VEEMARKTi per gemet opleverden. No. 5342. Zaterdag 21 Augustus 1909. Gemengde berichten. 49° Jaargang. "°'dt de E1EIE,STB BLAD. AXEL. Maandag 6 September a. s. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,— Franco per postVoor Nederland f 1 10 Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32V, en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushoaders. Telefoon No. 2 5. prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Daarbij komt nog, dat op verschillende akkers het ongedierte veel nadeel heeft gedaan. I Er zijn perceelen, die nauwelijks 5 zakken Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave TE Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken by deze bekend, dat op een VEEMARKT zal worden gehouden aan- vang nemeude des voormiddags ten tien ure. Axel, 2 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. TER NEUZEN, 20 Augustus 1909. Gedurende de maand Maart jl. bedroegen de ontvangsten van de spoorwegonderneming MechelenTer Neuzen f 75,921,35 en van at 1 Januari 221,815,04 of 36,25 per dag- kilometer. In 1908 waren die cijfers respec- tievelijk 95,838,48, 265,567,59 en 42,92. De stoomtram Hulst—Walsoorden ontving in Maart jl. 2,088,206 en van af 1 Januari 6,043,23 of 5 per dagkilometer. In 1908 werd per dagkilometer over die maand 5,38 ontvangen. Voor de aanstaande keuringen van dek- hengsten, van 7 tot en met 11 September e. k. in Zeeland te houden, zijn aangegeven 167 stuks, nl. voor de keuring te Oostburg 56. te Middel- burg 15, te Hulst 58, te Kattendijke 16, te Cortgene 5, te Zierikzee 7 en te St. Maartens- dijk 10. In de week van 11 tot en met 17 Augus tus zijn in Zeeland voorgekomen 7 gevallen van roodvonk en wel 1 te Biervliet, 5 te i zendijke en 1 te Sluis en 6 gevallen van diphtheritis nl. 1 te Aardenburg, 3 te Borsselen, 1 te Middel- burg en 1 te Vlissingen. Boschkapelle. Een paar jongetjes wonende aan het Veer vonden een doosje lucifers en gingen vuurtje stoken op het hof van den land- bouwer A. Mangnus aldaar. Een groote stapel stroo vloog in brand. Gelukkig was de braud- weer spoedig ter plaatse, doch had toch eenige uren werk om den grooten stroohoop uiteen te balen en het vuur te blusschen. Gelukkig was de wind gunstig, want het wagenhuis stond slechts een paar meters achter den stapel, en weer eenige meters verder de groote landbouw- schuur en het woonhuis, terwijl, door de lang- durige droogte er zeer weinig water was. Uitgelokt door het prachtige zomerweder gin gen Maandagavond een paar jongelui een roei- tochtje op de Greveliugen maken. Door onbe- kendheid met het vaarwater geraakten zij echter op een zandbank en dJar het water aigaande was, moesten zij daar den heelen nacht door- breugen, terwijl er tot overmaat van smart nog een onweersbui kwam opzetten, die echter met een stortbui afliep, zoodat zij Dinsdagmorgen druipnat bij hun ouders te Bruinisse terug kwamen, die een heelen nacht in ongerustheid hadden verkeerd. De rechtbauk te Middelburg heeft een aan- nemer uit Koudekerke, S., in staat van faiilis- sement verklaard met bevel totinhechtenisneming. De gefailleerde rnoet zich, naar men meldt, met een aanzienlijk bedrag verwijderd hebben. Een loteling te Rilland, zekere H. G., die gaarne soldaat wenschte te worden, doch eerst den uitslag der loting wilde afwachten, trok Maandag bij de loting een hoog nummer, zoodat zijn wensch niet vervuld werd. Hij begafzich daarop direct naar Bergen op Zoom en meldde zich aldaar bij het garnizoen aan voor vrijwillige dieustneming. Aan de loting voor de Nationale Militie te Sliedrecht nam een persoon deel, die daarvoor expres de reis van Egypte gemaakt heett. Terwijl eenige kinderen in ,/de Knip" te Rozendaal aan het speleu waren ontdekten ze in het lange gras een slang. Voor dat het dier onheil had kunnen stichten, werd het door de politie in beslag geuomen. Het bleek een giftige adder te zijn. Reeds eenigen tijd zijn in oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen de vette varkens boog in prijs ge- weest; voor goed soort wordt tot 52 cent per levend K.G. betaald. De oorzaak dier duurte moet gezocht worden in den hoogen prijs van het veevoeder, waar- door eene groote schaarschte aan beschikbare vette krulstaarten is ontstaau. Niet alleen doet zich die schaarschte in deze streek gevoelen, rnaar ook elders in ons vader- land. Het gevolg is, dat er vette varkens in ons land worden ingevoerd en wel uit Frank- rijk, waar zij blijkbaar dus veel goedkooper zijn. Eenige jaren geleden is dit nog eens het geval geweest, doch toen duurde deze invoer slechts een paar maanden. In oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is de erwtenoogst geeindigd de opbrengst is in het algemeen beneden het middelmatige. Door de hevige regens in den bloeitijd en bij het zetten der vrucht, werden de planten tegen den grond geslagen, en de bladeren bedekten de meeste bloesems en peultjes, zoodat dikwijls alleen de bovenste tot vollen w.aadom konden komen. Maandagmiddag zijn in den Grand Bazar de la Paix in Den Haag een 12-tal winkel- jutfrouwen ontslagen wegens diefstal van winkel- waren. De politie heeft de zaak in handen. De diefstallen zijn reeds sinds Isngen tijd gepleegd en vertegenwoordigen aanzienlijke bedragen. Dinsdag werden weer 9 winkeljuffrouwen in dienst van den Grand Bazar de la Paix op staanden voet ontslagen. De gestolen goederen zijn hoofdzakelijk ma- nufacturen, ondergoederen, enz. Een der in dezen diefstal betrokkenen heett zich wel voor circa 500 aan kleederen en snuisterijen toe- geeigend. Dat deze dieverijen niet spoedig aaD 't licht kwamen, is daarin gelegen, dat ze met ruiling gepaard gingen b.v. een ceintuur voor een paar handschoenen, enz., waardoor de con trole zeer moeiiijk werd. Door onderlinge verwijten is het complot ontdekter volgden huiszoekingen. Men ver- wacht nog meer onthullingen. Woensdagavond is in de Gouwe te Wad dinxveen het 8jarig dochtertje van v. D. ver- dronken. De familie v. D. was aldaar nog slechts enkele dagen woonachtig. Aan het centraal-station te Amsterdam is Dinsdagmiddag een man aangehouden, die te Haarlem een onbeheerd staand rijwiel had weg- genomen. De bestolene die vermoedde dat de dief zou trachten per spoor naar Amsterdam te ontkomen, begaf zich in allerijl naar het station te Haarlem, en kon nog juist constateeren dat zijn fiets in een der goederenwagens van den treiu werd geplaatst. Hij reisde mee naar Amsterdam, waarschuwde de politie en had het geluk aldus spoedig weder in het bezit van zijn eigendom te geraken. De schippersknecht F. F. A., 20 jaar thuisbehoorende op het Rijnschip Maasstroom 28, liggeode in de Tweede Katendrechtsche haven, te Rotterdam was gisterennamiddag aan het afduwen van het Rijnschip dat gemeerd tag tangs het stoomschip F. K. Werner. Door uit te glijden in het gangboord verloor hij zijn evenwich viel in 't water en verdronk. Twintig minuten later is het lijk opgehaald en naar Crooswyk gebracht. In Amsterdam maken sommige individuen er hun werk van om kinderen, die door hun ouders naar de banken van leening worden ge- zonden om pandjes te lossen, hun briefjes af- handig te maken en ze dan in te wisselen. Overtreding van de wet op het Arbeids- contract. TT Te Dordrecht werd, zoo meldt //het Volk een paar weken geleden een arbeider in het heiwerkersbedrijf ontslagen. Hij kreeg van zijn patroon een getuigschriftmaar toen hij er op uitging om werk te zoeken, wilde geen enkele heipatroon hem hebben, na het getuigschrift te hebben ingezien; en bij nader onderzoek bleek, dat bovenaan de pagina een vierkantje stond, waarin de cijfers 1, 2, 3. En daarna vernam men van iemand, die zoo noodig zijn naam wil noemen, dat 1 beteekent, dat men den arbeider zonder bezwaar in het werk kan nemen, 1, 2, dat men dit na eenig onderzoek kan doen, en 1, 2, 3 dat men hem in geen geval moet aannemen. Dat kan den patroons, die zulke getuigschntten afgaven, duur te staan komen want de wet op het Arbeidscontract heeft de mogelijkheid van zulke ontduiking van haar voorschriften omtrent den al dan niet geoorloofden inhoud der getuig- schriften voorzien. Art. 1638 a a bepaalt nl., dat de werkgever, die het getuigschrift van een kenmerk voorziet, bestemd om aangaande den arbeider eenige mededeeling te doen, welke niet in de bewoordingen van het getuigschrift is ver- vat", aansprakelijk is voor de daardoor veroor- zaakte schade. In de Weesperzijde te Amsterdam is Maan dagavond een vrouw aangerand door een kerel, die haar iets in de oogen gooide. zoodat zij niet meer zien kon, en er daarna met haar boezelaar met boodschappen van door ging. In het gast- huis is aan de vrouw hulp verleend. 'n Heerlrjke zomeravondhet geflaneer op het Vrijthof te Maastricht is afgeloopen voor de cafe's op het plein zitten de gasten te politiseeren. verscholen achter hooge potten bier. Een der bezoekers geeft plots uiting aan zyn verbazing, en met uitgestrekten wijsvinger wijst hij in de richting van de hoofdwacht, waar, op een der kamers, in weerwil van het late uur, nog licht brandt. Allen zijn het er roerend over eens, dat aieven, die niet voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zijn ingebroken. De naar de hoofdwacht turende menigte groeit aan. „Naar de politie!" klinkt het van alien kant. 'n Adjudant-onderofficier, toevallig in de buurt wordt met het geval op de boogte gesteld. Flpks neemt hij zijn maatregelen. Twee onderofficieren uit de Bonnefanten- kazerne komeu kort daarop per fiets en in den looppas, aangestormd. Een hunner is voor zien van den sleutel van den hoofdwacht. Ook de politie is gerequireerd. Vier agenteu bevinden zich dra bij het gebouw. Dan wordt de hoofddeur geopend, terwijl 't gebouw wordt afgezet, opdat de dief niet kan ontvluchten. De oude trappen kraken onder de zware voetstappen. Voorzichtig doorsnuffelt men gaten en hoeken. Dan wijst een der politiemanneu plotseling op een tweetal personen, zich angstig en schuw terugtrekkend, tegen den muur. Het waren 'n korporaal en zijn liefje, die daar in hun minnekoozen werden gestoord. Blijkbaar had de korporaal, die uit den aard van hem opgedragen functies in het bezit van een sleutel der hoofdwacht was, vail de gelegen- heid gebruik gemaakt, dat het garnizoen op nachtmanoeuvre was. In triomf wordt de korporaal met z'n lief naar het bureau gebracht. De menschenmenigte verspreidt zich, lang- zamerhand, druk besprekend het cuneuze geval. Dinsdagmiddag is te Zandvoort ter hoogte van paal 68, bij het baden buiten de standplaats der badkoetsen, verdronken de 15jange A. AL. van Amsterdam. Drie met hem uit Amsterdam gekomen kameraden, waarvan er een goed kan zwemmen, hebben vruchteloos alle pogingen tot redding aangewend. Het lijk is nog me gevonden. De 22jarige W. v. d. W.. te Boornbergum (Fr.) is Maandag bij het zwemmen verdronken. Een melkrijder uit Aalsmeer op Amsterdam had, naar het' Hdbl. meldt, Dinsdagmorgen uit de stad terugkeerende, zooveel sterken drank gebruikt, dat hij overleed zonder tot bewustzyn te zyn gekomen. In de vorige week had een kind van den landbouwer K., te Harenkarspel (IS. H.), zich deerlijk gebrand, door het omvallen van een emmer met kokend water. Het kind is Dinsdag aan de gevolgen overleden. Te 's Hertogenbosch is de schaarschte aan halve stuiverstukken zoo groot, dat in arbeiders- buurten voor 2 van die stukken met zelden b centen wordt gegeven, omdat men ze voor den muntgasmeter noodig heeft. Te Oosterbeek, bij Arnhem, miste dezer dagen de heer A. H. telkens kippen. Hy ver moedde dat een bunsing hem dat grapje lever e, liet een hoop hout in zijn turn opruimen, en. daar kwamen toen vijf bunsings uit te voorschyn. Zij werden alle gedood. Bij den landbouwer Van Diemen te Noorden (Z.-H.) wordt reeds gedurende drie weken een jong biggetje gezoogd door een moeder-hond, wier kinderen by haai z9^.weo genomen. De hond is vol zorg voor het )0nge varken. Brand te Rijsbergen. Men meldt uit Zundert In het naburige Rijsbergen heeft Dondeida nacht een noodlottige brand gewoed welke helaas twee slachtoflers heeft geeischt. Om- streeks 12 uur werden de inwoners gewekt door brandgeroep. De brand bleek te woeden in de woning van het bejaarde echtpaar Lam- bertus Backx, veehandelaar en bierhuishouder. In korten tijd was de woning in asch gelegd, zonder dan men er in slagen kon de bewoners te redden. De geheel verkoolde lyken van het bejaarde echtpaar vond men m de woning: de blinde SOjarige vrouw in de bedstede, den jarigen roan, die klaarblykelyk door de rook en vlammen overvallen was voor hy zich en zijn vrouw kon redden, voor het bed. De oor zaak van den brand is onbekend. De deelnemmg in het dorp is groot. Woensdagmorgen kwam aan den zeedijk in den Osse, onder DuDendijke, een hert aan- zweramen. Door een tweetal dijkwerkers. aldaai werkzaam. is het dier met behulp van een roeiboot bemachtigd en tijdelyk gestald in een schuur van den dijksopzichter aldaar. Het beest is zeer schuw en ter grootte van een flinke geit, en, naar het gewei op zynkop te oordeelen, nog met heel oud. Bij het overeind brengen van een gebint aan eene graanschuur in den „Bathpolder bra een ketting, waardoor het naar beneden viel, met het ongelukkig gevolg. dat een der ^mei lieden, daaraan werkzaam, dit op het lichaa kreecr en zoodanige kneuzingen bekwam. dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen De toestand ziet er voor den man met gunstv nit. In den omtrek van Zwolle worden valsche rijksdaalders, welke vrij goed zijn nagemaakt, ais gangbare munt verspreid, waarvan de echt- heid zonder zeer nauwkeurige beschouwing met in twijfel zal worden getrokken. Ook het rand- schrift is goed nagemaakt. Het stuk is lets lichter van gewicht en een weinig loodkleung terwyl de klank mede niet zoo duidelyk is. Hit biail verachypt V°e0 J. VAX OK HAMBK #e Te> ttcmiep Udngavond, nHgexomlerd op KeewOlagen. ■'-'rmf O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1