r A I y e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. een Onderwijzer No. 5341 Donderdag 19 Augustus 1909. 49e Jaargang. Huitenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie niaanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,321/s en voor bet overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij bet openbaar lager onderwijs in de gemeente TER NEUZEN wordt gevraagd in bet bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt f 575,met regel- matige opklimmingen overeenkomstig de des- betreffende verordening tot 900,na 24 dienstjareu. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaar wedde met 100 verboogd. Is deze akte verplichtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde f 200, Stukken intezenden aan den Burgemeester voor 30 Augustus 1909. Ter Neuzen, 3 Augustus 1909 Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Het bljjkt dat de algemeene staking in Zweden niet zoo yalgemeen" is dat het openbare leven ernstig belemmering ondervindt. De spoorver- binding blijft gebandbaafd, aan voedsel, water noch licbt is gebrek, de oogst komt geregeld binnen. Ondanks de zettersstaking verschijnen de kranten, sommige zelfs in 't gewone formaat. Intusseben blijft de toestand verre van normaal, de buitenlandsche steun aan de stakingskas, die goed voorzien schijnt, zal op den langen duur der staking van invloed zijn. Van den toestaHd te Stockholm wordt gemeld dat 't tram- en rijtuigverkeer tbans weer zijn geregelden gang gaat. Bovendien bieden zicb in de laatste dagen tal van losse arbeiders aan, zoodat binnen eenige dagen in geen enkele groote haven gebrek aan bootwerkers zal zijn. Levensmiddelen waren gedurende den geheelen stakingstijd in voldoende mate te krijgen en de orde werd geen oogenblik gestoord. De staking is een mislukking geweest en de openbare meening is zeer ongunstig gestemd jegens de arbeiders en vooral jegens de leiders, die de staking hebben doorgedreven. Het nieuwe Deensche ministerie is gevormd door den ruim 70jarigen graaf Holstein Ledreborg, die als Minister-president fungeert Minister zonder portefeuille Neergaard de vorige Minister- president Minister van Financien Christensen 5) IV. Den dag, voor dat zij Rivercross gingen ver- laten, trad Frank de studeerkamer van den predikant binnen. //Johanbegon hi) met zijn eigenaardige, openhartig zangerige stem, ,/ik heb Eleonora lief. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd." //Frank!" kreet de predikant verwouderd. z/Ja, het is wel heel plotseling en misschien minder welvoegelijk," antwoordde zijn vriend ernstig, //maar de omstandigheden zijn ook bij- zonder. Zij is geheel alleeu, gij zit tot over de ooren in het werk. Het zal voor haar een eenzaam leventje zijn en ik heb haar lief. Van het eerste oogenblik af wist ik dat zij de vrouw was, die ik zou begeeren." Johan Tempest stond verlegen. Hij begreep dezen plotselingen hartstocht niet. z/Maar zij is niet meer dan een kind" zei hij langzaam. ,/Zij weet niet wat liefde beteekent." z/lk beb het haar geleerd, Johan, en zal haar nog meer leeren. Mijn geheele leven zal aan haar geluk gewijd zijn. Vertrouwt gij baar mij niet toe z/Ja, u wel, maar uw vader, Frank?" z/Een man moet zijn eigen vrouw kiezen. Gij weet dat ik onafhankelijk van mijn vader ben, Johan, ik ben rjjk. Ik kan haar met weelde omringen." Minister voor ue Landsverdediging Larsen Mi nister voor de Verkeersmiddelen graaf Ahlefeldt- Laurvigen, de vorige Minister van Buitenlandsche zaken Hogsbro, Minister van Justitie Sorensen, Minister van Eeredienst en Onderwijs Berntsen, Minister van Binnenlandsche zakenNielsen, Minister van Landbouw en Hansen, Minister van Koophandel en Scheepvaart, blijven als zoodanig gehandhaafd. Het kabinet-Neergaard blijkt slechts van naam veranderd te zijn. Nu in Noord-Marokko tijdelijke rust heerscht, zijn in 't binnenland de oude vijanden elkaar aan 't bekampen. Woensdag jl. had een groot gevecht plaats tusschen de troepen van Sultan 'Hafid en die van den pretendent Boehamara. De roghi is ditmaal totaal verslagen. De sjerifiaansche troepen namen zijn kamp stormen- derhand en voerden als buit des roghi's vrouwen en hofstoet mee. Boehamara zelf ontkwam en vluchtte het gebergte in, maar een groot aantal ruiters zit hem op de hielen. De zegevierende sultaDtroepen brachten honderd afgehouwen hoofden naar Fez, die volgens Moorsch oorlogs- gebruik op de poorten der stad werden tentoon- gesteld. De troon van den roghi, zijn vaandels en vele oude kanonnen waren mede in handen der overwinnaars gevallen. Volgens gerucht zou de roghi bij de achtervolging gevangen genomen zijn. Is de nederlaag van den roghi werkelijk zoo omvangrijk als boven geschetst, dan beduidt dit een belangrijke versterking van het Hafidisme, want de pretendent was nog de eenige die het verzet tegen Hafid volhield. De Berlijnsehe luchtschippers Dr. Brinkmann en Meszter, die zulk 'n ouaangenaam avontuur aan de Russische grens beleefd hebben, zijn Zondagavond behouden te Berlijn teruggekeerd. Aan een medewerker van de //Lokal-Anzeiger" vertelde een hunner dat zij op Duitsch gebied hadden willen landen, maar dat de wind hen over de Russische grens dreef. Hij zegt, dat de Russische grenssoldaten in de duisternis wel degelijk met scherp op den luchtbol hebben geschoten. Hij zag b.v. duidelijk een soldaat, die op 50 M. afstands plat op den grond lag, op hen aanleggen en vuren. Of de luchtbol getroffen is, zal een nader onderzoek moeten leeren. Over de behandeling, die zij ondervonden, hadden zij niet te klagen. Maar al hun hebben en houden werd hun afgenomen, ook de kine- matografische platen, die zij gebruikt hadden om met behulp van het beeld volgens een nieuwe methode de snelheid van den luchtbol te bepalen. z/Waarom ook niet?" vroeg de predikant zich droomerig af. //Frank Jerningham zou iedere vrouw gelukkig maken." En toen herinnerde bij zich plotseling het noodlot. z/Vergeef mij, Frank," zei hij haastig, //ik had niet naar u moeten luisteren. Ik vergat het. Ik geloof, dat gij mij in de war bracht met uw overrompeling. Het is totaal onmoge- lijk. Er is iets er is een hinderpaal een onoverkomelijke hinderpaal. Eleonora moet nooit trouwen." z/Nooit trouwen Wat bedoelt gij En in weinige woorden vertelde Johan Tem pest hem van het verschrikkelijke noodlot, dat het meisje bedreigde de vloek der krank- zinnigheid, welke als een zwarte schaduw over haar jong leven hing. Aan den avond van denzelfden dag zat Richard Sorosis in de bibliotheek van een huis in Park Lane, hetwelk hij bewoonde als voogd van zijn nichtje Violet Thome, een meisje van negentien jaar, wier eigendom het was en welke, wanneer zij meerderjarig zou zijn geworden, in het be zit zou komen van uagenoeg het grootste fortuin in Engeland. Hij was eene kleine man van vijftig jaar, die er tien jaren ouder uitzag. Zijn breed voor- hoofd verried een groot verstand, hij had kleine oogen. welke als diamanten schitterden, een spitse kin en neus en een kleinen geheimzinnigen mond. Zijn geheel maakte geen innemenden indruk. Hij was met zorg gekleed, een schit- terende diamant aan zijn vinger. Zij bleven dag in dag uit onder politie-toezicht. Toen hen dit begon te vervelen, wendden zij zich tot den Duitschen gezant te Petersburg. Dit hielp, en Zondag werden zij in vrijbeid gesteld. Ook de luchtbol is teruggegeven. Wat er van de fotogratische platen geworden is, weten zij niet. Er is een Russisch-Italiaansche overeenkomst inzake den Balkan in de maak, die tijdens het bezoek van den Czaar aan Italie beklonken zal worden. Vermoedelijk is de Kreta-kwestie bierbij betrokken De Turken willen op dit stuk maar niet toegeven. In welingelichte Turksche kringen wordt verklaard dat de Porte den eisch handhaaft dat Griekenland onomwonden afstand zal doen van Kreta. Aan prins Albert, den Belgischen troonop- volger, is na zijn terugkomst uit den Kongo te Antwerpen en te Brussel 'n geestdriftige ontvangst bereid. In een toespraak verklaarde de prins, dat de geschiedenis nimmer het onvergelijkelijke werk des Konings in den Kongo zal vergeten. Er zullen wellicht uitgaven voor de ontwikkeling van den Kongo noodig zijn, maar die zullen vruchten dragen. //Wij zullen aldus de prinsde toekomst verzekeren van die praehtige streken en daarbij de verheffing van het zedelijke en stoffelijke peil der inbooriingen nastreven. Ik was reeds vol hoop ten aanzien van de toekomst van den Kongo, maar wat ik heb gezien, beeft mijn verwachting overtroffen." Prins Albert werd op hartelijke wijze door den Koning ontvangen en zal een reisverhaal schrijven. In den Senaat, waarvan de prins lid is, zal hij eenige indrukken van zijn Kongo-reis mee- deelen, o. a. omtrent de economische waarde van de Belgische kolonie. De ex-chef van politie te New-York, generaal Bingham, heeft een boekje openge- daan van de schandalen in't politiecorps. Bingham verklaart, dat 12000 politiemannen menschen zonder geweten zijn, die altijd klaar staan degeuen die hen geld bieden de hand boven 't hoofd te houden. Die politiemannen ontvangen ieder jaar 'n som van minstens 250 miilioen gulden van misdadigers en politici die de werkloosheid der politie noodig hebben bij hun schandalige verkiezingstrucs. Verder zijn de meeste gemeente-verordeningen zoo ingericht, dat er van de overtreders flinke boeten zijn te halen. Bingham betoogt voorts Zijn vijanden zeideu, dat hij het er goed van nam in Violet Thome's huis. Zijn vrienden //dat hij bewonderenswaardig voor zijn ziekelijke nicht zorgde." Hij liet zich aan niemand gelegen liggen, maar ging zijn eigen weg, opgaande in zijn beide hartstochteu, zijn boeken en zijn scheikundige proeven en bij tusschenpoozen, wanneer hij zich eens niet wijdde aan zijn //stokpaardjes", aan Magdalen, zijn dochter, de mooiste vrouw in Londen. Zij was eenige dagen afwezig geweest //naar het Noorden" zooals hij vaag verklaarde aan degenen die naar haar vroegen. En van avond verwachtte hij haar thuis. Hij zat met een geopend boek op de knie, doch hij sloeg maar zelden een bladzijde om. Telkens zag hij naar de deur. Zijn witte vingers bewogen zich zenuwachtig met een ivoren vouwbeen. Ten laatste hoorde hij voetstappen buiten. De deur werd geopend en een zilveren stem riep Vader 1" Eene vrouw zweefde de kamer binnen. Zij was schitterend mooi. Een bevallige gestalte, een verschijning als een nimf, met de waardig- heid eener keizerin. Zij was eenvoudig, maar smaakvol gekleed. Haar vader stond op en sloot de deur achter haar. z/Wij zullen op de gewone manier beginnen," zei hij bedaard. Zijne stem was beschaafd. doch scheen baar met afkeer te vervullen. Hij ging naar den dat hij in 't eerste jaar als politie-chef, zonder veel moeite l'/5 miilioen steekpenningen had kunnen bijeensehrapen. Houders van grootstad- inrichtingen boden hem sommen van 25000 gld. aan. De macht van Tammany, de kliek van beursspeculanten etc. berust op den invloed, dien zij op de politie uitoefenen. Bingham beschouwt New-York dan ook als de meest regeeringlooze stad ter wereld. TER NEUZEN, 18 Augustus 1909. De Ter JVeuzensche politiehond „Max De berichten omtrent gunstige resultaten verkregen door het gebruik van honden op het gebied der politie, deed ook bij onzen actieven iuspecteur van politie den lust opkomen om een hond af te richten, teneinde daarvan bij voor- komende gelegenheden nut te kunnen hebben bij den dienst voor de justitie. Geruimen tijd heeft hij zich dan ook toegelega op het africhten van een aangeschaften hond, die luistert naar den naam //Max". Reeds versehillende proefnemingen hadden het bewijs geleverd, dat de dressuur niet zonder vrucht was gebleven, en die bewondering wekten voor het instinct waarvan //Max" bij het op- sporen van verborgen voorwerpen blijk gat. Evenwel, in de praktijk waren nog geen proeven geleverd. Nu j.l. Zondag, bij de aangifte van den in- braak in de Grenulaan, waarop, zooals later bleek, ook diefstal was gevolgd, nam de inspec- teur, de heer Klaassen, zijn hond mede, om te beproeven of hij thans van hem reeds nut kon hebben. De inbreker had op de opengebroken kast sporen zijner handen nagelaten. Men liet //Max" die kast en de handafdrukken besnuffelen en het dier volgde aan de acbterzijde der woning terstond een spoor leidende naar de erfseheiding van het perceel van den buurman K. en naar een schuurtje, waarin het gestolen bedrag later teruggevonden is. Alvorens het vaste spoor aan te wijzen, volgde de hond eerst een af- wijkenden weg, welken, zooals later gebleken is, de inbreker ook heeft gevolgd. Herhaalde proeven die met den hond werden genomen, ook des nachts, gaven steeds hetzelf- de resultaat, doch de omstandigheden der buren waarheen het door den hond gevolgde spoor wees, waren oorzaak dat men twijfel bleef behouden of de hond wel een goed spoor aan- muur, drukte op een verborgen knopje, waar- door een eiken paneel op zij schoof. Een kleine ijzeren deur werd zichtbaar. Met een vergulden sleutel opende hij deze en liet haar open staan. Magdalen had intusschen haar koffertje ont- pakt en bracht een zwaren, donkeren mantel, een sneeuwwitte pruik en een donker lorgnet op de aangewezen plaats. Daarna sloot hij de deur weer, schoof het paneel weer op zijn plaats en zag zijne dochter glimlachend aan, een glimlach van volmaakt begrijpen. z/Wel?" vroeg Richard Sorosis. z/De vrouw welke wij als Margaretha Holden kenden, is dood," antwoordde zijn dochter ter stond. //Ik schrikte bijna den avond dat zij stierf. Ik was naar het huis gegaan, waar de hospita mij vertelde, dat het meisje was heen- gegaan. Zij was echter niet ver af, slechts naar een dorpje op zeven mijlen afstands. Ik heb u een vreemde geschiedenis te verhalen. Margaretha Holden was de vrouw van een predikant Tempest die haar eerste man bij ongeluk doodde, ongeveer vijftien jaar ge- leden haar huwde en haar een week later veriiet. Zij zag hem eerst weer op haar sterf- bed. Ik was bij de begrafenis tegenwoordig. Hij begroef haar en bekende alles aan zijne ge meente, die daar vergaderd was. Hij gaat Rivercross verlaten. Hj heeft een beroep naar Londen aangenomen. En het meisje, onder den naam Eleonora Holden bekend, heeft zij hem als een heilige nalatenschap nagelaten. Richard Sorosis begon zacht te fluiten. (Wordt vervolgd). Dit bluil verHClitJnt .TIhhui!WoeDndag. en VrljdagBvond, ntlnezonderd op feeKldagen. bij tie i'irsnM 1*. J p. J. »jtlb UK It A W IDE te Ter Xeuzeu. r-M- n ifaca—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1