Opaibare Verkooping. Een WOONHUIS, Openbare Verkooping. Eene HOFSTEDE. Landbouwers, koopt de beroemde M- j- VAN DlXHOORrT' TER NEUZEN~ Ontvang,en: Nieuw gebloemd SATINET voor Men. Aanbeste&ing Laden der Eeetwortelsn. Kaashandel. Een HOOGAARS, roas s AANZICHTKAARTEN. Aan onze clientele! de Heer FR. MES, Rotterdamsche Koloniaalhandel. Ontvan Prachtig tiebloenide Zijde en Flowed en Gebloemd Satinet. i het Rand Kersstraat een paar WASSCHEN AANBESTEDIITG., K. HAAK. Ziekenhuis Ter Neuzen. Door een groote flrma wordt een WINKELHUIS Door een weduwe worden gevraagd voordeeligst en goedkoopst in 'tgebruik. Aanbevelend, AXjGt. BEGUEIJIff, Sluiskil. Leidsch model, Sleutel-, Gouda en Edammer Kaas. Plaatselijke Agent gevraagd. Te koop aan biliijkon prijs Hiermede hebben wij de eer te berichten, dat als chef van ons filiaal te Ter Neuzen, Noordstraat 28, door ons werd aangesteld dien wij ons veroorloven, ten zeerste in Uwe welwillendheid aan te bevelen. Hoogachtend, Uw Dw., aan te besteden Uit de hand te koop De kandidaat-Notaris J. A. JDregmans te AxelplaatsvervaDger van den Notaris J'. Dregmans aldaar, zal ten verzoeke van Mej. de Wed. J. M. MARIELL te Ter Neuzen, in nagemeld perceel, op Woensdag den 18 Augustus 9809, des namiddags twee tire, verkoopen verdere aanJioorigheden en Erf, zijnde cafe, in bet Nieuwediep te Ter Neuzen, bewoond door de verkoopster. Te aati- vaarden bij de betaling, zijnde eene rnaand. De Notaris jE. E. Eumoleyn te Ilonte- nisse, zal ten verzoeke van zijne Principalen bij instel en verblijf in bet openbaar veilen en verkoopen met goede Bouw- en Weilanden en Dijk, onder de gemeente Boschkapelle, ter gezamenlijke grootte van zeven en dertig hectaren tien aren zestig ceutiaren, verdeeld in koopen, als volgt Koop Eeu. Eene Hofstede, zijnde Woou- huis, Keet, Scbuur en aanboorigbeden, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Wei landen, in een blok, in den Stoppeldijk- pblder, (Stoppeldijkerveer), gemeente Bosch- kapelle, kadastraal bekend in sectie C num- mers 422, 423, 424, 425 en 1056, samen groot 6,15,06 bectaren. Koop Twee. 1,13,59 hectare Dijk, daarvoor liggende, kadastraal bekend in sectie C nummer 1037 en 19 aren 5 centiaren Weg, sectie C nummers 721 en 771, alsmede 2 aren 10 c. a. Grond, in erfpacht bij de heeren J. A. Wouters en Ch. M. J. Wotj- ters, 3 aren 81 c. a. en 90 c. a. Grond, in erfpacht bij G. van Kampen en 85 c. a. Grond, in erfpacht bij J. F. van Trappen. Koop Brie. 1,61,70 hectare Bouwland, iangs den steenweg tegenover de hofstede en aan den Dijk, kadastraal bekend in sectie C nummers 445 tot en met 451. Koop Yier. 11,38,50 bectaren Bouwland, langs den steenweg naast koop drie, kadas traal bekend in sectie C nummers 453, 454 en 455 (Kunstweide, Gerst, Voeder- beeten, Erwten en nog eens Gerst). Koop Vijf. 3,45,50 hectaren Bouwland, (vlasland) kadastraal bekend in sectie 0 nummer 452. Koop Zes. 4,14,40 hectaren Bouwland (suikerbeeten), kadastraal bekend in sectie C nummer 456bis. Koop Zeveu. 3,65,50 hectaren Bouwland (Klaver en Tarwe), kadastraal bekend in sectie C nummers 456 en 457. Koop Acht. 76 aren 40 centiaren Kreek, Rietveld en eenig Weiland, kada straal bekend in sectie C nummers 458 en 459^ Koop Negeu. 3,39,40 hectaren Bouwland, over de kreek, kadastraal bekend in sectie C nummer 460. Koop Tien. 1,07,50 hectare Dijk en 14 aren Zijkantweg, kadastraal bekend in sec tie C nummers 723 en 724. De goederen zijn in pacht bij den heer Al- phonstts Mangnits tot October 1912 ad 1840,24 'sjaars; lasteu voor eigenaars rekening. Betaling koopsom 1 November 1909. De koopers moeten de loopende pachtpen- ningen vanaf 1 October 1908 naar evenredigbeid hunner koopsom men opleggen bij de koopsom en treden dan ten dage van den vervaldag der pacht in het genot der pacht eveneens naar verhouding hunner koopsommen. Instelpremie 1/s INSTEL op Maandag 23 Augustus 1909, des namiddags 3'/s uur in het Hotel tfHet Bonte Hert", bij den heer L. J. Brand te Hulst en VERBLIJF op Maandag 6 Septem ber 1909, des namiddags 31/2 uur, in het Hotel ffDen Dubbelen Arend", bij den heer ugust Pateer te Hulst. Twee derde der koopsom mag als eerste hypotheek a 4 °/0 op de goederen gevestigd blijven. Pachtcontract, plans en extracten liggen ter inzage ten kantore van den Notaris Dumoleijn te Hontenisse, bij wien verdere inlichtingen te verkrijgen zijn. PRfJSOPGAtfE wordt gevraagd voor het Baden en o§3korten (elk afzonderlijk) der* heefwortelen in 1909 op de volgende leveringsplaatsen of groepen van leveringsplaatsen Aardenburg Oostburg Cadsand Breskens benevens overladen Schoondijke met Veldzicht Oranjedijk IJzendijke; HoogkasteelBentille Hootdplaat; Paulina; Koninginnen- en Angelina- polder met Biervlietsche kaai Kouden-'ven Neuzenpolder met Abeele, Mauritsforten Paradijs; Philippine havenGoessche polder, Hoeksche weg en Eeckhout met Westz. Kanaal Ter Nenzen- SluiskilDriekwartPapeschor en Passluis met Westz. Kanaal SluiskilSas van Gent en Oostz. V lakteSelzaete Sassing met weegbrug Dek- kerBlikstraat, Zevenaar en Schuttershof met Oostz. Kanaal Ter Neuzen, SluiskilZeedorp Walsoorden met Perk- en Wilhelmuspolder en Kreverhille Tasdijk Paal Kruispolder Kieldrecht tram met Yerrebroeck Hulst station en routeRustwat met Terhole en Hoefkens- <Hjk Kijkuit station en route; Axel station en route Sluiskil brug Philippine station Clinge station. De indeeling der groepen kan, wanneer men dit later wenschelijk mocht achten, nog ver- anderd worden. Zij, die de voorwaarden willen kennen, worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot onder- geteekende te Sas van Gent met opgave van de leveringsplaats of groep, waarvan zij het laden zouden willen aannemen. Tevens kan men bij ondergeteekende elken werkdag van 9 tot 12 uur de noodige inlichtingen bekomen. De prijsopgave moet voor den I?"" Augustus a. s. zijn ingeleverd. P. MALOTAUX. Sas van Gent, 4 Augustus 1909. Het BESTUUR der Vereeniging voor Christe- lijl^ Onderwijs te Sluiskil (gemeente Ter Neuzen) zal op Donderdag 12 Augustus, des nam. 5 uur, in een der schoollokaleu te Sluiskil, in twee perceelen en in massa trachten aan te besteden Het AFBREKEN en weder O P H O XJ WEN der Hijxondere Eagere School aldaar, met bijleve- ring van liouwstoJfen. Bestek en teekening verkrijgbaar a /l,50 bij A. KOOMAN te Sluiskil, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. Aanwijs op Maandag O Augustus, des nam. 5 uur. Prima qual^teit. A lies f ranco naaste station. Eraneker. JAN DE JONG Jzn. groot 10 ton, met volledigen inventaris. Te bevragen bij JACOB VERSPOOR, Bruinisse. Een nieuwe sorteering A. D. KAIJSER, Zaamslag. Het bestuur van den polder STOPPELDIJK zal trachten het U ERVOER van ongeveer 75 kubieke meters Macadam, vanaf het Sluisje naar de- wegen Dampen tot Boschkapellestraat 50 M3. en 25 M3. op den weg van de Oathrinastraat tot de Reigerstraat. langs de hofstede van de Wed. Jac. Heijens. Het vervoer zal moeten gescbieden zoodra de lossing aanvangt. Biljetten worden inge- wacht tot 3 Aug. a.s. bij den Dijkgraaf V. BOEDING. Stoppeldijk, 30 Juli 1909. Spreekuren voor tie volgende week Maandag lO1/*-!V, uur. Dr. J. C. KINDERMANN, Oogorts. Dinsdag 10'/311/0 uur. Dr. I. C. MENKES, Keel-, Neas- en Oorarts. Woensdag B-IO /2 uur. Dr. D. SCHOUTE en Or. A. STAtfERMAN, Heelkunde en Vrouwenziekten. (Uitsluitend met medeweten en in overleg met den Huis-arts). Zaterdag II—3Vj uur- Tandarts L. J. F. VAN DALEN, Kunsttanden, Gebitten enz. met annex woning en werkplaats, a/el Kandeelstraat, waarin thans nog Manu- factuurzaak. Ook zeer geschikt en inge- richt voor Cafe. Met tusschenpersonen wordt niet onderhandeld. Adres: A. ¥AN DER BEL, Ter Neuzen. te huur gevraagd, op den besten stand van Ter Neuzen. Te bevragen bij den uitgever dezer. aan li uis- Adres aan 't bureau van dit blad. Rod. Sack's Verktnigen, b

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 8