H. YERflGETEN. taw ill (Malm, ftaerieo, Biislalle Arffitlei. TER NEPZEN-YLiSSIBGEB. Fotograaf Van Oralrte, MEUBELEN Een W00NHUIS en ERF Schoone HOFSTEDE, Geopend het „Cafe PHILIPPINE", Openbare Verkooping. BOUWLAND, BOUWLAND, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Advertentien. Dinsdag den 10 Angastus 1909, Kantoor m den Notaris FOBE te Gent, Onuitstaanbare folteringen door Rheumatiek. Verslag uit Goes. OANKBETUIGING. verkooping van AFBRAAK, Eene groote partij fraaie en zoo goed als nieuwe en andere Goed er en, als De Afbraak van een Woonhuis, Landen, Weiden en Dijk, te Hontenisse, Qraauw en Westdorpe. INSTELDonderdag 2 September 1909, YERBLIJFDonderdag 30 September 1909, Positie der Stoomschepen. KOERS TAN HET GELD. Delgische per 100 fr. 47,775 a 47,80. Engelsch per 12,— n 12, Vijf jar-en eilendig geleden. Eene overwinuing met den Kloosterbalsem. De heer Jos. van den Dungen-Adriaans, koopman te Westerhoven, N.B., heeft den ouder- dom van 32 jaren en leed, niettegenstaande •zijn betrekkelijk jongen leeftijd, al meer dan 5 jaren aan vreeselijke rheumatiek in de beenen. »De pijnen waren zoo erg, dat ik bijna niet meer kon loopen", zeide de heer Van den Dungen ous, en mijne beenen waren zoo zwak ge worden en deden mij zulk een pijn, dat ik niet dan met de grootste moeite en pijnen mijne beenen kon opheffen. Bij vochtig weer schreeuwde ik het uit van de pijn. Ik werd bleek en mager en mijn eetlust was gering. Meermalen had ik last van hoofdpijn en ik gevoelde mij zwak en uitgeput. Hoewel ik vele geneesmiddelen gebruikte, hielp mij er geen een. Mijne vrouw ried mij aan eens een proef te nemen met den Kloosterbalsem, Klooster Saucta Paulo. Dit deed ik en reeds na het gebruik van het eerste potje gevoelde ik mij veel beter. De rheumatiek begou langzamerhand te verdwijnen en ik kon weer met smaak mijn voedsel gebruiken, ook ue hoofdpijnen waren niet meer zoo erg als vroeger, ik heb in het geheel 2 potjes van 35 cent opgewreven en was toen genezen. Ik kan thans met mijne beenen, die zoo stijf waren, doen wat ik wil. Ik ben gezond, opgeruimd en zoo levenslustig als het maar kan ziju. Het staat u geheel vrij, mijn getuigenis te gebruiken ten bate van andere lijders." Prijs per pot van 20 gram 35 ct., van 50 gram 75 ct., van 100 gram 1,20 en van 250 gram 2,50. Hoe grooter pot, hoe voor- deeliger dus Verkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depothouders. hoster's Rugpijn Nieren Pillen ziju ver- trouwbaar voor elke aandoening der nieren of blaas, rugpijn, rheumatiek, duizeligheid, slape- loosheid, veelvuldig urineeren, wateracbtige zwel- lingen, heupjicht, lendenjicht, en zenuwachtig- heid, zij genezen graveel, steen, waterkwalen en zijn een voorbehoedmiddel voor suikerziekte en eiwitverlies. Mejuffrouw Chr. Kant, Westerstraat 233 te Goes, meldt onsHet is thans reeds ruim vier jaren dat ik aangedaan was met een nier- ziekte, waardoor ik onophoudelijk pijn in den rug en lendenen had. Steeds gevoelde ik mij erg vermoeid loom en atgemat, vooral 's morgens wanneer ik opstond en elk oogenblik had ik duizelingen en hoofdpijn. De urine kwam met een branderig, pijnlijk gevoel en veroorzaakte mij veel last, zij was immer vuil, troebel en liet veel bezinksel na. Alle middelen bier tegen aangewend, brachten mij geen stap verder en ik begon mij te verontrusten dat mijn ziekte ongeneeslijk was, wat mij zeer mismoedig en neerslachtig stemde. Tot mijn geluk maakte ik echter kennis met Foster's Rugpijn Nieren Pillen en dit was mijn redding, want reeds na een paar dagen kon ik een groote verlichting waarneinen en toen ik de behandeling veertien dagen had volgehouden, kende ik mijzelf niet meer. De pijn was zoo goed als geheel weg, de urine weer helder en mijn geheele gestel flinker. Om echter zeker te zijn volkomen te zullen genezen, zal ik Dog eenigen tijd met Uw geneesmiddel doorgaan en zal dit ten alle tyde gaarne aanbevelen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- staande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. preek langzaam en duidelijk wanneer gij I oster s Rugpijn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergissing plaats hebben. Zij zijn te 1 er Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezen- ding geschiedt franco na ontvangst van post- wissel a 1,75 voor ee'n of f 10,— voor zes doozen. Aan alien, die door de treffende bewijzen van deelneming in ons droe- vig verlies ons het hart hebben verkwikt, zeg ik ook namens mijne facnilie liartelijk dank. D. MDLDER. Zierikzee, 6 Aug. 1909. Hiermede betuig ik mijn liartelijken dank aan de Directie der Eerste Nederl. Onderl. Paarden- en Veeverzekering Mij., ge- vestigd te 's Gravenhage, voor de royale uit- keering van mijn onteigende koe. Inspecteur de heer W. VAN TATEN HOVE, Ter Neuzen. Ter Neuzen, 2 Aug. 1909. C. 't GILDE. Bij mijn vertrek naar Vlissingen roep ik vrienden en bekenden een liartelyk vaarwel toe. M. D. DE PUTTER. Ter Neuzen, Aug '09. Voor de vele bewijzen van belang- stelling, ondervonden bij bet herden- ken onzer veertigjarige echtvereeniging, betuigen wij bij deze aan alien onzen liartelijken dank. L. BROERE en Echtgenoote. Kloosterzande, 6 Augustus 1909. poseert Zaterdag 14 Augustus bij C. DEVli MA Alt I) Pit te Zaamslag (Veer) en Zondag 15 Augustus bij MA NGN US-KIND T te Bosclikapelle. annex Holbaan. P. VAN JOLE-PAUWELS, Ter Neuzen. nabij de R. K. kerk. De kandidaat-notaris J. A. Dregmans te Axel, plaatsvervanger van den notaris P. Dregmans aldaar en de notaris Becking te Vaassen, zullen ten verzoeke van de Erven van wijlen den heer TH. VAN PIENBROEK, krachtens verleend rechterlijk bevel, op des namiddags 1 lire, veilen en verkoopen K O O P I. 14 Hectaren 24 aren 10 centiaren of 31 ge- meten 288 roeden gelegen in den Nieuwen Eglantierpolder, geraeente Axel, kadastraal aldaar bekend in sectie B, nummers 129,136, 137 en 130. In pacht bij A. A. Ramondt tot het rooven van den oogstin 1914 voor f 1118,57 per den hoop en per jaar blykens notarieel kontract. K O O P 2. 8 Hectaren. 77 aren 10 centiaren of 19 geineten 205 roeden gelegen in den Zaamslagpolder, gemeente Zaamslag, kadastraal aldaar bekend in sectie F, nummers 116bis, 1L7bis( 118bist 121ter en 2203. In pacht bij Jan Dees Az. tot bet rooven van den oogst in 1913 voor 685,per den hoop en per jaar blijkens notarieel kontract. De koopers komen in het genot der pacht met ingang van 1 October 1909 doch moeten bij de betaling hunner koopsommen opleggen de pacht loopende van 1 October tot 15 Nov. 1909. De pachtsommen verschijnende 1 October 1909 worden door de verkoopers voorbehouden. Betaling der koopsommen en oplegpacht 15 November 1909. Grondlasten voor koopers rekening van 1 Januari 1910. Polderlasten van 15 November 1909. ODkosten 2 binnen 8 dagen. De verkooping wordt gehouden in het loge- ment van Mej. de Wed. Rolff te Axel. Nadere inliehtingen ten kantore van voornoemden plaatsv.-notaris by wien ook kadastrale plans en leggers ter inzage liggen. Deurwaarder Huineman bericht, dat de voor de heeren MEDAETS DE CLERCQ, zal worden voortgezet op Woensdag II Augustus 1909, des namiddags 1 uur. Te vergaderen te Ter Neuzen aan het Kanaal voor het vroeger bureau der genoemde heeren. Deurwaarder Huineman, zal ten verzoeke van de heeren MEDAETS DE CLERCQ, op Dinsdag 17 Augustus 9909, des voor- middags te 10 ure, te Sas van Gent, Polderstraat, aan hun kantoor, a contant verkoopen eikenh. Buffet, Salontafel en dito Stoelen, 2 Crapauds, Bureau Ministre, Kleerkast, Ledikanten met Bedden en toebehooren, Waschtafels, Nachttafels, Spiegels, Vul- kachel, Hanglamp, Serre-ameublement, Boekentafel, Tafels, Stoelen, Tapijten, Looper, Deurkleedjes, Gordijnen met drape- rie, Eetserviezen, Geleierd-, Glas- en Aardewerk. De candidaat-notaris J. A. Dregmans te Axelplaatsvervanger van den notaris P. Dregmans aldaar, zal ten verzoeke van zijile principalen, op Donderdag 26 Augustus 1909, des namiddags 1 ure, in de herberg van Ed. de Vleeschouwee te Koewacht (Zand), veilen en verkoopen KOOP 1. 22 aren 70 centiaren of 153 roeden, Gentsche maat, Grond, en het recht van uitplant langs de straat, gelegen in den Nieuwen Kernemelkpolder gem. Koe wacht, kadastraal aldaar bekend in sectie F Dummer 1132. In erfpacht tot 1 Oct. 1928 met recbt van vernieuwing bij Ed. Ver- braecken e.a. voor 37,50. Valdag 1 Oct. Boomprijs 60, NOTA. De op dezen grond staande gebouwen behooren aan genoemden Ed. Vebbraecken en de Erven zijner overledeue vrouw. KOOP 2. 1 hectare 20 aren 10 centiareu ol 2 gemeten 209 roeden Bouwland, ge legen als voren tegen koop 1, kadastraal aldaar bekend in sectie F nummer 1131. Boomprijs 135, KOOP 3. 1 hectare 29 aren 20 centiaren of 2 gemeten 260 roeden Bouwland en Watergang, gelegen als voren, kada straal aldaar bekend in sectie F nummers 889 en 890. Boomprijs 205, KOOP 4. 2 hectaren 47 aren 70 centiaren of 5 gemeten 167 roeden Bouwland en Dreef, gelegen als voren, kad. sectie F nummers 206 en 888. Boomprijs /117, KOOP 5. 68 aren 60 centiaren of 1 gemet 162 roeden Bouwland, gelegen als voren, kadaster sectie F, nummers 222 en 223. KOOP 6. 1 hectare 74 aren 40 centiaren of' 3 gemeten 275 roeden Bouwland, gelegen als voren, kadaster sectie F num mer 853. KOOP 7. 63 aren of 1 gemet 124 roeden Bouwland, gelegen als voren, kadaster sectie F, nummer 217. Boomprijs 278, De goederen zijn mondeling in pacht als volgtdie onder koopen 2 tot en met 4 bij Ed. Verbraecken, tot het rooven van den oogst in dit jaar voor francs 435 of 204,45 behalve een gedeelte bouwland, hetwelk tot als boven in pacht is by Dom. Elegeert voor francs 32 of 15,04 en die onder koopen 5, 6 en 7 bij de kinderen Suy tot als boven voor francs 275 of 129,25. Betaling der koopsom 1 October 1909. On- kosten 8 °/0 8 dagen. De pachten beginnen sedert 1 Oct. 1909 in voordeel der koopers te loopen, doch zij moeten by de betaling der koopsom het jaar ver schijnende 1 Oct. a. s. aan de verkoopers opleggen. Nadere inliehtingen ten kantore van voor noemden plaatsv.-Notaris bij wien ook kadastrale plans en leggers ter inzage liggen. De kandidaat-notaris J. A. Dregmans te Axel, plaatsvervanger van den notaris P. Dregmans aldaar, zal krachtens art. 1223 Burgerlijk Wetboek, ten laste van nu wijlen LEVINUS DE LIJZER, in de herberg bij A. Brakman te Sluiskjl, op Woensdag den II Augustus 1909, des namiddag 3 ure, verkoopen te Sluiskil, kadaster Sectie G, nummer 1215, groot 1 are 22 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom zijnde 1 maand na de toewijzing. De Notaris B. B. Dumoleyn te Hon- tenisse, zal ten verzoeke en op de hofstede van den beer THEOPH1LE PAUWELS, land- bouwer, wonende te Sint-Jansteen (Absdale- polder), op Woensdag 25 Augustus 1909, des namiddags half twee, in het openbaar verkoopen bestaande o- m- uit Gebinten, Kepers. Panlatten, Deuren.Ramen, Plavuizen, Dorpels, Pannen en Steen. VOORTSKalfkoe, 3 Kalfvaarzen. 20 Biggen, 3000 droge Mutsaard, mijt Wilgen Mutsaard, 3000 K. G. Kempstroo en het- geen verder zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met 3,— contant. Hoogstraat no. 26. Koop 1. Blok Zaailanden en Dijk, te Hontenisse, sectie F n18. 518 tot en met 525 en 525*"8, samen groot 13 hec taren 85 aren 50 centiaren. Boomprijs fr. 900, In gebruik bij verschillenden, voor de jaarlijksche paehtsom van 467, vrij van lasten, met recht van gebruik tot I Au gustus 1914. Koop 2. HOFSTEDE, Boomgaard, Landen, Weiden en uitweg, als- voren (Vitshoek), sectie F nrs. 45 tot en met 470, 477 tot en met 490, 384, 391, 392, 405 tot en met 413, samen groot 43 hectaren 96 area 90 centiaren. In pacht met koopen 3, 4, 5 en 6 hierna bij den heer Pieter Steijaert voor 1650 's jaars, boven alle lasten en dijkgeschotten met recht van pacht tot 1 Augustus 1917. Koop 3. Land alsboven, sectie F n°. 451 groot 2 hectaren 26 aren 60 centiaren. Koop 4. Land en Weide als boven, sectie F, n". 720 en 721, groot 1 hectare 78 aren 20 centiaren. Koop 5. Beste Zaailanden, gelegen te Graauw, in den polder //Oude Graauw sectie A, nrs. 62 tot en met 65, _samen groot 7 hectaren 60 aren en Dijk te Hontenissesectie F, nrs. 786, 786b'8, 787 en 787b'8, samen groot 1 hectare 07 aren 70 centiaren. Boomprijs fr. 640, Koop 6. Land te Hontenisse, „Oost ogel- polder", sectie E, n°. 584, groot 84 aren. Koop 7, 8 en 9. Beste Zaailanden en Weg te Westdorpe, „Canisvlietpolder sectie D, nrs. 14 en 15, 16 tot en met 19, 20 tot en met 27, samen groot 19 hectaren 82 aren 70 centiaren. In pacht bij den heer Jan Dieleman, Landbouwer te Zuiddorpe, voor 1210, vrij van lasten met recht van gebruik tot 1 October 1917. ZIT DAGEN: telkens des namiddags om 3 ure, (stipt), in het Hotel de Flandre" te St. Nicolaas (Waes) aan het station. 1jt °/0 Instelpremie. HARALD vertrok 5 dezer van St. Petersburg naar Brugge, s.s. JENNY vertrekt heden van Narva naar Brugge, s.s. RICHARD in lading te Blyth voor Kroonstad. ».8. ELISABETH in lading te St. Petersburg voor Ter Neuzen. s.s. HELENA vertrok 4 dezer van St. Petersburg naar Ter Nenzen. s.s. MAGDALENA wordt heden te Kroonstad verwacht. De Kloosterbalsem, Klooster Saneta Paulo, bevat geen schadelijke bestanddeelen en genee6t onvoorwaardeliik alle kuidziekten, als zweren. abcessen, builen, roven, uitslag, ringdauw- en baardworm, hoofdzeer, en alle ziekten der hoofdhuid. Het is een zeker helpend middel bij Rheumatiek en alle Rheumatische aandoeniugen. VAN EEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 7