Predikbeurten. Landbouwberichten. Gemengde berichten. Laatste berichten. Zondag 8 Augustus 1909. Jk Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9 u.,geen dienst en 2 u., Ds. A.Timmcrman. Sluiskil. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos van Sas van Gent. Axel. 9 u. en 2 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz. /aamslag. 9 u., Ds. A. Timmerman v. TerNeuzen en 2 n., geen dienst. Hoek. 9 a., en 2 u., Ds. E. Raams Jr. Sas van Gent. 9J a., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Gereformeerde Kerken. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. G. Dalhuisen van Nieuwerkerk a. d. IJsel. Axel A. 9 u. en 2 u., Ds. H. J. Kouwenhoven van Leiden. B. 9 u. en 2 u., Ds. L. 3. C. Kreijt van Berkel en Rodenrijs. Zaamslag A. 9 u. en 2 u., Ds. v. Minnen van's Graven- zande. r U. 9 u. en 2 u., Ds M. Uijtenhoudt. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. K. Veen v. Oostburg. Gereformeerde gemeente (Vlooswjjkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., Ds A. Janse. Oud-Gere fotmeerde gemeente (Vlooswjjkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezei(Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 6 u., dhr. V. Beuqe, Evang. te Oostburg. Maandagavond 7 u., Bidstond voor de Tentzending, voor ieder toegankelijk. Woensdag 11 dezer wordt in bet Schutters- hot te Middelburg een openbare vergadering gehouden van de afdeeling Zeeland van //Het Nederlandsche Rundveestamboek". Aan de orde is dan o.a. het rapport der commissie voor de stierenkeuringen in 1909 in deze provincie. Blijkens dat rapport is het aantal van de met een eersten prijs bekroonde stieren met twee of meer breede tanden, nog nimmer zoo groot geweestalle prijzen, n.l. vijftien, zijn toegekend van de tweede prijzen zijn er twee beschikbaar gebleven, terwijl nog vier en twintig stieren eervol zijn verklaard. Nieuwerkerk, Goes, Oostburg, Axel en Noord- welle mogen met recht de beste keurings plaatsen in onze provincie genoemd worden, terwijl Cortgene en Oud-Vossemeer, waar geen enkele oude stier was aangevoerd, bij deze keuringsplaatsen treurig afstaken. W at de stieren met nog geen twee breede tanden betreft, het aantal bekroonden is belang rijk minder dan 't vorige jaar. Dat der ingevoerden en in het kalverboek ingeschrevenen is echter veel grooter van ver scheidene stieren konden gecontroleerde melk- staten der moeder, van enkele zelfs ook die van de moeder van den vader overgelegd worden. Opmerkelijk was 't, dat op iedere keuring, waar ingevoerde stieren aanwezig waren, deze dadelijk in het oog vielen en ook meestal het hoogste aantal punten behaalden. Zeer ongelukkig is in dezen uitgevallen de nieuw opgerichte stierenvereeniging te Geeren- dijk. Dat deze vereeniging bij een volgenden aankoop gelukkiger moge zijn in hare keuze is de hartgrondige wensch der commissie. Voor de zooveelste maal moet 't uit hare penveefokkers vereenigt u zoowel voor den aankoop van goede stieren als voor de controle uwer koeien en voor het voor gezamelijke re- kening verwerken uwer melkslechts op die manier werkt men 't goedkoopst. De voorkeuringen zijn gebleven zooals voor- heen, terwijl de keuringscommissie voor de kringkeuringen belangrijk is ingekrompen en thans bestond uit drie leden. Ook het aantal punten is gewijzigd en ge- bracht op 75 punten voor een eersten prijs, 73 voor een tweeden prijs en 72 punten voor eervolverklaring. De gewone rijksnajaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten zal dit jaar in Zeeland gehouden worden op 7 September te Oostburg, 8 te Middelburg, 9 te Hulst, 10 vm. te Katten- dijke, 10 nm. te Cortgene, 11 vm. te Zierikzee en op 11 September nm. te St. Maartensdijk. In het dorp Beets (Fr.) is de werkeloos- heid onder de arbeiders al zoo groot, dat men van gemeentewege begonnen is, werk te ver- schaffen aan de gemeentelijke landontginning. Per uur wordt daar 10 cent verdiend. De ar beiders verzochten na een paar dagen werken aan den gemeenteraad verhooging van't uurloon tot 12 ct. om daardoor in de gelegenheid te zijn, wat over te leggen voor den aanstaanden winter. Bovendien wordt ook door particulieren 12 ct. per uur betaald. B. en W. ontrieden dit verzoek in te willigen, omdat dit van verstrekkende gevolgen zou kun- nen zijn bij verdere werkverschaffing door de gemeente en daardoor de prikkel, om zelf werk te zoeken, zou gedood worden. Uit den Raad gingen tal van stemmen op ten gunste van het verzoek en het resultaat was, dat het met 11 tegen 4 stemmen inge- willigd werd. Dagelijks komen te Oldenzaal nog steeds vele landverhuizers uit Rusland en Oostenrijk door, die zich gedurende eenigen tijd aan het station ophouden om van scheepskaarten te worden voorzien. Dinsdag deed zich hierbij het volgende geval voor. Een gezin, bestaande uit man, vrouw en kinderen, miste eensklaps een 8jarig meisje. Onmiddellijk werd een onderzoek op het station en naaste omgeving ingesteld, doch zonder resultaat. Reeds had men langer dan een uur per fiets en te voet gezocht, waarbij zelfs de Kopevboer en omgeving, de Enschedeschestraat en een ge- deelte van De Lutte waren doorkruist, toen telefonisch werd bericht, dat de kleine was teruggevonden. Zij wilde naar baar vaderland terug en had de kans waargenomen om haar ouders te ont- loopen. Zij was, waarschijnlijk den Zwartenweg volgende, aan het cafe van den heer Heideman, liggende op een half uur afstands van 't station, aangekomen, waar de schrandere kleine een z/ansicht" schreef naar een gezin in haar vroegere woonplaats, verzoekende haar onmiddellijk te komen halen, //daar zij geheel alleen in Rotter dam rondliep, terwijl haar ouders naar Amerika waren vertrokken." De eigenaar van het cafe, die de zaak niet vertrouwde, bracht het kind naar de marechaus- seekazerne, vanwaar het naar de ontstelde ouders werd teruggebracht. Donderdagmorgen spraken een paar land- loopers die onderdak genoten hadden bij de Utrechtsche politie, af, om rijwielen te gaan stelen. De daad bij het woord voegende, namen zij een oud heerenrijwiel uit het postkantoor. De heer A., concierge bij het gerechtsgebouw te Utrecht, die juist langs het postkantoor liep, begreep dadelijk, dat de twee landloopers iets kwaads in het schild voerden. Hij pakte een der individuen bij den kraag, terwijl de andere zich, op de gestolen fiets zittende, uit de voeten maakte. Vrijdagmorgen kwam de fietsendief zich zelf bij de politie aangeven, en uit het verboor bleek, dat bij zich in meerdere gemeenten waar hij onderdak genoten had van de politie aan fietsen- diefstal had schuldig gemaakt. niet uit dank- baarheid voor het genoten logies, maar meer om aan een //innerlijken drang" te voldoen, en voor eenigen tijd achtereen kosteloos logies te genieten. In het kleedingmagazijn der firma Esders te Rotterdam is gearresteerd een bekend op- lichter, de varensgezel Nuijt, die de uniform van een zeeloods bestelde, nadat hij Dinsdag dezelfde firma, onder valsche voorgevens, op- lichtte voor een regenjas en een pet. De vorige week lichtte hij een zestal sigaren- winkeliers op, zich voordoende als een stuur- man van de Sindoro. Dinsdagavond is de tram, die ongeveer 12 uur uit Nunspeet te Elburg aankomt, aan een groot gevaar ontsnapt, dat hoog ernstige ongelukken bad kunnen teweegbrengen Door baldadige handen waren op de rails bij de kromming nabij de brug op de Beekstraat eenige ijzeren staven gelegd met het doel hoogstwaarschijnljjk om de locomotief te doen ontsporen, waardoor deze in de Beek had moeten storten. Toen het opzet blijkbaar om halfelf niet gelukte, is dit herhaald om 12 uur en is het aan het tijdige stoppen van den machinist te danken, dat het opzet geen ernstiger gevolgen heeft gehad. De politie stelt een onderzoek in. Brutale vervalsching van specerijen Wij hadden dezer dagen gelegenheid schrijft het Maandbl. tegen de vervalschingen ons weder eens te kunnen overtuigen van de brutale wijze, waarop getracht wordt vervalschte kost- bare specerijen in ons land in te voeren. Het is duidelijk, dat de grootste winsten be- haald worden met die artikelen, welke zeer hoog in prijs zijn, en door een handige verzwaring op het oog zeer moeilijk door leeken als ver- valscht herkend kunnen worden. De knoeiers hebben, na den peperhandel on- veilig gemaakt te hebben, zich nu met een waren hartstocht op de saffraan-vervalsching toegelegd. En waar de prijs van dit artikel tot 60 per kilogram bedraagt, is bet begrijpelijk, dat een menging met enkele procenten waarde- looze stoffen reeds een aardige winst oplevert. Deze enkele procenten zijn intusschen blijkens onze onderzoekingen reeds belangrijk gestegen. Men oordeele 1 monster saffraan, aangeboden als //Saffran courant", bevatte ruim 27 pCt. bijgevoegde minerale stoffen (borax en zwavelzure soda). 1 monster, als //Flour" gemerkt, was ver- valscht met ruim 33 pCt. van dezelfde mine- rale bestanddeelen en bestond buitendien uit plantendeelen, welke in eigenschappen geheel afweken van echte saffraan. Derhaive een sterk vervalschte saffraan-surrogaat Deze monsters waren uit Frankrijk afkomstig en van daar uit overal aangeboden. Doch ook Spanje is blijkbaar een vruchtbare bakermat der knoeiers. Wij lieten door bemiddeling van derden bij drie firma's uit dat land monsters //onvervalschte saffraan" aanvragen. Een antwoord werd slechts daarop ontvangen met een begeleidend monster, hetwelk a 55 francs per kilogram aangeboden werd en bij ons onderzoek slechts tot een //be- scheiden" bedrag van ruim 15 pCt. met mine- rale stoffen (borax enz.) vervalscht was. De beide andere leveranciers bleken hier ter stede agenten te hebben, want dezen vervoegden zich bij onzen tusschenpersoon en wilden geen mon sters afgeven en evenmin hun namen noemen, doch slechts a contant hoeveelheden van minstens 25 kilogram afleveren Men zij derhaive ge- waarschuwd tegen dergelijke praktijken. Een trouwpartij op rolschaatsen. De rolschaatssport of rolsport begint zoetjesaan in Berlijn tot een mauie te worden en zooals men in het afgeloopen jaar zijn leven op straat niet zeker was en er op verdacht moest zijn, ieder oogenblik een diabolo op den knikker te kun nen ontvangen, zoo is het thans noodig, zich ten zeerste in acht te nemen, om niet door een rolschaatser of schaatsroller //overreden" te worden. Maar het record van dezen mode-waanzin is geleverd door een trouwpartij, die dezer dagen in Berlijn N. door den verbluften voorbqganger kon worden nagestaard. Zoowel 't bruidspaar als de getuigen en de gasten waren leden van een rolclub en dermate fanatieke liefhebbers dezer sport, dat zij het niet konden nalaten, zelfs bij deze plechtige gelegenheid van deze hunne liefde te doen blijken. Aan de spits van den optocbt, die uit- onge veer 20 personen bestond, schreed beter is natuurlijk rolde het bruidspaar, de brui- gom in rok, claque en witte handsohoenen en aan zijn arm de bruid, in een wit kleed, waarvan zij de sleep, noodgedrongen, wel moest opne- men, daar de pages ontbraken. Rechts en links van het bruidspaar rolden de getuigen eveneens in feestkleedij en daarachter scharrel- den moeizaam de ouders van't bruidje, waarvan de vrouwelijke helft, te dik vo6r deze rol- wereld, aemechtige beenstreekjes volvoerde. En eindelpk remden de feestgangers voor de kerk, waar ze, tot hun bittere spijt denkelijk, hun rolscbaatsen moesten afbinden, die een meegenomen chasseurtje bewaarde. Na de kerkelijke plechtigheid rolde de optocbt weer blij van zin naar den burgerlijken stand. Daarna rolde men naar een bruiloftszaal, waar zoo copieus gedineerd werd, dat het grootste deel der partij onder de tafel rolde, zonder dat de schaatsen er part of deel aan hadden. Woensdagmorgen is te Prodel, bij Gasch- witz, een voorstad van Leipzig, de opper- regeeringsraad Freiherr Von Woehrman op zijn villa vermoord gevotiden. Als dader gaf zich om 8 uur 's morgens de timmerman Georgi zelf bij de politie aan. Deze Georgi is de zoou van het bediendenpaar, waarmee Von Woehrmann geheel alleen op zijn villa woonde. Omtrent de bloedige daad melden de Duitsche bladen de volgende bijzonderheden Bernhard Woldemar von Woehrmann, die als een zonderling bekend stond, bewoonde de eerste verdieping van een klein paviljoen van een villa in Prodel. In bet andere deel bevonden zich niets dan stallingen en rommelkamers. De sleutel van de woning lag steeds in een klein parterrevenster, en was dus onder ieders bereik. Met de verzorging van den baron was de vrouw van den villa-portier belast. Hun zoon, Robert Georgi, een timmerman, die uitstekend onderwijs had genoten, was reeds langen tijd werkloos en zwierf in het land rond. Zaterdag was hij uit een stad in bet Vogtland naar Prodel teruggekeerd, met geld, dat hij van den burgemeester had gekregen. Maar nu eiscbte deze het voorgeschoten bedrag, 38 mark, terug van de gemeente Prodel en deze wilde bet weer op Georgi verhalen, zoodat de jonge man zich in groote verlegenbeid bevond. Robert Georgi moet nu in den nacht van Dinsdag in de woning van Von Woehrmann zijn geslopen, om zich daar door diefstal geld te verschaffen. Naar het schijnt, is de oude heer wakker geworden, en ontstond er een strijd, in deu loop waarvan de jonge Georgi den ouden man met een houtblok zoo hevig op bet hoold sloeg, dat de dood onmiddellijk volgde. Het lijk werd dwars over bet bed liggend gevonden, met een zware hoofdwonde. De dader was eerst gevlucht, maar meldde zich eenige uren later bij deu burgemeester in Hartmansdorf aan, en werd van daar naar het huis van bewaring te Leipzig overgebracht. Een nader onderzoek beeft nog aan bet licht gebracht, dat de daad volvoerd werd met een dikken knuppel van ongeveer een halven meter lengte, zooals de landloopers er een plegen te dragen. De opwinding bij deu strijd met den ver- moorde heeft den moordenaar blijkbaar doen afzien van den diefstal, want er schijnt niets outvreemd te zijn. Op de vraag van den burgemeester van Hartmansdorf, waarom hij den moord begaan had, antwoordde Georgi, dat hij niet an der had gekund, en er toe was gedwongen. In een schip, liggende in het dok te Gent, goot een vrouw petroleum in het fornuis om de vlam aan te wakkereu, met het gevolg dat de vlam naar buiten sloeg en haar kleeren in brand stak, evenals die van haar klein meisje. Een man, die op het hulpgeroep kwamtoesnellen, sprong met haar in het water. Haar 13jarig zoontje haalde zijn zusje uit de kajuit. Maar beide slachtoffers zijn erg gebrand. De toestand van bet meisje is hopeloos. Een boycot door fotografen. Dezer dagen had te Leipzig bet jubileum plaats der universiteit aldaar. Door het gunnen van het recht tot fotografeeren aan den //meestbiedenden" fotograaf, was een monopolie geschapen, waar door alle geillusstreede bladen gedwongen zouden worden precies dezelfde opnamen der feestelijk- heden te geven. Deze dwang gaf de vereeniging van uitgevers van ge'illustreerde bladen aan- leiding, haar leden te verzoeken, om elk tele- grafisch verslag nu achterwege te laten. Toen de feestcommissie nu bakzeil haalde, was het te laat, want de toonaangevende, ge'illustreerde bladen in Berlijn, Leipzig en Stuttgart hadden zich intusschen onderling verplicht, 't geheele feest eenvoudig te boycotten. De bond van uitgevers neemt nu dit geval te baat, om met name teutoonstellingscommissies, feestcomite's enz. te waarscbuwen voor het scheppen van dergelijke fotograaf-monopolies. Want men kan toch niet aan den eenen kant de geillu- streerde pers om steun verzoeken, om ze aan den anderen kant in de uitoefening harer functie te belemmeren, of zelfs een dwingende belasting op te leggen. De //Koning der Reclame" is dezer dagen te New-York overleden. Charles Parson, die te Herlisville, in Arkansas, geboren is, kwam destijds als zooveel jonge Amerikanen als een arme jongen naar New-York en begon zijn loopbaan als boy in een hotel. Toen bedroeg zijn iukomen drie dollars per week en toen hjj stierf, was zijn vermogen 44 millioen groot. Later werd hij loopjongen en toonde toen reeds bij was 15 jaar oud veel im'tiatief voor re- clamemaken te hebben. Destijds begon men ook in Amerika eerst te begrijpen, wat reclame vermag. Hij gaf zijn patroon den raad reclarae- biljetten rond te geven, en zie, het aantal klanten vermeerderde snel. Parson werd compagnon en nu was hij in zijn element. 70 pCt. der winsten gaf hij voor reclame uit. Op zekeren dag deden twee vechtende mannen talrijke nieuwsgierigen toestroomen. ToeD er een paar honderd waren gingen de vechtenden, door een joelende menigte gevolgd, naar Parsons warenhuis. Deze had 40 mannen gehuurd, die op verschilleude plaatsen der stad dezelfde co- medie uitvoerden. Het succes van dezen true was zeer groot. Apeldoorn. Van zeer bevoegde zijde ver- nemen wij dat de geruchten als zou de Keizer een kort bezoek op Het Loo en de Prins een bezoek op Middachten brengen, onjuist zijn. Maassluis. De choleralijder, die bier in quarantaine lag, heeft heden de barak bersteld verlaten. London. Op de plaats waar Bleriot bij zijn vlucht over Het Kanaal geland is, zal een monument opgericht worden. Stockholm. De werklieden aan de gemeente- lichtfabrieken hebben heden het werk gestaakt. Konstantiuopel. De Minister-president beeft ontslag gevraagd. F O L< 1 T 1 Jbl. Aan het bureau van politie alhier is als ge vonden gedeponeerd een pince-nez. Rechthebbende vervoege zich aldaar. Z JE E T IJ DINtiE IV. Van 4 tot en met 5 Augustus. VLiG. NAAM M8. Van en naar. Lading. 5 Eng. 8.8. Zweed s.». Eng. 8.3. 4 Ned. 8.8. Eng. 8.3. 5 Eng. barge lielg. 8.8. Nour. bark Eng. 8.8. idem idem Deen. 8.8. Eng. s.b. idem idem Deen. s.s. Eng. s.s. Deen. 8.8. DuiU. 8.8. Voor Ter Keuaeu I Heriot 3506 Leith Rapp j 718 Vrylberg River Thames 2242 |Londen 4 itii Ter Vein en Richard 4850 Blyth River Lagan 2272 Londen Athole 411 Rije V uur (■tent i Delta A 681 Ostende Bertha 1446 Dram men Sea Gull 2763 Londen Otto 2567 Hall Don 2658 Goole Gratia 5327 Wiborg Van Gent I Emden 2226 Goole Wharfe 2585 idem Truro 2367 Hull Hermia 2960 Neufahrw. Sea Serpent 2554 Londen Gerda 2194 Neutahrw. H. Eeitersen 3569 Stettin Irma 4969 Antwerpen Triton 1605 Methil J. N. Madvig 4992 Hull atukg. hi-sulfate stukg. ledig stukg. macadam ledig hout stukg. idem idem hout stukg. idem idem phosph. stukg. phosph. idem ledig idem idem Noor. s.s. Deen. 8.8. Van 4 tot en met 5 Augustus werden langs de Oostsluizeu alhier 28 biunenvaartuigen op en 37 afgeschut; door de Westsl. 3 op- en 5 afgeschut.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 6