Nederlandsche Tentzending. ii Orgels. - Piano's. Harmonola en Organola 2 Werkpaarden, t en Ls. van Waesberghe-Janssens, Hnlst. Gebruikt Rezoekt u Middelburg 4 c.M.-Draineerbuizen, BROEDMACHINES, Verkrijgliaar alle1 soorten NIEUWE RUTOlilEI. VERBERNE, Doctor H. EEILIITGH. Eon Brood-, Eooohuit- en Kleingoe&bakkerij. tfg <0 $3 is PI Klaas Stortebeker. Eobinson Crusoe, Aaa concurreerende prijzen te "bekomen @oop^oomBoferfaSriei ^^ont^nisse 4 Jachthonden, HEE'LmTDIG INSTITUUT te JUMET, OPENING Zondag 15 Augustus, Deletes* ST AS, J. de Sfflidi-Poilioyeii, Ter Neuzen. Ja! Ja! Ongelooflijk en toed waarl Het lijk van den Graaf Yon Ritzebiittel. Wi.ssel-, Iffictea- ©a Assurantiskaatoor, oris KXjOOSEriij^z^-isrxDEi noteert tot nader bericht Prima ROOMBOTER, uitslnitend onder Rijkscontrole a 1.35 per K.G. Axelsche Rijfuigmakerij van J. DE KRAKER—SANDERS. des avonds oin 7 uur, op liet terrein aan de Grenulaan te Ter Neuzen. TQEGAKG VRIJ. HET PLAATSELIJK COMITE. Zenuwarts, uitsluitend voor Oogheelkunde Seizaete. Huisvanvertrouwen. Selzaete. ED. KAMOEN'MUIJSHONDT. Nieuw groot niagazijn van Schouwgarnituren lilt de hand te koop: le klasse Instrumenten, URINE-ORGANEN. - NIEREN. I GEHEiME Z1EKTEN. A. S. J. DEKKER, Goes. HEERLIJKE UITK0MST Ter Neuzen. Firrna P. J. VAN DE 8ANDE. Axel. F. C. ZONNEVIiLLE. Be Birecteur P. J. R. BAMST3. J. B. Thielman-Bauwens. Speenoiie van H. van Aken, De Noorsche Collodion van H. van Aken, Rater's Hoofd Eau de Cologne. A. GEENSEN. H.H. Landbouwers G. F. P. v. d. Peijl-v. d. Have, TE KOOP: 2 goedwerkende znogoed als nieuwe W. BE BAKKER, 79 Rue de I'lnstituut JUMET, bij Charleroi (Belgie). ggg§T" !Zie vei-tler strooibiljet. Een heer, met eenig kapitaal, wenscht een zaak te vestigen te Ter Neuzen. Zoekt tevens een Compagnom om gezamenlijk de zaak op te richten. welkeeen ruim bestaan oplevert. Br. letter (3, bureau ,,De Gids", Middelburg. Vlissingen, Badhuisstraat 49, uitsluitend voor Zemiw- en Zielszieliten vacaf heden wederom te consulteeren. 1-3. Te consulteeren Loskade P 264 i "lle ™rkdagen 1-3. Donderdags 11—3. Tandarts, Statiestraat 8, GENT, is te raadplegen elken werkdag van JO tot 4 uur, voor tairad]- en mandzieklen, alsook voor het plasstsen vara valsche gebitten. aan prijzen buiten alle concurrentie. Vrij aan huis geleverd. Groote keus van Horloges, Goud, Zilver, Diamant en Tafelzilver, aan bijzonder lage pi-ijzen. Te bevragen bij A. J. LIEBKRS, Siuiskil. ■worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Repareeren van Orgels, Piano's en Kerk-Orgels. Ei IE sj k e pr ijzen. ledereen bevestigt het, de Poeders van het it Kruis verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig alle Zenuwziekteu, smartelijke en veracliterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, ze- nuwkoorts, de hevigste tandpijn, schduten in de tanden, bartkloppingen, slapeloosheid, ge- jaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheu- matisme, flerecijn, jicht, enz. enz. De wonderbare Poeders van bet Wit Kruis versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit bun uitwerksel. Fr. 1.25 de doos fr. 3,25 de drie doozenfr. 6.25 de zes doozen. Hoofddepot: F. TUYPEN8, Apotheker- Scheikundige, Houtbriel 23, St. Nicolaas. Ook verkrjjgbaar bij den heer VAN D1X- HOORN, Drogist te Axel. is steeds versch verkrijgbaar te R. BLANKERT Erven H. HAR1NCK L. VVeststraat. Axel Graauiv bij F. FRANCKEN-Goedhart C. J. JANSSENS. Sas van Gent bij wed. L. BRUIN INGS bij wed. CYR. HAMELINCK Haven F. E. HAMELIJNCK-Rademakers J. v. LEEMPUT. Ter Neuzen bij C. N. v. D1JKE-De Feijter bij K. H AMELINK-Kolijx A. KLAASSEN Jr. Geneeskundig Gesticht te GENT, Spiegel- straat 30, (bij St. Baafskerk). Raadpleging door Doktor specialist den Zondag, Dinsdag en Vrij dag van 101 tot 121/2 ure. Radicale genezing van Niier-Blaas ziekten, Traebel taater en alle geheime ziekient. en alle andere methodes om dadelijk orgel te kunnen spelen, zijn voorradig op de Steenbakkerij Margarethapolder Zaamslag. onschadelijk middel tegen zweetende handen en voeten. Verkrijgbaar bij A. MOGGRE, Ter Neuzen. Zooeven verscheen in deze serie deel 6 Nog voorhanden de vorige nummers, n.l. No. 1. Een kapitein van acbttien jaar. No. 2. De Zeeslag bij Helgoland. No. 3. De verovering v. h. Zeerooverskasteel. No. 4. Op een brauder door de Sond, No. 5. De Havenketting van Kopenhagen, a 10 cent per nummer. Elk deel vormt een verhaal op zich zelf. Tevens voorhanden prachtuitgave gebonden in fraaien band /l,25. Aanbevelend, waar bet Correspondentschap l8te Klasse der Ned. Bank is gevestigd. INCASSO, EFFECTEN, ASSURANTIEN, HYPOTHEKEN, enz. Koopt en verkoopt: Effecten, Coupons, Wissels, Cheques, vreemde Banknoten en Munten. Coutroleert uitlotingen. Opent Rekening-Courant met renteberekenmg en geelt gelden op hypotlieek, op ettecten, onder borgtocbt of ander solied onderpand. Belast zich met alle soorten van verzekeriug en alles wat tot het Wissel- en Effectenvak behoort in den ruimsten zin. /-<c< j Houdt Kantoor te TER NEUZEN (Nieuwstraat no. 32) des U °ENSBAGS en des VRIJDAGS van des voormiddags 972 tot des liamiddags 1 uur, is elken ZA1EKUAW te AXEL te spreken bij mejufirouw de Wed. Roi.i'f en alle dagen te HLLST ten zijnen Kantore. Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. VAN BEES en 11. SCHEELE Hzn. voor de inmaak uwer Vruchten rnijn bekende prima Frarascbe BRAN33E- WIJN en zuivere COGNACS. Aanbevelend, tegen aambeien, in en uitwendig, volkomene genezing binnen enkele dagen met de uitstekende Apotheker-specialist te Selzaete. JPrljs 50 cent het fleschje. Apotheker te Selzaete, geneest de ver- ouderdste eksteroogen, wratten, likdoorns in weinige dagen. Slechts 50 cent de doos. Centraal-Hoofddepot voor Holland en Belgie jl bij H. van Aken, Apotheker te Selzaete; i verder te Ter Neuzen bij J. J. Kense en Van ]S OverbeekeLeuuis te Axel bij Van Dix- boorn; te Sluiskil bij Begheijn te lloek bij Michielsen te Westdorpe bij Dierickx te Sas van Gent bij Aug. Slock te Zaamslag bij Buijsse; te Hulst bij YerwilgbenVan der Hooftte Hontenisse bij Wullems. Onmisbaar voor Schoolgaande Kinderen is Verkrijgbaar in flacons a 18 en 30 cts., bij i. VAN E IJ S D E N, Coiffeur, Noordstraat, Ter Neuzen. en u hebt een Parapluie, Parasol, En-toui-cas of Wamdelsiok noodig, gaat dan even naar het nieuwe Parapluiemagazijn ,/De Regenboog", Lange Noordstraat 129, recht over het postkantoor. daar vindt u de grootste keuze, bekende goede kwaliteit, concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, In voorraad: aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, Handel in Bouwmaterialen, Stoomkalkblusscherij //De Hoop,' Stationsweg. Ter Neuzen. met Kunstmoeders, alles volledig, een groot 70 en een groot 80 eieren, dezen zomer met veel succes gewerkt. De eene van bet merk Qrrnas, de andere merk Koogendoorn. Aan hetzelfde adres te koop alien bejaagd. Inlichtingen te bekomen bij Oubez. Rijksveldwachter, Schore (Zeeland). Bekrooud Tholen 1896. Bekrooud Hulst 1904. Nieuive niodellen met vallende kap en ramen (2 jaar waarborg). ratien spoedig en billijk. Lantaarns, Ziveepen, Patentasolie enz. enz 's S£onclasrs GKSUOTEN. Alle repa- bestuurd door Zusters van Barmliartigheid. Docter L. DOGNIAUXSpecialiteit sedert 17 jaar. BREUKEN - ADERBREUK - WATERBREUK, volkomeu genezing (zonder band) voor het gebeele leven door persoonlijke tot nog toe ongekende techuiek die reeds sedert 17 jaren werd toegepast. MISMAAKTHEID der Ledematen: lloi rel voeten, Genu- valgum, enz. VRDUWENZIEECTEN Breuken, Afwijkingeii, Gezwellen, enz. CONSULT Maandag en Woensdag van J tot 3 uur. Chef-Chirurg van het Hopital—Hotel Dieu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 3