„Caffeine" en „Caffeinevrij" i Slechte spijsvertering. Advertentien. De alles ontsmettende uit de Sunlight Zeepfabriek, speciaal voor ZIEKENKAMERS Boogwatergetij te Ter jSeuzen. den Heer en Mevrouw MEIER, Na den nacht daar geslapen te hebben, gaf hij te kennen, wel gaarne bij H. in den kost te willen zijn, tegen vergoeding van f 6 per week. Dit werd uitstekend gevonden, en toen de kostganger later zijn gastheer voorsloeg, gezamenlijk naar Emmen te rijden, otn daar 600 te halen, welke hij als gepensionneerde moest ontvangen, werd dit aanbod gaarne aan- genomen. Er werd goede vertering gemaakt, naar achteraf bleek op rekening van den kostbaas want de kostganger is thans aan 't loopen. Het schijnt dat in de afgeloopen week een tweetal belangrijke, hoogst brutale diefstallen aan twee groote bankinstellingen, te Amsterdam gevestigd, gepleegd zijn. De verduistering van 3300 aan effecten wordt genoemd en een diefstal van een pakket diamanten ter waarde van 3000 a 4000. In verband met den eersten diefstal is een kantoorlooper aangehouden, dock deze werd, bij gebrek aan bewijs, weer vrijgelaten. Nadere inlichtingen verkreeg de Telegr., welke op bet volgende neerkomen Een dame van den Amstel, die reeds ge- ruimen een safe aan de Nederl. Bank beeft, is voor een belangrijk bedrag bestolen. De correspondences met deze dame werden aan de Nederl. Bank steeds gevoerd door den beambte X, wonende in de Kerkstraat. Als de dame meldde, dat zij den volgenden dag komen wilde, werd haar steeds door ge- noemden X verzocht, haar bezoek een dag te verschuiven. Het eigeuaardige was, dat de dame een zwak beeft voor gouden tientjes en zij voor ongeveer 2000 daarvan in haar safe bewaarde. De vorige week riu kwam de dame plotseling zonder haar bezoek te voren te hebben aange- kondigd. De beambte X werd doodsbleek. Bij opening der safe bleek de dame, dat er slechts voor ongeveer 100 aan gouden tientjes in de safe aanwezig was. Het bleek al spoedig, dat de safe tijdens haar afwezigheid geopend was en deze van andere zegels voorzien was. Het vermoeden viel aanstonds op X. De inspecteur Pijpers, met het onderzoek belast, deed een huiszoeking ten huize van den verdachten beambte en vond er o. a. ver- schillende effecten, welke in beslag genomen zijn. Het vermoeden bestaat, dat deze effecten uit andere safe's afkomstig zijn. Een uitgebreid onderzoek zal dan ook in dezen ingesteld worden. De verdaclite is gevangen genomen en be- vindt zich in arrest aan het bureau St. Pietershal. Aan de Nederl. Bank heeft het geval groote ontroering verwekt. Ook de safe-houders zijn door deze zaak allesbehalve op hun gemak. 't Schijnt dat de verdaclite, die gehuwd is, uit speculatiezucht tot de daad werd gedreven. Hij stond overigens bekend als een ijverig be ambte en genoot steeds het voile vertrouwen van zijn superieuren. De Amerikaansche bankier Charles H. Brown, uit Buffalo, heeft kort voor de aankomst van de mailboot „Vaterland" in de haven van Antwerpen, in zijn kajuit zelfmoord gepleegd, door zich met een scheermes de keel af te snijden. Brown had reeds onderweg groote ontroering onder de passagiers verwekt door een poging om over boord te springen. Het heet, dat de ongelukkige zich het leven heeft benomen tijdens een aanval van vervolgingswaanzin. Te St. Nicolas, bij Luik, hoorde men, onder het lustig draaien van een caroussel, eensklaps een paar revolverschoten en men zag naast den draaimolen een man neervallen en na eenige oogenblikken den geest geven, zonder nog een woord te hebben kunnen spreken. Hij bleek een mijnwerker uit Brussel te zijn. In- middels achtervolgde men de moordenares want het was een vrouw, die hem, uit wraak, had doodgeschoten. Zij was spoedig aangehouden, evenals twee mannen, die verdacht zijn, de hand in de zaak te hebben. Op de kermis te St. Nicolas bij Luik. waar Zondag een man werd doogeschoten, is Maan- dagavond bij een vechtpartij weer iemand door een revolverschot gedood. Niets nieuws onder de zon. Yan heel wat nuttige uitvindingen uit de vorige eeuw moet gebleken zijn, dat ze eigenlijk geen nieuwe uitvindingen waren, daar de gele langstaarten in Oost-Azie reeds voor vele, vele eeuwen de- zelfde vondst hadden gedaan. Dezer dagen was de halve wereld zeer en- thousiast over den kranigen vliegtocht over het Kanaal. En daar komt nu de een of andere nare snuffelaar ons verhalen, dat een Italiaansch kloosterboek melding maakt van een vliegtocht over het Kanaal in den jare 1753. De Corriere della Sera verneemt van zijn correspondent uit Bergame, dat in de stedelijke bibliotheek een brief wordt aangetroffen van 1753, afkomstig uit Engeland. In dien brief wordt melding ge maakt van een eersten vliegtocht over het Kanaal, die volbracht zou zijn met een kleine Kaffee-Handels-Aktien-Gesellschaft, Filiaal Amsterdam, Torensteeg 3. machine door een zekeren Grimaldo, afkomstig uit Civita Vecchia. Dit document be vat boven- dien het verhaal van den vliegtocht en technische beschrijving van het apparaat. Het oude bericht moet worden bevestigd door een geschrift, toe- behoorende aan het seminarie van Bergame en waarin dit bericht is overgeschreven. Het klinkt wel wat ongelooflijk. Verzekering van muurbloempjes. Te Kopenhagen heeft een bekende kuustenares, mevr. Wiche-Bereny, een verzekering tegen het zitten blijven gesticht. Er kunnen natuurlijk alleen dames aan deelnemen betaling eeuer jaarljjksche premie behoedt haar voor de econo- mische gevolgen van het oudevrijsterschap. Loopt het den verzekerden toch nog mee en trouwen ze voor haar veertigste jaar, dan ver- beuren ze alle gestorte premien, welke dan natuurlijk aan de andere verzekerden ten goede komen. Na haar veertigste jaar krijgt iedere deelneemster die ongehuwd is gebleven een levenslange rente, welk bedrag natuurlijk van de gestorte premien afbankelijk is. Te Vesinet bij Parijs is een dubbele moord- aanslag gepleegd, die zijn oorzaak vindt in een Parijsch drama, dat in November 1906 aan 't licht kwam door een aanslag op den ond- minister Merlou. Deze had zijn minnares Jeanns Marguerite Dellemagne, ook wel Addey genoernd, in den steek gelaten. Zij was moeder van drie kinderen. De bedrogen vrouw loste op den boulevard enkele revolverschoten op Merlou'en zijn nieuwe vriendin Berger, Merlou werd liyht mevr. Berger vrij ernstig verwond. Er wyrd geen aanklacht ingediend en mevr. Addey gmg vrij uit. Thans heeft deze haar moordaansjag herhaald. Zij vertoefde sedert 2 maanden te Vesinet, waar defamilie Berger woonde. MeVr. Berger van de aanwezigheid van haar mede- dingster op de hoogte gesteld, liet zich steeds door een bloedverwante, de 62jarige mej. Ratel vergezellen. Die voorzorg had alleen tot resul tant, dat iuplaats van een, twee slachtoffers werden gemaakt. Mevr. Addey wachtte't twee tal op en achter een bosscbage vandaan komend lostte zij 5 revolverschoten. Beide vrouwen zijn ernstig gewond. De moordenares ward gearresteerd en verklaarde dat mevr. Bergpr, haar vroegere vriendin, baar uittartte en hdar Merlou had ontstolen. Merlou kreeg steads dreigbrieven van mevr. Addey en werd geplaagd door geldafpersingen. Een zestienjarige moordenaar. Te Bam berg zal dezer dagen een zestienjarige bakkers- knecht terecht staan, die eenigen tijd geleden zijn meesteres en haar zesjarig dochtertje op wreedaardige wijze vermoordde en zich daarna met de kas uit de voeten maakte. De jeugdige misdadiger bracht de vrouw eerst met een zwaren hamer een slag op het hoofd toe, die haar be- wusteloos ineen deed zinken en mishandelde haar daarna zoodanig, dat ze spoedig bezweek. Vervolgens deed hij haar een strik om den hals en bevestigde dezen aan het raamkozijn, om den sehijn te wekken, dat het slachtoffer zelf moord gepleegd had. Het zesjarig meisje, dat wanhopig dit alles aanzag, sloeg hij het hoQf'd tegen den muur te pletter en legde het lijfeje bij dat der moeder. Daarop maakte hij zich met het geld uit de voeten. Een ander dochtertje der ongelukkige vrouw, dat kort daarop uit school thuis kwam was de eerste, die de gruweldaad ontdekte. In den be- ginne meende men werkelijk met zelfmoord te doen te hebben, doch al spoedig bemerkte men, dat hier geweld moest gepleegd zijn. De knaap, op wien de verdenking viel, en die kort daarop gevat werd, bekende tenslotte de misdaad ver- richt te hebben. Als verzacbtende omstandigheid voerde hij aan, dat de vrouw hem geslagen had, waarop hij in woede de misdaad bedreven had. Het kind had hij vermoord, daar hij terecht vreesde dat het de zaak verraden zou. De politie te Hamburg had een valsche munterswerkplaats ontdekt, waar vijf, drie en tweemarkstukken vervaardigd werden. Toen eenige politiebeambten de woning van den valschen munter binnendrongen, dronk deze uit is voor mensch en Uier ook Het beste micltlel ter grenezins' van zwerende wonden. een op tafel staande flesch met vergif en stierf binnen enkele minuten. Een poging van zijn vrouw om zich van het leven te benemen, werd verhinderd. In het gemeentelijke ziekenhuis van Schon- lanke, Bohemen, is Dinsdagnacht een zware misdaad gepleegd. Een 71jarige arbeider werd door een andere werkman, die in dezelfde zaal lag, dood geslagen. De moordenaar schijnt den moord gepleegd te hebben in een toestand van zinsverbijstering. Een mislukt vuurwerk. Om hun over- winning bij de verkiezing voor den Rijksdag te Neustadt fPalts) te vieren, hadden de soeiaal- democraten het kasteel van Hambach, dat eigen- dom van het Beiersch© koninklijke huis is en vlak bij de stad ligt, met rood Beugaalsch vunr willen verlichteu. Zij hadden zich door middel van een looper al toegang tot den wachttoren verschaft en waren befcig de potjes met vuur in gereedheid te brengen, toen er met geweren gewapende wachters verschenen, die in naam der wet toegelaten verlangden te worden. Het fantastische propagandistjsche vuurwerk is dien- tengevolge niet doorgegaan. De New-Yorksche bankier Cuyler, die in een groote automobiel van Parijs uit een Euro- peeschen toer was begonnen, is bij Biarritz het slachtoffer van een ougeluk geworden. Bi] het in voile vaart bestijgen van een steilen heuvel geraakte de hefboom, waarmede de gang ge- regeld wordt, uit het palradook de pedaal en de handrem geraakten in het onklare, zoodat de auto spoedig stilstond en onmiddellijk daarna acht.erwaarts van de helling begon te loopen. Met groote koelbloedigheid stuurde de chauffeur naar den minst gevaarlijken kant van den weg dat was naar een diepte van ongeveer 12 meter. Hij had echter opgemerkt, dat daar juist voor den kant een hoop steenen lag, waartegen hij het voertuig tot stilstand wilde brengen. Het geschiedde, rnaar met zulk een schok dat de drie inzittenden er uit werden geslingerd, midden tusschen bet gebroken glaswerk van de vernielde carosserie. De beer Cuyler viel met het hoofd tegen een steen, waardoor zijn schedel werd verbrijzeld. Zijn echtgenoote en de chauf feur werden slechts licht gekwetst. De ongelukkige toerist is naar Biarritz over- gebraeht, waar hij eenige uren na het ongeluk den geest gaf. Werklieden breken thans een gedeelte der ballen van Verjaringspark te Brussel af. Een hunner, een jongen van 17 jaar, die op de halle langs den rechterkant van den triomf- boog was gezeten, zeide Maandagnamiddag, dat hij het klimmen beu was. Hij riep zijn raet- gezellen een vaarwel toe en sprong in de ruimte van een hoogte van 42 M. Hij viel loodzwaar te midden van balken en allerhande materiaal. Men trof den armen jongen aan met het hoofd gebarsten op drie verschillende plaatsen, verschillende gebroken ribben en gebroken beenen. Hij leefde nog slechts eenige oogenblikken. Een der werklieden, getuige van dit vrees- lijk schouwspel, werd zoo ontroerd dat men hem moest vasthoiiden om te beletten dat ook hij in de ruimte viel. Lucifers met twee koppen. Dit zal in Duitschlaud de nieuwste curiose verschijuing in den handel zijn, als een gevolg van de nieuwe lucifersbelasting. Door deze belasting werd de prijs voor een pakje van 6 doosjes tot 30 Pfg. verhoogd. Daar de belasting wordt geheven naar het aantal lucifers en niet naar het aantal koppen, zoo zullen deze dubbele lucifers belang rijk goedkooper in 't gebruik zijn. Meerdere groote Duitsche lucifersfabrieken zijn druk bezig om ten spoedigste een grooten voorraad van deze lucifers aan de markt te brengen. Bij een slechte spijsvertering is het lichaam niet alleen van voedsel vdrstoken, maar verstoppen de niet verteerde spijzen de ingewanden en brengen, door hunne outleding, gassen voort die bet bloed vergiftigen. Een sleclite spijsvertering is oorzaak van zwaarte en slaperigheid na de maaltijden, van hoofdpijn, gevoel van branding, walgingen en hartkloppingeu. Een slechte spijs vertering doet de eetlust verdwijnen, maakt het werk vermoeiender en bederft alle genoegeus. Als middel tegen maagpijnen eneenslechte spijs vertering is niets meer afdoend dan een behandeling met de Pink Pillen. Dezen zetten de spijsvertering in gang, tegelijkertijd dat zij de maag opwekken, versterken en zuiveren, tot dat dit orgaan weer in stuat is zonder hulp zijn werk te verrichten. De uitwerking van de Pink Pillen is shel en zeker. Zij verkrijgen merkwaardige resultaten zelfs bij gevallen waarin de ziekte aan alle be- handelingen weerstaau heeft. Bovenal is het opmerkelijk dat de uitwerking der Pink Pillen duurzaam is. De eenmaal verkregen genezing is blijvend. Door hare werking op het bloed zijn de Pink Pillen ook onovertroffen tegen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zvvakte. 1 tl £1 Prijs 1,75 de doos f 9,— per zes doozen. Verkrjjgbaar bij Snabilie, Hoofd-depothouder voor Nederland, 7 Groote Markt, Rotterdam, Job. de Roos, Vlasmarkt K 157, Middelburg, voor Ter Neuzen en omstreken by A. van Overbeeke-Leunis, Westkolkstraat, voor Sas van Gent en omstreken bij Verhaak, drogist, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 7 Aug Zondag 8 Maandag 9 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Vrij dag 13 5138 6.30 7.28 8.34 9.53 11.11 6.3 6.58 8.— 9.13 10.32 11.46 12.15 die bang zijn, weuden zich in 't volste vertrouwen tot Gediplomeerde specialisten voor Mond- en Tand- ziekten. Behandeling zonder pijn der ziekste tanden. Yalsche tanden zonder plaat. Bagattenstraat 38, GENT. In den laatsten tijd hebben die beide woorden herhaaldelijk Uw aandacht ge- trokken, zonder dat U wellicht daaromtrent voldoende opheldering gekregen heeft. Caffeine is het bestanddeei der koffie, die de bekende werking op hart en zenuwen teweeg brengt en daardoor veroorzaakt, dat aile hartlijders, zenuwachtigen, zieken, kinderen en oude menschen geen koffie kunnen ver- dragen. Aan de ..Koffie Hag" caffeinevrij, is ^die caffeine onttrokken, zoodat iedereen weer tot zijn koffiegenot, dat hij van oud's gewend is, kan terugkeeren, ook al is de koffie nog zoo sterk gezet. Men lette er op: „Koffie Hag" caffeinevrij, is werkelijke koffie, die van de beste plantages uit Midden-Amerika en Brazilie wordt ingevoerd. 11 ft II II 1/ 1/

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 2