A 1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad r Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag; 7 Augustus 1909. 49* Jaargang. Landbouwberichten. (iensengde berichten. m ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland /1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32V9 en yoor bet overige Buitenland f 1,65. Men. abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. BBBSTB BXjAJD. TER NEUZEN, 6 Augustus 1909. In de week van 28 Juli tot en met 3 Augustus 1909 is in Zeeland voorgekomen 1 geval van roodvonk te Retranchement en 1 van diphtheritis te Vlissingen. Boscbkapelle. In verband met een vorig bericht omtrent gebrek aan werk voor den veld- arbeider vernamen wij van een wiedbaas dezer gemeente, dat hij dit jaar ruim 2000 minder bad uitbetaald dan verleden jaar voor trekken, binden en schelven van vlas, omdat dit gewas veel minder was uitgezaaid dan in 1908. Als men nu weet, dat hij bijna uitsluitend arbeiders uit Boschkapelle aan het werk had, en ook nog werklieden uit deze gemeenten bp anderen in het vlas werkten, mag men veilig aannemen, dat dit jaar alleen door den Bosch- kapelschen werkman wel 3000 minder is ver- diend aan den vlasoogst dan verleden jaar, welke verdienste heel wat arbeidsdagen vertegenwoor- digt voor hen, die in het vlas werkzaam waren. Boschkapelle. De arbeider C. v. D. sneed zich bij het gerstsnijden een gedeelte van den pink hijua geheel af, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen en de man verscheidene dagen niet zal kunneu werkeu. Toevallig had korten tijd te voren de landbouwer, bij wien hij werkte, al zijn personeel tegen ongevallen verzekerd. Boschkapelle. De knecht van een onzer landbouwers zag op klaarlichten dag een bedelaar recht in de schuur loopen naar een kippennest. Eenige oogenblikken later kwam hij weer buiten, na stellig minstens een paar eitjes ge- kaapt te hebben, en stapte naar de woning waar de landbouwer, die inmiddels door den knecht onderricht was, hem vroeg, wat hij in schuur had gedaan. Brutaalweg beweerde de snaak, dat hij er niet in was geweest, en nam vervolgens eene aalmoes in ontvangst met de mededeeling, dat hij, omdat hij een arme drommel was, mocht houden wat hij had gepakt, doch dat het bij zijn volgend bezoek aan de schuur, waar hij uitstekend den weg scheen te weten, bij lange na niet zoo goed met hem zou afloopen. Ons diefje prees het goede hart van den boer Boschkapelle. De commissie ter feesteljjke installatie van den ZEerw. heer pastoor op 10 dezer heeft het program vastgesteld. Kanon- gebulder zal het feest openen en 's avonds te voren aankondigen. Om half negen wordt de stoet nabij de school opgesteld hij trekt naar de pastorie, waar ZEerw. door verschillende personen wordt gecomplimen- teerd en in den stoet ontvangen, waarua men rond het dorp trekt naar de kerk. Na afloop der H. diensten stelt zich de stoet weer op, en begeleidt ZEerw. naar de pastorie. Na den middag hebben fietswedstrijden en volksspelen plaats. Ailerhande versieringen zullen op straat en aspi de woniDgen worden aangebracht, ook de k'erk zal schoon versierd worden. Kloosterzande. Van den landbouwer De N. alhier verwondden zich dezer dagen drie paar- den aan den prikkeldraad, die om de weide was gespannen. Een jaarling sneed zich glad den poot afen moest worden atgemaaktde twee andere, waarvan het een ook ernstig was geblesseerd, herstellen. linge, 5 Aug. In de heden gehouden zitting van den genieenteraad waren aanwezig alle leden, behalve de heer H. Bruggeman, afwezig door ziekte, de burgemeester en de secretaris. Na opening en voorlezing der notulen werden de geloofsbrieven onderzocht der herkozen leden P. v. Geyt, C. De Deckere en A. van Duyse, welke in orde werden bevonden. De gemeenterekening 1908 werd aangeboden. lot leden der commissie tot nazien dezer rekening werden gekozen de heeren C. L. de Cock+ A. K..^ Buysrogge en A. Cammaert. De hoofdschotel vormden een v i e r t a 1 projecten betreffende de verharding van den weg Hulst-Belgische grens. De Raad achtte project I volledige ver- nieuwing van den geheelen weg het meest gewenscht. Dit is wel het duurste, maar ook het meest afdoend. De kosten daarvan beloopeu 31610, waarvan natuurlijk slechts een gedeelte ten laste der gemeente komt. Na afdoeuing van nog enkele zaken werd de vergadering hierop door den voorzitter gesloten. Aardenburg, 5 Aug. De alhier gestationneerde brigadier brigade-commandant der koninklijke marecbaussees Borgers is op 2 dezer bevorderd tot wachtmeester. De Kruisbessenmeeldauw. In het laatst der vorige week kwamen op jonge kruisbessenplanten in den tuin van Jhr. Van Vredenburch, voorzitter vandeafd. //Tholen" der Nederl. Maatsch. voor tuinbouw en plant- kunde, verschynselen voor eener ziekte, welke deden denken aan den zoo zeer gevreesdeu Atneri- kaanschen Meeldauw. Eenige takken, gezonden aan prof. Ritsema Bos te Wageniugen, bevestigden, na onderzoek dit vermoeden. In het belang van de tuinbouwers, zoo wel hier als ethers, verzoekt Jhr. Van Vredenburch het hieronder volgend aan hem gericht schrijven van Dr. Ritsema Bos zooveel moge.ijk ouder ieders aandacht te brengen en worden alie bladen verzocht dit op te nemen. Dit schrijven luidt ongeveer als volgt #De heden van u ontvangen zending kruis- bessentakjes bevestigden, wat ge reeds in uw schrijven van 21 Juli vermeldet, nl. dat de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw in uw strui- ken is opgecreden. Het door u gegeven bevel, de struiken alien dadelijk te rooieu en te ver- branden, heeft mrjn volkomen goedkeuring, daar dit de eenige weg is, om verdere uitbreidiug van deze ernstige kwaal te voorkomen. Het zou mij dus zeer aangenaam zijn als door u en door de afd. Tholen van de Ned. M'j van Tuinb. en Plantkunde de aandacht der kruis- bessentelers op deze gevaarlijke ziekte gevestigd werd en dat dadelijk uadat men de ziekte ergens heeft waargenomen, de meest krachtige bestry- dingsmaatregelen worden genomen. Wanneer men de ziekte in haar begin nog ontdekt en krachtige maatregelen neemt, kan er met be- strijding nog heel wat bereikt worden laat men deze eeuigen tijd na, dan breidt de ziekte zich met zeer groote snelneid uit en zijn de gevolgen niet te overzien. De weg die by de bestrjjding gevolgd moet worden, is, dat jonge struiken welke aange- tast blijken te zijn, dadelijk worden gerooid en verbrand. Dit is voor deze struiken die de ziekte meestal in erge mate toonen, beslist nood- zakelijk want de bestrijdingswijze voor oudere struiken, n.l. het afsnijden en vernietigen der scheuten is bij de jonge struiken niet toetepassen, daar men dan den groei geheel uit de struiken snijdt. Oudere struiken vertoonen meestal de ziekte in minderen graad en kan men beginnen met de scheuten af te snijden en door verbran- den of koken (in een varkenspot b.v.) onseha- delijk te maken. Met dit middel kan veel be reikt, mits het maar nauwkeurig wordt toege- past en men voortdurend de struiken controleert, om ieder uieuw aangetast scheutje weg te nemen. Ook de bessen, die nog aan den struik mochten hangen en die aangetast zijn, moeten verzameld en gekookt worden." Enz. Mochten belanghebbenden meenen Ameri- kaanschen Meeldauw te ontdekken, dan raadt de heer Camman, Rijkstuinbouwleeraar, ten sterkste aan hem ten spoedigste hiervan kennis te geven of aan prof. Ritsema Bos. Eenige takjes van kruisbessen door den Meel dauw aangetast zijn te zien by Jhr. Van Vre denburch te Tholen. De heer Ter Haar zal biiinenkort tuinen en kweekerijen ouder Tholen koinen inspecteeren. Een brochure over Amer. Meeldauw, met af- beelding is gratis verkrijgbaar by den secretaris van de afd. Goes der Nederl. Pomol. Vereen., den heer F. Kakebeeke of bij den heer Camman te Teteringen. Prof. Ritsema Bos zegt aan het slot van deze brochure: Niemand vergetedat deze ziekte van hoogst ernstigen aard is, dat zij de teelt van kruisbessen onmogelijk kan maken en dat hare verbreiding hier te lande tengevolge kan hebben dat andere landen hunne grenzen voor den in- voer van onze kruisbessen gaan sluiten." Professor Ritsema Bos schrijft Het is mij herhaardelijk gebleken, dat de voor de kruisbessenteelt zoo gevaarlijk, ja ver- derfelijke Amerikaansche kruisbessenmeeldauw op perceelen, waar hij vroeger nog niet werd waargenomen, gebracht werd met stekken of met jonge struiken, van boomkweekers of van bessentelers gekocht. Heeft men de kiemen der ziekte aldus eenmaal op zijne terreinen gekregen, dan verbreidt zich de ziekte weldra ook over de andere struiken, welke zich op het terrein bevinden. Daarom wordt iederen kruisbessenteler ten ernstigste aangeraden, in het naderende seizoen P">en kruisbessenstruiken of -stekken te nemen dan van zoodanige kweekers, welke van het hoofd van den phytophathologischen dienst kunnen overleggen eene verklaring, dat hunne kweeke rijen vrij zijn van den Amerikaanscheu kruis bessenmeeldauw. Gelijke raad wordt gegeven aan hen, die zich struiken of stekken van roode of witte aalbes, zwarte aalbes, framboos en van sier Ribes- srorten wenschen aan te schaffen. Een lOjarige knaap uit de St. Ursulasteeg te Leiden reed Maandag mee op twee aan elkaar gekoppelde wagens, waarop een stoom- draaimolen van het kermisterrein geladen was. Onderweg wilde hij van den eenen wagen op- den anderen springen, maar viel op den grond en kreejjfeen derwielen overbetbovenlichaam. Hij stond nog op en liep enkele meters, maar zakte toen ineen, werd, uit den mond hevig bloedend, naar het politiewachthuisje gedragen, en was toen hij daar aankwam, dood. Een buitenman is te Haarlem van 'n slechte reis gekomen. Hij belandde in een verdacht huis aan de Wijngaardstraat en kwam later tot de ontdekking dat hem een bedrag van ruim 1200 was ontfutseld. Dat het in die buurt niet veilig is, kan voorts blyken uit het feit dat eeuigen tijd geleden een kantoor- looper daar circa f 200 is kwijtgeraakt. Een vader, inwoner van Den Helder, was zijn dochter, wonende in de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam, behulpzaam bij het verhuizen. Bij het afhijschen van een zinken bak met breekbare waar, kantelde deze. De vader wilde den bak grijpen, doch verloor zijn evenwicht en viel van de tweede verdieping naar beneden op straat. Met een gebroken been en een wonde aan het hoofd werd de arme man opgenomen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is er te Maassluis ingebroken in het pakhuis en de kantoren van de firma Sonneveld en Janzen, reeders en haringfacteurs op de Govert van Wijnkade aldaar. De inbrekers hebben zich toegang verschaft door een ladder over de sloot te leggen en aan de achterzijde de deur van het pakhuis te for- eeeren. Eenmaal binnen, hebben zij eenige lessenaars opengebroken maar er niets van waarde in gevonden. Toen hebben zij de brandkast geforceerd. Aan de achterzijde is daarin een gat gehakt en toen is voor een waarde van ongeveer f 500 gestolen. Boeken en rekeningen zijn achter in het weiland teruggevonden. Hoewel aan den havenkant drie wachters de op de kade liggende tonnen haring bewaakten en er tengevolge van eenen uitslaanden brand veel volk passeerde, is van de inbraak niets bemerkt. Toen Mr. Wassenaar, substituut-griffier bij de rechtbank te Heerenveen en zijnechtge- noote Maandagavond van Oudeschoot naar Heerenveen fietsten, werden zij aangerand door eenige personen. Mevrouw werd van haar rijwiel gestagen en mishandeld, evenals Mr. Wassenaar die te hulp snelde. Zeer spoedig bleek, dat de aanranders be- wouers waren van woonscheepjes. De hoofddader is reeds aangehouden. Een boer in den vetten Beemster had een kabinet. Dit wil hij verkoopen wegens plaats- gebrek. Niet wegens geldgebrek, heelemaal niet. Een te goeder naam en faam bekend staand koopman wordt ontboden. Deze biedt, nadat hem honderd en tien gulden gevraagd is, dadelijk tachtig gulden, wijl hij handeten onnoodig oordeelde. Het bod werd geweigerd. Veertien dagen later werd dezelfde koopman weer ontboden. Nu werd gevraagd honderd gulden. Nog klonk hetzelfde bod, nl. tachtig gulden. Weer kwam er niets van den koop. Daar verschijnen na eenigen tijd bij den boer een paar opkoopers. Deze krijgen het bewuste kabinet voor 80 gulden, zegge tachtig gulden. Zy willen het meubelstuk den volgenden dag halen. Dit vindt de boer goed, als zij dan maar tien gulden cautie geld geven. Dit gebeurt. De opkoopers vinden het ding zeker wel wat duur. Wat wordt nu gedaan Het stuk wordt gehaald. Het is op de kar geladen. Deze staat op den weg. De opkooper inspecteert of alles er wel is. Alles is er. Volgens den opkooper ontbreekt er evenwel iets. Hij kan zoo het kabinet, dat volgens zyn zeggen aan een Amerikaan verkocht is, niet ontvangen. Hij krijgt groote onkosten, wil hij het goed afleveren enz. De boer beweert, dat alles goed is. Spektakel op den weg. De opkooper speelt zoodanig op, dat hy het kabinet voor j 65, of vijftien gulden minder krijgt. Hij wilde niet meer geven en de ontstelde en vrees aangejaagde boer voud het 't beste, dat geld maar aan te nemen, bang, dat de som nog wel minder kon worden. De true is niet nieuw. Het kan echter zijn nut hebben ter waarschuwing voor anderen er mededeeling van te doen. Dinsdag waren er te Lisserbroek een 3tal rondreizende soldeerders, die soldeerden met pek De huismoeders, die hun kapotte pannen en potten aan hen ter reparatie hadden toevertrouwd en dit waren er velen, waren echter niet best te spreken over deze manier van soldeeren. De ketellappers beweerden echter, dat het een soort, emaille was, die eerst den volgenden dag voldoende van kracht werd De huismoeders geloofden dit echter niet zoo grif, waarbij nog kwam, dat het 3tal een loon eischte, dat gelijk stond met afzetterij, zoodat er al spoedig een ontevreden geest ont- stond onder haar. Toen de mannen zoo zoetjes aan van hun werk thuiskwamen, werd het geval natuurlijk spoedig verteld en alras waren er een tweetal die het geld terugeischten. waaraan door het trio maar spoedig werd voldaan, om vervolgens met bekwamen spoed de Lisserbroek te verlaten want zij begrepeu, dat het noodig was, wilden zij heelhuids wegkomen. Te Barger-Compascuum kwam dezer dagen omstreeks 11 uur des avonds bij B. H. Hulscher iemand, die vroeg aldaar te mogen overnachten. Hij gaf voor G. S. te heeten. ge- pensionneerd Oost-lndisch militair te zijn en eerst onlangs uit Indie te zyn teruggekomeu. ESSC 1ST. Wwttnilng., Woemdag. en I'rijdagnvonil, nltgyzomlenl op feestdHgen. toij lie K1 rmP. J. VA!¥ DC MA !V BE (e Ter Veuirn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1