A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. een Onderwijzer No. 5335. Donderdag 5 Augustus 1909. 49e Jaargang. Buitenland. F E UI lTe°T0N. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per post Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32l/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij divecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij het openbaar lager onderwys in de gemeente TER NEUZEN wordt gevraagd in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt 575,met regel- matige opklinnningen overeenkomstig de des- betreffende verordening tot 900,na 24 dienstjareu. Voor het bezit der hoofdakte wordt de jaar wedde met f 100 verhoogd. Is deze akte verplichtend dan bedraagt de verhooging der jaarwedde f 200, Stukken intezenden aan den Burgemeester vo6r 30 Augustus 1309. Ter Neuzen, 3 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J D1ELEMAN, Secretaris. Spanje. De toestand te Barcelona wordt kalmer. De regeering tracht de alarmeerende berichten, die ondanks de censuur zijn doorgeglipt, tegen te spreken, maar de officieuse berichten zijn eens- luidend dat er ter onderdrukking van 't oproer zwaar gevochten is. Eerst Zaterdag herkreeg Barcelona haar levendig straatverkeer winkels werden heropend, een paar trams hervatten den dienst. leder zocht een krant machtig te worden, daar men 't 5 dagen zon'der heeft moeten stellen. Maar de kranten verschenen nog niet, wel werd een officieel rapport over de gebeurtenissen openbaar gemaakt. In 't binnenland van Catalonie' is de rust echter allerminst hersteld. In den omtrek van Barcelona is het hoofdkwartier der opstandelingen gevestigd. De correspondent van de n Daily Tel." heeft dit kwartier bezocht en kwam te weten, dat in de bergstreken duizenden revo- lutionairen zich genesteld hebben. De uitroeii'ng van deze benden zal bloedig, kostbaar en tijd- roovend werk zijn. De opstandelingen hadden een voorloopig republikeinsch bestuur gevormd. Toen de leden van dit bewind doodgeschoten waren, vormden zij een nieuwe junta (raad van bestuur), waarvan de leden naar de bergen ontsnapt zijn. De correspondent seint verder, dat talrijke gezinnen over zee de wijk nemen. De krijgs- raden zitten aan een stuk en vonnissen voort- dnrend. Geen enkel doodvonnis is echter nog voltrokken. Hierin ligt een tegenspraak op 't ,/Havas"-bericht, dat 40 revolutionairen in het fort zouden zijn terechtgesteld. Ook de overheid te San Sebastian loochent dat er revolutionairen op staanden voet zijn dood geschoten. De //Times" en enkele Fransche bladen ver- melden berichten van Zondag, volgens welke en te Barcelona en in alle dorpen in de provincie de revolutie feitelijk nog de baas is. Hier en daar is de overheid afgezet en een republikeinsch bestuur gevestigd. Maar daartegenover staan officieele berichten, meldend dat de beweging in Catalonie spoedig uit zal zijn. De spoor- verbinding van Cerbere met Saragossa en van Valencia met Barcelona, is hersteld. Van Barce lona is Woensdagavond te 9 uur de eerste trein sedert 25 Juli te Cerbere, aan de Fransche grens, aangekomen. Men moet bedenken dat de op standelingen bruggen en spoorrails hebben z/opgeblazen" en 't berstellen daarvan tijd kost. Van de algemeene staking hoort men niets. De patroons te Barcelona besloten aan alle werklui, die terstond den arbeid hervatten, een week looti uit te betalen. Marokko. Op 't oorlogsterrein in Marokko schijnt een wapenstilstand ingetreden. Officieel heet't ffTe Melilla heerscht rust." Voor velen beteekent dit de eeuwige rust, maar gevochten is er in delaatste dagen niet, enkele schermutselingen uitgesloten. De verliezen in den veldslag van 27 Juli, waar generaal Pinto en 5 kolonels sneuvelden, worden door de //Times" opgegeven als totaal 30 officieren en 500 man gedood. 2000 Mooren bleven op 't slagveld. Sedert 9 Juli zijn de totale verliezen der Spanjaarden 90 officieren en 1000 man. Zondag arriveerden weer 2 bataljons te Melilla. De Spaansche gezant te Parijs gaf aan de //Temps" geruststellende verklaringen. De ver liezen in Marokko hebben in een gevecht nooit meer dan 300 man bedragen. Vreemde hulp is overbodig de Spaansche troepen zijn thans talrijk genoeg om de Mooren te //tuchtigen." lntusschen willen de Engelschen de kat uit den boom kijken Het Middellandsche Zee- eskader is te Gibraltar aangekomen en wordt voor onbepaalden tijd daar opgehouden. Op zekeren avond, toen ik welgemoed thuis kwam, outsing mijne vrouw mij met doodsbleek gelaat en deelde mij met bevende stem mede, dat onze zoon sedert den morgen verdwenen was. Men had dien morgen Indianen in de stad gezien Een vreeseiijk vermoeden kwam bij mij op Maar neen zulk een wraakneming was toch niet denkbaarzulke onmenschen bestonden er niet. Ik zocht miju kind dagen achtereen met waanzinuige haast met een bloedend hart, in de wildernisEindelijk vond ik mijn jongen dood, vermoord, met een mes in het jonge, onschuldige hart. Dat mes was van het kenteeken van den //Panter" voorzien. Ik bracht het lijk bij mijne vrouw j wij begroeven onze lieveling. Zij sprak geen woord ook liep ik rond, aisof ik droomende was. Langzamerhand begon mijne Charlotte er slecht uit te zien de vroeger zoo gezonde en leveuslustige vrouw verviel als sneeuw voor de zon. Een jaar daarna, op den sterfdag van mijn jongen, stond ik aan haar bed By haar lijk vond ik mijne tranen, mijn moed, mijn vastberadenheid terug. Ik deed een vreeselijken eed dat ik haar en mijn kind zou wreken. Nu stelde ik mijn dochtertje onder de hoede van een mijner buren en begaf mij op weg om den //Panter op te zoeken. Men deelde mij mede, dat hij met zijn geheele stam vertrokken was om zich in de oostelijk gelegen streken te vestigen. Ik volgde hem Ninette vergezelde mij ik bouwde een blokhuis in de nabijheid van Libreville. Ik heb mijn eed gehouden, Mijn nachtelijke tochten waren bestemd om mijn wraak te voldoen. Mijn eerste slaehtoffer was de //Panter." Sedert dien tijd heeft men mijn gevreesd kenteeken, de gekruiste vederen, bij vele lndianen-lijken gevonden. Het door mij zelf met veel moeite vervaardigde doodshoofd boezemde den bijgeloovigen Indianen een grenzen- loozen schrik in, doch mijn wrekende hand treft slechts misdadigers, onverschillig of zij tot den stam der Cboctaws of tot dien der Apachen behooren. Het eerste opperhoofd der Cboctaws is tegenwoordig de Zittende Stier, zoon van den ^Panter." Hij was nog een knaap, toen zijn vader als mijn eerste slachtofler viel, doch sedert jaren volgt hij mijn spoor om den dood zijns vaders te wreken. Ik ga hem zooveel mogelijk uit den weg. De Zittende Stier is het tegendeel van wat zijn vader was en hij heeft nog nimmer een gruweldaad begaan. Eens komt echter, vroeg of laat, den dag, waarop het Choctaw-opperhoofd tegen mij zal staan en dan ben ik wel gedwongen op leven en dood met hem te strijden. Slechts een van ons beiden zal levend uit dien strijd te voorschijn treden. Als ik aan het verledene terugdenk, is er in mijn hart geen gevoel van haat tegen het noodlot dat mij trof, of tegen mijne medemenschen. Ik heb mij vele vrienden verworven, doch ze kenneu mij slechts als //de Booze Geest." Deze letteren zijn voor mijne dochter bestemd. Wie ze vinden moge, overhandigt ze aan den Oe Czaar te Spitiiead. Gistermiddag kwam de Russische flottilje uit Cherbourg te Spithead aan, ontvangen door gebulder van saluutschoten door de forten te Portsmouth gelost. Het Engelsche Kouingsjacht //Victoria and Albert" voer het jacht//Standart" tegemoet. Na de wederzijdsche begroeting ge- bruikte 't vorstelijk gezelschap 't noenmaal aan boord van het Engelsche Koningsjacht. Daarop had de vlootrevue plaats 150 oorlogsschepen, waarvan 24 eerste klas slagschepen, o. m. 7 Dreadnoughts lagen in twee linies geschaard, waartusschen de jachten doorstoomden. Te midden van een schitterende groep op de brug van het Engelsche jacht stonden de Koning en de Czaar, die een levendig gesprek voerden. Het was een indrukwekkend schouwspel. Er werd een algemeen saluut afgevuurd. De Engelsche zeefieden paradeerden in het want de muziekkorpsen op elk schip speelden het Russische volkslied. Op de Russische schepen werd het Engelsche volkslied gespeeld. Zoowel de Russische als de Engelsche matrozen juichten hartelijk. De vlootschou w duurde een uur. Om halt vijf kwamen de jachten te Cowes voor anker. De Czaar sprak zijn groote waardeering uit over de betoonde hartelijke ontvangst en was verrukt over den schitterenden aanblik der Engelsche vloot. 's Avonds had aan boord van 't Engelsche jacht een banket plaats, waaraan bebalve de vorsten, de Engelsche Ministers Asquith, Grey en Mc. Kenny aanzaten. Een kring van Engelsche torpedobooten is rondom het Russische jacht gelegd. In de Engelsche bladen verscheen eergisteren avond de tekst van een open brief aan Minister Grey, waarin 180 aanzienlijken, o. a. de bis- schoppen van Hereford en Birmingham, geeste- lijken, peers, parlementsleden, schrijvers. uit- gevers, professors en vrederechters hun atschuw te kennen geven over het onderdrukkingsstelsel in Rusland. Zij wijzen er op dat van October 1905 tot December 1908 ruim 4000 menschen zijn ter dood veroordeeld, van wie er 2118 zijn terechtgesteld dat 74000 menschen naar Siberie zijn verbannen dat 180000 veroordeelden in gevangenissen zitten opeengepakt, waar slechts plaats is voor 107.000. De gevangenen door- staan nameloos lijden door ziekten en marte- lingen. Ten slotte wordt Minister Grey uitge- noodigd die middelen te baat te nemen, die een vriendschappelijke regeering mag gebruiken, om het lot van de duizenden Russen te verzachten. heer Charles Larnon, hoofd der kolonie Libreville, die er, naar ik verwacht, zorg voor zal dragen, dat deze letteren, het pakje banknoten, enz., in handen mijner dochter komen. De heer Larnon heeft er recht op van den inhoud van dit scbrijven in kennis gesteld te worden, want ik was eens op punt hem met mijn geheim bekend te maken, toen ik voornemens was met oiijn masker voor, het blokhuis, te verlaten, daardoor de Roodhuiden schrik aan te jagen en hulp uit de kolonie te halen. Bovendien heb ik den heer Larnon op zekeren nacht in de prairie, door een welgericht schot het leven gered. Het is geeindigd. Nu ik dit op het papier gezet heb, ga ik met een gevoel van gerustheid den gevaarlijken tocht naar het fort \ermont ondernemen. Als ik in dezen Indianen oorlog mocht komen te vallen, dan kan ik de eeuwigheid ingaan met het bewustzijn, dat deze letteren alles bevatten, wat mij- het liefdevol aandenken mijner dochter en de vriendschappelijke her- innering der bewoners van Libreville kan ver- zekeren. Een somber voorgevoel zegt mij, dat mijne dagen geteld zijn. Gode zij ons alien genadig Jean Houdance." Besicit. Ons verhaal is geeindigd. Met de gebeur tenissen, die wij beschrevec, begon de Indianen- oorlog, die met gruwelijke verbittering van beide zijden gevoerd werd. Er werden bloedige gevechten geleverd bij Kneeback, de Porcupine- kreek, by Gordon, enz., en zooals Jacques Leroy Bij de Dinsdag gehouden stemming ter ver- kiezing van een lid der I weede Kamer voor het district Schoterland zijn uitgebracht 4686 geldige stemmen. Daarvan verkreeg de heer J. A. Bergmeyer (S. D. A. P.) 2219 stemmen en Mr. J. Limburg (V. D.) 2468 stemmen, zoodat gekozen is Mr. J. Limburg. Bij de stemming op 11 Juni verkreeg de heer' J. A. Bergmeyer 1756 stemmen, Mr. Th. H. de Meester (U. L.) 1547 stemmen, en de heer J. Ankerman (C. H.l 1513, zoodat tusschen de beide eerstgenoemden herstemming moest plaats hebben. Bij deze herstemming behaalde de heer Bergmeyer 2125 stemmen en Mr. De Meester 2565 stemmen, zoodat deze laatste gekozen werd. Gelijk men weet, was de verkiezing van gisteren noodig, omdat de heer De Meester in Juni ook voor Den Helder verkozen werd, en voor dit district opteerde. Het jaar 1908 is een druk tijdperk voor onze Munt geweest. Aan muntspecien werd vervaardigd a. voor Nederland guldens voor 3,000,000 uitmakende 3,000,000 stuks nikkelen stuivers f 200,000 uitmakende 4,000,000 stuks bronzen centen 17,000 uitmakende 1,700,000 st. b. voor Ned.-Indie guldens voor 1,700,000 uitmakende 1,700,000 stuks; '/2 guldens voor f 2,000,000 uitmakende 4,000,000 stuks; kwar- tjes N.-I. 500,000 uitmakende 2,000,000 st. dubbeltjes 300,000 uitmakende 3,000,000 st. 1 centstukken 125,000 uitmakende 12,500,000 st.21/s centstukken f 78,000 uitmakende 3,120,000 stuks; ]/s centstukken 42,000 uit makende 8,400,000 st. c. voor particulieren91,006 dukaten. 'In 1908 zyn de oude zilveren stuivertjes aan de circulatie onttrokken. In 't geheel werd eeri bedrag van f 42,695,25 aan stuivertjes terug ontvangen. Als men in aanmerking neemt dat eertyds voor ongeveer J 310,000 aan stuivertjes is aangemunt, waarvan buitenslands (hoofdzake- lijk West-Indie) ruim 60,000 werd ver- z'onden, dan blijkt wel dat een betrekkelijk zeer groot deel (pi. m. 83 °/0) dezer muntstukjes is verloren geraakt, al is ook een gedeelte ei van tot het maken van kleine sieraden enz. gebezigd. indertijd beweerde, zoo geschiedde het ook. Vrouw nocl» kind werd door het moordend lood der Amerikaansche troepen gespaard. Eerst in de lente van 1891 kwam er eindelijk ver- andering, de vrede werd gesloten. De^Rood- huiden hadden nagenoeg niets bereikt. Er werd hun veel beloofd, maar geen dierbeloften gehouden, en op den huidigen dag worden ze, nog even als vroeger, door gewetenlooze regeeringsagenten uitgezogen en onderdrukt. De winterstormen waren lang voorbij. Bosch en prairie prijkten in hun schoonste lentedos. Kapitein Green met zijn detachement was reeds geruimen tijd geleden naar het tort ermont ternggekeerd en de laatste sporeu van den stiijd waren verdwenen. Charles Larnon met zijn jonge vrouw maakten aanstalten om naar Irank- rijk terug te keeren. Een onbedwingbaar ver- langen naar het oude vaderland noopte hem daartoe en het vermogen door Jean Houdance nagelaten, stelde hem in de gelegenheid zijn studien te voleinden. Hij besloot daarom het romantische, doch gevaarlijke leven in de Amerikaansche wildernissen tegen het kalme verbljjf in een Fransche stad te verwisseteu, waar men des nachts niet opgeschrikt wordt door het krijgsgeschreeuw der Apachen, doch waar de menschen een vredig bestaan vinden. Ninette deelde dezen wensch van haar geliefden man. Jacques Leroy volgde Charles Larnon als bestuurder der kolonie op. Aanvankelijk had hij er veel op tegen dien eerepost op zich te nemen, daar hij beweerde achter de palissaden geen vrije luc'ht genoeg te kunnen inademen. TER SEIZEIVSCHE COURAST lilt bln<l vernc liijnt Tfttaiulau., Woemalai;- en Vcijilnguvond, uit(teiiindf«l Feesldaifeu. bij lie I1 irutt* I*. J. AT IIK SATHE #e Ter Teuzen. o o o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1