G. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5334. Dinsdag 3 Augustus 1909. Aawhesteding, QNDER SI EOOBHSIBII. 49e Jaargang. op Zaterdag, 7 Aug. 1909, Buitenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,3273 en yoor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prigs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Ten Raadhuize der gemeente HONTENISSE ligt ter lezing een bestek van het herstel, de vernieuwing en het onder houd tot en met 31 Dec. 1909 van de havenwerken te Walsoorden, waarvan de openbare aan- besteding in een perceel ten Raadhuize voor- meld zal geschieden des namiddags 3,30 ure. Aanwijzing Zaterdag, 7 Aug. 1909, des namiddags 2 ure. De Burgemeester, K. J. A. G. COLLOT d'ESCDRY. Spanje—Nlarokko. De toestand in Spanje blijft duister. Is het oproer te Barcelona neergeslagen Sommige berichten wijzen er op dat de revolutionairen de wapens inleverden toen de kanonnen de barrikades hadden weggeschoten, maar van een volkomen overwinning der regeeringstroepeu wordt nog niets bericht. Kenschetsend is dat gisterenmorgen geen enkel ambtelijk bericht uit Madrid werd geseind. De oude taktiek wordt dus voortgezetmen houdt zich van den domme. Perscensuur wordt streng gehandhaafd. De leiders van revolutionaire vereenigingen worden, zoo mogelijk, achter slot gezet. Uit 't stilzwijgen der regeering kan veilig worden geconcludeerd, dat de toestand in 't Iberische schiereiland nog even ernstig is als in 't begin der week. Reizigers uit Barcelona te Cerbere, aan de Fransche grens aankomeude, zeggen dat het volkshuis te Barcelona door de artillerie plat- geschoten is. Alle kloosters, op een na, zijn in brand gestoken. De forten van Monjuich hebben aan het bombardement deelgenomen 10.000 gewapende revolutionaren leveren dage- lijks gevechten met de openbare macht. Dinsdag werd tusschen revolutionairen en troepen een hevig gevecht geleverd. 's Avonds hebben de oproerlingen in de voorstad Gracia het klooster op het San Antonioplein verbrand, en de kerk leeggehaald, die zij vervolgens in brand staken. De soldaten schoten in de lucht, omdat zij minder in aantal waren dan de revo lutionairen en vreesden te worden overweldigd. Er is geen bom geworpen. Een consulaire agent uit Palamos heeft mede- gedeeld, dat het raadhuis en het klooster te San Feliu, het klooster te Palamos en de kerk te Calonge verbrand zijn. Ook in de provincie heeft de oproerige volks- geest zich geuit door plundering en branstichting. Te Mataro hebben de opstandelingen de belas- 30) Het was de wensch mijns vaders, dat ik zee- man zou worden. Volgens zijn gevoelen sprak het van zelf, dat ik dien wensch opvolgde. Niets was mij onverschilliger dan het kiezen van een beroep. Mijn vader was immers een vermogend man; ik kon dus in ieder geval on- bezorgd leven. Ik vervulde zijn wensch en op een leeftijd, dat jonge lieden van gelijken leef- tijd nog zaten te studeeren voor theoretische examens, was ik reeds eerste stuurman. Vast- heid van karakter ontbrak mij echter geheel. Op mijn eerste reis lagen we op zekeren dag voor Duinkerken ten anker. Ik ging in gezel" schap van eenige kameraden de stad in en wy brachten er den nacht met het houden van nnkgelag door. Dit was wel niet zoo erg, maar ik had die verzoeking moeten weerstaan, lk wegens ziekte van den kapitein eene zware taak te vervullen had en het commando van het schip op mij moest nemen. Den volgenden morgen was ik niet behoor- tingkantoren en een klooster verbrand en hande- laren gemolesteerd. Bij een gevecht tusschen opstandelingen en burgerwacht zijn dooden en gewonden gevallen. De regeering heeft den leider der socialis- tische party Iglesias te Madrid, gevangen ge- vangen genomen, om te voorkomen dat hij de algemeene staking afkondigde, die tegen Maan dag was voorbereid. De beweging schijnt dus nog niet uit te zijn, wellicht is als antwoorc op de onderdrukkingstaktiek der regeering inder- daad een groote staking in de maak. De werk- lieden te Barcelona zouden wachten op de komst van Alexandro Leroux, die onlangs veroordeelc naar Argeutinie vlucbtte, maar thans op den terugweg naar Barcelona is. De berichtgever van de //Daily Mail" te Barcelona seint, dat de vrouwen een werkzaam deel hadden in 't verzet tegen de openbare macht. Zij vuurden de mannen aan, om het werk neer te leggen. Enkele fabrikanten, die zich verzetten, werden overhoop gestoken. Opmerkelijk was de verwoedheid, waarmee de vrouwen te Saragossa aan het oproer deelnamen. Muiterij onder de soldaten was in de Cata laansche steden dagelijks werk. Onmiddellijk werden de muiters voor den krijgsraad gebracht, die hen tot den kogel veroordeelde. Maar die terechtstellingen waren olie in 'tvuur. De verbittering des volks steeg ten top. Ook te Figueras waren vrouwen in de eerste rijen der opstandelingen. Douderdag stouden alle zaken in "Catalonife stil, van tram en spoorverkeer was geen sprake. Dinsdagavond vielen bij straatgevechten 8 dooden en 50 gewonden. De troepen weigerden op t volk te schieten, o. a. de cavaleristen van Montjuich, die na de gebruikelijke sommaties rustig 'tgeweer in de arm hielden. Een officier ontwapende een politieagent, die zijn revolver aivuurde. 't Aantal deserties is overgroot. Achtereenvolgens zjjn naar Barcelona gezonden 1 regiment cavalerie, 2 batterijen artillerie en 3 regimenten infanterie. De onderdrukking van den opstand is Woensdag begonnen, maar bij - zonderheden daarover houdt de regeerinc ancrst- vallig geheim. Het eind van den opstand. Aan de tfTemps" wordt gemeld dat een telegram van den kapitein-generaal aan den gouverneur van San Sebastiaan, meedeelt dat de leiders van den opstand te Barcelona zich overgaven. Het aantal slachtoffers is zeer groot. Het kanonvuur vernielde 23 huizen. Tien krijgs- raden zijn gevormd, die de talrijke opstandelingen zullen vonnissen. Tal van terechtstellingen woiden nog verwacht. Voor het dempen van den opstand zijn noodig geweest 10 regimenten ruiterij, 5 batterijen artillerie en 15 bataljons voetvolk. De regeering ontving aanbod van lijk in staat om te denken en te handelen. Er gebeurde een ongeluk in het kanaal stoot.ten wy op een rif Het schip moest, tegen betaling van 20.000 francs onkosten, vlotgemaakt worden. Daar ik zelf dat geld niet bezat, wendden -de leeders zich tot mijn vader en ontsloegen mij uit mijne betrekking. Mijn vader zond terstond een wissel van dat bedrag en toen ik te Lissa- bon aankwam, vond ik een schrijven van hem, waaiin hij mij vroeg of het ongeluk gebeurd was tengevoJge van onbekendheid met het vaar- water, of van verkeerde berekening. Als ik een dier vragen bevestigend had kunnen beantwoorden, dan zou de zaak gesust zijn ge- worden, maar ik schreef mijn vader de naakte waarheid. Toen hij myn brief ontving, verviel hij in een soort van razernij, werd door een aanval van beroerte getroffen en gaf een uur daarna den geest. Voor hij stierf onterfde hij my ten gunste van verre bloedverwanten, die, zooals ik onlangs vernam, te New-York wonen. Over die onterving zette ik mij heen, doch de gedachte, dat ik de oorzaak van den dood mjjns vaders was. griefde mij vreeseljjk en bracht eene gebeele verandering in mijn karakter te weeg. Somber gestemd, doch vast besloten, vertrok ik naar Noord-Amerika. lk was destijds vjjf- staatslieden, zelfs van gematigde republikeinen, om hulp te verleenen. Te Figueras zijn 22 opstandelingen achter slot gebracht. Tal van revolutionairen zijn over de grens naar Frankrijk gevlucht. Men schat dat meer dan 3000 reservisten de grens zjjn overgetrokken. Zij willen in Frank rijk of in Amerika werk zoeken. De populariteit van het koningschap is door den ODgelukkigen oorlog en 't krasse optreden der regeering in eigen land, zeer geschaad. Koning Alfons heeft, nauwelijks in zijn paleis te Madrid aangekomen, een vijandige betooging moeten doorstaan. Op straat was hy zelfs uitgefloten. Oude veeten komen boven zoo willen de katholieken Koningin Victoria, die ter wille van baar huwelijk, het roomsche geloof omhelsde, niet als roomsche erkenneu. Beursmenschen te Londen houden reeds rekening met een plotselingen dood van Alfons XIII, om koersverliezen te dekken. Op 't oorlogsterrein in Marokko hebben de Spanjaarden met grooten tegenspoed te kampen. De onderwetsche vechtmethode van generaal Marinas heeft geen uitwerking op de fanatieke Mooren. In plaats van, zooals de Fransche troepen in 't Sjaoeja-gebied, bijna uitsluitend gebruik te maken van snelvuurkanonnen, blijven de Spanjaarden gevechten van man tegen man voeren. Op die wijze worden aan de Spaanschen kant ware slachtiugen aangericht. De berichten uit Marokko bevestigen, dat de verliezen veel te 'aag- opgegeven worden. Zelfs zouden de verbindingslijnen der Spaansche verdedigers afgesneden zijn en de aanvoer van versterkingen door den binnenlandschen toestand onmogelijk zijn. In Duitsche militaire kringen acht men de kans op het behoud van de Spaansche stel- lingen bij Melilla zeer gering. De in Engeland dreigende groote mijnwerkers- staking is afgewend. Er is een schikking ge troffen tusschen de Schotsche mijneigenaars en hun werklieden betreffende het loon. Het minimum-loon is vastgesteld op 3,60 per dag. Het contract geldt voor 3 jaren. Van de loonsverlaging in de Schotsche mynen is dus niets gekomen dank zij de sterke vakver- eeniging (de mijnwerkersbond telt ruim 600,000 leden) hebben de mijnwerkers het loon op't tegenwoordig peil weten te houden. TER NEUZEN, 2 Augustus 1909. Ter gelegenheid van den 51sten jaardag van H. M. de Koningin-Moeder wapperde alhier van de openbare en vele particuliere gebouwen de driekleur. Naar we vernemen zal, by gunstig weer, het muziekgezelschap //De vereenigde Werklieden" met eene muzikale wandeling door de straten der stad, harerzijds trachten de feest- stemming te verhoogen. en-twintig jaar oud. Op den overtocht maakte ik kennis met een bekoorlijk en braaf meisje, wier ouders in Frankrijk, in Brest, gestorven waren en die nu naar hare bloedverwanten in Charleston op reis was. Charlotte Mineau zoo heette het meisje werd mijn vrouw, en met de weinige gelden die mij overbleven, zette ik te Charleston een zaak op. Wij leefden zeven jaar gelukkig en tevreden. Charlotte schonk mij twee kinderen een jougen en een meisje. De jongen was mijn trots en vreugde. De toegenegenheid eens vaders, die ik had moeten ontberen, genoten mijne kinderen in voile mate. Doch nu kwarnen de slechte jaren, ik verloor al wat ik bezat. Ik ver- wenschte het noodlot dat mij trof, doch de stille berusting van mijn geliefde vrouw gaf mij mijne kalmte terug, ik vertrok naar het verre Westen. Mijn zoon Franyois was destijds zes, Ninette vier jaren oud. In het Westen lachte de fortuin mij nogmaals toe. Wat ik ondernam, gelukte. Eerst begon ik eene landhoeve met de omliggende grouden te bebouwen, die ik later met winst verkocht. Vervolgens begon ik in eene kleine stad een landelszaak in huiden en dieren, die ik zelf schoot, en maakte vooral met die van grauwe Bij de Geref. Kerk alhier is tot predikant beroepen Ds. B. v. d. Werff, van Harlingen. Door Gedep. Staten van Zeeland zijn met ingang van 1 Juli jl. herbenoemd in de plaat- selijke Ongevallen commissien totlid-werkgeverzetel Ter Neuzen, A. Kooman te Ter Neuzen; Hulst, H. Li. J. Maertens te HulstOostburg, J. N. Mets te Oostburg en tot lid werkman zetel Ter Neuzen, P. I. Bedet te Ter Neuzen; Sas van Gent, M. van Kerkvoort en A. Aarsen, beiden te Sas van Gent Hulst, A. A. Rodrigo te Hulst; Oostburg J. de Vos te Oostburg. Met een expresboot, de //Zeeland", van den Prov. stoombootdienst, arriveerden alhier Zater- dagmiddag ongeveer 30 leden van het Konink- lijk Instituut van Ingenieurs. De //Zeeland" stoomde de nieuwe haven binnen, rechtstreeks in de geopende sluis. Nadat het stoomschip aldaar was vastgemeerd kwam het gezelschap aan wal, en werd onder leiding van de in genieurs, de heeren Van Loon en Lambrechtsen, het windwerk voor de electrische beweging der siuisdeuren bezichtigd, waarna een bezoek werd gebracht aan de electrische centrale, waar de ingenieur, de heer Van Loenen Martinet, inlich- tingen verstrekte. Met de stoomboot //Ondine", die in het kanaal gereed lag voer het gezelschap daarna het kanaal op, om een bezoek te brengen aan de werken te Sluiskil, Sas van Gent en Selzaete. De #Ondine" arriveerde alhier weer te 47j ure, waarna het gezelschap overging aan boord van de //Zeeland", die hen terugvoerde naar Vlissingen, alwaar in het *Hotel Zeeland" ge- zamenlijk werd gedineerd. Ofschoon de, den geheelen dag dreigende lucht weinig goeds voorspelde, bleef het gister- avond droog, tijdens het concert door het mu ziekgezelschap //De vereenigde Werklieden" gegeven in den tuin van den heer Joz. de Feijter. Het programma werd goed uitgevoerd. Er waren vele, vooral jeugdige, bezoekers. Jammer is bet, dat een groot deel niet scheen te bedenken dat ze daar moesten komen om te luisteren en anderen die dat wel wenschen te doen door hunne luidruchtigheid hinderen. Het bestuur der vereeniging zal goed doen, voor volgende ge- legeuheden maatregelen daartegen te nemen. Gisteren speelde de voetbalvereeniging Hercules een wedstrijd tegen E. M. M. uit Vlissingen. Bij de rust was de stand 21 in het voordeel van E. M. M. Na de hervatting van het spel weet Hercules 2 maal en E. M. M. nog 4 maal te doelpunten, wier laatste goal evenwel, wegens buitenspel, ongeldig is, zoodat E. M. M. welverdiend met 5—3 won. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend, dat, van 8 Augustus a. s. af, de openstelling op Zon- en feestdagen van het hulptelegraafkantoor te Zaamslag be- paald is op 89 v.m. beren goede zaken. Spoedig ging ik in wijden omtrek voor den besten berenjager door. Mijne jagerstochten vereischten natuurlijk, dat ik dikwyls weken lang afwezig was en mijn vrouw zag mij steeds met zekere ongerust- heid vertrekken. Als een bliksemstraal uit een onbewolkte lucht trof mij het noodlot. Op een mijner tochten kwam ik in aanraking met vier Choctaws, die onder aanvoering van hun opperhoofd //de Panter" het spoor van een beer volgden, dat ik het eerst ontdekt had. Ik liet mijn recht gelden en het kwam na een heftige woordenwisseling tot daden. Ik verwondde twee Indianen, het opperhoofd en de anderen ont- vluchtten. zij zwoeren mij bloedige wraak. In den eersten tijd was ik werkelijk ongerust, doch spoedig verdween mijn vrees, daar ik op mijn rensachtige lichaamskracht vertrouwde en boven- dieu den voorzorgsmaatregel nam, slechts door andere jagers vergezeld, afgelegen streken te bezoeken. (Wordt vervolgd). TE« JVEE/iESSCHE COCRMT. Woenmlag- en l'fljrtayavwnrt. nUgemnileril op Kees«ilairen. l»ij de KlrniH P. JT. VAI UK MVHK te Ter »em I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1