A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5333. Zaterdag; 31 Juli 1909. 49e »laargang. Geinengde berichten. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,B21/2 en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer J 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Ontwerp-Stuwadoorswet De heeren G. Hoeber en J. Ketting, respec- tievelijk voorzitter en secretaris van het hoofd- bestuur van den Nederl. Scheeps- en Boots- werkersbond, zijn gistermiddag door den Minister van Landbouw in audientie ontvangen, ten einde de bezwaren betreffende de ontwerp-Stuwadoors- wet uiteen te zetten. Zooals men weet, is deze wet reeds schriftelijk ingediend en is zij voornamelijk een gevolg van de ontduikingeu der premie voor de Rijksverzekeringsbank. De patroons hebben er zich vrij hettig tegen ge- kant, zoodat de Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond het nemen van tegenmaat- regelen noodzakelijk achtte. Natuuriijk is men van het beginsel uitgegaan te trachten den toestand zoo gunstig mogelijk voor de arbeiders te maken. Uit het onderhoud, dat genoemde hoofdbe- stuurderen met den Minister hadden, is hun gebleken (zegt de Tel.) dat Z.Exc. er overtuigd van is, hoe in het havenbedrijf controle nood zakelyk is. En wel vooral te Rotterdam op het stuwadoorsbedrijf en in hoofdzaak op den bovenmatigen langen arbeidsduur. De patroons zijn tegen de zoogenaamde con trole- of arbeidsboekjes maar de Minister acht dit het eenig afdoende controlemiddel. De Minister is er ook voor, dat de arbeiders, die de wet overtreden gestraft worden. Hierin staat hij scherp tegenover de Earners van Koop- handel en de patroons, die deze strafbepalingen niet zoo streng wenschen. Oogenschijnlijk klinkt dit vreemd. Doch de reden daarvan is niet ver te zoeken. In het ontwerp staat, dat, wie driemaal de wet overtreedt, voor een jaar uit- gesloten wordt. Deze bepaling is zeer scherp, want de overtreder wordt. gedurende het jaar zijner disqualificatie broodeloos. En toch is de organisatie zeer gesteld op handhaving dezer bepaling. Wetsovertreders zouden in deze o.a. zijn zij, die meer dan het vastgestelde aantal uren arbeiden (de wet wil dit op 66 uur per week vaststellen, en voor den Zondag niet dan bij hooge noodzakelijkheid doen werken)verder worden overtreders zy, die zich in cafe's laten uitbetalen en andere wantoestanden in het leven roepen, waartegen de organisatie reeds zoovele jaren stiijd heeft gevoerd. Het zullen dus de minderwaardigen voor de organisatie zijn, die tot de overtreders gaan behooren. Het spreekt dus vanzelf, dat de bond er zeer op gesteld is, dat de strafbepalingen van kracht blijven. De Minister heeft verklaard, rekening te zullen houden met de verschillende op- en aan- merkingen. Thans zal Z.Exc. een gewijzigd ontwerp maken en dan opnieuw met de vertegenwoordigers uit het hoofdbestuur van den bond confereeren. Bektnraamheids-eischen gemeente-secpetaris. De afdeeling Drente van den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren heeft 11. M. de Koningin verzocht niet goed te keuren de be- noeming van den heer K. Buiten Az., nieuw- benoemd burgemeester van Ruinerwold, tot secretaris dier gemeente. Adressante deelt in haar uitvoerig gemoti- veerd adres mede, dat de raad reeds bij bet bestaan der burgemeesters-vacature den Com- missaris der Koningin inlichtte, de bedoeling te hebben den nieuwen burgemeester tevens tot secretaris te benoemen, zeker mede wegens daaruit voortvloeiende jaarwedde-vermindering. De thans benoemde is echter niet op de hoogte der gemeente-administratie en kan niet geacht worden in het bezit te zijn van de kennis, die, vooral in de laatste jaren, zoozeer noodig is, n.l. niet alleen voor de administratieve werkzaamheden, voortvloeiende uit de gemeente- lijke huishouding, doch ook voor een richtige uitvoering der verschillende Rijkswetten enz. De bond tracht de belangen der gemeente- ambtenaren mede te behartigen door het streven naar wettelijke eischeu van bekwaamheid voor den gemeente-secretaris, waardoor ook her, peil der gemeente-administratie wordt verhoogd. Benoemingen echter als vorenbedoelde moeten ontmoedigend werken, niet het minst ook voor de ambtenaren, die zich voor examenstudie veel moeite en kosten getroosten, ten einde eenmaal, toegerust met de onmisbare kennis voor de be- trekking van gemeente-secretaris gevorderd, zich een goede positie te verwerven. Met veel be- langstelling wordt dan ook het verder verloop van deze zaak door de gemeente-ambtenaren tegemoet gezien. Terwijl Dinsdag in de zaal van „de Prins van Oranje" te Goes, een verkooping van rijwielen werd gehouden, slaagde een dief erin met een der ten verkoop aangeboden fietsen ongemerkt te verdwijnen. Men meldt d.d. 28 Juli uit Enkhuizen De kapitein van een vrachtboot, welke alhier de haven binnenliep, rapporteerde, dat vermoe- delijk hedenmiddag tijdens den hevigen storm in de Zuiderzee tusschen Enkhuizen en Stavoren een sleepboot is gezonken en de opvarenden in de golven zijn omgekomen. Door hem was n.l. waargenomen, dat dit vaartuig door hooge stortzeeen werd overslagen, waarbij de boot voor zijne oogen in de diepte verdween, waarna hij deze niet weer heeft teruggezien. Waarschijnlijk is dit de sleepboot ,/Idial", van Wormerveer, welke alhier tevoren een paar dagen in de haven lag, waarvan de opvarenden, behalve uit den schipper, diens vrouw en eenige kindereu, uit een matroos en een machinist bestonden. Verkiezingsvaria. Aan het stembureau in de Van Marlestraat te 's Gravenhage had Dinsdag het volgende grappige voorval plaats. Een koetsier, die een vrijzinnig huisbezoeker van den eenen tragen kiezer naar den andere reed, hoorde tot zijn niet geringe verbazing roepen //Koetsier, naar den heer L., Van Bylandtstraat/' Meteen klapte het portier dicht, en de lachende koetsier reed vlug naar den heer L. In de Van Bylandtstraat aangekomen, sprong de huis bezoeker haastig het rijtuig uit, keek voor hij aanschelde verwonderd naar den steeds schate- renden koetsier en vroeg aan het meisje dat opendeed //Is je pa thuis, meisje z/Neen pa is niet thuis, maar zit op den bok van uw rijtuig Nu begreep de huisbezoeker hoe het kwam dat zijn koetsier zoo onbedaarlijk zat te lachen. De huisbezoeker keek nu niet meer verwonderd, maar lachte nog harder dan de koetsier. De propagandist had spoedig zijn koetsier bepraat en beiden reden lachende naar het stembureau terugde koetsier, blij dat hij iemand gefopt had, de huisbezoeker blij dat hij nu eens een vrijzinnig kiezer niet thuis gevonden had. De //N. Gron. C." verteltPietertje was gisteren uit't rijden. Voor hen die niet mochten weten wie Pietertje is, zij hier gezegd dat zij is een kindervriendin die in het heele noorden van deze stad een groote reputatie geniet als organisactrice bij uitnemendheid van groote kinder-rijtoeren. De kinderen die bij Pietertje komen iuleggen wekelijks een paar centen, be- talen weliswaar den rijtoer zelt, maar leiding beteekent immers alles en wat zou er van die twee ol drie centen per week tereeht komen als de kinderen zelf gingen potten. Gisteren was het dus de groote feestdag. De kleine wekelijksche bijdragen waren tot een heel kapitaal aangegroeid en toen's morgens de drie groote Jan Pleiziers voorkwamen, zag Pietertje zich al ver van te voren omringd door een schare van blije kinderen. Het gaf een heele bedrijvigbeid in de buurt, die afrit. Want de blijdschap van de kinderen is immers de vreugd ook van de oudershet waren dan ook niet alleen de kleiue potverteerders die genoten van den prettigen tocht naar buiten. Het weer was nog al niet zoo heel slecht en het is voor de underen immers al een groot genot als zij kunnen spelen, en zingen en schommelen daar in zoo'n buitentuin. Er was dus groote, uit- gelaten vroolijkheid in de volgepakte wagens. Totdat er gisteravond iets ernstigs gebeurde dat de pret eigenlijk heelemaal bedierf. Het was in Harendermolen. Daar hadden die kleinen zich nog eens zoo echt vermaakt, maar eindelijk was het dan toch tijd om huis-toe te rijden. Maar toen gebeurde het, het ergste wat de zorgzame Pietertje eigenlijk overkomen kon. By het appel ontbrak er nameli]k een van de jongsten, een wiehtje van acht jaar. Dat bracht natuuriijk groote verslagenheid. Het werd een zoeken, een geroep en heen en weer gejouw, niets hielp.Zoodat ten slotte de terugreis met een reisgenootje minder moest worden aanvaard. Het was geen vroolijke terug- tocht. De kinderen die anders bij die blijde inkomste zoo vroolijk kunnen wuiven en juichen en zingen van j?De groote stille heide", zaten triest en stil bij een en zij die de ziel is van die anders zoo vroolijke rijtoeren, leed het meest van alien. Wat zou men wel zeggen aan den Zwarte Weg bij de kleine thuis.... Terwijl overal werd gezocht naar het ver- loren schaap, stapte er in de avondstilte een heel klein meisje over den Harenderweg richting Groningen. Zij was uit rijden geweest, vriendinnetjes hadden haar booze dingen gezegd, haar bang gemaakten nu zou zij wel zorgeu dat ze alleen thuis kwam, dat ze er eerder was dan de arideren. En vastberaden en steeds vlugger stapten de kleine beentjes van de acht- jarige over den weg Het was toch nog een blijde thuiskomst voor Pietertje en de reisgenootjes. Men zag Maandag op den Schoterweg te Haarlem een fietsrijder met een vos aan een touwtje. Het dier was zeer mak, wat dan ook aanleiding gaf, dat de fietsrijder door het nieuws- gierig publiek telkens werd staande gehouden. Te Dubbeldam werd in den Haniapolder slapende op een hooiscbelf gevonden de 12jarige Boelhouwer, uit Overschie, welk jongetje voor de derde maal thans zijn ouders is ontloopen. De jeugdige zwerveling is door den gemeente- veldwachter naar zijn woonplaats teruggeleid. De Haagsche chroniqueur der N. Gr. Ct. meldt, dat, naar hem van goederhand verzekerd is, ,/de aanstaande troonrede die overigens kort en sober in haar toezeggingen zal zijn, ons de belofte zal brengen van een kieswetherziening in de richting van gezinshoofdenstemrecht." De politie te Heerlen stelde een onderzoek in naar aanleiding van valschheid in gesehriften door een Duitscher, die thans voortvluchtig is. Hij colporteerde met boekwerken voor den boek- haudelaar Beckers en genoot, wanneer iemand zich verbond, tegen een bepaalden prijs zich te abonneeren op in afleveringen verschijnende WJerken, zekere provisie. Hij maakte echter valsche verklaringen op en onderteekende die met de namen van eenige achtbare ingezetenen van Jabeek en Schaesberg, waarop de boekhan- delaar hem de hem toekomende provisie uitbe- taalde. Toen Beckers zich echter tot de per- sonen wendde, die zich op zijn boeken geabon- neerd zouden hebben, kwam hij tot de ontdekking, dat hij de dupe was gewordeu van een sluwen oplichter. De Slaatsspoor laat op 18 en 19 Augustus te Utrecht en Tilburg verkoopen 610 wandel- stokken en 1214 parapluies en parasols, waar- onder twee met gouden knop, in 1908 in haar wagens gevonden en niet opgevraagd, voorts een fiets, 21 gouden ringen, 5 gouden lorgnetten en een aantal gouden en zilveren voorwerpen. 't Is merkwaardig, niet alleen dat zooveel in treinen wordt achtergelaten, maar meer nog dat zulk een groot aantal menschen zich, als ze zoo iets verloren hebben, niet de moeite geven om een briefkaart met eenige aanwijzingen aan den chef van hun station te zenden en hun eigendom zoo maar prijsgeven. De Limb. Koerier verneemt uit Len-Vaals Maandagmorgen, omstreeks vier uur, werden de bewoners van het gehucht R<?ts wakker ge- schrikt door een geweldig leven. Een ballon dreef met kracht zoo laag over den grond, dat hij in onzachte aanraking kwam met daken, schoorsteenen en boomen. Bij den landbouwer H. werd het dak erg gehavend, bij den buurman R werden de boonstaken uit den grond gerukt terwijl een beetje verder de ruiten verbrijzeld werden. Het meeste schade had de landbouwster N., waar het reuzengevaarte in woeste vaart den schoorsteen van het dak sloeg, welke laatste in zijn val een heele partij dakpannen meenemende en de ruiten verbrijzelende, tereeht kwam op een ijzeren voerketel, die totaal verbrijzeld en in stukken geslagen werd. Vol schrik vluchtten de bewoners, slaapdronken naar buiten in de meening, dat Zeppelin hun dorpje was komen verwoesten. In opgewonden toestand over de aangerichte schade, vervolgden zij den steeds laag drijvenden ballon een heel eind ver, totdat hij eindelijk uit hun gezicht verdween. Een half uur verder in het gehucht Mamelis daalde de ballon, waarin twee heeren en een dame zaten, afkomstig uit Rouen (Frankrijk) en die den heelen nacht rondgezworven hadden, in een stuk koren neer, toebehoorende aan den heer Spiarts, waar eveneens veel schade aangericht werd. Hier echter kwamen de luchtreizigers niet zonder vergoeding vrij en moesten zij geducht in den zak tasten. Na hun maag flink opgeknapt te hebben, werd de ballon op een wageu geladen en toog het trio met hun schip op weg naar Wjjlre om van hieruit naar hun heimath terug te keeren. Thomas de in breker-uitbreker. Thomas, de bekende inbreker-uitbreker, is Dinsdagmiddag te Breda aangekomen en naar het Huis van Bewaring aldaar overgebracht. Van deze //incomste" lezen wij in het //Dgb. v. N.-Br." Er was bericht, dat Alfred Thomas de uit- gebroken inbreker, om 11.46 van Roosendaal komen zou en het station stond op dat uur zwart van de menschen. Drukke treinen loopen er om dien tijd en dan, het nieuws had zich al heel gauw verspreid. Thomas zoo zullen we hem voorloopig maar blijven noemen, ofsc'noon hij eigenlijk Schwenner heet, volgens deAntwerpsche politie Thomas verseheen echter niet. Hij heeft gesmokkeld, werd er gezegd: de douane heeft hem vast. Neen, meenden anderen, hij is uit de coupe gebroken. Maar er kwam al spoedig een telegram van de marechaussee in Roosendaal, dat Thomas om 1.02 zou aankomen. Weer groote belangstelling op het perron. En ook op het plein verdrongen de menschen zich voor den ingang. Thomas kwam werkelijk om 1,02 aan, in de achterste coupe 3e klas zat hij vergezeld van 4 marechaussee's. En in de ke'ttingen dat hij zat. Neen, daar was geen loskomen aan. Toen de trein stilhield keek Thomas of Schwenner naar buiten en lachte. Wat 'n be langstelling. Hij voelde zich 'n heele branie. Zooveel menschen ter wille van hem En ze riepen nog hoera ook hij grinnikte smakelijk onder zijn lange bloude snor. Daar stapte hij uit. Was hij dat nu Wij hadden zijn portret meegenomen, en vergeleken. Iuderdaad, eenzelfde lange, blonde knevel. Maar overigens Een man, die over de kracht van zi]n leven heen is. Zou dat Alfred Thomas wezen, die met 'n hengsel van 'n privaatdeksel een deurstijl heeft uitgehold en met 'n sabel in zoo'n korten tijd den vloer bij het luchthok heeft opengebroken Het zal wel zoo wezen, de Antwerpsche politie zegt het. Maar wij hebben ons van Alfred Thomas een heel anderen sinjeur voorgesteld. 't Kan zijn, dat hij in drie maanden erg verouderd is, en dat ook zijn gelaat een andere uitdrukking heeft gekregen. Wij voor ons zouden echter in dezen man den be- ruchten inbreker-uitbreker niet hebben herkend. Hij is per dievenwagen naar het Huis van Bewaring gebracht en daar opgeborgen. TER *EimS('HE COIIRAST Wit bind verscliljnt flaanda^-, WoenNdaK- en Vrijila^avondl, nit^ezondfrd tip Feeitdagen* bij de Firm a I*. J. AM DK SAMDE te Ter MenzeD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1