A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Donderdaa; 29 Juli 1909. 49e Jaargang. Buitenland. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen j 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika l,321/s en voor het overige Buitenland 1,65. Men abonneert zicb bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Engeland. Vlootuitbreiding. De Engelsche regeering is tenslotte gezwicht voor den aandrang van imperialistiscbe zijde om de vloot zooveel mogelijk te versterken. Het 2e viertal Dread noughts zal onverwijld op stapel worden gezet. De Marine-minister Mac.Kenna beeft in't Lager- huis meegedeeld dat de beloofde 4 scbepen vol- tooid zullen zijn tegen Maart 1912, de kielen zullen ecbter niet voor April volgendjaar gelegd worden. De regeering, aldus het betoog van Mac Kenna, is tengevolge van den voortdurenden groei van de vloten der mogendbeden, gedwongen ook haar vloot uit te breiden. Ditmaal waren 't Oostenrijk en Italie, die door den bouw van Dreadnoughts Engeland noopten tot 't aan- schaffen van meer dergelijke reuzenscbepen. Natuurlijk zullen de nieuwe oorlogsbodems grooter zijn, sneller vaart en sterker bewapening bebben dan de grootste eenbeden van nu. Nadrukkelijk betoogde de Minister voorts dat Engeland geen scbuld beeft aan het op- drijven der maritieme uitgaven. Zijn pogingen om een vermindering der oorlogstoerustingen te verzekeren badden geen resultaat. In de laatste drie jaren zette Engeland 8, Duitscbland 11 pantserschepen op stapel. De Minister er- kende dat 't mogelijk was dat nog jaren lang op dezen weg van vlootconcurrentie zal worden voortgegaan, maar met klem betoogde hij dat wanneer Engeland voortgaat met minder schepen op stapel te zetten dan een buiteqlandsche mogendheid, het overwicht ter zee van Engeland in tien, vijftien jaren verdwenen zou zijn. De tijd is nu gekomen, om, nu geen schikkingen getroffen zijn kunnen worden, stappen te doen om het overwicht ter zee van Engeland te ver zekeren niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst. Eerste-minister Asquith deelde mee lat de nieuwe schepen 'n extraatje waren. Behalve deze 4 krijgen we nog de gewone jaarlijksche vlootaanbouw voor 1910 en '11. 't Grootste gevaar ligt bij Duitschland, gaf Asquith te verstaan. De Minister wil daarmee niet zeggen dat er 'n conflikt dreigt of redelijkerwijs te ver- wachten is, maar de regeering beeft het rijk tegen gevaren te verzekeren, welke zouden kunnen ontstaan op het meest onvoorziene oogen- blik, van de meest onverwachte zjjde. lndien de regeering, welke oprecht wenscht den vrede Behoedzaam liet Charles Larnon Ninette, die bewusteloos in zijn armen gezonken was, op den mosgrond neerglijden, en trachtte haar weer tot bewustzijn te brengen. ,/Mijuheer Leroy," zeide de jonge man, terwijl hij daarmede bezig was, ;/de levensgeschiedenis van dezen man bevat een vreeselijk geheim, dat hij mij op dien noodlottigen avoud in het blokhuis wilde open- baren, doch waarin hij door de Apachen ver- hinderd werd. Ik geioof niet te dwalen, als zjjn dood met het geheim in verband staat //Ik ken dat geheim," antwoordde Leroy, z/ziet maar eens In zijn hand hield hij het meermalen vermelde voorwerp, dat er uitzag als een doek. Dat was het echter niet, maar een groot ineen- schuivend masker, in valen beenderen kleur en in den vorm van een volledige hoofdbedekking dat, meesterlijk bewerkt, op een doodshoofd geleek, met vier openingen om te zien en adem te halen het masker van den Boozen.Geest. X. De opkomende zon bescheen den volgenden morgen een somber tafereel. In een groot gemeenschappelijk graf, aan den zoom van het woud, dat door de kolonisten en de soldaten gegraven was, vonden vrienden en vijanden. vreedzaam naast elkander, hun laatste rustplaats, en het welbehagen onder de menschen te be- vorderen, in de vervulling van dien plicbt tekort schoot, dan zou zij terecbt algemeen veroordeeld worden. Een motie, van radicale zijde ingediend, om de begrooting voor den bouw van schepen te verminderen, is met 280 tegen 98 stemmen verworpen de unionisteu stemden voor de re geering. De minderheid bestond uit Ieren, leden der arbeiderspartij en eenige radicalen. Naar de //Daily Chronicle" meldt heeft de Italiaansche regeering besloten onmiddellijk 3 Dreadnoughts op stapel te zetten, als tegen- wicht tegen de Oostenrijksche vlootuitbreiding. Spanje—IHarokko. Officieel wordt door de Spaansche regeering den toestand in Marokko als ernstig beschouwd. Vooral het groot aantal gesneuvelde officieren heeft te Madrid opsehudding verwekt. In de twee groote gevechten, waar telkens 'n half dozijn officieren sneuvelde, was in vergelijk daarmee 't aantal gesneuvelde soldaten laag. Hoewel en officieele en particulier berichten de dapperheid der soldaten prijzen, komt 't ver- moeden op dat niet alleen in Spanje, maar ook in Marokko 'n muitende geest onder de soldaten heerscht, als n onheilspellend gevolg van den kritiekeu toestand waarin 't Spaansche leger zich bevindt. Te Barcelona hebben de anarchisten de be- toogingen tegen den oorlog voortgezet en de algemeene werkstaking afgekondigd. De re geering heeft daar onmiddellijk op geantwoord met het instellen van den staat van beleg. In allerijl worden nieuwe troepen naar Marokko gezonden men zal er spoedig 40.000 man tegen de Mooren in 't veld brengen. Minister Aliende Sallazar verklaarde dat de actie der troepen bestaan zal in 't verdedigen van Melilla en de vooruitgeschoven stellingen, liggende in het Spaansche gebied, bij't verdrag van Tetuaan bepaald. Er mogen alleen officieele telegrammen verspreid worden, cijfer-telegram- men worden door de cencuur niet doorgelaten. De liberale pers protesteert tegen deze vrijheids- beperking. Gistermorgen hadden de Spaansche bladen telegrammen noch correspondenties van 't oorlogsterrein. Griekenland Kreta. an het nieuwe Grieksche Ministerie-Rhallys is geen verscherping van de Kreta-kwestie te verwacbten. De verklaringen van den Minister- Tegen den avond, na afloop der treurige plech- tigheid, begaven zich Jacques Leroy, Charles en Ninette, naar de plek in het woud, waar Jeau Houdance den doodelijken stoot ontvangen had. Zvvijgend groeven beide mannen een af- zonderlijk graf en lieten het lijk van Jean Houdance daarin neer. Slechts het halssieraad, vervaardigd uit klauwen van grauwe beren, nam Charles Larnon het lijk af om als aandenkeu te bewaren. Ivapitein Green, de bevelhebber der soldaten gaf Charles Larnon een korte verklaring van zijn versehijning op het kritieke oogenblik en wat daartoe aanleiding had gegeven. Jean Hou dance was op een bijna doodgereden paard in het front aangekomen en had den commandant verzocht de kolonie Libreville ter hulp te Snellen, die door de oproerige Apachen ernstig bedreigd werd. De commandant had terstond kapitein Green het bevel over een detachement van zeventig bereden manschappen opgedragen, die met den Trapper in allerijl naar Libreville reden. Iwee dagen na het gevecht ging Ninette, door Charles Larnon en Leroy vergezeld, het blokhuis van Houdance bezoeken. Het blokhuis zelf was niet vernield, maar door de Apachen uitgeplunderd, doch de secretaire en de boeken- kast hadden zij ongemoeid gelaten. Boeken en beschreven papieren beschouwden ze als toovermiddelen der bleekgezichten. die ze zich wel gewacht zouden hebben aan te raken, uit vrees voor de booze geesten. De stervende had van een geheime schuiflade in de secretaire ge- sproken. Ninette wist wel, dat die bestond, maar ze wist de juiste plaats er niet van. Er j president in de Kamer afgelegd doen zien dat hij vriendschappelijke betrekkingen met de naburige staten wenscht te onderhouden. In de Kretenzer kwestie zal Rhallys een open en eerlijke honding in acht nemen, en zich schik- keu naar de beslissingen der mogendheden. i Griekenland treft geenerlei voorbereidende miiitaire maatregelen en zal geenerlei maatregelen in dien geest treffen. R u s I a n d. Volgens een interview in //Retsj" vertoeft Harting, de Russische ex-politie-chef, te Peters burg. Hij erkende dat hij onder den naam van Landesen vroeger tot de terroristen behoord had, maar later in dienst der Russische politie trad. Azeff was Harting's rechterhand en deze politie-spion vertoeft thans ook in Rusland. Deze verklpringen veroorzaakten eenige sensatie te Petersburg. TER NEUZEN, 28 Juli 1909. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot plaats- vervangend dijkgraaf van den Bontepolder de heer J. van Cadsand, tot dijkgraaf van den polder Noord bij Neuzen de heer F. Dekker en tot plaatsvervangend dijkgraaf de heer A. de Bruijne, alien te Ter Neuzen. Gedurende de eerste helft van ditjaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden Maand. Getal Geladen met: M3. inhond bruto Januari 26 18 s., 3 ij., 2 h., 2 k.. 1 e. 54520 Februari 26 14 s., 5 ij., 3 k., 2 ch.cl., 1 h., 1 1. 57550 Maart 22 13 s., 2 ij., 2 k., 2 e., 2 ch.cl., 1 1. 51515 April 27 14 s., 4 k., 6 ij., 1 h., 2 1. 69521 Mei 31 15 s., 2 k., 8 ij2h., 2 ch.cl., 1 h., 1 1. 77366 Juni 34 15 s., 2 k., 5 h., 5 ij., 1 e., 1 ch.cl., 5 1. 94414 166 404886 In deze kolom beteekenen de letters s. stuk- goederen, ij. ijzer, li. hout, k. kolen, e. erts, ch.cl. china- clay, 1. iedig. bleef dus niets anders over dan het meubel uit elkaar te slaan en men vond werkelijk de ge heime schuiflade, die tal van familiepapieren en brieven bevatte. Hoe verwonderd keken ze echter op, toen zij een pakje banknoten ter waarde van 50000 francs ontdekten. Geheel onderaan lagen eenige dicht beschreven vellen papier, van de handteekening des Trappers yoorzien. Ze waren kort geleden geschreven en luid- deu als volgt Uit de gevangenschap der Apachen gelukkig ontkomen, bereikte ik heden de kolonie en mijn blokhuis. Mijne dochter Ninette bevindt zich nog in handen der Apachen en wel in het dorp van Hiakowa, doch de hees Bouleau heeft mij, een half uur geleden, meegedeeld, dat Charles Larnon op weg is naar het Choctawdorp om den Zittende Stier en zijn krijgslieden mede te nemen en verder met diens hulp Ninette uit het dorp der Apachen te verlossen. Ik weet niet, op welke wijze ik hem mijn dank- baarheid beter zoude toonen, dan door naar het fort Vermont te Snellen en hulp voor de kolonie te halen. Mijn tocht naar het fort voert mij door de streken der oproerige Indianen. Het zou dus kunnen gebeuren, dat ik mjjn doel niet bereik, of dat het lot der kolonie reeds beslist is, voor dat er hulp komt opdagen. Ik wil daarom de gevaarlijke reis niet ondernemen, alvorens ik bij dit schrijven een sluier oplicht van een geheim, dat, ingeval ik sterf, mijne dochter moet leeren kennen. Ik ben de zoon van een rijken scheepskapitein te Havre. Mijne moeder stierf op jeugdigen Uitgevaren zijn in Januari 17, in Februari 19, in Maart 20, in April 21, in Mei 25, in Juli 26, totaal 128. Gedurende de eerste helft van hetvorigjaar kwamen alhier binnen met bestemming voor onze haven 219 zeil- en stoomschepen, met een bruto-inhoud van 543,378 M3., terwijl van hier naar zee uitvoeren 170 schepen. Bestemd voor Gent kwamen alhier gedurende de 6 eerste maanden van dit jaar binnen 558 zeil- en stoomschepen, met een bruto-inhoud van 1,546,624 M3., terwijl komende van Gent zijn uitgevaren 579 schepen. Over denzelfden tijd van het vorig jaar kwamen binnen 567 schepen, metende 1,532,289 M3., terwijl uitvoeren 580 schepen. - Gisteren werd alhier gehouden de hoofd- bestuursvergadering van den Nationalen Bond van Vergunninghoudera, waarmede gepaard ging de viering van het Sjarig bestaan der afdeeling Ter Neuzen. Door de leden der plaatselijke afdeeling waren verschillende maatregelen ge- nomen om de afgevaardigden van elders eene feestelijke ontvangst te bereiden. Van bunne woningen woei de nationale driekleur, terwijl het muziekgezelschap //De Vereenigde VVerk- lieden" was uitgenoodigd, om de ontvangst met muziek op te luisteren. Toen des namiddags ongeveer half 2 ure de provinciale boot Zeeland arriveerde, waarmede de afgevaardigden van elders verwacht werden, waren by de aanlegplaats aanwezig het bestuur en de feestcommissie uit de afdeeling en toog men, nadat de afgevaardigden waren verwelkomd, met de om hunne sierlijke bewerking zeer de aandacht trekkende vaandels der afdeelingen Dordrecht en Rotterdam aan het hoofd, onder het uitvoeren van pas-redouble's door het muziekgezelschap, naar het vergaderlokaal, het logement s Lands Welvaren", van den heer M. J. Adriaansen. Door het muziekgezelschap werd hierna nog eene wandeling gemaakt door verschillende straten der stad. Omstreeks 3 ure werd de vergadering door den voorzitter der plaatselijke afdeeling, den heer A. de Vrieze, geopend. De vergaderzaal was versierd met vlaggen en guirlandes. Tegen- woordig waren 15 afdeelingen, benevens het Dag. Best, der vereeniging en vele leden der afdeeling voor Ter Neuzen en omstreken. De heer De Vrieze heette namens de afdeeling de aanwezigen bartelijk welkom en verklaarde leeftijd en met haar verloor ik het eenige wezen, dat ik werkelijk liefhad. Mijn vader had omtrent hetgeen hij tegenover zijn eenigen zoon verplicht was, eigenaardige gedachten. Hij was een man van koel, nuchter verstand en van prjnlijke, ja overdreven nauwgezetheid in de vervulling zijuer beroepsplichten. Op zekeren dag zeide hij tot mij //Je bent mijn eenige zoon en draagt mijn naam, als vader ben ik verplicht je zooveel te laten leeren, dat je eerlijk door de wereld kunt komen. Noem in latere jaren je naam met dezelfde achting als den mijnen, dan zal ik zeggen dat is mijn zoon. Stel je mijne hoop- voile verwachtingen te leur, dan trek ik mijn hand van je af en het zal dus tot je eigen nadeel zijn, als je een onbruikbaar lid der maat- schappij wordt." Ik zag mijn vader zelden. Meestal was hij op zee en hij stond nimmer toe, dat ik hem vergezelde. »Leer maar", zeide hij, //het plezier komt eerst in de tweede plaats in aanmerking Ik leerde daarom, dat wil zeggen spelenderwjjze, en mijne getuigschriften waren voortreffelijk, doch mijn vader schreef die ten onrechte aan mijn vlijt toe. Ik was lichtzinnig en het ware mij even onverschillig geweest, wanneer mijne leermeesters over mij geklaagd hadden. In dat geval zou mijn vader niet onvoorbereid geweest zijn op het voorval, tengevolge waarvan er eene break tusschen ons ontstond. (Wordt vervolgd). COURAST l»it Mail verxrliijiit WarniiUg., Woemnlaif en Vrijdaeavond. aitgezond«rd op FeeatdaneD. bij de Finns P. J. VAW UK. NiKBE «e Ter Semen. uim imm I1M—UB1—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 1