van alle voorhanden zijnde Manufacture!! en Modcartikelen, Erven QUIHTUS. FTieuwe puike Raapsaden. Openbare Verkooping. Eene HOFSTEDE, Leve de concurrentie. apieren Sigaretten, Aanbesteding. een KLERK, Ziekenhuis Ter Neuzen. BEDDENMAGAZIJN J. de Smidt-Pothove leereR- en Hapakbedden, Een net Woonhuis. Solide TARREURS, Ontvangen: TANGLEFOOT (Vlisgospapis:), Firma P. J. VA1T DE SA1TDE. beneden fabrieksprijzen. TER NEUZEN. A. G EEN SEN. M. DE YOS, Sigarenhandel, Zaamslag. Heden weer opnieuw ontvangea GROOTE SORTEERING Wollen-,Chitsen- en Moltondekens. Oilerst concurreerende prijzen. Levering franco. Te of te huur koop GEVRAAGO: versche zending TER NEUZEN. ST00MB00TDIEN3T OP DE WESTER-SCHELDE. Middelen van vervoer. Ook het veelgevende en niet gauw be- vriezende gele Engelsche Twinips Raapzaad. Te bekomen bij J. B. ROOLE te Zaamslag. De Notaris E. B. Dumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van zijne Principalen bij instel en verblijf in het openbaar veilen en verkoopen met goede Bouw- en Weilanden en Dijk, onder de gemeente Boschkapelle, ter gezamenlijke grootte van zeven en dertig kectaren tien aren zestig centiaren, verdeeld in koopen, als volgt Koop Een. Eene Hofstede, zijnde Woon- huis, Keet, Schuur en aanhoorigheden, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Wei landen, in een blok, in den Stoppeldijk- polder, (Stoppeldijkerveer), gemeente Bosch kapelle, kadastraal bekend in sectie C num- mers 422, 423, 424, 425 en 1056, samen groot 6,15,06 hectaren. Koop Twee. 1,13,59 hectare Dijk, daarvoor liggende, kadastraal bekend in sectie C nammer 1037 en 19 aren 5 centiaren Weg, sectie t nummers 721 en 771, alsmede 2 aren 10 c. a. Grond, in erfpacht bij de heeren J. A. Wouters en Ch. M. J.Wou- ters, 3 aren 81 c. a. en 90 c. a. Grond, in erlpacht bij G. van Kampen en 85 c. a. Grond, in erfpacht bij J. F. van Trappen. Koop Drie. 1,61,70 hectare Bouwland, langs den steenweg tegenover de hofstede en aan den Dijk, kadastraal bekend in sectie C nummers 445 tot en met 451. Koop Vier. 11,38,50 hectaren Bouwland, langs den steenweg naast koop drie, kadas traal bekend in sectie C nummers 453, 454 en 455 (Kunstweide, Gerst, Voeder- beeten, Erwten en nog eens Gerst). Koop \ijf. 3,45,50 hectaren Bouwland, (vlasland) kadastraal bekend in sectie O nummer 452. Koop Zes. 4,14,40 hectaren Bouwland (suikerbeeten), kadastraal bekend in sectie C nummer 456'ois, Koop Zeven. 3,65,50 hectaren Bouwland (Klaver en lame), kadastraal bekend in sectie C nummers 456 en 457. Koop Acht. <6 aren 40 centiaren Kreek, Rietveld en eenig Weiland, kada straal bekend in sectie C nummers 458 en 459. Koop ftegen. 3,39,40 hectaren Bouwland, over de kreek, kadastraal bekend in sectie C nummer 460. Koop Tien. 1,07,50 hectare Dijk en 14 aren Zijkantweg, kadastraal bekend in sec tie C nummers 723 en 724. De goederen zijn in pacht bij den heer Al- phonsus Mangnds tot October 1912 ad 1840,24 sjaars: lasten voor eigenaars rekening. Betaling koopsom 1 November 1909. De koopers moeten de loopende pachtpen- ningen vanaf 1 October 1908 naar evenredigheid hunner koopsom men opleggen bij de koopsom en treden dan ten dage van den vervaldag der pacbt in het genot der pacht eveneens naar verhouding hunner koopsommen. Instelpremie 1jt °/0. INSTEL op Maandag 23 Augustus 1909, des namiddags 31/, uur in het Hotel //Het Bonte Hert", bij den heer L. J. Brand te Hulst en VERBLIJF op Maandag 6 Septem ber 1909, des namiddags 31/2 uur, in het Hotel //Den Dubbelen Arend", bij den heer August Pateuh. te Hulst. 1 wee derde der koopsom mag als eerste hypotheek a 4 °/Q op de goederen gevesti^l biijven. Pachleontract, plans en extracten liggen ter inzage ten kantore van den Notaris Dumoleijn te lloutenisse, bij wien verdere inliehtingen te verkrijgeu zpn. Hoe meer Parapluie-koopmans er komen, hoe meer oneerlijke concurrentie er gevoerd wordt. hoe meer bluf er gemaakt wordt voqx PARAPLUIES met een jaar garantie't! Hoe grooter de verkoop ieder jaar wordt vva»r de soorten PARAPLUIES, welke bekend en geroemd zijn als de beste en goedkoopste in 't gebruik. Aanbevelend, in vele verschillende soorten. Op Maandag 26 Juli, des voorm. 11 ure, zal de Deurwaarder A. C. M. POPPE te Hulst, in het cafe van W. den Hartog aldaar, aanbesteden het bouwen van een I1EEREN- 11UIS met KANTOOR aan de Groote Markt te Ilulst. Bestek en teekening zijn ad f 1,50 per stel verkrijgbaar in genoemd cafe, alwaar details ter inzage liggen. Aanwijzing, zoonoodig 1 uur voor de besteding op het terrein. Notaris DAEY OUWENS te Hulst, vraagt zoo spoedig mogelijk liefst eenigszins op de hoogte met kantoor- werkzaamheden. Spreekuren voor de voltrende week s Maandag 101/2I1/, uur. Dr. J. C. KINDERMANN, Dinsdag 101/3I1/, uur. uur. Woensdag 8—101 Oogarts. Dr. I. C. HENKES, Keel-, Hens- en Oorarts. Dr. O. SCHOUTE en Dr. A. STAVERMAN, Heelknnde en Trouivenziekten. (Uitsluitend met medeweten en in overleg met den Huis-arts). Zaterdag II31/, uur. Tandarts L. J. F. VAN BALEN, Runsttanden, Gebitten enz. Eene groote sorteering der voor heeren en dames, waaronder Kroonprins, montuurlicht en elegant. Ierieren dag aan huis te ontbieden. Alle reparation moeten niet, maar kunnen elken dag bezorgd worden Nienwediepstraat 35, Ter Neuzen. N, B. Maandag begint de groote verkoop binnen de stad. Aanbevelend, J. SCHEELE. TER NEUZEN. Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. met 1 Nov, a. s. net 1 Benedentwee kamers ensuite en een zijkamertje. Eerste verdieping4 kamers. Gelegen in het centrum van Ter Neuzen. Adres bureau van dit blad. voor een Suikerfabrikant. melden bij P. KOOLE of per franco brief. Zich spoedig aan te te Axel, in persoon Van I MAART tot en met 31 OCTOBER 1909. Amsterdamsche tijd. D a g e 1 ij k s s vm. 5,20 7,50 9,50 nm. 12,10a)b) 3,43c) en 6,35d)h) stf.m - 'K Van Vlissingen naar Breskens u Breskens naar Vlissingen H Ter Neuzen naar Vlissingen Vlissingen naar Ter Neuzen r n 12,35a) 4,10c) 2,15a) en 5,05 12,10a)b) 3,43 12,50 3,45. 2,58 5,58. v 7,05 en 6,35d)h) Woensdags 5,50 8,20 10,20 5.20 7,50e)f) 10,45g) 6,30 9,20f) Van Walzoorden n. Hansweert vm. 6,05 9,05*) nm. n Hansweert n. Walzoorden 8,28*) 11,21 H Van Borssele (e en h) vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzen. Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 a Hoedekenskerke naar Ter Neuzen H 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Ter NeuzenBrnssel over Lokeren. Spoorweg Ter Neuzen -Mechelen. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent, Van Gent over St. Nicolaas naar Ter Neuzen. Stoomtramweg Ilulst—Walsoorden. Finale nitverkoop a contant 8 VAN tN H Op deze reizen worden geeu goederen en vee vervoerd. b) Bij rertraging van den trein 12,04 kunnen de booten naar Breskens, Borssele en Ter Neuzen ten liongatc S miDaten wachten. c) Op deze reizen wordt g e e n Tee vervoerd. .1) By vertraging van trein 6,29 minnten wachten. Op deze reizen wordt te Borssele niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op de ZONDAGEN van I Naart tot en met SI October ban de boot van 10,45 nit Ter Neuzen ten hougste SO minnten wachten. Deze boot legt te Borssele alleen aan op de WEEKDAGEN van 1G April tot en met 13 Augustus. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit Tusschen VlissingenBreskens, Vlissingsn—Borssele, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, Breskens Borssele, Ter NeuzenBorssele en omgekeerd, worden rctourkaarten afgegeven geldig voor dertig dagen alsook abonnementskaarten per maand. kunnen de booten naar Breskens, Borssele en Ter Neuzen ten koogste 20 Sf) •O Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen n. Gent 6.00 8,54 12,19 2,22 5,31 Sluiskil 6,07 9,02 12,27 2,30 5,39 Sluiskil ibrug) 6,10 9,65 12,30 2,34 5,42 Philippine 6,14 9,09 12,34 2,38 5,46 Sas van Gent 6,28 9,18 12,43 2,47 5,55 Greenwiohtijd. O (aankomst 6,08 9,02 12,28 Selzaete V(vertrek 6>..3 9>07 12>44 Aank. te Gent (kl. St.) 6,54 9,39 te Gent (gr. st.) 7,08 9,22 1,24 3,22 6,87 2,32 2,37 5,40 5,50 Greenwichtijd. v. Gent (gr. St.) n. T. N. 5,23 8,10 11,50 2,15 Gent (kl. st.) 5,84 8,31 12,02 2,27 (aankoinst 6,09 9,03 12,33 2,59 (vertrek 6,13 9,10 12,43 3,05 Selzaete Amsterdamsche 6,37 Sas van Gent v. Philippine 6,50 r Sluiskil (brag) 6,54 a Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 9,35 9,40 9,48 9,52 6,57 9,55 7,05 10,03 t ij d. 1,08 1,15 1,23 1,27 1,30 1,38 3,30 3,35 3,43 3,47 3,50 3,58 5,04 5,16 5,48 5,55 6,20 6,25 6,83 6,37 6,40 6,48 8,2!) 8.37 8,40 8,44 8,53 8.38 8,52 9,24 9,36 7,3® 8,08 8,40 8,52 9,17 9,23 9,31 9,35 9,88 9,46 CORRESPONDENT1E. Greenwichtijd. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,10 12,36 5,50 8,58 Ee.iloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,29 4,52 7,05 Selzaete n. Moerbeke eD Lokeren 6,18 9,12, 12,51 5,49 en 9,27 (De trein van 9,27 loopt niet verder dan Moerbeke). Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,16 7,15 11,58 5,00 8,12 Gent n. Brussel 7,18 10,02 1,40 6,55 9.44 Brnssel n. Gent 6,01 9,82 3,56 6,14 Gent n. Ostende 8,21 11,02 11,05 6,40 9,49 Ostende n. Gent 6,35 8,48 8,51 11,01 11,34 3,20 5,30 Ter Neuzen 6,00 8,54 12,19 5,31 Am. T. V. Selzaete 6,18 9,12 12,51 5,49 Gr. T. a. Brnssel 10,04 12,37 3,31 9,43 a v. Brussel 5,30 10,15 2,12 6,17 n v. Selzaete 9,10 12,43 6,55 8,52 V 1 a. Ter Neuzen 10,03 1.33 6.48 9.46 Am. T_ Amsterdamsche t ij d. v. Ter Neuzen 6,53 10,00 1,48 6,12 Sluiskil 7,05 10,08 1,56 6,20 Axel 7,12 10,17 2,04 6,29 Kijkuit 7,19 10,26 2,13 6,37 Hulst 7,27 10,38 2,22 8,4© Gr e e n w i h t ij d. Clinge 7,20 10,36 2,18 6,42 St. Gillis 7,29 10,45 2,26 6,51 Aank. te St. Nicolaas 7,38 10,54 2,35 7,021 Vertr. v 8,22 10,57 3,00 7,18 Aank. te Mechelen 9,15 11,55 8,57 8,12 Gr e e n w i h t (j d. v. Mech. n. St. Nic. 6,38 10,30 1,29 6,04 St. Nic. n. T. N. 7.50 11,40 3,05 7,15 St. Gillis 8,00 11,52 3,16 7,25 v Clinge 8,10 12,04 3,26 7,35 A m s t e r d a m c h e t ij d. r Hulst 8,42 12,58 8,58 8,C6 i Kijkuit 8,50 1,05 4,06 8,13 Axel 8,58 1,12 4,14 8,20 Sluiskil 9.06 1,19 4,22 8,27 Aank. te Ter Neuzen 9,14 1,26 4,23 8,34 CORRESPON DENTIE. Greenwichtijd. v. St. Nicolaas n. Antwerpen 8,23 11,42 2,50 7,16 v. Antwerpen n. St Nicolaas 6,47 10,38 2,06 6,18 u St. Gillis n. Moerbeke 8,03 11,20 3,26 7,47. Moerbeke n. St. Gillis 6,45 9,59 1,20 6,15 a Mecbelen n. Brussel 9,23 11,59 4,14 8,16 Brussel n. Mechelen 5,59 9,40 12,40 5,35 Mechelen n. Leuven 9,31 12,35 4,20 10,27 Leuven n. Mechelen 5,36 9,34 10,01 12,27 5,18 v. Ter Neuzen 6,54 10,00 1,48 6,12 Am. T- St. Nicolaas 8,18 11,33 2,49 7,11 Gr. X» Aank. te Gent (Waes) 9,02 12,35 3,29 8,15 Gr. T. v. Gent (Waes) 6,28 J 0,36 2,07 St. Nicolaas 7,"0 11,40 3,05 Aank. te Ter Neuzen 9,14 1,30 4,12 6,09 7,16 v 8,35 Am. T. Amsterdamsche tijd. 8,00 fl0,45 j-2,25 5,80 8,05 8.08 10,48 2,28 5,33 8,08 8,06 10,51 2,31 5,35 8,11 8.09 10,54 2,34 5,39 8,14 8,15 11,00 2,40 5,45 8,20 8,20 11,05 2,45 5,60 8,25 8,28 11,13 2,53 5,58 8,33 8,33 11,18 2,58 6,03 8,38 8,41 11,26 3,06 6,11 8,46 8,44 11,29 3,09 6,14 8,49 8,47 11,32 3,12 6,17 8,52 8,55 11,40 3,20 6,25 9,00 v. Hulst, Station 5,05 Postkantoor 5,08 Dubbele Poort 5,11 Tivoli 5,14 Rustwat 5.28 Terhole 5,25 Hoefkensdijk 5,33 Kuitaart, Tol 5,38 Kloosterzande Tasdijk 5,46 u u Dorp 5,49 Walsoorden Kruisweg 5,52 Aank. Walsoorden, Dijk 6,00 Vracbtgoederen worden slechts met deze treinen vervoerd v. Walsoorden, Dijk 6,10 +9,30 12,05 f3,55 a Kruisweg 6,18 9,18 12,12 4,03 Kloosterz., Dorp 6,21 9,41 12,15 4,06 Twdijk 6,24 9 44 12,18 4,09 Kuitaurt, Tol 6,32 if,52 12,25 4,17 ..Hoefkensdijk 6,37 9,57 12,30 4 22 TerhOle 6,45 10,05 12,37 4,30 Rustwat 6,50 10,10 12,41 4,35 Hulst Tivoli 6,56 10,16 12,46 4,41 Dubbele ponrt 6.59 10,19 12,49 4,44 fostkuntoor 7,02 10,22 12,52 4,47 A.k.Hulsv. Station 7,05 10,25 12.55 4,50 7,45 10,00 6,50 6,58 7,01 7,04 7,12 7,17 7,25 7,30 7,36 7,39 7,42 9,10 9,17 9,20 9,23 9,30 9,85 9,42 9,46 9,51 9,54 9,57 f Vrachtgoedersn worden slechts met deze treinen vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 8