Verlamming in de vingers. Bekendmaking'. Openbare Verkooping CAWADABOOWEW. Correspondenten Openbare Verkooping. EEN WOONHUIS, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Een Woonhuis, Openbare Verkooping BOUWL ANDEN BOUWLAFD Advertentien. Bekendmaking'. llit de hand te koop: Eene partij MeubiSaire Goederen, 30 tiectaren zwaar gewassen Haver en 6 hectaren zwaar gewassen Paardenboonen, BURGER LUKE STAND. 2y4 Gerst 5 mim 3 Haver 7 ongeveer l1 /2 Aardappelen 3 ruim 8/« Beestepeeen (h/2 t \ll-2 hectare Haver, Vs Hogge, Va Tarwe, I Erwten, I Aardappelen, Eene partij HERBERGGERIEF de volgende GOEDEREN De Kloosterbalsem geneest ze. Doctoren staan verbijsterd. De heer G. Roeles, landbouwer te Tipmaat bij Noordsleen (Dr.) verklaarde ons, dat zijne echtgenoote eene verlamming in de vingers bad, terwjjl ook haar band gebeel verlamd was. f/De vingers stonden geheel krom en de band was stijf en gebogen. Ze kermde het soins uit van de pijn. Dit duurde zoo verscheidene rnaan- den zonder dat ik er baat voor wist. Ik las in de courant eene advertentie over Kloosterbal sem en ried mijne vrouw aan deze eens te probeeren. Ik kocht een potje bij den drogist Fred, ten Kate te Emmen, en nadat mijne vrouw nog maar een half potje had opgesmeerd en daarmede de handeu en vingers flink had inge- wteven, kon ze deze lichaamsdeelen weder ge- bruiken en is ze thans volkomen genezen. Vroeger kon ze natunrlijk hare werkzaamheden niet verrichten, doch thans kan ze dit, dank zij den Kloosterbalsem weder volkomen. Prijs per pot van 20 gram 35 ct. van 50 gram 75 ct., van 100 gram J 1,20 en van 250 gram 2,50. Hoe grooter pot, hoe voor- deeliger dus Let op Alleen de echte Kloosterbalsem geneest, deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waarop de liandteekening L. I. Akker, Rotterdam, voorkomt, alle andere is namaak. De namaak geneest nooit erkrijgbaar bij Drogisten, Apothekers en de bekende Depothouders. ZEET IJ J> INGE IV. Van 21 tot en met 22 Juli. s Van 21 tot en met 22 Juli werden langs de Oostsluizen alhier 20 binnenvaartuigen op en 31 afgeschut; door de Westsl. 5 op- en 3 afgeschut. Posit ie der Stoornschepeti. AANBESTEDINGEN. Op Woensdag 4 Augustus 1909, des voor- middags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Hel herstellen der schade toegebracht door het stoomschip /Koningin Wilhelmina" aan den kop van het Westerhoofd van de buitenhaven te Vlissingen, beboorende tot de werken van het kanaal door Walcheren. Raming 12,250. KOERS VAN HET GELD. Belgische per 100 fr. 47,80 a 47,825. Engelsch per sg w 12,— n 12, Getrotfen door de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen innig geliefden Echtgenoot Yader en Broeder, betuigen wij onzen liarte- lijkeu dank. Uit aller naam, ed. J. DE MEESTER geb. E. Dieleman Hoek, 22 Juli 1909. Ondergeteekende betuigt zijnen ivelgemeemleii dank aan de kiezers voor het in hem gestelde vertrouwen, en voor de bewijzen van belangstelling bij gelegeuheid van zijne verkiezing tot lid van den gemeenteraad. Ter Neuzen, 23 Juli 1909. J. DE BRU1JNE Mz. 1 De ondergeteekende brengt zijn bartelijken dank aan alien, die hem lebben herkozen als Raadslid van Axel en aan ieder die daartoe medegewerkt en belangstelling beeft getoond op dien dag. Axel. FERD. VAN DRIEL. Het Bestuur van den L1EVENSP0LDER, maakt bekend dat eene vergadering van Stem- bevoegde Ingelanden zal worden gehouden op Vrijdag 30 Juli 1909, des namiddags 3J/2 ure, ten kantore van den Dijkgraaf (Secretarie)" Ter Neuzen, 22 Juli 1909. Het Bestuur voornoemd, J. A. P. GE1LL, Dijkgraaf. D. TOLHOEK, Ontv.-Griflier. Het Bestuur der waterkeering van de cala- miteuze MARGARETHA-, KLEINE HU1S- SENS- en EENDRAGTPOLDERS maakt be kend, dat de rekening der door den Secretaris- Ontvanger gedane ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1908/09, benevens de ver- autwoording van het bestuur over dat dienstjaar, gedurende veertien dagen, te rekenenvan leden, ten kantore van den Secretaris-Ont- vanger ter inzage van de besturen en grond- eigenaren van de polders, die bij de zeewering en oeververdediging van dit watersehap zijn betrokken, is nedergelegd, en in afschrifc tegen betaling der kosten voor ben verkrijerbaar is gesteld. Zaamslag, 23 Juli 1909. Het Bestuur voornoemd, F. DE RUIJTER, Voorzitter. WORT MAN, Secretaris-Ontvanger. te ZAAMSLAQ. De Notarissen Van der Moer en Dreg- mans, zullen op Dinsdag 27 Juii S909, des namiddags te half twee, voor den heer 11. DE BRU1JNE te Zaamslag en de erven zijner echtgenoote, in het openbaar verkoopen Ongeveer 4</2 hectare Tarwe (10 gem.) ongeveer 33 areu tvveede snede KlavefS (222 roeden.) Te vergaderen op de hofstede in den Eendragtpolder. 142 mooie canatSahoomen waaronder zware, wassende op de hofstede bewoond door A. Nijssen in den Aandijkepolder te Zaamslag. Lischrijvingsbiljetten worden ingewacht voor 8 Augustus 1909 ten kantore van onder geteekende, waar verdere inlichtingen zijn te verkrijgen. Ter Neuzen, 16 Juli 1909. Notaris VAN DER MOER. Voor mijn op 2 October 1909 ver- schijnend weekblad DE VOLKSWIL, richtingVoor icaarheid en voor recht, door eigen daad en daad van anderenzonder aan- zien van persoon of partij, vraag ik in elke gemeente van Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland en in de grootere gemeenten van Nederland. Abonnes worden reeds aangenomen door mij en door den drukker C. J. CUIJLE te St. Jansteen. Hulst. H. A. VAN DALSUM. Deurwaarder Muineman zal op Woens dag as juii isoe, namiddag 1 uar, ten verzoeke van den heer M. H. v. DOESE- LAAR te Ter Neuzen aan zijn woonhuis, Dijk- straat 33, publiek verkoopen als Chiffonniere, Kast, opge- Mf a legde Tafel met gedcaaide ~X l~£ifiJ pooten, Tafels, Vulkachel, Buiskachel, Lampen, Machine- en Sigarentafel, Vouwstoel, Stoelen, Doof- pot, Spiegel, Glas-, Geleierd- en Aarde- werk enz. Koopen tot en met f3,contant, het overige op 3 maanden crediet. De Notaris De Didder zal ten verzoeke van den onherroepelijk ge- machtigden ls'e hypothekaire schuldeischer, op Woensdag den 4 Augustus 19139, 'smiddags 2 are, in ffCafe de Vriendschap" te Ter Neuzen, bij den heer A. Maandag, in het openbaar verkoopen: Aanhoorigheden en Erf, te Ter Neuzen, Kerkhoflaan, Kadaster Sectie D no. 340, groot 67 centiaren, bewoond door Jannes de Koeijee om in gebruik te komen 1 October 1909. Nadere inlichtingen bij gemelden notaris. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Weduwe en Erven van FRANCOIS DIELEMAN Fz. thans te Axel, op Woensdag den 29 Juli 1909, des namiddags 2 ure, verkoopen alles wassende op landen in den Kanaal- polder, gemeente Hoek, verdeeld in koopen. Te vergaderen op het h'ofsteedje thans bewoond door Makings Dieleman Fz. De Notaris E. D. Dumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van den heer JOHANNES DE FEIJTER, landbouwer te Ossenisse, op Dinsdag 27 Juli 1909, des namiddags twee war, in het openbaar verkoopen Ruim 6 maal 44 a. 56 e.a. ERWTEN, 6 maal 44 a. 56 e.a. GERST, 4 maal 44 a. 56 e.a. TARWE, 7 maal 44 a. 56 e.a. HAVER, 6 maal 44 a. 56 e.a. KOEBEETEN, 2Vs maal 44 a. 56 e.a. ROGGE, alles wassende op landen in de nog door hem bewoonde hofstede te Ossenisse, alwaar te vergadei'en. De Notaris E. D. Dumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van den WelEd. Heer FERNAND HOMBACH te Hulst, op Vpijdag 30 Juli 1909, des namiddags twee uur precies, in het openbaar verkoopen in den Koningin Emmapolder, gemeente Clinge. Te vergaderen op de Koningin Emmahoeve. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van ALPH. VAN WIEMEERSCH, aan het door hem nog bewoonde perceel aan de Rondeputten, gemeente Axel, op Zaterdag den 3! Juli 1909, des namiddags d ure, verkoopen en verdere roerende goederen, als 18 Stoe len, 4 Tafels, 2 Banken, Toonbank met Buffet, Glaswerk, een Pierspel, Kachel, 2 Kasten, ijzeren Ledikant, 2 Lampen, koperen Ketel, Bierschragen, Raamhorretjes, leege Vetemmers en Kisten. VOORTS1 nieuw Fornuis (60 liter inhoud) 8 Hoenders en 1 Haan enz. enz. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van EDUARD VERBRAECKEN, land bouwer te Koewacht en de Erven zijner over- ledene vrouw M. L. D'HOLLANDER, krachtens verleend Rechterlijk bevel, verkoopen en op Dinsdag 3 Augustus 1909, des namiddags 2 ure, in de herberg bij Ed. de Vleeschouwer, te Koewacht (Zand) verdere AANHOORIGHEDEN en het RECHT VAN ERFPACHT (tot 1 Octo ber 1928 met recht van vernieuwing) op den daarbij behoorenden grond, eigendom van Maria Theresia Schatteman, wed. van Eugenius de Barker te Moerbeke (Belgie), alles in de gemeente Koewacht kadastraal aldaar bekend in sectie F nom- mer 1132, groot 22 aren 70 centiaren; jaarlrjksche erfpacht f 37,50. Valdag I October. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Betaling koopsom 2 maanden. Grondiasten 1 Jan. 1910 voor kooperen op Woemsdag 4 Augustus 1999, des namiddags 1 ure, aan het perceel nog bewoond door Ed. Verbraecken te Koewacht (Zand), 1 pas gekalfde Koe, 1 bekalfde Koe, 2 eenjarige Runders, 1 Kalf, 1 Zeugvarken, 12 Biggen, op den verkoopdag 8 weken oud, 2 Loop- varkens en 25 Hoenders en 1 Haan Een ijzeren Ploeg, houten Ploeg, Vlasreep met toebe- hooren, Snijpaard, Raapmolen, V iudmolen, Zwingelmolen, Bascule met Gewichten, Egge, Paardharnassure,2Graan- zeeften, Slijpsteen, Wascb- en Meelkuipen, Pikken, Zeisen, Beetenrieken, 1 cementen- en 2 houten Varkensbakken, Rieken, Vorken, Spaden, Kappers, 2 Graanzeilen, Zakken en Balen, eene partij Schelfbalken, Pannen en Sparren, 350 bossen Sparren- snoei, eene partij Mest en Beer, 800 bossen Rogge- en Tarwestroo, eene partij Hooi en 8 K.G. Raapzaad, Kaarn- en Melkgerief, Kachel, Tafels, Stoelen, Fornuis, Baktrog, Potten en Pannen, enz. enz. Daarna ongeveer 3 hectaren 60 aren 70 centiaren VLAS, TARWE, ROGGE, HAVER, ERWTEN, AARDAPPELEN, B1ETEN en MAIS te velde, bet GRAS der weide en slootkanten en eene partij WISSEN, alles wassende op landen in de gemeente Koewacht (Kernemelkpolder) nabij het Zand. Koopen tot en met f 3,contant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. On bekende koopers moeten borgtocht stellen. te SAS VAN GER3T. De Notaris Neve te Gent, Burcbstraat 92, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan van den beer Vrederechter van het 3<fe kanton Gent en met tusschenkomst van Mr. Verstrae- ten, Notaris te Somergem, in het openbaar verkoopen te Sas van Gent, in den Grooten Sint Albertpolder, sectie C nrs 12, 13, 14, 15 groot 3 hectaren 33 aren 60 centiaren. In pacht bij den beer Joseph Coene voor 300 fr. 'sjaars boven de lasten, tot 1 October 1909. LAATSTE ZITDAG: VRIJDAG 30 JULI 1909, om 4 ure stipt, 's namiddags, ter Verkoopzaal voor Notarissen te Gent. as«l*». Huwelijks-voltrekbiDgen. 7 Juli. Petrus Philippus Passeniers, oud 33 j., jm. en Anna Maria van de Lavoir, oud 29 j., jd. Geboovten. 6 Juii. Johanna Petronella Stephania, d. van Uustaaf Lodewijk Wauters en van Mathilda Petronella Seraphina van der Heijden. 10 J uli. Agnes Johanna, d. van Joseph de Potier en van Philouiena Maria Pieters. Antoine Joseph Norbert Marie, z. van Louis Francois Marie van Waesberghe en van Josephina Maria Catharina Mutsaertfi. Charles Johannes, z. van Johannes VViilebrordus Warnier en van Christina Mahu. 14 J uli. Alphonsus Theodorus, z. van Jan Francies Maes en van Maiianna de Bakker. 15 J uli. Rosalia Maria, d. van Johannes Asselman en van Mathilda Rosalia de Theije. Overlijden. 2 Juli. Florence Augusta Boel, oudlj-, d. van Ludovicus Franciscus en. van Amelia Petronella van Wesemael. 10 Juli. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Charles Hubertus Fassaert en van Hortensia Maria Louisa van Kemseke. 11 Juli. Johannes Josephus Boeding, oud 78 j., weduwn. van Anna Catharina Servaas. 13 Juli. Anna Wilhelmina van Damme, oud 2 j., d. van Maria Coleta van Damme. 15 Juli. Johannes Cornelis van Goeije (van St. Jansteen), oud 2 j., z. van Augustus en van Prudence Marie Apers. De Kloosterbalsem, Klooster Sancta Paulo, geneest onvoorwaardelijk oude en nieuwe wonden, brand- en snij wonden, zwereu, abcessen, builen,roven,open plekken, dragende wonden, zeere enkels, zeere borsten en tepels. huiduitslag, ring-, dauw- en baardworm, hoofdzeer en alle ziekten der hoofdhuid, puisten, Rheumathiek, Rheuinatisehe zenuwpijnen, verlamming, Jieht, Podagra, Ischias, kneuzingen, stramheid in de ledematen, ver- stuikingen, lendenpijn, pijn in den rug, spit in den rug, spierverrekkingen, aamueien, zoowel droge, blinde als bloedende. VLAG. NAAM MS. Van en naar. Lading. 21 22 21 22 21 22 21 Eng. s.3. Deen. s.s. Eng. s.s. idem Deeo. 8.8. Eng. 8.8. idem Deen. s.s. Zweed. s.s. Eng. s.s. Deen. s.s. Belg.s.traw. Fran, s.s Deen. s.s. Eng. s.s. Noor. s.s. Eng. 8 s. Eng. barge Eng. s.s. Zweed s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. idem idem Deen. s.9. Duits. s.s. idem Deen. s.s. oor TFer Weiizeu j Astrologer Kai Cairndhu River Thames 2580 Leith stukg. 3936 Jacobstadt hout 3691 vSevilla (ijzererts i 2242 ILoDden stukg. I an Ter Heuzen Don 5290 lilyth ledig River Lagan 2272 Londen stukg. Copsewood 1696 IMiddlesbro ledig Voor (lient t Ilerraia Dania Ralph Creyko Selandia Marcelle Esperanto Skiniaxe Otto Gro Sea Gull I 2960.Riga 6985 kiitshar 1796 Goole 2953 Windau 620 Ostende 428 St. Estephe 4370 Wiboig 2367 'Hull 2580 Arendal 2763 Londen Van Lent i Queen Mab Derwent Mereddio Hero Sea Serpent Kingswear Wharfe Caledonia Helios Minna Boldt Flandria 273 I 2849 1 3914 2194 2554 4123 2585 5136 2259 4315 8255 Antwerpen Goole New-Castle Hull Londen New-Castle 'Goole oltenau Antwerpen Grimsby lloltenau stukg. hout koleu hout ledig wijn hout stukg. pap.pap. stukg. ledig idem idem stukg. idem ledig stukg. ledig stukg. ledig idom s.s. HARALD in lossing te Kroonstad. JENNV in lessmg te kroonstad. RICHARD vertrok 19 dezer van St. Petersburg naar Ter Neuzen. ELISABETH van Hull naar Kroonstad passeerde 22 ui-t p-kt dBEBl' dea n' m" 1 uar Skagen. HELENA vertrekt lieden van London naar St. Petersburg MAGDALENA in lossing te Ter Neuzen. s.s. 8.8. 8.8. S.S. j? VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 7