Ter Neuzensche Courant Zaterdag 24 Juli 1909. 49e Jaargang. Binnenland. "YeuTlleton. Landbouwberichteti. No. 5430. Predikbeurten. Zondag 25 Juli 1909. TWBBDEl BIjAD. ECantongerecht te Ter Neuzen. Het magnesium. Het Striker gehalte der Suikerbieten. Wij ontvingen een brochure //Een strijd van vijftien jaren" welke aan de dezer dagen te Londen saamgekomen leden van het 12« inter- nationaal Congres tegen het alcoholistne wordt uitgereikt. Ze is daartoe in drie talen overge- zet en vergezeld van eene afzonderlijke circulaire. Een en ander heef't ten doel een overzicht van den tnerkwaardigen groei van den Neder- landschen Drankweer sedert het intern. Congres te 's Gravenhage (1893) te geven en het tegen- woordige Congres op te wekken gehoor te geven aan de uitnoodiging namens H. M. de Koningin te doen om in 1911 wederom in ons land bijeen te komen. In de commissie tot overbrugging van de Eendracht tussehen Tholen en het vaste land van Noord-Brabant is als nieuw lid opgenomen de pas benoemde burgemeester van Halsteren, de heer Mastboorn. Genoemde commissie heeft met het oog op de financieele nadeelen, die een vaste brug voor Tbolen tengevolge hebben zal. besloten zich om inlichtingen te wenden tot de gemeente Baren- drecht waar ook door het bouwen van een brug over de Maas in het belang van de tram de ge- meentefinancien schade leden en waar toch niettemin een dergelijke verbinding is tot stand gekomen. TER NEUZEN, 23 Juli 1909. Dinsdag zal alhier plaats hebben de alge- meene vergadering van den Nationalen Bond van Vergunninghouders, wat samenvalt met de viering van het 5jarig bestaan der afdeeling Ter Neuzen, waaraan worden verbonden ver- schillende feestelijkheden aangeboden door de plaatselijke afdeeling. De algemeeue vergadering zal worden gebouden des namiddags 3 ure in het //Hotel 's Lands, Welvaren". Des avonds 7 ure heeft in het //Hotel Gam- brinus" een gemeenschappelijk diner plaats, terwijl na afloop daarvan, ongeveer 9 ure, een bal wordt aangeboden in het ,/Hotel de Commerce". Den volgenden morgen 9 ure (veel tijd voor rust laat de feestcommissie den deelnemers niet) wordt aan de afgevaardigden en de leden der afdeeling met hunne dames een rijtoer aange boden, welke rit zijn weg nemen zal over Zaamslag en Axel, vervolgens langs de Sassing en het kanaal terug naar Ter Neuzen, zoo geregeld dat de deelnemers uit het Noorden nog tijdig met de boot van 21/* uur kunnen vertrekken en alsdari nog hunne woonplaats bereiken. - Voor de Woensdag door het bestuur van het waterschap Ellewoutsdijk gehouden aanbe- steding vau de gewone onderhoudswerken aan de zeewering werd het minst ingeschreven door den heer J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 3770. Als eene bijzonderheid deelt een abonne ons mede in het bezit te zijn vau eene kip die,den lOden Maartheteerstelichtaanschouwend, van af 20 Juli is begonnen eieren te leggen. Er bestaan plannen om op de Wester- Schelde een geregelden politiedienst te orga- De Zittende Stier voldeed zonder aurzelen aan dien wensch, hoewel hij zelf hem volkomen onverschillig was en hjj hem zelfs haat toedroeg. Toen echter het opperhoofd op zijn vurig ros de poort bereikt had, was Houdance met zjjn hollend paard reeds vlak bij het bosch, zoodat het ongeval gebeuren moest voordat hij hulp kon bieden. Met onverstoorbare kalmte wendde hij zijn paard en greep naar een voorwerp, dat de Trapper op zijn razenden rit verloren had. Het zag er uit als een opgevouwen doek. Het opperhoofd vouwde het open en bekeek het, waarop hij als door een kogel getroffen ineenkromp. Onder het uiten van een kreet, zoo- vreeselijk en bloeddorstig, dat Charles Larnon en Leroy verbaasd opkeken, rende hij nu den Trapper na. Jean Houdance had intusschen met de hem eigen bedaehtzaamheid gehandeld, een eigen- schap, die de Amerikaansche Trappers kenmerkt. Toen al zijne pogingen om het dier naar de prairie te doen wenden raislukten, wierp hij zijn buks weg, gteep zijn scherp jachtmes en stiet dat het paard in den nek. Het dier deed eenige geweldige sprongen, wankelde en stortte dood neder behendig sprong hi] uit den zadel en stond ongedeerd op den grond. Zijn kleediug echter was yreeselijk gehavend ongerust voelde hp in den borstzak van zpn niseeren. Op het daarvoor aangewezen stoom- vaartuig zouden drie rijksveldwachters geplaatst worden, die in Vlissingen zouden worden ge- stationneerd. Met het oog daarop zou de inspecteur van de Rijksveldwacht te Middelburg zich mettertijd te Vlissingen komen vestigen. In de week van 14 tot en met 20 Juli 1909 zijn in Zeeland voorgekomen 1 geval van typhus en febris typhoidea te 's Gravenpolder en 5 gevallen vun diphteritis, waarvan 1 te Axel, 1 te Hulst, 1 te St. Jansteen, 1 te Wisse- kerke en 1 te Zierikzee. Uit Oostburg wordt aan de M. Ct. ge- meld dat op het inderti]d, ook in dit blad gemelde verzoek aan den Minister van Landbouw, door een 50tal jagers en grondeigenaren, onder wie verschillende Belgen, gedaan, om maatregelen te willen nemen tegen vernietiging vau den wildstand, voornamelijk hazen, door de stroo- perij met basterd-hazewindbonden, door den be- trokken Minister is geantwoord, dat de jachtwet het nemen van dergelijke maatregelen niet toelaat en dat voorloopig door de regeering geene voorstellen tot wijziging der betrekkelijke wetsbepalingen zullen worden gedaan, met het oog op eene spoedig te verwachten algemeene herziening der jachtwet waarbij op het bewuste verzoek zal worden gelet. Sas vau Gent. Donderdagmiddag werd door de kinderen der openbare school A alhier onder leiding hunner onderwpzers een uitstapje gedaan naar de Wachtebeeksche bosschen, alwaar zij onthaald werden op eenige ververschingen. Na zich aldaar goed geamuseerd te hebben, kwamen de kinderen des avonds in vroolijke stemming tehuis. Wij vernemen dat door den heer D. van den Berg, als gevolg zijner niet herkiezing, ontslag zal worden genomen uit alle vereenigin- gen waarvan bij lid of bestuurder is. O. m. zouden daardoor het muziekgezelschap ,/De vereenigde vrienden" en de Werkmansbond een grooten steun missen. St. Jansteen. Het kind van den landman E. Ongena alhier was Woensdag jl. zonder door zijne ouders bemerkt te worden op den zolder geklauterd en er af gevallen. In deernis- waardigen toestand werd de kleine opgenomen. Daar het uit ooren en neus bloedde, denkt men aan inwendige keuzingen en wordt voor het levensbehoud gevreesd. Donderdag raakte nabij de R. K. jongens- school in de Wilhelminastraat alhier een knaapje, zekere A. O. onder een wagen, zoo, dat een der wielen hem over de beenen rolde. De ongelukkige werd in de school gebracht en verzorgd en daarna per rijtuig huiswaarts gevoerd. Zitting van 22 Juli 1909. Veroordecld zijn: A. D. te Ter Neuzen, ter zake van straatschenderij, tot eene boete van f 5, subsidiair 2 dagen hechtenis. F. D. te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van 5, subs. 1 week tuchtschool. G. v d. B. te Eecloo, ter zake van overtreding van het trekhondenreglement, tot twee boeten eene van/3, subs. 2 dagen hecbt. en eene van f 15, subs. 3 dagen hecht. H. V. te Bassevelde, ter zake als voren, tot twee boeten eene van 1, subs. 1 dag hecht. en eene van 2 X 3, subs. 2x2 dagen hecht. K. d. G. en J. J. S., beiden te Bouchaute, ter zake van overtreding van het Scheldereglement, ieder tot eene boete van /3, subs. 2 dagen hecht. jas en toen bij het voorwerp, dat hij zocht, niet vond, werd zijn gebruiud gelaat zeer bleek. Daar drong de oorlogskreet der Choctaws in zijn ooren en hij zag de Zittende Stier op zich afkomen, het vermiste voorwerp in zijn rechter- hand zwaaiende. Uit de prairie kwamen ook Choctaws aanrijden om hun opperhoofd, zoo noodig ter hulp te komen. Charles Larnon en Leroy hadden zich hij Ninette gevoegd, die met bezorgdheid vroeg wat er gaande was. De beide maunen haalden de schouders op en snelden naar het woud. Met onbevreesden blik wacbtte Jean Houdance het opperhoofd af. De buks van den Trapper lag op den grond, doch in zijn hand hield hij het jachtmes, nog druipend van bet bloed vau het doorstoken paard. Toen de Zittende Stier van het paard steeg, scheen Houdance plotse- ling van plan te verauderen, keerde zich om en verdween in het woud. De Zittende Stier volgde hem op den voet. Het was Jean Hou- dance's plan geenszins om te vluchten, doch hij wenschte slechts zijn tegenstander alleen voor zich te hebben. Hij wachtte het opper hoofd aan den voet van een reusachtigen beuk op. De beide mannen keken elkaar een wijle zwijgend aan. In de blikken van den Choctaw was doodelijke, onverzoenlijke haat te lezen, in 'dien van den Trapper iets duivelachtigs. Zich nederbuigende mat de Zittende Stier met den steel van zijn tomahawk het spoor, dat door den voet des Trappers in het zand was gedrukt. Doch Houdance riep //Spaar die moeite, ik ben de man, dien gij zoekt. Gelijke strjjders, gelijke wapens 1" Terstond C. R. v. 'tH. te Hoek, ter zake van overtreding der Woningwet, tot eene boete van f 20, subs. 10 dagen hecht. J. J. te Hoek, ter zake van overtreding der Leerplicht- wet, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; C. v. D. te Westdorpe, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht.; M. V. te Ter Neuzen en J. d. B. te Hoek, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht.; X.. H. te Hoek, ter zake als voren, tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. A. v. 'tH., M. d. R., D. F. D.. J. D, H.J. H., C. L. d. S., alien te Axel; M. M. te Zaamslag F. J. D. en F. J. v. d. P. beiden te Ter Neuzen M. L. H. te Sluiskil; L. C., I. V. en A.d.M, alien te AssenedeE. P. te Bouchaute, alien ter zake van het rijden met een rijwiel zonder licht, ieder tot eene boete van 1, subs 1 dag hecht.; -J. d. P. en P. D., beiden te Ter Neuzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 week tuchtschool; B. S. te Sluiskil, ter zake als voren, tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag hecht. S. P. te Philippine en M. J. M. te Sas van Gent, ter zake van het rijden met een voertuig zonder licht, ieder tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. A. C. te Assenede, ter zake van het rijden met een motorrijtuig zonder licht, tot eene boete van 15, subs. 8 dagen hecht. D. W. O. d. J. te Ter Neuzen, ter zake ran openbare dronkenschap, tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. F. W. te Sluiskil, ter zake als voren, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. J. 1). Jz. te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 15, subs. 3 dagen hecht. C. v. K te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van /10, subs. 3 dagen hecht. M. D. te Sluiskil, ter zake als voren, tot eene boete van f 5, subs. 3 dagen hecht. J. B. D. Jz. te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 5, subs. 3 dagen hecht. I'rijsesproken zijn E. S. te Axel, ter zake van Overtreding van het trekhondenreglement. R. D- te Axel, ter zake van overtreding der leerplichtwet. L. V. te Axel, ter zake als voren. F. v. d. P. te Ter Neuzen, ter zake van het laten loopen van kippen op weiland. Outslagen van reclitsvervolginp zijn F. S. te Axel, ter zake van het rijden met een hondenkar zonder licht. A. d. S. te Westdorpe, ter zake van het kippen laten loopen op bezaaid land. C. v. B. te Axel, ter zake als voren. J. F. S. te Zaamslag, ter zake van straatschenderij. Hitgrgtelil zijn de zaken van M. L. v. W. en Ph. S. v. W. beiden te Bouchaute, ter zake van over treding van het Scheldereglement. E. R. te Philippine, ter zake als voren. C. D. en B. S. beiden te Sluiskil, ter zake van straat schenderij. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. Sluiskil. 9 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz v. Axel. Axel. 9 u., leeskerken 2 u., Ds. J. B.T. Hugenholtz. Zaamslag. 9 u., Ds. G. v. Dis en 2 u., Ds. G. van Dis, H. Doop. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams Jr. Sas van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hulst. 10 u., Ds. De Boer. Gereformeerde Kerken. Ter Neuzen. Axel A. H. Zaamslag A. It. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. R. Sybrandy v. Zalt- Bommel. 9 u. en 2 u., dhr. N. J. Trenning, Theol. cand. 9 u. en 2 u., Ds. A. v. Dijk v. Oudewater. 9 u., Ds. R. Hamming en 2 u., Ds. R. Hamming, voorbereiding H. Avondm. 9 u. en 2 u., Ds. M. Uijtenhondt. 9 u. en 2 u., leeskerk. Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., Ds. A. Janse. Ond-Gereformeerde gemeente (Vlooswjjkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5i u„ leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5£ u., dhr. J. J. Kense. Maandagavond 8 u., Bidstond voor de Tentzending, voor ieder toegankelijk. wierp het opperhoofd zijn tomahawk neder, beuevens het voorwerp, dat hij gevonden had, en was nu, evenals de Trapper, slechts met het mes gewapend. z/Moordenaar mijns vaders, vloek van mijn volk, sterf!" brulde de Zittende Stier en wierp zich met de vlugheid van een tijger op zijn tegenstander. Eenige oogenblikken worstelden .d^ heide mannen met elkaar. Jean Houdance was reusachtig sterk, doch de Zittende Stier zeer behendig. Zoo onverwacht, zoo behendig waren de bewegingen van den Choctaw, dat ieder ander, al ware hij nog sterker dan Hou dance geweest, het onderspit zou hebben ge- dolven. Houdance paarde aan zijn reuzenkraeht een groote mate van behendigheid. Alle stooten, die de Zittende Stier hem wilde toebrengen weerde hij af. De Choctaw ontstak in drift en gaf zich bloot, wat zijn dood geweest ware, als Houdance zulks gewild had. Toen de kracht en de behendigheid van de Zittende Stier eenigszins verflauwden, giug Houdance, die zich tot nu toe slechts tot zelfverdediging beperkt had, aanvallenderwijze te werk. Zonder den Zittende Stier de geringste wond toe te brengen, drukte hij hem met zijn reuzenkraeht tegen den grond en hield den met het mes gewapenden arm vast. De overwonnene kou geen lid ver- roeren, doch zonder een kreet te uiten, wachtte hij met onbevreesde doch van onverzoenlijkeA haat fonkelden blikken den genadestoot af. Jean Houdance bracht hem echter dien stoot niet toe. »Gij ziet," zeide hij, ffdat ik uw leven in mjjn hand heb, doch ik sc)mnk het u, daar gjj mijn Ten opzichte van het magnesium als voedingsstof der landbouwgewassen, begint men terecht andere ideeeii te koesteien dan vroegcr, toen men aan deze stol voi- strekt geen aandacht wljdde. Reeds eenige jaren geleden werd door den bekenden landbouwkundige K. de Vrieze, in zijn i,Onbekroond Antwoord" de aandacht der landbouwers gevestigd op dit gewichtig bestanddeel der gewassen. De nieuwe onderzoekingen naar het wezen van bet bladgroen door Willstatter hebben aangetoond, dat het magnesium eene groote rol speelt bij de vorming van het gewichtige bladgroen en dus ook bij de voeding der planten. Dat het magnesium eene groote rol moel spelen bij de voeding der planten, blijkt wel uit het magnesium-gehalte der gewassen. Dat dit gehalte met zoo gering is, springt duidelijk in het oog, als men dit gehalte steit naast het phosphorzuur-gehalte van sommige gewassen phosphorzuur. magnesium. Klaverhooi bevat 4,4 pCt. 6,9 pCt. Weidehooi 4,3 4,1 Erwtenstroo 3,5 y 3,o Aardappelloof n 1,2 2,4 Koolzaadstroo 2,5 r 2,5 Paardeuboonstroo 2,9 2,6 Suikerbieten 0,9 0,6 Hop 5,8 v Tabaksbladeren 6,6 10,4 Dat men tot hiertoe zoo weinig acht heeft gegeven op het magnesium komt waarschijnlijk daar vandaan, dat men algemeen de opinie koestert, dat iedere bouw- grond genoeg magnesium bevat, om een yoldoenden oogst op te leveren. Dit is nu echter niet altijd het geval. De Fransche landbouwkundige Vilmorin maakt mel ding van een proefveld, dat niet genoeg magnesium bevatte, om een voldoend gewas te leveren en dat dan ook door eene magnesiumbemesting naast eene bomes- ting met stalmest een opvallend beteren oogst opge- leverd had. c \i Ook de Belgische landbouwkundigen bmets en Van de Ryst wijzen er op, dat in sommige Belgische gronden te weinig magnesium voorhandeu is, om de landbouw gewassen voldoende te kunnen voeden. Dit na is met te verwonderen, want, evenals de kalk, zmkt ook net magnesium in den loop der tijden uit de bouwvoor in den ondergrond weg, zoodat vele gronden, welke oor- spronkelijk rijk waren aan magnesium, thans heel wat armer daaraan zijn. Dit mogeu vooral de gebrnikers van kleigronrien wel eens bedenken, licht hellen zij er toe over, om te meenen dat hun grond rijk genoeg is aan magnesium, dit neett men vroeger ook gedacht van de kali en men vergiste Z1<Behalve door wegzinken uit de bouwvoor in de diepe grondlagen, verliest de bodem natuurlijk veel magnesium door den verbouw der gewassen, door welke meer mag nesium aan den bodem onttrokken wordt, dan er door een bemesting met stalmest aan toegevoerd wordt. Matig verrotte stalmest bevat op 1000 K. G. maar lsb K. u. magnesia. Dit verlies klemt te meer daar, waar men den land bouw krachtig drijft met behulp van kunstmeststoffen, welke geen magnesium bevatten, zooals chilisalpeter, superphosphaat, Ammoniak-superphosphaat enz. Het zou dus overweging verdienen, om bij de bemes ting der bouw- en weilanden eens te denken aan het magnesium, en daarom meer dan men nu nog doet, gebruik te maken van de kalizouten welke heel wat magnesium bevatten. Zoo bevat het kainiet 14pCt. zwavelzure magnesia en 124/10 pCt. chloormagnesium, zwavelzure kalimagnesia of patentkali bevat 34 pCt. zwavelzure magnesia. Door sommige bekwame land bouwkundigen wordt dan ook de goede werking dezer kalizouten gedeeltelijk toegeschreven aan de daarin aan- wezige magnesia. Het is voor de landbouwers van groot belang, dat zij in de kalimeststoffen het magnesium voor niemendal krijgen, daar de prijzen der genoemde meststoffen alleen bepaald worden door het gehalte aan kali. Door eene gepaste bemesting met kalizouten kunnen zij dus hunne bouwgronden verrijken met magnesium zonder dat het hun een cent kost. De waarde der suikerbieten hangt af van het gehalte aan suiker en van de totale hoeveelheid, die zij opleveren verbouwers, die hun bielen leveren op het gewicht leggen natuurlijk den nadruk op de hoeveelheid, welke zij kunnen verkrijgen, terwijl zij, die contracteeren op het gehalte, zich inspannen, om zooveel mogelijk een hoog gehalte te halen. Nu hangt het gehalte der bieten van verschillende omstandigheden af, over welke wij iets wenschen mede te deelen. Het ligt in den aard der zaak, dat wij veel cijfers moeten noemen, zoodat de lectuur van dit stukske zeker vrij droog dochter uit de gevangenschap der Apachen ge- red heb. Onze rekening is vereffend." Bij die woordeu stond hij op en wilde zich ver- wijderen. Zinneloos van schaamte en woede, richtte de Zittende Stier zich op, greep zijn scherpe kling en stiet die tot de helft in de breede borst des Trappers, die het allerminst daarop verdacht was. Als een gevelde eik viel hij neder. Paardengetrappel liet zich nu hooren en de beveden Choctaws, die aan Ninette's be- vrijding medegewerkt hadden en heden weder op het tooneel van den strijd verschenen waren om de kolonisten bij te staan, schaarden zich zwijgend om hun opperhoofd. De Zittende Stier maakte echter eerder den indruk van een overwonneling, dan van een over- winnaar. Hij stond daar, met het hoofd op de borst gezonken. Zijn krijgsmaustrots was gevoelig gekwetst door de gedachte, dat hij den Trapper niet door eigen dapperheid ver- slagen had, doch eerst door de grootmoedigheid zijns vijands in de gelegenheid was gesteld geworden het werk der wrake uit te voeren. nKrijgslieden der Choctaws" zeide de Zit tende Stier met doffe stem, //een vreeselijke vi]and van ons volk is heengegaan naar de eeuwige jachtgronden der blanken. De Zittende Stier had gezworen, door het bloed van dien man te vergieten, onze vermoorde broeders te wreken. Ziet, het eerste opperhoofd der Choctaws heeft dien eed gehouden, doch niet in eerlijken strijd heeft hij dien vijand geveld laat hem daarom zijn scalp behouden. Op, Choctaws, naar onze wigwams Aan het raads-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 5