OUTVAUQEIT: Versche zending MAGGI'S SOEPEN. Groote Uitverkoop a contant. J. VA1T DE EEE-TAZELAAH, Het Packard Orgel A. S. J. DEKKEH, Goes. Ter Neuzen. J. D. THIELMAN-BAUWENS. H. K. H. Prinses Juliana. Zaadstroo te koop Geen Grijs Haar near Klaas Stortebeker. Eohinson Crusoe, Protest. Zeeuvvsch Landbouwbiad. Sterretjes. (3 verschillende BRIEFKAARTEN van den D 0 0 P van Het lijk van den Graaf Von Ritzebiittel. bij AUG. DE MAESSCBALCK-DE WAEL, Ja! Ja! Ongelooflijk en toch waar! Manufactu.ren, .Bedden, Dekens, Sportlieinden, Boorden, Manclietten, effen en gekleurde Zijde, gekleurde Wol en Fluweel, Handschoenen, Corsetten, Petten, Baretten, Doeken, Parapluies, enz. Tor Neuzen. jtfieuwstraat 16. Vraagt de VOORHANDEN Firma P. J. van de Sande, bij A. DE BRUIJNE, Ter Neuzen. Firma P. J. VAN DE SANDE. W Huis AD. CLAEYS, Vele gebruikers en vaste afnemers. H.H. Handeiaren in Landbouwwerktuigen. Zaden. Kunstmeststoffen, Draineerbuizen, enz., enz. Woensdag 28 Juli a.S. versctaijnt het tweede nummer van den tweeden jaargang. Firma P. J. VAN DE SANDE, TAPIOCA JULIENNE R1Z JULIENNE JULIENNE EIJNE ERWTENSOEP KERVELSOEP GROENTENSOEP BRUINE SOEP (Potage Russe) SCHILDPAD SOEP LONDONDERRY KERRYSOEP MAGGI'S BOUILLON KOEKJES, in kokertjes a 5 koekjes, per kokertje a 20 cts. MAGGI'S CONSOMME CAPSULES. 25 cts. per pakje van 5 tabletten. 5 cts. per tablet. 40 cts. per pak van 5 tabletten. 8 cts. per tablet. MAGGI'S BOUILLON BLOKJES, in doosjes van 12 stuks 30 cts., los per blokje 2ljs cts. 1 doosje van 5 Capsules 50 cts. per Capsule voor 2 portie's 10 cts. 2 onovertroffen soorten). Yerkrijgbaar bij JA€8 BE KOK, Ter Neuzen. Wederverkoopers rabat. MAGGI'S GEKORRELDE BOUILLON, in glazen potten a 35 en 65 cts. MAGGI'S AROMA, in flacons van 25, 45 en 70 cts. is het mooiste Amerikaansche Orgel. Het is overal bekend en geliefd Er zijn modellen in met en zander spiegeltop. Als U een Orgel gaat koopen, kom eerat de PACKARD QRGELS zien, of vraag onzen catalogus. Wij hebben in onze magazynen 50 soorten Oraels staan, in gewone en mooiere en zeer prachtige kasten, en alie Orgeis zijn heerlijk wan toon. Wij verkoopen als dat gewenscbt wordt ook op betaling in termijnen. Groote voorraad en wegens grooten omzet altijd versch, wat van grooten invloed is op het artikel. Yoor wederverkoopers flinke korting. Aanbevelend Neemt proef met dit geheel nieuw merle Sigaar. Minzaam aanbevelend, J. fSl. DE VOS, Sigarenhandel, Zaamslag. Boekliandel. Ter Neuzen. Landbouwer, Driewegen. De Nieuwe London doet het grijze haar binnen enkele dagen verd wijnen, maakt het glanzend en zacht en is on- schadelijk voor de huid. Prijs 85 cent de flacon en /1,50 de dubbele flacon. Yerkrijgbaar voor Ter Neuzen bij D. DE VOS ITo 1st en Omstreken bij J. W. WARNIER, kapper Sets van Gent bij H. GOVAERT Westdorpe bij CH. DE xMUL Zaamslag bij F. C. WISSE Jz. en te Zuiddorpe bij Pb. APERS. hbbbr Zooeven verscheen in deze serie deei 6 Nog voorlianden de vorige nummers, n.l. No. 1. Een kapitein van achttien jaar. No. 2. De Zeeslag by Helgoland. No. 3. De verovering v. h. Zeerooverskasteel. No. 4. Op een brander door de Sond, No. 5. De Havenketting van Kopenhagen, a 10 cent per nummer. Elk deel vormt een verhaal op zich zelf. Tevens voorlianden prachtuitgave gcbondeu in fraaien band /l,25. 5ANCTA KLQOSTER Yerkrijgbaar te Axel, L. B. A. ROLFF Lz. en J. H. VAN DIXHOORN. 1?oschkapelle, MARIE ONGENAE. Groenendfjk, P. WULLEMS. IlengstdfjJe, Gebr. STAES. Hoek, de heeren DE FOUW. Ualst, F. L. VERWILGHEN— v. d. HOOFT. Koewacht, HENRI IJSEBAERT— YERBEEK en A. YAN MOSSEVELDE. Lamswaarde, J. VAN DOSSELAAll. Nieuw- A7amenL. DE GRAAF BAUWENS. Othene, P. BAREMAN u/h P UP, RTTT.TT1SR. Overslag, Kinderen STEENPUT. Philippine, Erven DHOOGE en A. F. ABBROSCHEER. Mapenburg, D. KRIECKAERT. Sas van Gent, C. VERHAAK. Sint Jansteen, A. VERMANDEL. Sluiskil, ALG. REGHEIJN. Spui (gein. Axel), Wed. P. VAN LANGEVELDE. Ter Neuzen, A. VAN OVERBEEKE- LEUNIS. H estdorpe, Wed. M. J. B. KIEBOOM. Zaamslag, M. RIEMENS Dz. Zandberg (gem. Graauw), A. WILLEMS. ZuUldome. de Erve v. d. VELDE. Zij zijn gearriveerd H ie Wei: de Zomerartikelen woor Heeren, Dames en Kinderen, in het Statiestraat 79, ST. NICOLAAS. COSTUMES op maat voor Heeren, in blauw, zwart of schoone fantasiestoflen, vanal Jr. 39 tot fr. 125. Gemaakte HEEREN- COSTUMES vanaf fr. 13,50 en fr. 15,50 tot fr. 38, in zwart, blauw of Engelsche fantasiestoflen. KINDERPAKJES vanaf fr. 3,25 tot fr. 25, geheel compleec DAMES- PELERINES en -RUCHEN vanaf fr. 6,50 tot fr. 85. Schoone fantasie BLOUSES voor Dames, vanaf fr. 3,25 tot fr. 45. In den Srooten St. Hicolaas. Huis van vertrouwen. Vaste prijzen Honderden lezers van dit blad gebruiken sinds vele jaren alleen en uitsluitend de PARA" PLUIES uit de grootste Zeeuwsche JPava- pluiehandel, van den beer A. GEENSEN, Lange Noordstraat 129, bij bet Postkantoor Middelburg. SCHOONE GELEGEKHEID, (hugy), met vouwende lederen kap, alles in goeden staat, met twee jaar waarborg Hofstraat 104, nabij bet station, St. Nieolaas, M aes. ledereen bevestigt het, de Poeders van het Wit Kruis verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig aile Zemiwziekten, smartelijke en verachterende maandstonden, Scheie hoofdpijn (migraine), draaiingen, ze- nuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, ge- jaagdbeid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheu- matisme, flerecjjil, jicht, enz. enz. De wonderbare Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. Fr. 1,25 de doos fr. 3,25 de drie doozenfr. 6,25 de zes doozen. Hoofddepot: F. TUYPENS, Apotheker- Scheikundige, Houtbriel 23, St. Nieolaas. Ook verkrygbaar bij den heer VAN DIX HOORN, Drogist te Axel. Thans is het tijd om Dwe zaken uit te breidenadverteert daarom in het eenigste vakblad in Zeeland dat door alle landbouwers wordt gelezen, het Vraagt abonnementsvoorwaarden. Inzending van advertentifin v<5br 27 dezer bij De Uitgeefster, T E II NEUZEN- fkJib. W Binnenste Tube St1 6ekorf*'° Bouillon -.L 111 11111 11111 1 1 in»WT 1 r k&u n ■*-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1909 | | pagina 4